Загальне мовознавство (5 курс, спеціаліст) Плани семінарських занять з загального мовознавстваСторінка3/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.63 Mb.
1   2   3   4

ОЦІНЮВАННЯ РЕФЕРАТІВ

Оцінка виставляється з урахуванням двох параметрів: 1) обсяг виконаного реферату; 2) якість написання.

1. Оцінка “відмінно” ставиться за реферат, який має обсяг 15-20 або більше друкованих (рукописних) сторінок; проблема, яка в ньому розглядається, викладена повно, послідовно, логічно; список використаної наукової літератури нараховує 5-6 джерел, відповідає сучасним правилам оформлення бібліографії.

2. Оцінка “добре” ставиться за реферат, який має обсяг 11-14 сторінок; тема реферату викладена досить повно, але є певні недоліки у логіці викладу; бібліографічний список нараховує 4-5 джерел, відповідає сучасним правилам, але містить певні помилки.

3. Оцінка “задовільно” ставиться, коли обсяг реферату є недостатнім для викладення обраної проблеми, і тому проблема розглядається поверхово; у бібліографічному списку менше чотирьох наукових джерел і є помилки.

4. Оцінка “незадовільно” ставиться, якщо тема реферату зовсім не розкрита, у бібліографічному списку менше 2 наукових джерел, і він подається не за сучасними правилами або за умов вилучення змісту реферату з інтернету.ЗРАЗКИ ТЕМ РЕФЕРАТІВ

ДЛЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з «Загального мовознавства» (5 курс, спеціаліст)


 1. Мовознавство в Давній Індії.

 2. Давньокитайське мовознавство.

 3. Мовознавство в Давній Греції та Римі.

 4. Давнє арабське мовознавство.

 5. Європейське мовознавство епохи середньовіччя та Відродження.

 6. Українське мовознавство ХІ – ХУІІ ст.

 7. Зародження порівняльно-історичного мовознавства.

 8. Лінгвістичні погляди Вільгельма фон Гумбольдта.

 9. Натуралістичний (біологічний) напрям у порівняльно-історичному мовознавстві.

 10. Психологічний напрям у мовознавстві.

 11. Молодограматизм.

 12. Школа «слів і речей».

 13. Школа естетичного ідеалізму.

 14. Неолінгвістика.

 15. Казанська лінгвістична школа. І.О.Бодуен де Куртене.

 16. Соціологічний напрям. Лінгвістична концепція Фердинанда де Соссюра.

 17. Історичні та методологічні основи структуралізму.

 18. Празька лінгвістична школа.

 19. Копенгагенський структуралізм (глосематика).

 20. Американський структуралізм (дескриптивізм).

 21. Генеративізм.

22. Неогумбольдтіанство.

 1. Радянське мовознавство.

 2. Українське мовознавство 20 – 80-х років ХХ ст.

25. Функціональна лінгвістика.

26. Проблеми когнітивної лінгвістики.

27. Соціолінгвістика.


 1. Етапи розвитку психолінгвістики.

 2. Комунікативна лінгвістика.

 3. Соціолінгвістичні та психолінгвістичні методи дослідження.

 4. Співвідношення системних і несистемних явищ у мові.

 5. Л.С. Виготський – основоположник вітчизняної психолінгвістики.

 6. Передумови виникнення психолінгвістики.

 7. Вікова психолінгвістика.

 8. Розвиток мовної ситуації в Україні протягом ХХ століття.

 9. Мовна політика в різних державах.

 10. Етнолінгвістичні студії О.О.Потебні.

 11. Форми існування мови.

 12. Національна мова і культура.

 13. Напрями та завдання комунікативної лінгвістики.

 14. Проблеми міжкультурної комунікації.Критерії оцінювання рефератів

Оцінка виставляється з урахуванням двох параметрів: 1) обсяг виконаного реферату; 2) якість написання.

1. Оцінка “відмінно” ставиться за реферат, який має обсяг 15-20 або більше друкованих (рукописних) сторінок; проблема, яка в ньому розглядається, викладена повно, послідовно, логічно; список використаної наукової літератури нараховує 5-6 джерел, відповідає сучасним правилам оформлення бібліографії.

2. Оцінка “добре” ставиться за реферат, який має обсяг 11-14 сторінок; тема реферату викладена досить повно, але є певні недоліки у логіці викладу; бібліографічний список нараховує 4-5 джерел, відповідає сучасним правилам, але містить певні помилки.

3. Оцінка “задовільно” ставиться, коли обсяг реферату є недостатнім для викладення обраної проблеми, і тому проблема розглядається поверхово; у бібліографічному списку менше чотирьох наукових джерел і є помилки.

4. Оцінка “незадовільно” ставиться, якщо тема реферату зовсім не розкрита, у бібліографічному списку менше 2 наукових джерел, і він подається не за сучасними правилами.Зразок оформлення реферату

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Київський національний лінгвістичний університет

Реферат з «Загального мовознавства» на тему:
«Основні положення

лінгвістичної концепції Ф. де Соссюра»


Виконала студентка 5 курсу

факультету германської філології

групи 501

Іваненко Ірина Іванівна

Київ - 2012

План


 1. Вступ.

 2. Висновок.

 3. Література.Приклад оформлення використаних джерел:

Манакин В. Н. Сопоставительная лексикология / Владимир Николаевич Манакин. – К. : Знання, 2004. – 326 с.

Маслова В. А. Когнитивная лингвистика : [учеб. пособие] / Валентина Авраамовна Маслова. – 2-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2005. – 255 с.

Мізін К. І. Психолінгвістичний експеримент чи соціолінгвістичний моніторинг? Епістемологічні пошуки аксіологічної фразеології (на матеріалі компаративної фразеології) / К. І. Мізін // Мовознавство. – 2008. – № 1. – С. 67-79.ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

З КУРСУ «ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО»

(5 курс, спеціаліст)


 1. Курс «Загальне мовознавство», його зміст і завдання.

 2. Зв’язок загального мовознавства з іншими науками.

 3. Поняття про знаки і знакову систему. Типологія знаків.

 4. Структура знака. Своєрідність мови як знакової системи.

 5. Знаковість і одиниці мови.

 6. Мова і несловесні засоби спілкування (паралінгвістика і паракінесика).

 7. Проблема співвідношення мови і мислення. Менталінгвістика.

 8. Психофізичні основи зв’язку мови і мислення. Внутрішнє мовлення. Психолінгвістика.

 9. Роль мови в процесі пізнання. Когнітивна лінгвістика.

 10. Із історії вивчення проблеми мови і мовлення.

 11. Сучасні теорії про співвідношення мови і мовлення.

 12. Системний характер мови.

 13. Парадигматичні, синтагматичні та ієрархічні відношення між мовними одиницями.

 14. Структура мови. Основні й проміжні яруси (рівні) мови.

 15. Теорія ізоморфізму та ієрархії рівнів мови.

 16. Фонетичний рівень мови.

 17. Поняття про фонему. Фонологія. Фонологічна система. Фонологічні школи.

 18. Морфологічний рівень мови.

 19. Лексико-семантичний рівень мови.

 20. Синтаксичний рівень мови.

 21. Суспільна природа мови, функції мови.

 22. Соціальна зумовленість мовних явищ. Залежність стану мови від стану суспільства.

 23. Мова як найважливіша етнічна ознака. Мова і культура.

 24. Соціолінгвістика, її предмет, завдання і проблеми.

 25. Інтерлінгвістика як особлива лінгвістична дисципліна.

 26. Соціальна диференціація мови (загальна характеристика).

 27. Літературна мова та її стилі.

 28. Літературна норма. Типи норм.

 29. Мова як історична категорія: статика і динаміка, синхронія і діахронія.

 30. Зовнішні і внутрішні причини мовних змін.

 31. Питання про прогрес у розвитку мови.

 32. Соціальні спільноти людей і соціальні типи мов.

 33. Взаємодія мов.

 34. Диференціація й інтеграція – основні процеси розвитку мов.

 35. Методи лінгвістичних досліджень (загальна характеристика).

 36. Описовий, порівняльно-історичний і зіставний методи.

 37. Структурний метод.

 38. Соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи.

 39. Метод лінгвогеографії.

 40. Математичні методи та їх застосування в лінгвістиці.


Рекомендована навчально-методична література

до курсу «Загальне мовознавство» (спеціаліст)

Основна література
Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К., 2003.

Семчинський С.В. Загальне мовознавство. – К., 1996.

Хроленко А.Т. Общее языкознание. Руководство к самостоятельной работе над курсом. – М., 1981.

Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. – М., 1979.

Кодухов В.И. Общее языкознание. – М., 1974.

Общее языкознание / Под общей ред. А.Е.Супруна. – Минск., 1983.

Иванова Л.П. Курс лекций по общему языкознанию. – К., 2006.

Додаткова література

Підручники

 1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. – М., 2005

 2. Алпатов В. М. История лингвистических учений. – М. 1999.

 3. Базылев В. Н. Общее языкознание. – М., 2007.

 4. Гречко В.А. Теория языкознания. – М., 2003.

 5. Даниленко В. П. Общее языкознание и история языкознания. – М., 2009.

 6. Дорошенко С. І. Загальне мовознавство: Навч. посібник. – Київ, , 2006

 7. Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию. М., 1962.

 8. Зеленько А. С. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних вчень. Аспекти, методи, прийоми, процедури дослідження мови. – Луганськ, 2002.

 9. Иванова Л.П. Методы лингвистических исследований. – К., 1995.

 10. Ковалик І.І. Самійленко С.П. Загальне мовознавство. – К., 1985.

 11. Методологические основы новых направлений в мировом языкознании: Сб. – К., 1992.

 12. Мечковская Н. Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков. – М., 2007.

 13. Михалев А. Б. Общее языкознание. История языкознания. – М., 2005.

 14. Общее языкознание / Под ред. А. Е. Супруна. – Минск, 1983.

 15. Общее языкознание. Хрестоматия. – М., 1987.

 16. Общее языкознание: Внутренняя структура. – М., 1972.

 17. Общее языкознание: Методы лингвистических исследований. – М., 1973.

 18. Общее языкознание: Формы существования, функции, история языка / Отв.ред.Б.А.Серебренников. – М., 1970.

 19. Пищальникова В. А. Общее языкознание. – М., 2009.

 20. Рождественский Ю.В. Лекции по общему языкознанию. – М., 1990.

 21. Степанов Ю. С. Методы и принципы современной лингвистики. – М., 1975, 2000.

 22. Удовиченко, Г. М. Загальне мовознавство. Проблеми. Методи: навчальний посібник. – К., 1994.

 23. Удовиченко, Г.М. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних учень: навчальний посібник для студ. філол. фак-тів ун-тів і пед. ін-тів. – К.,1980.

 24. Хроленко А.Т. Общее языкознание. – М., 1989.

 25. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями і проблеми. – Полтава: Довкілля –К, 2008.Довідники


 1. Кубрякова Е.С., Демьянков В.В., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивннх терминов. – М., 1996.

 2. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990.

 3. Николаева Т.М. Краткий словарь терминов лингвистики текста // НЗЛ Лингвистика текста. Вып.8. – М., 1978.

 4. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Словарь лингвистических терминов. – М., 2003.

 5. Русский язык. Энциклопедия. – М., 2003.

 6. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Давкілля-К, 2006. – 716 с.

 7. Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000.

 8. Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики: енциклопедичний словник. – К., 1998.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Абліцов В. Котляревський і Пушкін – батьки мов своїх народів (Походження української і російської мов) // Голос України. – 1999. – 29 травня. – С. 5.

 2. Акуленко В.В. Українська мова в Європейському контексті // Мовознавство. – 1998. – № 2–3. – С. 91–97.

 3. Алпатов В. Япония: язык и миф о языке // Иностранная литература. – 1993. – № 5.

 4. Алпатов В.М. Об антропоцентричном и системоцентричном подходах к языку // Вопросы языкознания. – 1993. – № 3.

 5. Альтерматт У. Багатомовна Швейцарія – модель для Європи. – І., 1997. – № 9.

 6. Анисимова Е.Е. Паралингвистика и текст // Вопросы языкознания. – 1992. – № 1.

 7. Антонович М. Законодавство України та зарубіжних країн щодо статусу державної мови (порівняльний аспект) // Право України. – 1999. – № 6.

 8. Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики. – М., 1999.

 9. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. – М., 1988.

 10. Атаян Э.Р. Коммуникация и раскрытие потенций языкового сознания. – Ереван, 1981.

 11. Атаян Э.Р. Язык и внеязыковая действительность. – Ереван, 1987.

 12. Ахутина Т.В. и др. Исследование речевого мышления в психолингвистике. – М., 1985.

 13. Ахутина Т.В. Нейропсихологический анализ индивидуальных особенностей переработки лексической информации // Вопросы психологии. – 2000. – № 3.

 14. Бальтюков В.И. Аналогии между языковой и генетической знаковыми системами // Теоретическое и прикладное исследования психологии речи. – М., 1988.

 15. Банковская Н.П. Довербальное бытие художественного слова // Язык и культура. – К., 1994.

 16. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.

 17. Бацевич Ф.С. Нариси з комунікативної лінгвістики. – Львів. 2003.

 18. Башуев А.С. Мышление и речь // Башуев А.С. Высшая нервная деятельность. – М., 1991. – С. 224–228.

 19. Белецкий М.И. О статусе русского языка в Украине // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 1996. – № 2.

 20. Белл Р. Социолингвистика. – М., 1980, 1984.

 21. Белоусов. В. Н. Двуязычие – лингвистические и социально-культурные аспекты и проблемы // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1988. – Т. 47. – № 3. – С. 256–264.

 22. Белянин В.П. Основы психолингвистической диагностики. – М., 2000.

 23. Бенвенист 3. Общая лингвистика. – М., 1974.

 24. Береговская Э.М. Молодежный сленг: формирование и функционирование // Вопросы языкознания. – 1996. – №. 3. – С. 32–42.

 25. Берестнев Г.И. Самосознание личности в аспекте языка // Вопросы языкознания. – 2001. – № 1. – С. 60–85.

 26. Бирнбаун Х. Генетические и типологические методы внешнего сравнения языков // Вопросы языкознания. – 1993. – № 4. – С. 5.

 27. Бичакджян Б.Х. Эволюция языка: развитие в свете теории Дарвина // Вопросы языкознания. – 1992. – № 2. – С. 123–146.

 28. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К., 1996.

 29. Блок М.Я. Диктема в уровневой структуре языка // Вопросы языкознания. – 2000. – № 4.

 30. Бондаренко О.Ф. Статус експерименту як методу лінгвістичних досліджень // Мовознавство. – 1986. – № 1.

 31. Будагов Р.А. Проблемы развития языка. – Л.-М., 1965.

 32. Будагов Р.А. Система и антисистема в науке о языке // Вопросы языкознания. – 1978. – № 4.

 33. Будагов Р.А. Человек и его язык // Вопросы языкознания. – 1970. – № 6.

 34. Буданов В.Г. Методология синергетики в постнекласичесской науке и в образовании. – М. – 2008. – С. 44-63.

 35. Вайнрайх У. Языковые контакты. – К., 1973.

 36. Вайсгербер Л. Язык и философия // Вопросы языкознания. – 1993. – № 2.

 37. Ван Дейк Т. Язык. Познание. Коммуникация. – М., 1989.

 38. Васильев В.Л. Понятие системы и структуры в современном языкознании // Васильев В.Л. Современная лингвистическая семантика. – М., 1990.

 39. Веденина Л.Г. О функциональном направлении в современном зарубежном языкознании // Вопросы языкознания. – 1978. – № 6.

 40. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М., 1996.

 41. Вежбицкая А. Семантические универсалии. – М. – 1998.

 42. Верещагин Е.М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия (билингвизма). – М., 1969.

 43. Верещагин Е.М., Костомаров В.Т. Лингвострановедческая теория слова. – М.: Русский язык, 1980.

 44. Верещагин Е.М., Костомаров В.Т. Язык и культура. – 4-е изд. – М., 1990.

 45. Видинеев Н.В. Происхождение первобытного языка // Видинеев Н.В. Природа интеллектуальных способностей человека. – М., 1989. – С. 113–119.

 46. Возняк Т. Семантическое пространство языка: Тексты и переводы. – Харьков, 1998. – С. 5–18, 103–112.

 47. Все меньше в мире языков // Наука и жизнь. – 1996. – № 4.

 48. Выготский Л.С. Мышление и речь. – Избранные психологические исследования. – М., 1956.

 49. Гак В.Г. К типологии функциональных подходов к изучению языка // Проблемы функциональной грамматики. – М., 1985.

 50. Гак В.Г. Сопоставительная прагматика // ФН. – 1992. – № 3.

 51. Гак В.Т. К типологии форм языковой политики // Вопросы языкознания. – 1989. – № 5.

 52. Гачев Г. Национальные образы мира. – М., 1988.

 53. Герд Л. и др. Связь истории языка с историей народа // Методологические проблемы общественных наук. – Л., 1986. – С. 235–262.

 54. Гиндин Л.А. Пространственно-хронологические аспекты индоевропейской проблемы и "Карта предполагаемых прародин шести ностратических языков" В.М.Иллич-Свитычка // Вопросы языкознания. – 1992. – № 6. – С. 54–66.

 55. Гипотеза в современной лингвистике. – М.,1980.

 56. Голованенко В. І. Мови вимирають як люди // Науковий світ. – 1999. – № 10.

 57. Головин Б.Н. Язык и статистика. – М., 1971.

 58. Графова А.А. Язык и речь // Русский язык в средних учебных заведениях УССР. – 1991. – № 10.

 59. Григорян Э.А. Функционирование языков в многонациональных странах // Русская речь в СССР. – 1991. – № 4.

 60. Грубе У. Проблемы нормы и вариантности // Словообразование. Стилистика. Текст. – Казань, 1998. – С. 59–64.

 61. Грюнберг А.Л. Афганистан. Языковая ситуация и языковая политика // Изв. АН, СЛЯ. – 1988. – № 2.

 62. Грязнухина Т.А., Дарчук Н.П., Клименко Н.Ф. Использование ЭВМ в лингвистистических исследованиях. – К., 1990.

 63. Гусева Н.Р. Где искать следы? (О сходстве языков мира) // Слово. – 1992. – № 10. – С. 10–13.

 64. Гусева Н.Р. Прародина языка: (Поиск самого древнего языка) // Слово. – 1991. – № 3. – С. 25–29.

 65. Гухман М.М., Семенюк Н.Н. О социальном аспекте рассмотрения литературного языка // Проблемы нормы и социальной дифференциации языка. – М., 1978. – С. 7–8.

 66. Дейк Т. ван. Язык, познание, коммуникация. – М., 1989.

 67. Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретационного подхода // Вопросы языкознания. – 1994. – № 4.

 68. Диброва К.Ю. О языковой относительности в лингвистике // ФН. – 1992. – № 2.

 69. Доманский Р. Горнило народов: (прародина народов мира и индоевропейских языков) // Наука и жизнь. – 1991. – № 7. – С. 86–91.

 70. Домашнев А.И. К проблеме языка общения в объединенной Европе // Вопросы языкознания. – 1994. – № 5.

 71. Домашнев А.И. О границах литературного и национального языка // Вопросы языкознания. – 1978. – № 2.

 72. Донских О.А. К истокам языка. – Спб., 1988.

 73. Донских О.А. Происхождение языка как философская проблема. – Новосибирск, 1984.

 74. Донцов А.И. Язык как фактор этнической идентичности // Вопросы психологии. – 1997. – № 4.

 75. Дридзе Т.М. Организация и методы лингвосоциологического исследования массовой коммуникации. – М., 1979.

 76. Дуличенко А.Д. Международные искусственные языки: объект лингвистики и интерлингвистики // Вопросы языкознания. – 1995. – № 5.

 77. Дурст-Андерсен П.В. Ментальная грамматика и лингвистические супертипы // Вопросы языкознания. – 1995. – № 6.

 78. Дьячков М.В. Специфика процессов пиджинизации и креолизации языков // Вопросы языкознания. – 1988. – № 5.

 79. Ентральго П. Біллінгвізм: Проблеми двомовності в Іспанії // Всесвіт. – 1989. – № 3. – С. 137–144.

 80. Ерчак Н.Т. К проблеме внутренней речи // Вопросы психологии. – 1991. – № 5.

 81. Есперсен О. Философия грамматики. – М., 1958.

 82. Єрмоленко С.Я. Лінгвістичні теорії і методи дослідження // Мовознавство. – 1981. – № 4.

 83. Жакоб Ф. Лингвистическая модель в биологии // Вопросы языкознания. – 1992. – № 2.

 84. Женерас С. Мова та культура в Каталонії // Всесвіт. – 1996. – № 8–9.

 85. Живов В.М. Расставаясь со структурализмом // Вопросы языкознания. – 1997. – № 3.

 86. Живой как жизнь: Беседы о книгах по языкознанию. – М.: Книга, 1985.

 87. Жинкин Н.И. От сигнала к знаку и образу // Жинкин Н.И. Избранные труды. Язык – речь – творчество. – М., 1998.

 88. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М., 1982.

 89. Жлуктенко Ю.А. Лингвистические аспекты двуязычия. – К., 1974.

 90. Жлуктенко Ю.О. Гетерогенні елементи в мовній системі // Мовознавство. – 1997. – № 4.

 91. Жлуктенко Ю.О. Контрастивна лінгвістика. Проблеми і перспективи // Мовознавство. – 1976. – № 4.

 92. Жлуктенко Ю.О. Мова етнічної групи в світлі теорії мовної варіативності // Мовознавство. – 1988. – № 1.

 93. Жлуктенко Ю.О. Сучасні проблеми теорії та практики мовного планування // Мовознавство. – 1990. – № 4.

 94. Журавлев В.К. Теория языковой эволюции Е.Д. Поливанова // Вопросы языкознания. – 1991. – № 4. – С. 112.

 95. Закон про мови в УССР.

 96. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. – М., 2000.

 97. Залевская А.А. Межъязыковые сопоставления в психолингвистике. – Калинин, 1979.

 98. Залевская А.А. Психолингвистический подход к анализу языковых явлений // Вопросы языкознания. – 1999. – № 6.

 99. Звегинцев В.А. Внутренние законы развития языка. – М., 1954.

 100. Звегинцев В.А. Структурализм в лингвистике // Изв. СЛЯ. – 1977. – Т. 36. – № 3.

 101. Иванов В.В. О происхождении русского языка // Слово о языке. – М., 1991. – С. 49–55.

 102. Ильяшенко Г.П. О национальной самобытности языка и общечеловеческом характере мышления // Изв. АН СССР, СЛЯ. – 1970. – Т. 29. – Вып. 6.

 103. Исследование речевого мышления в психолингвистике. – М., 1985.

 104. Іванишин Р.Г. та ін. Мова і нація. – Дрогобич, 1990.

 105. Йолон П.Ф. Языковое сознание и разум // Йолон П.Ф., Крымский С.Б. Рациональность в науке и культуре.

 106. Казанский Б.В. Значение и образ // Слово о русском языке. – М., 1991.

 107. Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
  2012 -> України «київський політехнічний інсттут» кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпепки зацарний В. В
  2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
  2012 -> О. Ю. Карпенко (Одеса) Асоціативний словник шлях до сутності власної назви Реферат
  2012 -> Наказ №20 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2005 р за №306/10586 579 Про затвердження Правил охорони праці в деревообробній промисловості
  2012 -> О. Ю. Карпенко (Одеса) асоціативне визначення семантичного наповнення онімічних концептів реферат
  2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
  2012 -> Методичні рекомендації з підготовки та критерії оцінювання курсових робіт для слухачів (студентів) 2 курсу нніздн


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка