Захист вітчизниСторінка1/12
Дата конвертації08.01.2017
Розмір2.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

- - - -

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

10-11

класи
Навчальна програма

(рівень стандарту, профільний рівень)


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Конституція України визначає захист Вітчизни обов’язком громадян України, найважливішою функцією держави. Безпека людини, її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Програму предмета Захист Вітчизни розроблено на основі вимог Конституції та законів України про захист Вітчизни і Державного стандарту базової і повної середньої освіти.Головна мета навчання предмету розвиток особистості учнів, формування їх готовністі до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Завдання курсу предмета:

- підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

- підготовка молоді до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі.

З метою виконання завдань предмета програма передбачає:

- вивчення існуючої системи військової підготовки, організації внутрішньої і вартової служби, повсякденної життєдіяльності військ;

- викладення навчального матеріалу предмета у відповідності з положеннями загальновійськових і бойових статутів Збройних Сил України, подання навчального матеріалу з урахуванням переходу національних Збройних Сил на професійну основу і наближення їх до сучасних стандартів НАТО;

- впровадження компютерних графічно-інформаційних технологій у засвоєння основ військової справи, цивільного захисту, медичних знань і першої допомоги;

- створення сучасної навчально-матеріальної бази з можливостями проведення практичних занять з тактичної, вогневої і прикладної фізичної підготовки у межах території навчальних закладів.

Предмет викладається на протязі трьох періодів – у 10 і 11 класах та під час навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі). У кожному періоді предмет вивчається юнаками та дівчатами окремо. Поділ класів на групи юнаків та дівчат здійснюється незалежно від кількості учнів у класі (але не менше ніж 5 осіб). Дівчата за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) навчаються за програмою для групи юнаків. Юнаки, які за станом здоров’я або релігійними поглядами звільнені від засвоєння основ військової справи, вивчають предмет за програмою для групи дівчат.

Організаційною формою навчання предмету є урок. Однак, особливістю уроків з основ військової справи є їх військова тематика. Отже, урок є зовнішньою формою, тобто, оболонкою навчання, яка містить внутрішні, специфічні для військової справи форми. Такими формами у системі військової підготовки виступають теоретичні і практичні заняття, які в свою чергу також поділяються на різні види форм. Наприклад, практичні заняття проходять у формах тактико-стройового, тактичного заняття та інших.

На основі визначених головної мети і завдань та відповідно до Державного стандарту предмет вивчається за трьома змістовими лініями:

- основи військової справи та військово-патріотичне виховання;

- основи попередження і захисту у надзвичайних ситуаціях;

- основи медичних знань, надання першої допомоги.

Програму побудовано з урахуванням основних ліній Державного стандарту та існуючої в Україні системи військової підготовки. Розділи, з яких структурована програма, наближають її до програмного забезпечення предметів бойової підготовки в Збройних СилахУкраїни. Для групи юнаків призначаються такі розділи: Збройні Сили України на захисті Вітчизни; міжнародне гуманітарне право; тактична підготовка; вогнева підготовка; статути Збройних Сил України; стройова підготовка; військова топографія; прикладна фізична підготовка; військово-медична підготовка; основи цивільного захисту. Для групи дівчат: основи цивільного захисту; міжнародне гуманітарне право про захист цивільного населення; основи медичних знань і допомоги; перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях; перша медична допомога хворим та догляд за хворими. Основи цивільного захисту, як розділ програми, для групи юнаків і для групи дівчат є спільним.

До змісту навчального матеріалу предмета включено нормативи, які рекомендовані для відпрацювання у ході занять. Якість виконання нормативів визначає рівень індивідуальної підготовки учнів. Протягом навчального року відпрацьовуються всі індивідуальні нормативи (додаток 6). Для позначення нормативів у програмі застосовуються такі скорочення: Н – норматив, Т – тактична, В – вогнева, М – військово-медична, ПФП –прикладна фізична підготовка, ОЦЗ – основи цивільного захисту, ПМД–перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях. Топ –військова топографія.Морально-психологічна підготовка здійснюється в ході навчання з метою формування морально-психологічної готовності та спроможності учнів виконувати

покладені на них завдання, переборювати труднощі та небезпеку у надзвичайних ситуаціях, витримувати навантаження. Для цього на заняттях та тренуваннях викладачами створюються відповідні умови. Розвитку емоційно-вольової сфери учнів сприяє насичення занять елементами незначної напруженості, раптовості, небезпеки і ризику з дотриманням вимог безпеки. Такі заняття доцільно супроводжувати використанням зорових та звукових ефектів (запис вибухів снарядів, бомб, інше).

Програма складається із пояснювальної записки, основної частини і додатків. Основна частина програми предмета подає перелік розділів і тем та розрахунок годин на курс навчання юнаків і на курс навчання дівчат з різним потижневим навантаженням. Навчальний матеріал програми розподіляється по періодам навчання, окремо для групи юнаків і для групи дівчат. Програма кожного періоду складається з відповідних розділів і тематичного змісту, які подаються у формі таблиць. Основними колонками таблиць є:

- кількість годин (для вивчення розділу/теми) для різного потижневого навантаження (для 2 год, 1,5 год, 1 год) ;

- зміст навчального матеріалу (конкретне змістовне наповнення розділу/теми);

- державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Програма для проведення навчально-польових зборів не залежить від потижневого навантаження і рорахована на 18 навчальних годин.

Матеріал кожної теми поділений на групи навчальних питань, які окреслені об’єднуючим, як правило, одно- або двогодинним навчальним питанням, виділеним у змістовному тексті жирним шрифтом. При потижневому навантаженні 1год навчальні питання програми надруковані звичайним шрифтом. Для потижневого навантаження по 1,5 год – до змісту навчальних питань із звичайним шрифтом додаються навчальні питання, що виділені у тексті курсивом. Для навантаження по 2 год –до змісту навчальних питань із звичайним і курсивним шрифтом додаються навчальні питання, що виділені у тексті напівжирним курсивом.

До основної частини програми також включено оцінювання навчальних досягнень учнів. Об’єктами оцінювання є якість знань, вміння та навички учнів. Слід також врахувати, що об’єктами оцінювання можуть бути: самостійність при вирішенні тактичних і вогневих завдань, наданні першої медичної допомоги; досвід у військовому напрямку творчої діяльності учня, який концентрується на створення комп’ютерних моделей, моделювання бою сучасними графічно-інформаційними технологіями, виготовлення мішеней для імітації озброєння і військової техніки на обмеженій ділянці місцевості, макетів для занять за медичною тематикою тощо. Особливістю оцінювання є виставлення індивідуальних оцінок учню за періоди навчання (семестрових, річних, за навчально-польові збори та заняття у лікувально-оздоровчому закладі). Алгоритм оцінювання передбачає, що оцінки за навчально-польові збори та за заняття у лікувально-оздоровчому закладі матимуть вирішальне значення при виставленні індивідуальної оцінки за другий рік навчання з предмета.

Викладення змісту навчального матеріалу передбачає поступове ускладнення та поглиблення теоретичних і практичних занять, засвоєння знань і набуття практичних умінь і навичок в ході занять на базі навчального закладу; закріплення рівня знань, умінь і навичок в ході навчально-польових зборів і занять у лікувально-оздоровчому закладі.

Розділи програми для групи юнаків містять завдання навчання та особливості подання навчального матеріалу.

РОЗДІЛ 1. ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ НА ЗАХИСТІ ВІТЧИЗНИ

Цим розділом розглядаються основи законодавства про призначення, структуру Збройних Сил України та військову службу, розкриваються історія військового мистецтва українського народу, реформування і перспективи розвитку національних Збройних Сил. Вивчення розділу спрямовано на формування у молоді ідеалу людини-патріота, захисника Вітчизни на прикладах героїчної боротьби українського народу за незалежність.Завдання навчання:

- оволодіння знаннями про структуру, перспективи розвитку Збройних Сил України, основи законодавства про військову службу, важливі історичні перемоги українського війська, напрями інтеграції України в європейський та міжнародний простір.Особливості подання матеріалу

Організаційні форми і методи навчання визначає викладач предмета, орієнтуючись на систему військової підготовки. Для змістовного наповнення навчального матеріалу щодо законодавчих, нормативно-правових актів про військову службу рекомендується користуватися Книгою вчителя предмета Захист Вітчизни ([1], додаток 7). Вивчення навчального матеріалу щодо військового мистецтва українського народу, відродження національного війська базується на знаннях учнів з історії України основної школи. Проблеми реформування та розвитку Збройних Сил України висвітлюються щорічником «Біла книга» Міністерства оборони України, який інформує про оборонну політику держави та інші заходи у цій сфері. Окремі навчальні питання розділу отримають розвиток під час виконання заходів військово-патріотичного виховання, використання резервного часу програми. Особливо це стосується розширення обізнаності та поглиблення знань з європейської та міжнародної безпеки, співробітництва України з Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного договору, спільних міжнародних військових навчань, миротворчих міжнародних акцій та місії ООН.

Перевірка рівня знань учнів здійснюється у ході засвоєння навчального матеріалу.

РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО ПРО ЗАХИСТ ЖЕРТВ ВІЙНИ

У розділі розглядається визначена сукупність міжнародно-правових норм, що регулюють правові відносини, які виникають під час ведення військових дій, та захищають жертв війни. Міжнародне гуманітарне право є основою для формування в учнів правил поведінки у можливих збройних конфліктах.Завдання навчання:

- знати основні вимоги міжнародного гуманітарного права, об’єкти та осіб, що знаходяться під його захистом і потребують медичної допомоги та догляду, правила поведінки учасників військових дій;

- вміти діяти і реагувати в будь-який ситуації у відповідності до своїх обов’язків та норм міжнародного гуманітарного права.

Особливості подання матеріалу

Юнаки оволодівають знаннями з міжнародного гуманітарного права під час вивчення тематики розділу, а також на практичних заняттях з тактичної підготовки (без збільшення загального часу на проведення заняття). Викладачі самостійно вибирають форми і методи проведення занять, розробляють відповідні вправи і навчальні сценарії (щодо правил поведінки учасника бойових дій з пораненим, військовополоненим, з цивільним населенням) та визначають питання, які потребують особливої уваги під час занять. Окремі навчальні питання з міжнародного гуманітарного права можуть розширюватися та вивчатися у резервний час, під час заходів військово-патріотичного виховання. Наприклад, права і обов’язки військовослужбовця миротворчого підрозділу, правила поведінки на території іншої держави і в ході бойових дій, міжнародні трибунали, відмінні знаки та сигнали, інші питання.

Тематика занять для дівчат спрямована, насамперед, на вивчення застосування норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення (осіб та об’єктів) у збройних конфліктах, ознайомлення із забороненими засобами і методами воєнних дій. Резервний час також може бути використаний для вивчення питань міжнародного правосуддя, етики проведення гуманітарних операцій, планування табору для людей переміщених під час надзвичайних ситуацій.

У стислому вигляді основні нормативно-правові акти міжнародного гуманітарного права (а також пам’ятка військовослужбовцям Збройних Сил України щодо застосування цих норм) викладено у бойовому статуті ([4], додаток 7).

Перевірка знань учнів здійснюється в ході засвоєння навчального матеріалу, а правил поведінки в бою - на тактичних заняттях під час навчально-польових зборів.

РОЗДІЛ 3. ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Як провідний розділ програми, тактична підготовка вивчає: основні положення щодо підготовки та ведення сучасного бою механізованим відділенням; прийоми і способи дій солдата в основних видах бою у складі бойових груп та відділення.Завдання навчання:

- знати основи загальновійськового бою, обов’язки солдата в бою, основні положення щодо підготовки та ведення бою механізованим відділенням;

- вміти пересуватися на полі бою, готувати вогневу позицію і вести спостереження, виконувати прийоми знищення противника, діяти у різних умовах тактичної обстановки;

- оволодіти навичками дій солдата в бою, набути первинних навичок в діях у наступі та в обороні у складі бойових груп і відділення.Особливості подання матеріалу

Зміст матеріалу текстуально окреслюється блоками, що позначають етапи тактичної підготовки учнів. До етапів навчання учнів діям солдата в бою відносяться: одиночна підготовка солдата до бою та дії солдата в бою; підготовка солдата до бою та дії солдата в бою у складі бойової групи; підготовка солдата до бою та дії солдата в бою у складі бойових груп та відділення.

У силу важливості розділу навчальний матеріал чітко означений в програмних таблицях рекомендованими формами проведення занять, які є обов’язковими до застосування. На теоретичних заняттях учні вивчають основні положення бойових статутів щодо підготовки та ведення загальновійськового бою. Основним методом теоретичних занять є демонстрація бою відділення механізованого взводу сучасними графічно-інформаційними технологіями, в тому числі комп’ютерне моделювання бойових дій та імітація бою на місцевості. Основним методом навчання на практичних (тактико-стройових, тактичних) заняттях є вправа (тренування) з виконання прийомів і способів дій. На тактико-стройових заняттях учні оволодівають практичними прийомами і способами дій солдата в бою, на тактичних заняттях удосконалюють дії солдата у складі бойових груп та у складі відділення в основних видах бою. За необхідності можуть застосовуватися пояснення і показ. На тактико-стройових і тактичних заняттях викладачами створюються можливі ситуації, що вимагають прийняття рішень з дотримання кодексу поведінки учасниками бойових дій, під час відпрацювання яких учні отримують практичні навички і удосконалюють теоретичні знання щодо застосування норм міжнародного гуманітарного права.

На завершальному етапі тактичної підготовки учнів рекомендується проведення

занять у формі військової тактичної гри «Відділення механізованого взводу в бою». Військова тактична гра – це комплексне проведення тактичних занять щодо дій солдата в бою у складі відділення на основі комп’ютерних технологій. Під час гри учні практичними діями відображають, імітують комп’ютерні моделі бою на реальній місцевості. Підготовка та проведення військової тактичної гри, комп’ютерні моделі і моделювання бою, демонстрація сучасних технологій викладаються в роботі [3] додатку 7.

Особливістю тактико-стройових, тактичних занять і військової тактичної гри є створення у ході тактичних дій екстремальних та стресових ситуацій за рахунок обмеження часу на виконання та ускладнення нормативних завдань, несподівана постановка ввідних та інше. Тим самим тактична підготовка сприятиме морально-психологічній готовності молоді до військової діяльності.

Під час занять відпрацьовуються індивідуальні нормативи (додаток 6), які входять до змісту навчальних питань. Їх результати враховуються при поточному та тематичному оцінюванні навчання із тактичної підготовки.
РОЗДІЛ 4. ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

Як один із основних розділів програми, вогнева підготовка передбачає вивчення теоретичних положень основ стрільби, оволодіння прийомами та правилами стрільби зі стрілецької зброї і метання ручних гранат.Завдання навчання:

- знати матеріальну частину стрілецької зброї, що вивчається, її бойові можливості, порядок підготовки зброї до вирішення вогневих завдань, основи та правила стрільби;

- вміти готувати зброю до стрільби, вести розвідку цілей, володіти прийомами і способами ведення вогню зі стрілецької зброї з урахуванням метеорологічних умов та умов місцевості, влучно уражати противника, метати ручні гранати, усувати несправності, які виникають під час стрільби;

- набути первинних навичок у діях при зброї під час виконання вогневих завдань.Особливості подання матеріалу

Вогнева підготовка проводиться на заняттях: з основ стрільби, вивчення зброї і боєприпасів, прийомів і правил стрільби; із виконання вправ початкових і навчальних стрільб; на вогневих тренуваннях; із виконання вправи контрольних стрільб і вправи бойових стрільб під час навчально-польових зборів. Підготовка та проведення занять із виконанням вправ стрільб зі стрілецької зброї та метання ручних гранат подано у додатках 1 та 2.

Основи стрільби вивчаються до розгляду будови зброї, оскільки бойові властивості зброї засвоюються лише за умови розуміння внутрішньої та зовнішньої балістики стрільби, особливо у частині утворення траєкторії польоту кулі та характеристики елементів траєкторії. Вивчення прийомів і правил стрільби повинно мати випереджувальний характер відносно вивчення тем тактичної підготовки, що стосуються підготовки солдата до бою.

Під час вивчення основ стрільби зі стрілецької зброї застосовують такі методи: розповідь, показ і тренування у вирішенні вогневих завдань із використанням навчально-тренувальних засобів, прицілів, наочних посібників. Практичні заняття з вивчення будови зброї і боєприпасів проводяться у кабінеті предмета з використанням навчальної зброї та її макетів. Основний метод занять – розповідь у поєднанні з показом будови, роботи частин і механізмів на схемах, плакатах, макетах та навчальних зразках зброї, а також виконання практичних дій зі зброєю. Неможливість використання на заняттях зразків навчальної зброї компенсується їх комп’ютерним відображенням. Щоб продемонструвати складові частини автомата, а також неповне розбирання і складання автомата, достатньо скористатися інформацією роботи [3] додатку 7. В цій же роботі операції щодо розбирання і складання автомата оформлені у вигляді графічних файлів як комп’ютерний норматив. Електронне виконання нормативу щодо неповного розбирання (складання) автомата підготує учнів до бойової роботи з реальним зразком в ході навчально-польових зборів. Під час вивчення прийомів і правил стрільби та метання ручних гранат учням прищеплюються знання та практичні навички у застосуванні зброї для ураження цілей різними способами. Головна увага звертається на навчання учнів виявленню цілей та визначення дальності до них, коректування стрільби, техніку метання гранат. Виконання прийомів і правил стрільби та метання ручних гранат удосконалюються на вогневих тренуваннях, стрільбах і тактичних заняттях.

Вогневі тренування і стрільби проводяться, як правило, у стрілковому тирі, на військовому стрільбищі. На вогневих тренуваннях учні навчаються прийомам та правилам стрільби і метанню гранат, відпрацьовують нормативи, вирішують вогневі завдання, тренуються у спостереженні за полем бою, виявляють цілі і визначають дальності до них. У ході цих тренувань в учнів формуються і удосконалюються первинні навички із вогневої підготовки. На кожному вогневому тренуванні постійно розгортаються такі навчальні місця: виконання підготовчих вправ стрільб, розвідка цілей, визначення дальності до них і вихідних даних для стрільби. Інші навчальні місця (вирішення вогневих завдань із застосуванням правил стрільби, тренування в діях зі зброєю; метання ручних гранат; стрільба по повітряних цілях; підготовка боєприпасів до стрільби) включаються до тренування виходячи з рівня підготовленості учнів та навчальної мети.

Перевірка знань і виконання нормативів з вогневої підготовки (додаток 6) здійснюється під час проведення занять на навчальних місцях. Результати перевірки враховуються при визначені поточної оцінки за заняття. Оцінка за виконання вправ стрільб визначається за умовами виконання вправ початкових, навчальних і контрольних стрільб. Отримані оцінки за виконання вправ стрільб враховуються під час тематичного оцінювання.Оцінки за виконання першої і другої навчальних вправ з метання ручних гранат та оцінка за виконання вправи бойових стрільб із автомата не впливають на загальну оцінку учня з предмета.
РОЗДІЛ 5. СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Розділ формує уявлення учнів про статути Збройних Сил як про закони військової служби. У ньому розглядаються основні положення організації внутрішньої і вартової служби, повсякденної життєдіяльності військ. Стройовий статут Збройних Сил України, в силу його практичної спрямованості, викладається в окремому розділі програми.Завдання навчання:

- знати визначення статутів Збройних Сил України, загальні обов’язки військовослужбовців, основи організації внутрішньої і вартової служб;

- вміти виконувати обов’язки днювального роти, розуміти обов’язки вартового, дотримуватися правил поведінки військовослужбовця;

- набути первинних навичок із дотримання статутних взаємовідносин та військової дисципліни.Особливості подання матеріалу

Основою засвоєння військових статутів є навчання предмету відповідно до вимог і положень статутів Збройних Сил України. Організаційні форми і методи навчання викладач предмета вибирає самостійно, зважаючи на систему військової підготовки. Заняття проводяться, як правило, практично, на спеціально обладнаних місцях (додаток 5). Правила військової ввічливості, поведінки та військового вітання військовослужбовців відпрацьовуються створенням практичних епізодів. Під час вивчення організації служби добовим нарядом роти основна увага звертається на порядок виконання обов’язків днювального роти, зберігання в роті зброї і боєприпасів, практичне виконання дій днювального роти, дії чатового під час прийому і здавання посту та його охорони й оборони, поводження зі зброєю.

Удосконалення знань зі статутів Збройних Сил України, практичних навичок їх виконання здійснюється у ході навчально-виховного процесу, а також у ході навчально-польових зборів - під час підготовки та несення служби у добовому наряді і виконання інших заходів.

Перевірка рівня знань учнів здійснюється у ході засвоєння навчального матеріалу.РОЗДІЛ 6. СТРОЙОВА ПІДГОТОВКА

У розділі викладається одиночне стройове навчання учнів та стройова підготовка навчального відділення (взводу), під час яких учні оволодівають стройовими прийомами і діями. Розділом передбачено виховання в учнів поваги до строю, гордості за Збройні Сили України.Завдання навчання:

Каталог: doc -> files -> news -> 309 -> 30993
30993 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
30993 -> Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
30993 -> Програма з хімії для 10-11 класів
30993 -> Світова література 10-11 класи Профільний рівень
30993 -> Всесвітня історія 10 – 11 класи академічний рівень/ Рівень стандарту 10 клас
30993 -> Художня культура 10-11 класи Профільний рівень українська художня культура (10 клас)
30993 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів астрономія 11-й клас Профільний рівень Пояснювальна записка
30993 -> Пояснювальна записка предмет «Українська література»
30993 -> Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка