За загальною редакцією професора Хомутенко В. П


Узагальнені підходи до трактування поняття доходи бюджетуСторінка24/55
Дата конвертації13.04.2017
Розмір9.64 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   55

Узагальнені підходи до трактування поняття доходи бюджету


Автори

Тлумачення терміну

В. Базилевич і

Доходи централізованих фондів держави – це грошові

Л. Баластрик

відносини, які виникають між державою, юридичними і
фізичними особами в процесі вилучення і акумуляції
частини вартості ВВП в загальнодержавному фонді з
метою їх подальшого використання, тобто для здійснення
державою своїх функцій

В. Дем’янишин

Доходи бюджету – це частина вартості валового
внутрішнього продукту, яка в процесі розподілу і
перерозподілу доходів і нагромаджень може бути
спрямована на розвиток економіки держави, соціальний
захист населення, соціально-культурні заходи, потреби
оборони, управління»

М. Карлін

Доходи державного бюджету є сукупністю грошових
надходжень до централізованого фонду фінансових
ресурсів держави, що використовуються нею для
виконання її основних завдань і функцій

Ю. Пасічник

Доходи бюджету – це частка централізованих ресурсів
держави, які потрібні для виконання нею відповідних
функцій

Ц. Огонь

Доходи бюджету є єдиної, цілісною системою
специфічних економічних відносин, які виникають в
умовах розподілу і перерозподілу ВВП з метою
формування загальнодержавного фонду фінансових
ресурсів для забезпечення виконання, насамперед,
конституційних зобов’язань

С. Юрій

Доходи бюджету – це об’єктивне економічне явище,
пов’язане з сукупністю економічних відносин з приводу
розподілу та перерозподілу ВВП з метою формування
основного централізованого фонду грошових коштів
держави

Таким чином, доходами бюджету є кошти, які надходять державі у постійне користування на безповоротній основі та забезпечують фінансування суспільно необхідних видатків.


На обсяг доходів бюджету здійснюють вплив певні фактори як внутрішнього, так і зовнішнього характеру (табл. 7.2).

161


Таблиця 7.2
Фактори, що впливають на доходи бюджету

Зовнішні
Внутрішні

1)

стан світової фінансової

1)

макроекономічні показники (ВВП,

системи;

рівень інфляція, безробіття, бюджет-ний дефіцит тощо та їх динаміка);

2)

експортні можливості

2)

рівень оподаткування в країні;

країни;3)

наявність бар’єрів для

3)

платоспроможності юридичних і

входження на міжнародні

фізичних осіб;

ринки;4)

рівень економічної

4)

рівень тінізації економіки;

інтеграції країни;5)

сальдо торговельного

5)

стабільність національної валюти;

балансу країни;6)

рівень зовнішнього

6)

рівень внутрішнього державного

державного боргу

боргу.
Зазначені внутрішні та зовнішні фактори суттєво впливають на доходи бюджету, а відповідно і на можливості держави щодо виконання покладених на неї функцій.
7.2. Склад і структура доходів державного бюджету
Згідно бюджетного законодавства у складі доходів Державного бюджету України виділять:
– доходи загального фонду та спеціального фонду державного бюджету;
Склад доходів загального фонду державного бюджету, визначено ст. 29 Бюджетного кодексу. До складу доходів загального фонду бюджету зараховуються як податкові, так і неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом та трансферти.

162


Таблиця 7.3
Склад податкових надходжень до загального фонду Державного бюджету України

Податкові надходження загального фонду державного бюджету п/п
 1. податок на прибуток підприємств (крім податку, визначеного пунктом 2 частини першої статті 69 Кодексу);
 1. 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;
 1. 50 відсотків збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення);
 1. 50 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, яка зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі);
 1. 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) на території міста Києва;
 1. податок на додану вартість (крім податку, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 1. акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, визначеного у частині першій статті 66 цього Кодексу, та акцизного податку, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 1. акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 1. ввізне мито (крім мита, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 1. вивізне мито;
 1. рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні;
 1. рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України (якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України);
 1. рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;163


Закінчення таблиці 7.3


 1. рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;
 1. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками (якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України);
 1. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України).Таблиця 7.4
Склад неподаткових надходжень до загального фонду
Державного бюджету України
Неподаткові надходження до загального фонду державного
п/п

бюджету
1.

плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати заліцензії, визначеної у частині першій статті 64 та у частинах першій ідругій статті 66 Кодексу);
2.

кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, атакож кошти, отримані за вчинення консульських дій за межамиУкраїни (крім частини коштів, що зараховуються до спеціальногофонду згідно із законом про Державний бюджет України);
3.

частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємствта їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно дозакону, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) госпо-дарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність;
4.

кошти, що перераховуються Національним банком України відповіднодо Закону України "Про Національний банк України";
5.

відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошовихлотерей;
5.

кошти від санкцій (штрафи, пеня тощо), що застосовуютьсявідповідно до закону (крім штрафів, визначених пунктами 11, 12 і 13частини першої статті 69 цього Кодексу, та штрафів, щозараховуються до спеціального фонду згідно із законом проДержавний бюджет України);
7.

плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету(крім коштів, отриманих вищими та професійно-технічниминавчальними закладами від розміщення на депозитах тимчасововільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг,якщо таким закладам законом надано відповідне право);164


Продовження таблиці 7.4


 1. кошти, отримані закордонними дипломатичними установами України як плата за розміщення належних їм бюджетних коштів на поточних рахунках іноземних банків;
 1. виконавчий збір, стягнутий органами державної виконавчої служби (крім частини збору, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 1. надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном (крім орендної плати, отриманої від передачі в оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, переданого дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні, державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, частини орендної плати за користування майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету, що зараховується до спеціального фонду гідно із законом про Державний бюджет України);
 1. державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;
 1. єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;
 1. плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів;
 1. концесійні платежі щодо об'єктів державної власності (крім платежів, що зараховуються до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 1. відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України;
 1. збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів;
 1. плата за виділення номерного ресурсу;
 1. плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір);
 1. збір за користування радіочастотним ресурсом України;
 1. надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях (крім частини надходжень, що зараховуються до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);165


Закінчення таблиці 7.4


 1. кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель", в частині здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету;
 1. кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету;
 1. плата за подання скарги до органу оскарження відповідно до статті 18 Закону України «Про здійснення державних закупівель»;
 1. плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою, і плата за користування кредитами (позиками), залученими державою;
 1. портовий (адміністративний) збір (крім частини збору, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 1. плата за користування кредитом з державного бюджету (крім плати, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 1. збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок;
 1. плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 1. плата за оформлення посвідчення закордонного українця;
 1. інші доходи, які у встановленому порядку зараховуються до загального фонду державного бюджету.

Таблиця 7.5


Склад доходів від операцій з капіталом у загальному фонді Державного бюджету України
Доходи від операцій з капіталом

п/п 1. кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду; скарбів, які є пам'ятками історії та культури; майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування;
 1. кошти від реалізації дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, отримані державною установою, уповноваженою на здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;166


Закінчення таблиці 7.5


 1. 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок державного бюджету, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за дане у вигляді брухту і відходів срібло;
 1. 10 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації); кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації; кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності після розмежування земель державної та комунальної власності (якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України);

Таблиця 7.6


Склад трансфертів у загальному фонді Державного бюджету України


п/п

Трансфертів загального фонду Державного бюджету України
 1. кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях;
 1. кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.

За даними Міністерства фінансів України, найбільші надходження до загального фонду державного бюджету в січні– грудні 2014 року становили:
 1. податок на додану вартість (збір) з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) – 80685,1 млн. грн., на 3540,7 млн. грн., або на 4,2 відсотка менше за аналогічний період минулого року;
 1. податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів – 107287,3 млн. грн., що на 10743,5 млн. грн., або на 11,1 відсотка більше за аналогічний період минулого року;

167

 1. податок на прибуток підприємств – 39805,9 млн. грн., що на 14444,0 млн. грн., або на 26,6 відсотка менше за аналогічний період минулого року;
 1. акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), включаючи особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами – 25668,7 млн. грн., що на 1612,6 млн. грн., або на 6,7 відсотка більше за аналогічний період минулого року;
 1. плата за користування надрами – 18199,1 млн. грн., що на 5178,8 млн. грн., або на 39,8 відсотка більше за аналогічний період минулого року;
 1. ввізне мито – 11038,1 млн. грн., що на 57,3 млн. грн., або на 0,5 відсотка менше за аналогічний період минулого року.
  1. січні-грудні 2014 року кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України» становили 22807,3 млн. гривень. Проти аналогічного періоду минулого року надходження зменшились на 5500,8 млн. грн., або на 19,4 відсотка.

До доходів спеціального фонду Державного бюджету України, згідно ст. 29 Бюджетного кодексу, зараховуються як податкові так і неподаткові надходження.


Таблиця 7.7
Склад доходів спеціального фонду Державного бюджету України

п/п Доходи спеціального фонду Державного бюджету України
 1. Податкові надходження
 1. податок на доходи фізичних осіб у частині, визначеній ст. 65 Бюджетного кодексу;
 1. 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
 1. 50 відсотків збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя користувачами води за місцем її забору;
 1. 50 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;168

Закінчення таблиці 7.7

1.5.

плата за використання інших природних ресурсів, щозараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
2.

Неподаткові надходження
2.1

державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам.До спеціального фонду Державного бюджету України за 12 місяців 2014 року надійшло 46304,5 млн. грн., що на 1349,9 млн. грн., або на 2,8 відсотка менше ніж за аналогічний період минулого року, у співставних умовах (без врахування відшкодування ПДВ у сумі 6,9 млрд. грн. по спеціальному фонду державного бюджету за рахунок випуску ОВДП) більше на 5533,6 млн. грн., або на 11,6 відсотка.


Зростання доходів спеціального фонду державного бюджету у співставних умовах проти січня–грудня 2013 року в основному обумовлене збільшенням надходжень від акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) на 7220,7 млн. грн. та запровадженням у 2014 році сплати збору з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі, від якого надійшло у січні–грудні 6658,5 млн. гривень.
Власні надходження бюджетних установ становили 21957,5 млн. грн., що на 7074,5 млн. грн., або на 24,4 відсотка менше ніж за аналогічний період 2013 року, та пов’язано із надходженням у січні– грудні 2013 року коштів від залучення Державним агентством автомобільних доріг України кредиту під гарантію уряду в сумі 6,0 млрд. грн., тоді як у 2014 році такі кошти не надходили.


7.3. Склад і структура доходів місцевого бюджету
Відповідно до Бюджетного кодексу України, загальний обсяг доходів місцевих бюджетів складається з трьох складових:
1) доходів, що закріплюються за місцевими бюджетами та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів1;

2) власних доходів місцевих бюджетів2, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;
1 До цих доходів належать податкові платежі, визначені ст. 64 та ст. 66 Бюджетного кодексу України.

169


3) міжбюджетних трансфертів, що безповоротно передаються з одного бюджету до іншого.
Крім того, склад доходів місцевих бюджетів поділяють на доходи загального фонду та доходи спеціального фонду місцевих бюджетів.
До доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені ст. 64 – 66 і частиною першою ст. 69 Бюджетного кодексу, та трансферти місцевим бюджетам (крім субвенцій, визначених частиною другою ст. 69 та частиною першою ст. 71 Бюджетного кодексу).
Слід зазначити, що визначені ст. 64 і ст. 69 Бюджетного кодексу податки і збори (обов'язкові платежі), що сплачують підприємства, які здійснюють свою діяльність у зоні відчуження та у зоні безумовного (обов'язкового) відселення (якщо на таких територіях не сформовано органи місцевого самоврядування), зараховуються до районного бюджету в частинах, визначених Бюджетним кодексом та іншими нормативно-правовими актами для районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування.
До доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів належать:


 1. 15 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного п. 1 ч. 2 ст. 29 Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території;
 1. 10 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності, податку, визначеного п. 1 ст. 69, п. 18 ст. 64 та п. 2 ст. 69 Кодексу);
 1. податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності. Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим та обласні ради,

зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;


4) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;
5) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів


2 Власні доходи місцевих бюджетів визначені у ст. 69 Бюджетного кодексу України.

170


місцевого значення), що зараховуються до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів користувачами води за місцем її забору;
6) 25 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату);
7) плата за використання інших природних ресурсів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;
8) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, – до доходів бюджету Автономної Республіки Крим;
9) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями, яка зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
10) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим та обласними радами;
11) плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;
12) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями, яка зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;
13) плата за ліцензії та сертифікати, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
14) плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до бюджету Автономної

171


Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;


 1. плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 1. плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 1. плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;
 1. плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 1. плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 1. адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
 1. штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів із суб’єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
 1. надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради;
 1. концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради (крім концесійних платежів щодо об’єктів комунальної

172


власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради, які мають цільове спрямування згідно із законом);
24) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель", в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
25) кошти, отримані від учасника – переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
26) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
27) 55 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк);
28) інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів відповідно до законодавства.
До складу доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів належать:
1) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності. Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є міські (міст районного значення), селищні та сільські ради, зараховується відповідно до міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів;

173


 1. рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення; рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування). Такі платежі зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) відповідних природних ресурсів, а щодо водних об’єктів – за місцем податкової реєстрації платника рентної плати;
 1. податок на майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
 1. єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

 2. збір за місця для паркування транспортних засобів;
 1. туристичний збір;
 1. частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному відповідними місцевими радами;

8) плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів (крім коштів, отриманих вищими та професійно-технічними навчальними закладами від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право);
 1. плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад, яка зараховується до відповідного бюджету;
 1. штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;
 1. адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
 1. штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів;

174


13) адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховуються за місцем вчинення порушення;
14) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності; 15) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами, яка зараховується
відповідно до бюджетів місцевого самоврядування; 16) концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності,
засновником яких є міські (міст районного значення), селищні та сільські ради (крім концесійних платежів щодо об’єктів комунальної власності, засновником яких є міські (міст районного значення), селищні та сільські ради, які мають цільове спрямування згідно із законом);
17) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель", в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів;
18) кошти, отримані від учасника – переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів;
19) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
20) кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а

175


також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;


 1. плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг;
 1. державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до відповідних місцевих бюджетів;

23)акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що зараховується до бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів;
 1. 25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк), що зараховуються до сільських, селищних, міських бюджетів;
 1. інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів відповідно до законодавства.

До складу доходів спеціального фонду місцевих бюджетів

належать:


  1. надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів (визначені
 1. частині першій ст. 71 Кодексу);
  1. кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що зараховуються у розмірі: 100 відсотків – до бюджетів міст Києва та Севастополя, 25 відсотків – до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, 75 відсотків – до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 15 відсотків – до районних бюджетів, 60 відсотків – до бюджетів міст районного значення, селищ і сіл;
  1. концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, які мають цільове спрямування згідно із законом;
  1. 70 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, в тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів – 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим – 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя – 70 відсотків;

176


 1. відрахування 10 відсотків вартості питної води суб’єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;
 1. власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок відповідного місцевого бюджету;
 1. цільові та добровільні внески підприємств, установ, організацій і громадян до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;
 1. надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;
 1. інші субвенції, що надаються з інших бюджетів за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів;
 1. повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам;
 1. повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також пеня і відсотки за користування ними;
 1. надходження в рамках програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу;
 1. інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.

Розподіл доходів Зведеного бюджету між Державним та місцевими бюджетами представлено у таблиці 7.8.


Варто відзначити, що рівень централізації доходів бюджету з роками збільшується, що підтверджується збільшенням питомої ваги доходів Державного бюджету в структурі доходів Зведеного бюджету.
Склад і структуру доходів Зведеного бюджету згідно бюджетної класифікації представлено у таблиці 7.9.

177


Таблиця 7.8
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   55
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка