ЗагальноосвітніСторінка1/3
Дата конвертації28.08.2017
Розмір1.21 Mb.
#28047
  1   2   3
Біологія
У 2011/12 навчальному році навчання біології у загальноосвітніх навчаль­

них закладах здійснюватиметься за такими програмами:

9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія.

7­11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005;

10­11 класи Програми для профільного навчання учнів загальноосвіт­ ніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. Тернопіль: Мандрівець, 2011.

У 9 класах з поглибленим вивченням біології навчання біології здій­ снюватиметься за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології (Збірник навчальних програм для за­ гальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо­математичного та технологічного циклу. К.: Вікторія, 2009).У 10­11 класах з поглибленим вивченням біології за програмою для профільного рівня, надрукованою у збірнику програм для профільного на­ вчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, акаде­ мічний рівень, профільний рівень (Тернопіль: Мандрівець, 2011).

Зміст навчального матеріалу в темах навчальних програм з біології сфор­ мульовано стисло, що дає змогу вчителю творчо планувати вивчення мате­ ріалу. Під час планування вивчення теми вчителю необхідно враховувати обов’язкові результати навчання (вимоги до знань та вмінь учнів), що пе­ редбачені в кожній темі. Кількість годин, передбачених для вивчення тем або розділів, є орієнтовною і може бути змінена вчителем. Резервні години можуть бути використані для повторення, систематизації, узагальнення на­ вчального матеріалу, контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів. Навчальна програма передбачає проведення шкільних екскурсій. Учитель має право самостійно обирати час їх проведення, використовуючи для цього ре­ зервні години або години навчальної практики.

Зміст навчальної програми спрямований на досягнення завдань, що стоять перед шкільним предметом «Біологія». У сучасних умовах розвитку суспільства, знання про природу залишаються однією з основних складників змісту біологіч­ ної освіти, проте засвоєння знань пов’язується передусім зі здатністю учня засто­ совувати знання, можливістю набуття особистого досвіду творчої діяльності, по­ силення світоглядного компоненту, формування ціннісних орієнтацій та ставлень школярів. Біологічні знання повинні стати основою для формування в учнів за­ гальнонавчальних та спеціальних умінь, зокрема таких важливих як уміння вес­ ти спостереження, виконувати експеримент, самостійно отримувати і переробляти інформацію тощо. Досвід творчої діяльності має реалізуватись через проблемний характер вивчення матеріалу.

Звертаємо увагу вчителя на можливий шлях реалізації змісту навчальної про­ грами з біології, що сприятиме зростанню якості навчальних досягнень учнів. Ре­ алізуючи зміст програми доцільно розпочинати не з повідомлення готової інфор­ мації про біологічні об’єкти та процеси живої природи, а з організації сприйняття учнями самих матеріальних або матеріалізованих біологічних об’єктів та проце­ сів. Учні мають отримувати знання про біологічні об’єкти та процеси під час спо­ стереження та дослідження їх будови, властивостей, взаємозв’язків, значення. У результаті такого навчання школярі здобуватимуть власні емпіричні знання, які далі збагачуватимуться теоретичними знаннями про ці ж самі об’єкти та проце­ си, отриманими з підручника, слів учителя, додаткових джерел інформації. Такий підхід до вивчення навчального матеріалу сприятиме формуванню пізнавально­ го інтересу, збагачуватиме індивідуальний досвід учня, забезпечуватиме діяльніс­ ний підхід до навчання.

Плануючи реалізацію змісту програми у навчальному процесі, учителю до­ цільно структурувати навчальний матеріал на смислові блоки та визначити до кожного з них навчальні задачі. Навчальні задачі своїм змістом мають програ­ мувати різний характер діяльності учнів: дії за зразком; пошук нового засоба­ ми встановлення зв’язків із засвоєним раніше; проблемні задачі, що створюють протиріччя, яке можна подолати вдаючись до дослідження; засвоєння нового способу діяльності тощо. Засобами навчальних завдань учитель повинен спря­ мовувати зусилля учнів не тільки на відтворення знань та умінь у типовій си­ туації, а й вчити застосовувати їх у дещо змінених та нестандартних ситуаціях, порівнювати об’єкти та процеси, пояснювати сутність та роль процесів життє­ діяльності, висловлювати власну думку, виявляти ставлення до предмета ви­ вчення, узагальнювати навчальний матеріал, робити висновки, застосовувати знання у практичній діяльності.

Важливим компонентом процесу навчання біології є контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів. Наказом МОНмолодьспорту від 13.04.2011 329 (зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за 566/19304) затверджено Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти. Ці Критерії визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів. Критерії оцінювання навчаль­ них досягнень учнів з біології містяться у програмах з біології.

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів з біології є поточне, те­

матичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.

Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення теми. Однією з форм поточного оцінювання є оцінювання виконання лабораторних і практичних робіт. У критеріях оцінювання навчальних досягнень зазначе­ но вимоги до оцінювання лабораторних(практичних) робіт щодо їх виконан­ ня, оформлення та формулювання висновків. Оцінюючи лабораторну (прак­ тичну) роботу учителю необхідно оцінювати навчальну діяльність учнів не лише за кінцевим результатом, а й за процесом його досягнення, зважати на рівень самостійності учнів у виконанні роботи та формулюванні висновків з урахуванням вікових особливостей учнів. Так в учнів старшої школи вже має бути сформоване уміння формулювати висновки до лабораторної(практичної) роботи на підставі теми, мети і результатів проведеної роботи. Тому вклю­ чення в лабораторну(практичну) роботу для учнів 10–11 класів завдань «У висновку дайте відповідь на запитання…» є недоцільним і таким, що не від­ повідає критеріям оцінювання.

Оцінювання практичних і лабораторних робіт з біології здійснюється на роз­ суд учителя і в залежності від способу виконання (демонстраційне, фронтальне, групою, індивідуальне) або у всіх учнів класу, або вибірково у окремих учнів.

Лабораторні і практичні роботи оформляються в робочих зошитах. У на­ вчальному процесі можуть використовуватись робочі зошити або зошити для лабораторних і практичних робіт з друкованою основою, які мають гриф

«Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», якщо від дати надання грифу даному посібникові минуло не більше п’яти років.

Тематичне оцінювання здійснюється на підставі результатів опанування учня­ ми матеріалу теми відповідно до вимог навчальних програм. Окремий урок те­ матичної атестації, з метою здійснення відповідного оцінювання, не проводиться. Тематична оцінка виставляється з урахуванням поточних оцінок за різні види навчальних робіт (усних відповідей, лабораторних, практичних, самостійних, контрольних, творчих робіт) та навчальної активності школярів.

Обов’язковим є проведення однієї контрольної роботи в семестр. Зміст за­ вдань контрольної роботи може охоплювати зміст однієї навчальної теми або декількох навчальних тем. Час проведення контрольної роботи та її зміст ви­ значає вчитель. Для контрольної перевірки, згідно з критеріями оцінювання й вимогами програми з біології до результатів навчання, необхідно використову­ вати завдання різної форми і різних рівнів складності. Завдання для контроль­ ної роботи мають спиратися не тільки на базові знання учнів, а й на вміння їх застосовувати. Тому разом із завданнями, які передбачають уміння учнів впіз­ навати біологічні факти, поняття, терміни, властивості організмів, особливості процесів, необхідно включати завдання, що вимагають від учнів описувати та характеризувати організми та процеси, порівнювати й класифікувати, використо­ вувати діаграми, таблиці та графіки, надавати або вибирати пояснення, форму­ лювати пояснення причинно­наслідкових зв’язків, висловлювати свою думку.

Оцінювання навчальних досягнень учнів, згідно з критеріями оцінюван­ ня, вимагає включення до контрольної роботи як завдань у тестовій формі так і відкритих завдань з короткою та розгорнутою відповіддю, які вимага­ ють від учня самостійно сформулювати відповідь на поставлене запитання та відповідно її оформити.

Контрольні роботи оформляються в зошиті для контрольних робіт або на окремому аркуші і штампом навчального закладу) та зберігаються в кабі­ неті біології протягом року.

Відпрацювання пропущених учнем лабораторних, практичних, контрольних робіт вважаємо недоцільним. Оцінка за ведення зошитів з біології в клас­ ний журнал не виставляється.

Навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється відповідно до типових навчальних планів (див. лист МОНмолодьспорт від

29.04.11 №1/9­325). У таблиці наведено розподіл кількості годин на викла­

дання біології в основній школі:


Клас навчання

Кількість годин на тиждень

7

2

8

2

8 з поглибленим вивченням біології

4

9

3

9 спеціалізовані школи з поглиб- леним вивченням іноземних мов

2,5*

9 з поглибленим вивченням біології

4


*Орієнтовне тематичне планування вивчення біології в 9 класах спеціалі- зованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов міститься у методич- них рекомендаціях щодо вивчення біології у 2009/10 навчальному році (лист МОН від 22.05.2009 1/9-353).
У старшій школі кількість годин на тиждень для вивчення біології за різ­

ними рівнями змісту становить:


Рівень змісту

10 клас

11 клас

Рівень стандарту

1,5

1,5

Академічний рівень

1,5

1,5

Профільний рівень

5

5

Рівень змісту освіти, на якому вивчається біологія, визначається профі­ лем навчання. Таблицю відповідності рівня змісту біологічної освіти і про­ філю навчання наведено у методичних рекомендаціях щодо вивчення біології у 2010/11 навчальному році (лист МОН від 21.08.2010 1/9­580).

Навчальним планом передбачено однакову кількість годин на навчання біології за рівнем стандарту й академічним рівнем. Водночас ці програми ма­ ють відмінності у змісті і обов’язкових результатах навчання вимогах до рівня засвоєння і застосування знань, розв’язування елементарних вправ та виконання лабораторних і практичних робіт.

Як зазначено у додатку до листа МОНмолодьспорту від 29.04.11 №1/9­325

«Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/12 навчальний рік» навчальні заклади можуть збільшувати кількість годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової за рахунок годин варіативної складової.

З огляду на зазначене та з метою забезпечення умов для опанування учнями10­11 класів змісту біології на академічному рівні навчальний заклад може виді­ лити додатково 0,5 години на вивчення біології за рахунок варіативної складової. У такому разі вчитель використовує програму академічного рівня, збільшуючи кількість годин на вивчення окремих тем програми. Пропонуємо орієнтовний розподіл годин між темами для такого варіанту навчання біології на академіч­ ному рівні:


10 клас

11 клас

Вступ

2

Розмноження організмів

4

Неорганічні речовини

3

Закономірності спадковості

11

Органічні речовини

10

Закономірності мінливості

5

Загальний план будови клітини. Поверхневий апарат. Ядро.

7

Генотип як цілісна система

8

Цитоплазма клітини

12

Індивідуальний розвиток організмів

8

Клітини як цілісна система

10

Популяція.

Екосистема. біосфера.13

Неклітинні форми життя

4

Основи еволюційного вчення

9

Одноклітинні організми

6

Історичний розвиток і різно- манітність органічного світу

6

Багатоклітинні організми

10

узагальнення

1

Узагальнення

1

Усього 70 год (2 год на тиждень), із них 5 год резервнихУсього 70 год, із них 5 год резервних


Оскільки на академічному рівні збільшується практична складова навчальної програми та підвищуються вимоги до рівня засвоєння знань учнів, додані на­ вчальні години доцільно використовувати на виконання лабораторних і практич­ них робіт, вправ на застосування знань, узагальнення навчального матеріалу.

Якщо години варіативної складової виділяються на збільшення годин на вивчення біології, то в робочому навчальному плані в колонці «Інваріантна складова» навпроти предмета «Біологія» робиться запис:

1,5+0,5, де 1,5 це кількість годин, що передбачена типовими планами на вивчення біології на академічному рівні, а 0,5 це кількість годин варіативної складової, додатково виділених на вивчення біології. Облік зазначених годин здійснюється у класному журналі на сторінці предмета «Біологія».

Типовими навчальними планами передбачено час на вивчення курсів за вибором та факультативів. Програми факультативів та курсів за вибором з біології для учнів 7–11 класів, рекомендовані міністерством для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, надруковано у збірнику навчальних

програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної під­

готовки та профільного навчання (Кам’янець­Подільській: Аксіома, 2009).

Зміст програм курсів за вибором і факультативів як і кількість годин, що передбачена у програмах, є орієнтовним. Учитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, ураховуючи інтереси та здібності учнів, потре­ би регіону, можливості навчально­матеріальної бази школи.

Слід зазначити, що навчальні програми курсів за вибором можна вико­ ристовувати також для проведення факультативних занять і навпаки, про­ грами факультативів можна використовувати для викладання курсів за вибо­ ром. Курс за вибором(факультатив) програма якого розрахована на 35 годин і більше може вивчатися упродовж двох років.

Облік факультативних занять здійснюється в окремому журналі. Облік за­ нять курсів за вибором за рішенням навчального закладу може здійснюва­ тися на окремих сторінках класного журналу або у окремому журналі. Рішен­ ня щодо оцінювання навчальних досягнень учнів з факультативів та курсів за вибором приймається навчальним закладом.

Каталог: images -> files -> doshkilna-cerednya -> serednya -> metod-rekomend
metod-rekomend -> Світова література
metod-rekomend -> Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
serednya -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою
serednya -> Щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!»
metod-rekomend -> Державний стандарт початкової загальної освіти
metod-rekomend -> «Інформатика» вивчатиметьс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка