З “Порівняльно-історичного і типологічного мовознавства


ІІІ. Розподіл навчального часу за модулями, темами і видами занятьСторінка2/4
Дата конвертації02.11.2017
Розмір0.58 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4


ІІІ. Розподіл навчального часу за модулями, темами і видами занять


№ п/п
Номери і назви модулів, тем, лекцій, їх зміст (мета вивчення, провідна ідея, основні проблеми, ключові поняття занять

Кіль­кість навчаль­них годин

Назва, короткий зміст питань, винесених на позааудиторне самостійне опрацюванняКіль­кість навчаль­них годин

Методи, форми і засоби поточного, модульного та підсумкового контролю1

2

3

4

5

6

Модуль 1. Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

1.

Тема 1.1.

Порівняльно-історичне

і типологічне мовознавство

Лекція 1–2.

Лінгвістична типологія

як наукова сфера лінгвістичного компаративізму

Лінгвістичний компаративізм: витоки лінгвістичної типології, її засновники. Типологія та її основні різновиди: структурна типологія і змістова типологія. Типологія та суміжні явища й поняття. Лінгвістика універсалій.

Соціальна типологія мов.

Мета вивчення: з’ясувати об’єкт, зміст і завдання курсу типології мов; розглянути основні напрями типологічних досліджень, основні проблеми соціальної типології мов; з’ясувати основні категорії лінгвістики універсалій.

Провідна ідея: типологія мовних рівнів; соціальна типологія мов – напрям типологічних досліджень; універсальне в мовах світу.

Основні проблеми: типологія та її різновиди: загальна, конкретна, універсальна, спеціальна, структурна, функціональна, формальна, контенсивна, інвентаризаційна, імплікаційна, таксономічна, історична, квантитативна, ареальна тощо; взаємодія з іншими дисциплінами (теорія мови, ареальна лінгвістика, контрактивна лінгвістика, порівняльно-історичне мовознавство); попередники та основоположники типології мов; основні поняття типології; типологія і зістане мовознавство; фактори мовної подібності та відповідні їм класи мов; основні напрями типологічних досліджень; структурна типологія; фонетична типологія; морфологічна типологія; лексична типологія; лексико-семантична типологія; семантична типологія; типологічні закономірності в синтаксисі; комунікативні ранги мов; типологія літературних мов, фактори типологічної своєрідності літературних мов; типологія мовних ситуацій; допоміжні міжнародні мови та їх типи; мовна політика в типологічному висвітленні; типи національно-мовних ідеологій; основні напрями мовної політики; основні категорії лінгвістики універсалій; принципи систематизації універсалій, види універсалій за ступенем універсальності та за логічною формою; семіотичні універсалії; статичні та динамічні універсалії; соціолінгвістичні універсалії.

Ключові поняття: загальна, конкретна, універсальна, спеціальна, структурна, функціональна, формальна, контенсивна, інвентаризаційна, імплікаційна, таксономічна, історична, квантитативна, ареальна типологія; мовний тип, типологічна класифікація, мовні універсалії, прототип, типологічна модель, лінгвістичний компаративізм, структурна типологія, змістова (контенсивна) типологія, типологія мовних систем, типологія мовних підсистем, лінгвістика універсалій, фреквенталії, статистичні універсалії, майже універсалії, соціальна типологія мов.


8
2

Типологія і характерологія. Універсологія.4
2

Усне вибіркове опитування, реферат.2.

Семінар 1:

Зіставне мовознавство як наука

і основи зіставного мовознавства

як навчальна дисципліна

Мета та ключові поняття: закріпити лекційний матеріал, розкрити найважливіші поняття типології, її різновиди (загальна, конкретна, універсальна, спеціальна, структурна, функціональна, формальна, контенсивна, інвентаризаційна, імплікацій на, таксономічна, історична, квантитативна, ареальна); типологія і зіставне мовознавство; консонантна система, вокалічна система, просодична система, інтонаційно-ритмічна своєрідність мов, граматична категорія, порядок слів, речення, іменна група; типологія мовних ситуацій, етнічна культура, двомовність, міжнародні мови, мовна політика, мовна стратегія; мовні універсалії, мовленнєві універсалії, статичні універсалії, динамічні універсалії, соціолінгвістичні універсалії.

Основний зміст заняття:

Предмет і завдання зіставного мовознавства.

Зіставне мовознавство та суміжні сфери знань. Зіставне мовознавство і лінгвістична типологія. Зіставне мовознавство і характерологія. Зіставне мовознавство та універсологія.

Лінгвістична типологія та її різновиди. Типологічна класифікація мов.

Мовний тип і тип у мові.


2Співбесіда, усне вибіркове опитування.

3.

Тема 1.2.

Зародження описового мовознавства

Лекція 3.

Мовознавство Давньої Індії, Сходу. Лінгвістичні знання

в Стародавній Греції і Римі. Мовознавство епохи

Середньовіччя та Відродження

Мета вивчення: розкрити питання зародження мовознавчої науки, охарактеризувати чотири наукові традиції: давньоіндійську, давньокитайську, класичну, арабську; репрезентувати основні досягнення мовознавства епохи Середньовіччя та Відродження.

Основні проблеми: мовознавство в Давній Індії; давньокитайське мовознавство; мовознавство в Давній Греції та Римі; давнє арабське мовознавство, європейське мовознавство епохи Середньовіччя та Відродження.

Ключові поняття: граматика Паніні, досягнення давньоіндійських учених, словник «Амаракоша»; внесок у мовознавство Сю Шеня, словники китайської мови, граматична наука в Китаї; два періоди мовознавства Давньої Греції: філософський період (Геракліт, Демокріт, Платон, Арістотель, школа стоїків) та александрійський (Діонісій Фракійський, Аполлоній Діскол, Марк-Теренцій Варрон, Квінт-Реммій Палемон, Елій Донат, Прісціан); арабське мовознавство епохи халіфату, граматика Сібавейхі, арабська лексикографія, Махмуд Кашгарі; логіко-граматична школа “модистів”, емпірична концепція Ф. Бекона, націоналістська концепція Р. Декарта, науково-філософська концепція Г.-В. Лейцбніца, “Всезагальна раціональна граматика” А. Арно і К. Лансло; граматика Пор-Рояля.

2

Внесок вітчизняних учених у зіставне мовознавство.

1
4

Семінар 2.

Історія мовознавства

Мета: закріпити лекційний матеріал, розкрити найважливіші питання зародження мовознавчої науки, охарактеризувати чотири наукові традиції: давньоіндійську, давньокитайську, класичну, арабську; репрезентувати основні досягнення мовознавства епохи Середньовіччя та Відродження; охарактеризувати основні проблеми та представників зазначених періодів розвитку мовознавства в різних країнах.

Короткий зміст:

Чотири наукові традиції описового мовознавства: давньоіндійська, давньокитайська, класична, арабська. Європейське мовознавство епохи Середньовіччя та Відродження.

Основоположники порівняльно-історичного мовознавства.

Порівняльно-історичний метод (проблема мови – еталону порівняння). Лінгвістична концепція Вільгельма фон Гумбольдта2Співбесіда, усне вибіркове опитування.

5.

Тема 1.3.

Порівняльно-історичний метод

у мовознавстві

Лекція 4-5.

Основоположники

порівняльно-історичного мовознавства.

Порівняльно-історичний метод

у слов’янському мовознавстві

Мета вивчення: репрезентувати передвісників та основоположників порівняльно-історичного мовознавства.

Провідна ідея: порівняльно-історичне мовознавство – один з основних напрямів лінгвістики, головною метою якого є вивчення споріднених мов з допомогою порівняльно-історичного методу.

Основні проблеми: передвісники порівняльно-історичного мовознавства; основоположники порівняльно-історичного мовознавства; порівняльно-історичний метод у слов’янському мовознавстві

Ключові поняття: Аліг’єрі Данте, Гівельм Постеллус, Юлій-Цезарь Скалігер, Йоган-Готфрід Гердер, Уильям Джонс, Фрідріх фон Шлегель; основоположники порівняльно-історичного мовознавства Ф. Бопп, Я. Грімм, Р. Раск, О. Востоков.4
2
6.

Тема 1.4.

Лінгвістична концепція

В. фон Гумбольдта

Лекція 6.

Лінгвістична концепція В. фон Гумбольдта

Мета вивчення: охарактеризувати діяльність та лінгвістичну концепцію В. фон Гумбольдта

Провідна ідея: В. фон Гумбольдт – перший теоретик у галузі мовознавства – теоретично обґрунтував статус порівняльно-історичного мовознавства.

Основні проблеми: лінгвістичні погляди В. фон Гумбольдта; перша лінгвістична розвідка “Про порівняльно-історичне вивчення мов стосовно різних епох їх розвитку”; філософська концепція мови лінгвіста та її підґрунтя; “Про мову каві на острові Ява”, “Про різноманітність будови людської мови та її вплив на духовний розвиток людства”; типологічні ідеї лінгвіста.

Ключові поняття: мова, народ, культура, внутрішня форма, зовнішня і внутрішня форма, значення слова, смисл слова, типологічна класифікація мов.

4
2
7.

Лекція 7.

Натуралізм і психологізм у мовознавстві

Мета вивчення: визначення основних положень і проблем натуралістичного та психологічного напрямів у мовознавстві.

Основні проблеми: Август Шлейхер – основоположник натуралізму; розвиток натуралістичної концепції у працях Моріса-Карла Раппа, Макса Мюллера, Вільяма-Даута Уїтні та молодограматиків; ідеї В. фон Гумбольдта стосовно індивідуально-психологічного підходу до тлумачення мовних явищ; Гейман Штейнталь – основоположник психологізму в науці; психологічна концепція Штейнталя; внесок в етнопсихологію Вільгельма Вундта та О. О. Потебні.

Ключові поняття: натуралізм, психологізм, асоціативна психологія, принципи порівняльно-історичного дослідження А. Шлейхера, психологічна концепція Штейнталя; соціальна психологія

Вундта, розуміння мови і мовлення О. О. Потебнею, ближче значення слова, дальше значення слова українська та німецька школи психологізму.2


8.

Семінар 3.

Типологія мовних систем і підсистем

Мета: закріпити лекційний матеріал, розкрити основні положення лінгвістичної концепції В. фон Гумбольдта, його послідовників; з’ясувати погляди представників натуралістичного та психологічного напрямів у мовознавстві; розглянути теоретичні засади та основні проблеми досліджень молодограматиків.

Короткий зміст: Фонетико-фонологічні системи різних мов.

Граматичні системи різних мов.Методика зіставно-типологічного аналізу мовних одиниць різних систем.

Ключові поняття: вокалічні та консонантні мови, синтетичні й аналітичні мови, аглютинація, фузія, тонічні й атонічні мови, зіставний метод, конгруентність, компонентний аналіз, граматична категорія, граматичне значення, граматична форма.

2Усне вибіркове опитування, бесіда, захист рефератів

9.

Тема 1.5.

Лінгвістична концепція Ф. де Соссюра
Лекція 8.

Лінгвістична концепція Ф. де Соссюра

Мета вивчення: репрезентувати та засвоїти основні тези теоретичних розробок Ф. де Соссюра.

Основні проблеми: погляди вченого на вирішення таких проблем: мова як система, зовнішня та внутрішня лінгвістика, учення про синхронію та діахронію, характер мовного знака, мова як знакова система.

Ключові поняття: мова як система, зовнішня та внутрішня лінгвістика, учення про синхронію та діахронію, характер мовного знака, мова як знакова система.

4
2
10.

Семінар 4.

Лексико-семантичні системи мов

у порівняльно-історичному

та зіставно-типологічному аспектах

Мета: закріпити лекційний матеріал, розкрити суть лексико-семантичної системи, з’ясувати бачення таких проблем мовознавцями: мова як система, омонімія, синонімія, полісемія, мовні лакуни, міжмовні омоніми.

Короткий зміст: Семантичний обсяг слів. Гіперо-гіпонімія. Фонова лексика. Слова-символи. Полісемія. Специфіка переносних значень. Омонімія й омографія. Міжмовна омонімія. Безеквівалентна лексика. Лексичні лакуни. Емоційна лексика.

Ключові поняття: обсяг словникового фонду, лексика з національним асоціативним ореолом, полісемія, слова-дублети, абсолютні та відносні лакуни, слова-кореляти, полісемія, багатозначність слів, метафора, метонімія, синекдоха, персоніфікація.

2Усне вибіркове опитування, бесіда, захист рефератів

11.

Тема 1.6.

Структурна лінгвістика та інші напрями у зарубіжному мовознавстві ХХ ст.

Лекція 9.

Структурна лінгвістика та інші напрями у зарубіжному мовознавстві ХХ ст.

Мета вивчення: висвітлити основні проблеми досліджень представників структурної лінгвістики.

Основні проблеми: історичні та методологічні основи структуралізму; Копенгагенський структуралізм, Празька лінгвістична школа, генеративізм, американський структуралізм.

Ключові поняття: структуралізм; Празька лінгвістична школа, американський структуралізм, глосематика, генеративізм, дескриптивізм, Копенгагенський структуралізм.

4
2
12.

Лекція 10.

Функціоналізм у мовознавстві

Мета вивчення: проаналізувати проблематику досліджень представників функціональної лінгвістики.

Основні проблеми: сукупність шкіл і напрямів функціональної лінгвістики, функціональна граматика, теорія функціонально-семантичного поля тощо.

Ключові поняття: функціональна лінгвістики, функціональна граматика, теорія функціонально-семантичного поля тощо.

2


15.

Семінар 5.

Міжкультурна комунікація

Мета: закріпити лекційний матеріал, розкрити сутність понять: структуралізм; Празька лінгвістична школа, Копенгагенський структуралізм, глосематика, дескриптивізм, генеративізм, американський структуралізм; функціональна лінгвістики, функціональна граматика, теорія функціонально-семантичного поля тощо; мова та суспільство, проблема міжнародного спілкування, штучні мови.

Короткий зміст: Принципи формування мовних картин світу різних носіїв мови. Типологія стереотипів. Міжкультурний етикет. Національно-культурна семантика різнорівневих мовних одиниць та їх значення для успішного міжкультурного спілкування.

Ключові слова: мовна картина світу, стереотип, гендерний стереотип, національно-культурна семантика, концепт.

2Усне вибіркове опитування, бесіда, захист рефератів.


IV. Плани семінарських (практичних) завдань
(Для виконання практичних завдань додатково див. Плани семінарських занять на 2014-2015 навчальний рік з порівняльно-історичного і типологічного мовознавства )
Практичне заняття №1
Тема: Мета і завдання порівняльно-історичного мовознавства
План

 1. Основні здобутки порівняльно-історичного мовознавства: спільні та відмінні завдання у порівняльному вивченні індоєвропейських мов.

 2. Порівняльно-історичний метод: етапи та процедури здійснення порівнянь (реконструкцій) генетично споріднених мов.

 3. Типологічна (морфологічна) класифікація різних мов світу.

  1. Способи типологічної класифікації мов світу братів Фрідріха та Августа Вільгельма Шлегелів.

  2. Способи типологічної класифікації мов світу Августа Шлейхера.

 4. Стадіальна концепція розвитку мов Вільгельма фон Гумбольдта та його типологічна класифікація мов світу.


Ключові слова та лінгвістичні поняття: індоєвропейські мови, порівняльно-історичний метод, генеалогічна класифікація мов, типологічна класифікація мов, стадіальна концепція розвитку мов, реконструкція прамови.
Завдання для самостійної роботи:

 1. Побудувати таблицю етапів і стадій розвитку мов світу, розроблених у праці “Про порівняльне вивчення мов стосовно різних епох їх розвитку” (1820 р.) Вільгельма фон Гумбольдта.

 2. Побудувати порівняльну таблицю способів типологічних класифікацій мов світу братів Фрідріха та Августа Вільгельма Шлегелів, Августа Шлейхера, Вільгельма фон Гумбольдта.

Визначити спільне та відмінне у підходах лінгвістів до морфологічної типології.

 1. Реконструювати кореневі морфеми слів: “земля”, “плече”, “голова”, “м’ясо”, “день”, “ворота”, “свекруха”, “ворог”. Пояснити історичні зміни (фонетичні та історичні чергування).

 2. Описати одну з неслов’янських мов за схемою, довівши прикладами зроблені висновки: за ступенем вокалічності; за способом вираження граматичного значення; за характером сполучення морфем.


Література

основна:

 1. Бурлак С.А. Сравнительно-историческое языкознание / С. А. Бурлак, С. А. Старостин. – М. : Academia, 2005. – 432 с.

 2. Виноградов В. В. Методы типологии. Общее языкознание : Методы лингвистических исследований / В. В. Виноградов ; [отв. ред. Б. А. Серебренников]. – М., 1973. – С. 224–253.

 3. Гумбольдт фон В. Избранные труды по языкознанию / Вильгельм фон Гумбольдт. – М. : Прогресс, 2000. – 400 с.

 4. Звегинцев В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях / Владимир Андреевич Звегинцев. – М. : Просвещение, 1965. – Т. 1. – 406 с.

 5. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства / Михайло Петрович Кочерган. – К. : Академія, 2006. – С. 24–40, 76–107.

 6. Кибрик А. Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания (универсальное, типовое и специфическое в языке) / Александр Евгеньевич Кибрик. – М. : Изд-во МГУ имени М. В. Ломоносова, 1992. – 336 с.


додаткова:

 1. Зализняк А. А. Об исторической лингвистике [Электронный ресурс] / А. А. Зализняк. – Режим доступу: http://elementy.ru/lib/430714

 2. Котляревский А. А. Сравнительное языкоучение [Электронный ресурс] / А. А. Котляревский. – Режим доступа : http://vrn-id.ru/filzaps623.htm

 3. Шапиро М. М. Новый взгляд на современную систему сравнительного языкознания [Электронный ресурс] / М. М. Шапиро. – Режим доступа : http://vrn-id.ru/filzaps743.htm

 4. Варбот Ж. Ж. Таблицы межъязыковых фонетических соответствий [Электронный ресурс] / Ж. Ж. Варбот. – Режим доступа : http://etymolog.ruslang.ru/

 5. Виноградов В. В. История слов [Электронный ресурс] / В. В. Виноградов. – Режим доступа : http://wordhist.narod.ru/

 6. Новое в русской этимологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=novoe

 7. Ежегодник “Этимология” [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=etymology


Словники:

 1. Аникин А. Е. Русский этимологический словарь [Электронный ресурс] / А. Е. Аникин. – Режим доступа : http://www.ruslang.ru/agens.php?id= book_anikin08

 2. Етимологічний словник української мови : в 7-ми т. / [Електронний ресурс] / [гол. ред. О. С. Мельничук]. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/ djvu/etymolog_slovnyk.htm

 3. Из истории русских слов : [словарь-пособие] [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.uz-translations.net/?category=russian-rusbooks& altname= iz_istorii_russkih_slov

 4. Краткий понятийно-терминологический справочник по этимологии и исторической лексикологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://etymolog.ruslang.ru/doc/etymology_terms.pdf

 5. Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://imwerden.de/cat/modules.php? name=books&pa=showbook&pid=1750

 6. Словарь Академии Российской [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://it-claim.ru/Projects/ESAR/SAR.htm

 7. Словарь церковно-славянского и русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://books.google.com.ua/books?id=fsgGAAAA QAAJ&pg=PP11&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

 8. Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка [Электронный ресурс] / И. И. Срезневский. – Режим доступа : http://imwerden. de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=895

 9. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка [Электронный ресурс] / Макс Фасмер. – Режим доступа: http://vasmer.narod.ru/

 10. Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка [Электронный ресурс] / П. Я. Черных. – Режим доступа: http://chernykh-etym.narod.ru/

 11. Этымалагічны беларускай мовы. – Мінск : Беларус. навука, 1978. – 2010. – Т. 1–10.


Практичне заняття № 2

Зіставне мовознавство як наука

та основи зіставного мовознавства як навчальної дисципліни
План

 1. Предмет і завдання зіставного мовознавства та його зв'язок з порівняльно-історичним мовознавством.

 2. Зіставне мовознавство та суміжні сфери знань.

  1. Зіставне мовознавство та лінгвістична типологія.

  2. Зіставне мовознавство та характерологія.

  3. Зіставне мовознавство та лінгвістика універсалій.

 3. Проблема tertium comparationis як незалежної мовної системи зіставлюваних мов.

 4. Лінгвістична типологія та її різновиди.

 5. Типологічні класифікації мов.

 6. Соціальна типологія мов.


Ключові слова та лінгвістичні поняття: зіставне мовознавство, порівняльно-історичне мовознавство, лінгвістична типологія, універсальна типологія, спеціальна типологія, структурна типологія, функціональна типологія, квантитативна типологія, ареальна типологія, характерологія, універсологія, універсалія, фреквенталія, мовний тип, тип у мові.
Завдання для самостійної роботи:

1. На основі способів виділення універсалій:

– за характером відношень;

– за їх маніфестацією;

– за функціями;

– за повторюваністю

дібрати приклади з різних мов світу, що ілюструють ці способи. При аналізі прикладів спиратися на принципи науковців та аспекти їхніх досліджень.

2. Назвати наукові праці, в яких наявні різні погляди вчених на проблему типологічної класифікації мов світу та законспектувати (зацитувати) основні положення 2–3 першоджерел. Обґрунтувати переваги та недоліки опрацьованих класифікацій.

3. Виписати з тлумачного словника усі значення слова “тип”, з’ясувати особливості його вживання (Словник української мови : в 11-ти т. / [за ред. І. К. Білодіда]. – Вид-во “Наукова думка”, 1970–1980).

4. Обрати tertium comparationis для коректного зіставлення лексичних одиниць зі значенням “емоції людини” в українській і виучуваній вами мові.


Література

основна:

 1. Бурлак С. А. Сравнительно-историческое языкознание / С. А. Бурлак, С. А. Старостин. – М. : Academia, 2005. – 432 с.

 2. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики / Анна Вежбицкая. – М. : Языки славянской культуры, 2001. – 272 с.

 3. Гринберг Дж. Квантитативный подход к морфологической типологии языков / Дж. Гринберг // Новое в лингвистике. – 1963. – Вып. III. – М. : Прогресс. – С. 60–94.

 4. Климов Г. А. Принципы контенсивной типологии / Георгий Андреевич Климов. – М. : Наука, 1983. – 224 с.

 5. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства / Михайло Петрович Кочерган. – К. : Академія, 2006. – С. 7–64.

 6. Манакин В. Н. Сопоставительная лексикология / Владимир Николаевич Манакин. – К. : Знання, 2004. – 326 с.

 7. Мечковская Н. Б. Общее языкознание : Структурная и социальная типология языков : [учебное пособие для студентов филологических и лингвистических специальностей] / Нина Борисовна Мечковская. – М. : Флинта : Наука, 2001. – 312 с.

 8. Солнцев В. М. Типология и тип языка / В. М. Солнцев // Вопросы языкознания. – 1978. – № 2. – С. 26–41.

 9. Ульман С. Семантические универсалии [Электронный ресурс] / С. Ульман. – Режим доступа: http://www.philology.ru/linguistics1/ullman-70.htm

 10. Ярцева В. Н. К определению понятия “языковой тип” / В. Н. Ярцева // Лингвистическая типология. – М., 1985. – С. 6–12.


додаткова:

 1. Гак В. Г. К типологии лингвистических номинаций / В. Г. Гак // Языковая номинация. Общие вопросы / [под ред. Б. А. Серебренникова, А. А. Уфимцевой]. – М. : Наука, 1977. – С. 230–293.

 2. Загнітко А. П. Сучасні лінгвістичні теорії : [монографія] / Анатолій Павлович Загнітко. – Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2007. – 219 с.

 3. Историческая типология славянских языков : Фонетика, словообразование, лексика и фразеология / В. Т. Коломиец, Т. Г. Линник, Т. Б. Лукинова ; [под ред. А. С. Мельничука]. – К. : Наукова думка, 1986. – 288 с.

 4. Селіванова О. О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний огляд) / Олена Олександрівна Селіванова. – К. : Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 1999. – 148 с.


Практичне заняття № 3

Лексико-семантичні системи різних мов
План

 1. Принципи і методи зіставного дослідження лексикології, його мета та завдання.

 2. Аспекти, одиниці та категорії зіставної лексикології: лексична семантика, сема, лексичне значення, зміст, ЛСГ, ЛСП.

 3. Семантичний обсяг слів. Гіперо-гіпонімічні відношення.

 4. Фонова лексика. Слова-символи у різних мовах.

 5. Міжмовна омонімія.

 6. Полісемія. Специфіка переносних значень у різних мовах.

 7. Безеквівалентна лексика. Лексичні лакуни. Емоційна лексика.


Ключові слова та лінгвістичні поняття: зіставно-типологічний метод у вивченні лексики різних мов, лексична семантика, сема, лексичне значення, зміст, ЛСГ, ЛСП, компонентний аналіз, поняття повної / часткової еквівалентності та безеквівалентності, гіперо-гіпонімія.
Завдання для самостійної роботи:

1. На основі теми магістерської роботи чи наукового дослідження укласти міні-словник ключових лінгвістичних термінів і ключових слів. Кожен лінгвістичний термін прокоментувати на основі різних словників лінгвістичних термінів.

Простежити, яке значення є основним (виноситься на першу позицію словникової статті), провести зіставлення у наведених тлумаченнях лінгвістичних термінів використаних вами словників. Відповіді прокоментувати власними висновками.

2. Зіставити лексико-семантичні системи української та виучуваної вами мови за такими критеріями:

– характер гіперо-гіпонімічних відношень між лексичними одиницями;

– специфіка слів-символів;

– ступінь міжмовної омонімії (наявність чи її відсутність);

– специфіка переносних значень у зіставлюваних мовах;

– типи лексичних лакун.

Література

основна:


 1. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика [Электронный ресурс] / Ю. Д. Апресян. – Режим доступа : http://genhis.philol.msu.ru/article_67.shtml

 2. Гак В. Г. Сопоставительная лексикология / Владимир Григорьевич Гак. – М. : Международные отношения, 1977. – 264 с.

 3. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов : [навчальний посібник] / Ілько Вакулович Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 464 с.

 4. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства / Михайло Петрович Кочерган. – К. : Академія, 2006. ― С. 107–260.

 5. Манакин В. Н. Сопоставительная лексикология / Владимир Николаевич Манакин. – К. : Знання, 2004. – 326 с.


додаткова:

 1. Арнольд И. В. Типы сем и структура лексичесского значения личных имен / И. В. Арнольд, Л. Г. Шеремет // Лексическое значение в системе языка и в тексте. – Волгоград : Наука, 1985. – С. 8–16.

 2. Арнольд И. В. Лексико-семантическое поле в языке и тематическая сетка текста / И. В. Арнольд // Семантика. Стилистика. Интертекстуальность : [сб. ст.] / [науч. ред. П. Е. Бухаркин]. – СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 1999. – С. 250–259.

 3. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт / Нина Давидовна Арутюнова. – М. : Наука, 1988. – 341 с.


Словники:

 1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов [Электронный ресурс] / О. С. Ахманова. – Режим доступа : http://www.classes.ru/grammar/ 174.Akhmanova/

 2. Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. В. Н. Ярцева]. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – 685 с.

 3. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава : Довкілля, 2010. – 769 с.


Практичне заняття № 4

Типологія мовних систем і підсистем
План

 1. Лінгвістична концепція Ф. де Соссюра.

1.1. Мова і мовлення.

1.2. Синхронія та діахронія.

1.3. Зовнішня і внутрішня лінгвістика.

1.4. Мова як система.

1.5. Мова як знакова система.


 1. Структурний метод та його 4 методики (компонентний аналіз, дистрибутивний аналіз, аналіз за безпосередніми складниками, трансформаційний аналіз).

 2. Фонетико-фонологічні системи і підсистеми різних мов.

 3. Граматичні системи і підсистеми різних мов.

 4. Фразеологічні системи і підсистеми різних мов.

 5. Методика зіставно-типологічного аналізу мовних одиниць різних систем і підсистем.


Ключові слова та лінгвістичні поняття: мова і мовлення, синхронія і діахронія, мовний знак, система і структура мови.
Завдання для самостійної роботи:

1. Навести приклади із магістерського дослідження з елементами застосування однієї з методик структурного методу. Якщо такий метод з його методиками не застосовано у магістерській роботі, то підготувати приклад проведення однієї з методик самостійно.

2. Укласти таблицю зіставлення фонетико-фонологічних систем і підсистем української та виучуваної вами мови.

3. Зіставити способи і засоби вираження граматичних категорій в українській та іноземній мові (виучуваній вами).

4. Зіставити по 5 фразеологізмів з різними компонентами семантики (соматичним, зоонімним, фітонімним, квантитативним, онімним) в українській та іноземній мові (виучуваній вами).

Зіставлення здійснювати відповідно до tertium comparationis у ролі, якої обрано:

1) буквальний переклад;

2) образне значення (фразеологічне значення).


Література

основна:

 1. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства / Михайло Петрович Кочерган. – К. : Академія, 2006. – С. 294–339.

 2. Семчинський С. В. Загальне мовознавство : [підручник] / Станіслав Володимирович Семчинський. – К. : “ОКО”, 1996. – С. 26–55.

 3. Соссюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики [Електронний ресурс] / Ф. де Соссюр. ­ Режим доступу : http://znaimo.com.ua/Курс_загальної_ лінгвістики


додаткова:

 1. Алефиренко Н. Ф. Проблема фразеологического значения и смысла (в аспекте межуровневого взаимодействия) / Н. Ф. Алефиренко, Л. Г. Золотых. – Астрахань : Изд-во Астраханск. гос. пед. ун-та, 2000. – 220 с.

 2. Забуранна О. В. Антропоцентризм фразеологічної семантики (на матеріалі фразеологічних одиниць української, перської, японської мов зі значенням відносного часу) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.15 “Загальне мовознавство” / О. В. Забуранна. – К., 2003. – 18 с.

 3. Зорівчак Р. П. До методології вивчення фразеологічних одиниць у контрастивних дослідженнях / Р. П. Зорівчак // Нариси з контрастивної лінгвістики. – К., 1979. – С. 59–65.


Словники:

1. Удовиченко Г. М. Фразеологічний словник української мови : у 2-х т. – К. : Вища школа, 1984. – Т. 1. – 304 с. ; Т. 2. – 384 с.

2. Фразеологічний словник української мови : у 2-х томах [Електронний ресурс] / [уклад. В. М. Білоноженко та ін.]. – Режим лоступу : http://chtyvo.org.ua/authors/Bilonozhenko_Vira/Frazeolohichnyi_slovnyk_ukrainsukr_movy/

3. Фразеологический словарь русского языка / И. В. Федосов, А. Н. Лапицкий. – М. : ЮНВЕС, 2003. – 608 с.

4. Cowie A. P. Oxford dictionary of current idiomatic English / A. P. Cowie, R. Mackin. – Оxford : Oxford university press, 1986. – 685p.

5. Longman dictionary of English idioms: The up-to-date dictionary of idioms / L. Urdang. – Harlow : Prentice Hall College Div, 1984. – 412 р.


V. Завдання для позааудиторної самостійної роботи студента

Репродуктивний рівень
1) Дібрати наукові дослідження, які ілюструють різні погляди вчених на проблему типологічної класифікації мов та законспектувати основні положення 2–3 першоджерел. Обґрунтувати переваги та недоліки опрацьованих класифікацій.

2) Виписати з тлумачного словника усі значення слова “тип”, з’ясувати особливості його вживання.

3) Законспектувати основні теоретичні положенні лінгвістичної концепції В. фон Гумбольдта.

4) Виписати основні характеристики поняття «слово-символ». Визначити слова символи в англійській, французькій та китайській мовах.Б. Виконати запропоновані практичні завдання.
1) Розробити порівняльну таблицю лінгвістичних відкриттів у арабській та класичній описовій традиції;

2) Описати одну з неслов’янських мов за схемою, довівши прикладами зроблені висновки:

– за ступенем вокалічності;

– за способом вираження граматичного значення;

– за характером сполучення морфем;

3) Підібрати приклади безеквівалентної лексики для трьох груп (Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства / Михайло Петрович Кочерган. – К. : Вид. центр “Академія”, 2006. – С. 298)


Творчий рівень

Завдання 2. Порівняти граматичні системи української та іноземних мов, які вивчаються.
Інноваційний рівень

Завдання 3. Підготувати презентацію у Power Point про те, які подарунки можна дарувати у різних країнах світу. Що ці подарунки означатимуть? Пояснити, з чим пов’язаний такий вибір, які культурні коди закодовані в цих подарунках.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка