З “Порівняльно-історичного і типологічного мовознавстваСторінка1/4
Дата конвертації02.11.2017
Розмір0.58 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БАЗОВІ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
з “Порівняльно-історичного і типологічного мовознавства
для студентів V курсу

напрям підготовки (спеціальність) 0305 Філологія

8.030302 Мова та література, 8.030303 Переклад

освітньо-кваліфікаційний рівень Магістр

факультет германської філології, романської філології, сходознавства, перекладачів (денної форми навчання)

Київ2011
Базові навчально-методичні матеріали обговорено і затверджено на засіданні кафедри

теоретичної і прикладної лінгвістики та новогрецької філології___________.
Протокол ___3__ від _08___ вересня 2011 р.
Завідувач кафедри: _________________ _____Корольова А.В. (підпис) (прізвище, ініціали)
Координатор ЄКТС _________________ Шутов О.Г.

(підпис) (прізвище, ініціали)ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
Навчальний рік

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Дата засідання кафедри
Номер протоколу
Підпис завідувача кафедри

І. Вимоги до знань і вмінь студентів з навчальної дисципліни

Основна мета вивчення курсу “Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство” – розширити й поглибити у магістрів знання з теорії та історії мовознавства, ввести в проблематику сучасної лінгвістики.

У результаті вивчення дисципліни магістр повинен володіти знаннями з історії розвитку лінгвістичної думки, а саме: знати місце історії лінгвістичних учень у системі лінгвістичних дисциплін; основні періоди становлення мовознавчої науки: філологію класичної давнини, давньокитайське та давнє арабське мовознавство; європейське мовознавство епохи середньовіччя і Відродження; мовознавство XVII – XVIII століть; порівняльно-історичне мовознавство та його представників; основні напрями в мовознавстві другої половини ХІХ століття; лінгвістичні школи кінця ХІХ – початку ХХ століття; основні напрями мовознавства європейському, американському, радянському та вітчизняному мовознавстві ХХ століття.Основне завдання курсу – ознайомити випускників з найважливішими історичними періодами, школами, напрямами мовознавчої науки, актуальними ідеями та проблемами сучасного мовознавства, озброїти їх необхідною сумою знань з історії мовознавства, що повинно позитивно вплинути на загальну лінгвістичну підготовку словесника, практику викладання мови в школі та перекладацьку діяльність.

Курс “Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство” читається у дев’ятому семестрі, розрахований на 90 годин: 20 – лекційних, 10 – семінарських та 60 самостійної роботи. Лекції мають проблемний характер і спрямовують магістрів на достеменне вивчення основних питань історії та теорії з урахуванням історичного минулого та сучасного стану мовознавчої науки.

Семінарські заняття, що є складовою частиною навчального курсу, мають на меті забезпечити розуміння магістрами теоретичних положень курсу, випрацювати в них уміння та навички практичного використання теоретичних знань, як-от: характеризувати мовознавство Давньої Індії, Давнього Китаю, античне та арабське мовознавство; визначати основні проблеми та представників мовознавства середньовіччя та епохи Відродження; репрезентувати передвісників та основоположників порівняльно-історичного мовознавства, їх лінгвістичні погляди та метод дослідження; характеризувати основні напрями в мовознавстві другої половини ХІХ століття (натуралістичний, психологічний, молодограматизм); прояснити сутність та проблематику основних шкіл, структуралізму і генеративізму, неогумбольдтіанства в різних проявах; розкрити особливості історичного періоду та основні проблеми радянського мовознавства; охарактеризувати розвиток українського мовознавства; визначати особливості різноманітних напрямів сучасного мовознавства. У цілому, практичні заняття сприятимуть удосконаленню аналітичного мислення магістрів, розвитку вмінь і навичок наукового пошуку та аналізу історичної спадщини; дати цілісну характеристику основних етапів історичного розвитку мовознавчої науки від давніх часів до сьогодення.

Під час семінарських занять розглядаються найбільш важливі питання курсу як у формі фронтальної дискусії, так і у формі доповідей, перевірки письмових завдань та міні-тестів.

Самостійна робота магістрів передбачає творчий пошук додаткових джерел інформації для розширення знань з виучуваних тем та написання рефератів, опрацювання лекційного матеріалу та підручників, самостійне вивчення, засвоєння та практичне виконання завдань з питань, винесених на самостійне опрацювання.

У результаті вивчення дисципліни магістр повинен знати основні етапи становлення і розвитку мовознавства, проблематику основних його напрямів, уміти: чітко характеризувати головні періоди історичного розвитку лінгвістики; розрізняти специфіку та проблеми різних напрямів мовознавства, їх представників та коло їхніх наукових інтересів; логічно та аргументовано викладати проблематику сучасних напрямів розвитку лінгвістики, давати визначення основних понять, характеризувати дослідження провідних вчених певного напряму; синтезувати знання, отримані з попередніх теоретичних і практичних курсів, для характеристики та аналізу мовних явищ.Курс “Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство” завершується екзаменом наприкінці дев’ятого семестру.

ІІ. Короткий зміст навчальної дисципліни


Види занять,

кількість годин

Номер і назва

Модуля та тематика

Усього навчальних годин

З них:


Лекції (год.)


Практичні, семінарські, заняття (год.)


Позаауди-торна самостійна робота студента (год.)

Семестр ІХ

Модуль 1. Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

Тема 1.1. Лінгвістична типологія як наукова сфера лінгвістичного компаративізму

8

2

2

4

Тема 1.2. Мовознавство Давньої Індії, Сходу. Лінгвістичні знання в Стародавній Греції і Римі. Мовознавство епохи Середньовіччя та Відродження

5

2

1

2

Тема 1.3. Порівняльно-історичний метод у мовознавстві

5

2

1

2

Тема 1.4. Основоположники порівняльно-історичного мовознавства.

5

2

1

2

Тема 1.5. Порівняльно-історичний метод у слов’янському мовознавстві

7

2

1

4

Тема 1.6. Лінгвістична концепція В. фон Гумбольдта

5

2

1

2

Тема 1.7. Натуралізм і психологізм у мовознавстві

5

2

1

2

Тема 1.8. Лінгвістична концепція Ф. де Соссюра

4

2
2

Тема 1.9. Структурна лінгвістика та інші напрями у зарубіжному мовознавстві ХХ ст.

5

2

1

2

Тема 1.10. Функціоналізм у мовознавстві

5

2

1

2

Модульний контроль

Підготовка і складання іспиту

36

36

Усього за семестр

90

20

10

56

Усього за навчальний рік

90

20

10

56

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка