Загальні відомостіСкачати 111.19 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір111.19 Kb.Додаток 7

БІЗНЕС-ПЛАН ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


  1.  Повна і коротка назва інноваційного проекту

Формулювання назви проекту має відбивати в стислій формі, не більше трьох рядків, його суть і результати.

 1.  Пріоритетний напрямок

Формулювання пріоритетного напрямку має відповідати одному з пріоритетних напрямків відповідно до Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", з урахуванням змін, внесених до цього закону ВР України у листопаді 2005 р.

 1.  Виконавець(ці) проекту

Інформація має містити повні і короткі найменування організацій-виконавців, їхні форми власності, ідентифікаційні коди ЄДРПОУ, поштові та банківські реквізити, телефони, факси, E-mail, реєстраційні номери у податковій інспекції).


 1. ІННОВАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТУ

  1.  Ключові слова

Надається не більше 10 слів. Ключові слова мають визначати: науковий напрямок проекту та (або) області (галузі) застосування; функціональне призначення; характерні риси інноваційного продукту. По можливості, однозначні ознаки, що характеризують кінцевий результат проекту за властивостями і областями застосування.

  1.  Реферат інноваційного проекту

Довільний текст. Не більше 150 рядків або 3-х машинописних сторінок з розбивкою на абзаци для зручності сприйняття.

Інформація повинна бути структурована за розділами. Основні розділи реферату: • назва інноваційного проекту (ІП) і інноваційного продукту (табл. 1); інноваційна складова проекту на всіх стадіях його виконання;

Таблиця 1

Назва інноваційного продукту

Тип продукту: спосіб, і пристрій, речовина, ін.

 • стислий опис інноваційного проекту і інноваційного продукту;

 • відповідність проекту пріоритетним напрямам діяльності інноваційної структури;

 • відповідність пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки;

 • відповідність пріоритетним напрямам соціально-економічного розвитку держави, визначеним законодавчими та урядовими рішеннями;

 • вирішення проблем загальнодержавного, регіонального або галузевого характеру, що знайшли своє відображення в рішеннях директивних органів;

 • основні технічні параметри та характеристики (назва продукту, його основні фізико-хімічні, механічні та інші характеристики і властивості);

 • наявність інноваційної інфраструктури, необхідної для виконання проекту;

 • сприяння зміцненню зв'язків між наукою і виробництвом, створення умов для збереження, розвитку і використання науково-технічного потенціалу;

 • наявність організаційних рішень виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери;

 • фінансові показники (необхідний обсяг фінансування; вартість виконання і термін окупності проекту; загальна вартість проекту (у тому числі витрати за роками);

 • джерела і умови фінансування проекту (кошти держбюджету; власні кошти; кошти спецрахунку; одержані гранти; кошти міжнародних фондів, інших юридичних та фізичних осіб; кошти інвесторів (у тому числі й зарубіжних); розмір і джерела інвестицій для виконання проекту; гарантії щодо інвестицій та умови їх надання; кредитні ресурси);

 • створення спільних підприємств для виконання проекту (якщо в цьому є потреба, вказати з ким саме та з якою метою);

 • проведення наукових досліджень, у тому числі НДР і ДКР;

 • підготовка дослідного виробництва і випуск дослідної партії інноваційного продукту;

 • організація промислового виробництва;

 • обсяги виробництва за 5 років дії спеціального режиму інноваційної (інвестиційної) діяльності (обсяг виробництва (у вартісних і натуральних показниках), усього; у тому числі обсяг серійного випуску; експорт продукції (у вартісних і натуральних показниках); постачання за імпортом (номенклатура і обсяг наведені у додатку 1);

 • за 5 років після закінчення терміну дії спеціального режиму (обсяг виробництва (у вартісних і натуральних показниках), усього; у тому числі обсяг серійного випуску; експорт продукції (у вартісних і натуральних показниках); постачання за імпортом (номенклатура і обсяг наведені у додатку 1)

Додаток 1


(надається окремо)

Назва продукту

Усього

Роки

20__

20__

20__

20__

20__

20__

20__

20__

20__

20__

Стислий перелік робіт при створенні інноваційного продукту (табл.2)

Таблиця 2№ з/п

Найменування робіт

Потрібні обсяги фінансування, тис.грн.Разом:
 • області застосування інноваційного продукту;

 • термін виконання проекту;

 • бюджетна і соціальна ефективність проекту;

 • сума зборів і відрахувань (за 5 років дії спеціального режиму; надійдуть до бюджету та небюджетних фондів; не надійдуть до бюджету; будуть зараховані на спецрахунки; надійдуть до бюджету та небюджетних фондів за 5 років після закінчення терміну дії спеціального режиму);

 • соціальний та інший ефект (кількість задіяних у проекті робочих місць; у тому числі створених додатково; підвищення ефективності праці; поліпшення умов праці; інші види ефекту).

   1.  Масштаб проекту.

(Міжнародний, загальнодержавний, регіональний, міжгалузевий, галузевий, місцевий з вказівкою підтверджуючих документів).

Вирішення проблем загальнодержавного, регіонального або галузевого характеру, що знайшли своє відображення в рішеннях директивних органів. 1.  Спрямованість проекту.

Випуск нових видів продукції, нові технології і послуги, підвищення якості продукції або продуктивності праці, економія ресурсів, і в першу чергу, енергетичних, зменшення енергоємності та матеріалоємності продукції, розширення експортних можливостей, заміщення імпортної продукції та зменшення залежності від імпорту, поліпшення умов праці або стану навколишнього середовища.

 1. Відповідність змісту проекту необхідності підтримки національного виробника;

 2. Соціальна спрямованість проекту (нові робочі місця, підвищення якості праці, зростання заробітної платні тощо);

 3. Ступінь екологічної безпеки під час виконання проекту.

 1.  Ступінь новизни проекту

Не має аналогів у світі, перевищує світовий рівень, відповідає світовому рівню, не має аналогів в Україні, перевищує рівень вітчизняних аналогів по всіх показниках або частково.

Науково-технічний рівень розробки у порівнянні з кращими світовими аналогами. 1.  Науково-технічний заділ до проекту

Довільний текст. Не більше 50 рядків або однієї машинописної сторінки з можливою розбивкою на абзаци. Указати:

  • період часу, протягом якого ведуться роботи в даному науково-технічному напрямку;

  • досягнуті результати (теорія, методики, прикладні дослідження і т. ін., основні публікації, дисертації, винаходи):

  • навести кількісні характеристики досягнутих результатів за останні 5 років із розбивкою по роках.

 1.  Опис інноваційного продукту

Довільний текст. Не більше 150 рядків або трьох машинописних сторінок із можливою розбивкою на абзаци. Крім того, у додатку можуть бути подані креслення, схеми, фотографії та інші пояснювальні матеріали.

Інформація має бути структурована за основними розділами: • призначення інноваційного продукту;

 • технічні параметри;

 • характеристики інноваційного продукту, у тому числі новизна споживчих якостей (техніко-економічних показників, експлуатаційних характеристик і т.п.);

 • переваги перед аналогами в країні і за кордоном (порівняльні техніко-економічні та експлуатаційні характеристики, конкурентоспроможність продукції на вітчизняному та світовому ринках – табл. З).

Таблиця З

Найменування створеної інноваційної продукції (виробів, продуктів, технологій і т. ін.)

Техніко-економічні та інші основні показники (найменування та одиниці виміру)

Найменування аналогів інноваційної продукції

вітч. прод-я

заруб. прод-я

 • оцінка утворюваного інноваційного продукту (розглядаючи інноваційний продукт як системне ціле, зазначити, що є новим у розробці – сама система, її частина або елемент системи; зазначити, у чому виявляються нові якості запропонованого продукту в порівнянні з аналогами).

  1.  Можлива область застосування інноваційного продукту.

Довільний текст. Не більше 30 рядків.

Можливі області застосування (галузі економіки, промисловості, у котрих можливо застосування; конкретні споживачі, покупці; можливості експорту або заміщення імпорту; партнери по кооперації, співвиконавці та ін.).   1.  Перспективи удосконалення проекту.

Довільний текст, не більше 20 рядків.

Зазначити напрямки подальшого удосконалення споживчих властивостей запропонованого продукту за рахунок поліпшення: • техніко-економічних показників;

 • експлуатаційних характеристик;

 • гарантійного обслуговування і т.п.;

 • залучення інших підприємств для розширення випуску;

 • організація випуску матеріалів і комплектуючих, що заміняють

 • імпорт.

Зазначити терміни досягнення цих поліпшень.

 1. ПРАВОВА ОХОРОНА


 1.  Правова охорона інноваційного продукту.

Довільний текст, не більше 20 рядків.

Інформація має бути структурована за розділами: • ступінь розкриття результатів науково-технічних досліджень (публікації, демонстрація на виставках, презентації тощо);

 • наявність прав на інтелектуальну власність, що залучається до проекту та ступінь їх захисту;

 • ступінь захисту прав на інтелектуальну власність, що створена при виконанні НДР і ДКР та інноваційного проекту у цілому;

 • охоронні документи (патенти та ін.), одержані у процесі виконання інноваційного проекту, із зазначенням назви та номеру охоронного документу, дати пріоритету, авторів і співавторів, патентовласників, терміну дії охоронного документу; вказати чи підтримується патент у силі;

 • охоронні документи (патенти та ін.) аналогічних розробок в Україні і за кордоном із зазначенням назви, номеру, дати пріоритету, терміну дії, авторів (співавторів) та патентовласників;

 • наявність договорів / угод про перепоступлення прав та виданих ліцензій;

 • патентна чистота на потенційних ринках.

У тому випадку, якщо за тематикою проекту проводилися патентні дослідження, приводяться відомості про мету досліджень, їх обсяг, глибину пошуку, ким проводилися.

 1.  Сертифікація інноваційного продукту.

Довільний текст, не більше 10 рядків.

Інформація про сертифікати (відповідності, якості, гігієнічні тощо) має бути структурована за основними розділами: • отримані сертифікати;

 • необхідні сертифікати, умови і терміни їх одержання.  1. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЕКТУ


Економічне обгрунтування обсягів дослідних робіт, дослідно-промислового та промислового виробництва у рамках проекту.

 1.  Економічна ефективність проекту.

Довільний текст. Не більше 50 рядків або однієї машинописної сторінки з можливою розбивкою на абзацми.

Інформація має бути структурована за основними розділами: • економічний ефект розробленого проекту;

 • економічна доцільність реалізації проекту (показники зниження енергоємності, матеріалоємності виробництва продукції, збільшення експорту, зменшення імпорту тощо);

 • термін окупності проекту;

4.2. Соціальна ефективність проекту.

Соціальна спрямованість проекту (нові робочі місця, підвищення якості праці, зростання заробітної платні тощо).

Довільний текст. Не більше 20 рядків із можливою розбивкою на абзаци.

Інформація має бути структурована за основними розділами: • кількість задіяних робочих місць, у т.ч. знову створених;

 • розширення експортних можливостей, у т.ч. у країни СНД і в треті країни роздільно;

 • скорочення імпортної залежності, у т.ч. від постачань із країн СНД і третіх країн.

  1.  Екологічна ефективність проекту.

  2.  Інші види ефектів.

5. СТУПІНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ


6. ВИСНОВКИ
Довільний текст із розбивкою на пункти, обсяг – не більше двох сторінок.

КЕРІВНИКИ ПРОЕКТУ


Надається інформація про керівників проекту та відповідальних виконавців (має містити прізвища, імена, по батькові, посади, вчені ступені і звання, почесні звання, телефони, факси, E-mail).

Достовірність наведених відомостей підтверджуємо.


Від Виконавця(ців) _______________ __________________(П.І.Б.)
Каталог: docs -> ndc -> ogoloshennya
ndc -> Перелік спеціальностей, за якими ведеться підготовка аспірантів та докторантів
ndc -> Перелік спеціальностей, за якими ведеться підготовка аспірантів та докторантів
ndc -> Міністерство освіти і науки Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
ndc -> Порядок подання
ndc -> Вересня 2015 р проводить Міжнародну наукову конференцію
ogoloshennya -> Умови публікації статей у науковому віснику херсонського державного університету. Серія «перекладознавство та міжкультурна комунікація»
ndc -> Запрошуємо вас взяти участь у VІ всеукраїнській науково-практичній конференції
ndc -> Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
ogoloshennya -> Умови публікації статей у науковому віснику херсонського державного університету. Серія «перекладознавство та міжкультурна комунікація»

Скачати 111.19 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка