Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar FőiskolaСторінка1/3
Дата конвертації24.03.2017
Розмір0.58 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3


Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

(повне найменування вищого навчального закладу/ a felsőoktatási intézmény teljes neve)

Кафедра: Бiологiї та хiмiї

Tanszék: Biológia és Kémia

ЗАТВЕРДЖУЮ/ JÓVÁHAGYOM

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи/

Tanulmányi rektorhelyettes


________________________________

“______”_______________20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

TANTÁRGYI PROGRAM
"Основи сільського господарства"∕Mezőgazdasági alapismeretek
освітньо-кваліфікаційний рівень
«бакалавр»
напрям підготовки 0401 Природничі науки

спеціальність 6.040102 Біологія

Спеціалізація/szakosodás_______________________________________________

(назва спеціалізації/ szakosodás neve)

_________________________

(назва інституту, факультету, відділення/ az intézet, kar, részleg neve)2015-2016 рік

Робоча програма нормативної навчальної дисципліни "Основи сільського господарства" складена на тимчасової навчальної програми для студентів за напрямом підготовки 0401 Природничі науки освітньо–кваліфікаційним рівнем, «бакалавр», спеціальності Біологія 6.040102

„_25__” _ 08 2015__ року.
Tantárgyi program Mezőgazdasági alapismeretek c. tárgyból alapképzésben résztvevő, természettudományi szakirányú, 6.040102. Biológia szakos hallgatók számára.
„ 25 08 2015 év.
Розробник/Kidolgozta: Комоні Єва Йосипівна, в/о доцента, кандидат с.г.наук/ Komonyi Éva PhD

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання / szerzők neve, beosztása, tudományos címe, fokozata)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії)

A tantárgyi programot elfogadta a tanszékértekezlet (tantárgyi bizottság)_________

______________________________________________________________________

Протокол від. “__02__”_10 __2015_ року № _2__

/ Jegyzőkönyv dátuma: 2015. 10.02. száma: № 2

Завідувач кафедри / Tanszékvezető _______________________ (Буцко С.С./Buczkó I.)

(підпис/aláírás) (прізвище та ініціали/család- és utónév)
Дата/Dátum: “ ” 2015 року.
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)____________________________________________________________

Jóváhagyta az intézmény _____________________________________________________ szakjának/szakirányának tantárgy-pedagógiai szakbizottsága.


Протокол /Jegyzőkönyv dátuma: “____”________________2015___ року № ___ száma.


“_____”____________2015____ Голова/Elnök:________________ (__________________)

(підпис/aláírás) (прізвище та ініціали/család- és tónév)

 Kомоні Є.Й. 2015 рік

 Komonyi Éva, 2015
 1. Опис навчальної дисципліни/ A tantárgy leírása

Найменування показників / A jellemzők megnevezése

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень/

Szakirány, szak, képzettségi szint

Характеристика навчальної дисципліни/ A tárgy jellemzői

денна форма навчання/ nappali tagozat

заочна форма навчання

levelező tagozat

Кількість кредитів –3 / Kreditértéke: 3

Галузь знань:

Аграрні науки

Képzési ág:Agrártudományok

(шифр і назва / kód, név)Нормативна/ NormatívНапрям підготовки/szakirány

0401 Природничі науки (шифр і назва/ kód, név)

Модулів – 3

Modulok száma:3Спеціальність/szak:
Біологія /Biológia 6.040102


Рік підготовки/Felkészítés éve:

Змістових модулів – 3

1.

1.

Індивідуальне науково-дослідне завдання// Egyéni tudományos-kutatói feladat:


Семестр/Félév

Загальна кількість годин – 90/ Összóraszám:90

2.

2.

Лекції/Előadás

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –3

самостійної роботи студента –3

A nappali tagozatos hallgató heti óraszáma:

– kontaktóra: 3

– önálló munka: 3Освітньо-кваліфікаційний рівень/Képzési szint:

бакалавр/Alap


20

4

Практичні /Gyakorlati foglalkozások

10

-.

Лабораторні/Laboratóriumi

-

-

Самостійна робота/Önálló munka

54

80

Індивідуальні завдання/

Egyéni feladatok

Індивідуальні завдання/

Egyéni feladatok

6

6

Вид контролю/Számonkérés módja: 2. сем. -залік

 1. félév-beszámoló


Примітка/Megjegyzés.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

A kontaktórák és az önálló/egyéni feladatra szánt órák egymáshoz viszonyított aránya:

для денної форми навчання/ a nappali tagozatosok számára – 33 % : 67%

для заочної форми навчання/a levelező tagozatosok számára –4% : 96%


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни/ A tárgy célja és feladatai


Метою курсу “Основи сільського господарства” є висвітлення основ ведення сільського господарства, як базової галузі господарського комплексу в Україні і світі, а також проблем, які мають місце в аграрному секторі, особливо екологічного спрямування.

Вивчити основи сільського господарства, зокрема землеробства, рослинництва, тваринництва і основні шляхи захисту земель від негативних сторін сільськогосподарського впливу.


Завдання дисципліни :

- вивчити агропромислови комплекси (АПК), його склад і значення;

- ознайомитися з агроэкосистемами, їхнім функціонуванням, сільськогосподарською діяльністю в них людини, спрямованої в остаточному підсумку на одержання врожаю;

- ознайомитися з перспективними технологіями вирощування сільськогосподарських культур та основами розведення с/г тварин;

- ознайомитися зі шляхами захисту культурних рослин від бур'янів, шкідників і хвороб;

- ознайомитися з напрямками меліорації в сільському господарстві;

- розглянути основи захисту земель від несприятливих процесів;

-ознайомитися із сільськогосподарськими аспектами природоохоронного законодавства й організацією природоохоронної діяльності в сільському господарстві.


A tantárgy oktatásának célja és feladata:

  • Megismertetni a hallgatókat a mezőgazdaság alapjaival és mindazokkal a problémákkal, amelyekkel ma a mezőgazdasági termelés szembesül;

  • kellő kitekintést adni a szántóföldi növénytermesztés és kertészeti termesztés sajátosságaira és az állattenyésztés lehetőségeire. átfogó képet adni a szabadföldi mezőgazdasági termelés és kertészeti termelés jellegéről, az állattenyésztésről

  • megismertetni azokat a módszereket és követelményeket, amelyek ma a mezőgazdaság alapjait képezik;

  • a talajművelés, talajjavítás és talajvédelem főbb módszereit;

  • a hazai agrár környezetvédelmi törekvéseknek megfelelően, a prioritást élvező természetszerű és ökológiai gazdálkodás legfontosabb szempontjainak bemutatása.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен /A tárgy teljesítése révén a hallgatónak:знати/tudni, ismerni kell:

 • Значення та основні галузі сільського господарства.

 • Основні єкологічні фактори і їх роль в сільському господарстві.

 • Основні поняття рослинництва.

 • Головні галузі рослинництва.

 • Фізичні, хімічні і біологічні властивості грунту.

 • Основні види обробки ґрунту.

 • Біологічні особливості та народногосподарське значення зернових та зернобобових культур.

 • Види і сорти зернових та зернобобових.

 • Добрива, їхня роль у с.-г. виробництві, способи внесення.

 • Сівозміни. Визначення сівозмін;Агротехнічні основи сівозмін.

 • Особливості побудови сівозмін.

 • Перспективні технології вирощування основних с.-г. культур.

 • Хімічні, фізичні та біологічні способи боротьби з бур’янами.

 • Основні групи шкідників, хвороби с.-г. pослин.

 • Загальні поняття про меліорації, значення, позитивні й негативні аспекти.

 • Поняття про ерозію й дефляцію, фактори, їх зухвалі, поширення, збиток, екологічні наслідки.

 • Види і сорти овочевих культур, технологію вирощутання овочевих культур.

 • Види і групи плодових рослин,технологію вирощутання плодвих культур.

 • Види і сорти винограду, ехнологія вирощутання винограду.

 • Види та групи декоративних рослин.

 • Поняття про породу. Біологічні властивості тварин.

 • Основні галузі тваринництва.

 • Заходи підвищення продуктивності тварин

 • Основи бджільництва.

 • Основи охорони природи в сільськогосподарській діяльності
 • a mezőgazdasági termelés jelentőségét, főbb ágazatait;

 • a környezet- és természetkímélő, anyag-és energiatakarékos mezőgazdasági termelést;

 • a hazai mezőgazdasági termelés jelentőségét és problémáit, a problémák megoldásának lehetőségeit

 • az élettelen és élő környezeti tényezők szerepét

 • a talajjavítás jelentőségét, módjait

 • a fontosabb talajművelési eljárásokat

 • a tápanyag-utánpótlás jelentőségét

 • a szántóföldi és a kertészeti növények ápolásának fontosságát, megnevezni a legfontosabb növényápolási eljárásokat, betakarítási módokat

 • a gazdasági állatainkra jellemző felnevelési módokat

 • a gazdasági állatainknál alkalmazott takarmányozási alapelveket és módokat, jellemző elhelyezési formáit

 • a gyümölcstermesztés történetét, jelentőségét, jelenlegi helyzetét

 • a zöldségtermesztés történetét, jelentőségét, jelenlegi helyzetét

 • a dísznövénytermesztés történetét, jelentőségét, jelenlegi helyzetét

 • а méhészet fontosabb termékeit.

  • a természetszerű és ökológiai gazdálkodás legfontosabb szempontjait.


вміти/képesnek lenni:

  • Характеризувати головні галузі рослинництва

  • Характеризувати зернових та зернобобових культур.

  • Характеризувати добрива: мінерального, органічного, бактеріального, азотного, фосфорного, калійного, комплексні, мікродобрива.

  • Класифікувати сівозмін.

  • Характеризувати методи меліорації.

  • Визначити потреб в окремих засобах захисту грунтів від водної, вітрової, антропогенної ерозії та забруднення грунтів.

  • Характеризувати овочевих культур та способи їх виращування.

  • Характеризувати плодових рослин та способи їх виращування.

  • Характеризувати видів і сортів винограду та способи їх виращування.

  • Характеризувати декоративних рослин.

  • Визначити поняття про породу.

  • Характеризувати біологічні властивості тварин.

  • Характеризувати основні галузі тваринництва.

  • Перчислити заходи підвищення продуктивності тварин.

  • Характеризувати екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва. • jellemezni a mezőgazdaság ágazatait és agrotechnikai elemeit.

 • értékelni az időjárási tényezők növények életében betöltött szerepét

 • értelmezni a talajok meliorizációs módszereit

 • jellemezni a hazai talajok fő típusait

 • jellemezni a víz- és a szél talajpusztító hatásai elleni védekezés módszereit

 • megnevezni a főbb trágyaanyagokat és optimális mennyiségüket

 • a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti ágazatok összetételét, jelentőségét, a termesztett és tenyésztett fajokat.

 • a szántóföldi és a kertészeti növények generatív és fontosabb vegetatív szaporítási módjait

 • a gyümölcstermő növények szaporítási módjait, botanikai felépítését, ökológiai igényeit és a termesztés általános folyamatait.

 • a szőlő szaporítási módjait, botanikai felépítését, ökológiai igényeit és a termesztés általános

 • a zöldségnövények szaporítási módjait, botanikai felépítését, ökológiai igényeit és a termesztés általános folyamatait

 • a dísznövények szaporítási módjait, botanikai felépítését, ökológiai igényeit és a termesztés általános folyamatait.

 • a növényi eredetű nyersanyagok előállítási folyamatait

 • az állati eredetű nyersanyagok előállítási folyamatait

 • felsorolni а méhészet fontosabb termékeit.

- felsorolni a természetszerű és ökológiai gazdálkodás legfontosabb szempontjait. 1. Програма навчальної дисципліни/ A tantárgy programja


Змістовий модуль 1. /1. Tartalmi modul. Значення і oсновні галузі сільського господарства. Основні єкологічні фактори і їх роль в сільському господарстві./ A mezőgazdasági termelés feladata és jelentősége, főbb ágazatai. Az ökológiai tényezők szerepe a mezőgazdaságban.
Тема 1. /1. Téma: Завдання і значення сільськогосподарського виробництва./ A mezőgazdasági termelés feladata és jelentősége.
Oсновні галузі. Рослинництво і його головні галузі. зернові, зерново-бобові, картоплі, технічні і кормові культури, овочівництво, плодівництво, виноградарство, квітництво, лісівництво).Твариництво. Історія розвитку с.г.

Проблеми продовольства в сучасному світі та в Україні. Методи збільшення продовольчих ресурсів.


A mezőgazdaság főbb ágazatai: növénytermesztés, állattenyésztés, hal- és erdőgazdálkodás. Rövid történelmi áttekintés. A mezőgazdasági termelés problémái és megoldásának lehetőségei a világban és Ukrajnában.

Тема 2. /2. Téma. Основні поняття та природні джерела рослинництва, агротехнічні елементи./A növénytermesztés természeti erőforrásai és agrotechnikai elemei. Alapfogalmak.

Основні єкологічні фактори рослинництва. Земні (ґрунт, повітря, вода, поживні речовини) та космічні(тепло, світло) фактори життя рослин.

Ґрунт. Основні типи ґрунтів. Фізичні, хімічні та біологічні властивості ґрунтів.Грунти України.
A növénytermesztés természeti erőforrásai, A termőtalaj fogalma. A szántóföldi hasznosítás szempontjából legfontosabb talajtípusok. Mezőségi talajok. Erdőtalajok. Réti talajok. Szikes talajok. Homoktalajok. A talajok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai. Ukrajna mezőgazdasági talajai. A mezőgazdaság agrotechnikai elemei.
Тема 3./3. Téma. Обробка ґрунту./Talajművelés.

Основні види обробки ґрунту. Основні технологічні операції, здійснювані в ході обробки Поняття про ерозію й дефляцію, фактори, їх зухвалі, поширення, збиток, екологічні наслідки. Грунтозахистне землеробство.


A talajművelés. A talajművelés eszközei és az általuk végzett munka. A talajművelési rendszerek és azok alapelvei. A víz- és a szél talajpusztító hatásai és ellenük való védekezés módszerei. Talajkímélő talajművelés.
Тема 4./4. Téma. Меліорація ґрунту/Talajok meliorációja.

Загальні поняття про меліорації, їхня необхідність, значення, позитивні й негативні аспекти. Водні меліорації. Меліоративні системи. Зрошення, обводнювання земель. Боротьба із вторинним засоленням і заболочуванням ґрунтів..Фітомеліорації, їхнє значення для с.г., вплив на природні умови.Земельні м., їхнє значення, способи й прийоми проведення. Хімічна меліорація.


A melioráció fogalma, jelentősége, negatív és pozitív aspektusai. Talajjavítási módszerek: kémiai, fizikai, biológiai. Az öntözés és drénezés jelentősége. A másodlagos szikesedés elleni védekezés. Az egyes talajtípusokon belüli eltérő talajhibák javításának lehetőségei. A talajjavítás jelentősége.
Тема 5./5. Téma. Бур'яни, шкідники та хвороби с.-г. рослин. /Gyomok, kártevők és kórokozók a növénytermesztésben.

Види бур'янів, класифікація й поширення. Агротехнічні, біологічні, хімічні міри боротьби з бур'янами. Застосування й способи внесення гербіцидів. Методи зажисту культурних рослин від шкідників і хвороб: біологічний, жімічний, механічний, інтегрований. Карантин рослин і його значення..


A gyomok csoportosítása és elterjedése. Az ellenük való védekezés módszerei: kémiai, agrotechnikai, biológiai. A herbicidek kijuttatásának módszerei és időzítése. A szántóföldi növények védelme a kártevők és kórokozók ellen. A legfontosabb kártevők és kórokozók. A védekezés módszerei: kémiai, biológiai, integrált, fizikai. A karantén jelentősége a betegségek terjedésének megakadályozásában.
Тема 6./6. Témaобрива с.-г. культур./ Tápanyag-gazdálkodás.

Добрива, їхня роль у с.-г. виробництві, способи внесення. Добрива: мінеральні, органічні, бактеріальні, комплексні, мікродобрива. Системи добрива. Роль органічних добрив в природоохоронних технологіях гоcподарювання.

A trágyák csoportosítása. A trágyázás jelentősége és kijuttatásuk módja. A műtrágyák típusai. A műtrágyaszükséglet. A trágyázás ideje. A trágyák tárolása. A szervestrágyázás helye a környezetkímélő gazdálkodásban. Trágyázási rendszerek.
Тема 7./7. Téma.Сівозміни. /Vetésváltás.

Наукові основи чергування рослин, вплив попередників на родючість ґрунту й урожай наступних культур. Класифікація сівозмін по головних видах рослинницької продукції й по співвідношенню груп культур. Побудова, здійснення, системи сівозмін.


A vetésváltás (vetésforgó) fogalma, jelentősége és tudományos alapjai. Az elővetemény hatása a talajok termékenységére és a következő év termésére. Vetésforgó rendszerek típusai és megvalósításuk lehetőségei.
Тема 8./8. Téma. Найважливіші сільськогосподарські рослини./ Legfontosabb termesztett növényeink.

Біологічні особливості та народногосподарське значення зернових, зернобобових картоплі, технічних і кормових культур. Види і сорти зернових та зернобобових культур. Морфологічні ознаки. Посів. Методи посіву. Семена. Догляд за рослинами. Збирання врожаю.


A gabonafélék, gumós- és gyökérnövények, olajos magvú, hüvelyesek, egyéb ipari- és takarmánynövények biológiai sajátosságai és gazdasági jelentőségük. Fajaik és morfológiai felépítésük, fejlődésük sajátosságai.

A vetés. A szaporítóanyag, a vetőmag. A vetési munka eszközei. A vetés módja, mélysége, ideje. A vetőmag mennyiségének meghatározása. A felsorolt szántóföldi növények termesztésének sajátosságai.
Змістовий модуль 2./Tartalmi modul. Основи садівництва./Kertészeti növénytermesztés alapjai.
Тема 1. /1. Téma. Овочеві культури. / Zöldségtermesztés.

Біологічні особливості та народногосподарське значення овочевих культур. Види і сорти овочевих культур та їх групування. Морфологічні ознаки. Відношення овочевих культур до умов навколишнього середовища та методи оптимізації цих умов.

Особливості обробітку ґрунту під овочеві культури у відкритому ґрунті: Способи розмноження, насіння і посів овочевих культур. Методи розсади в овочівництві: Загальні прийоми по догляду за овочевими культурами, збирання врожаю. Захист овочевих культур від шкідників і хвороб. Зберігання овочів.
A zöldségtermesztés fogalma, jelentősége. A zöldségnövények csoportosítása. Fontosabb zöldségnövény-családok. A zöldségnövények élettartam szerinti csoportosítása. Szabadföldi zöldségtermesztés környezeti feltételei. Talaj-előkészítés és tápanyag-utánpótlás. A zöldségnövények szaporítási módjai, ápolása. A zöldségnövények védelme. Zöldséghajtatás feltételei és sajátosságai. A zöldséghajtatás termesztő berendezései. A zöldségnövények tárolása.

Тема 2. / 2. Téma. Плодові рослини./Gyümölcstermő növényeink.

Значення, види і групи плодових рослин. Сорти зерняткових і кісточкових порід. Біологічні особливості плодових рослин. Будова плодового дерева. Формування крони та обрізка плодових дерев.

A gyümölcstermesztés jelentősége. A termesztett gyümölcsfajok. A gyümölcstermő növények csoportosítása és morfológiai felépítése. Föld alatti és föld feletti részek. A gyümölcstermő növények éves fejlődési ciklusa. A hajtásnövekedés, virágzás, termésérés. A művelésmódok. Alanyok és koronaformák.

Тема 3./3. Téma. Розмноження та технологія вирощування плодових культур. /Gyümölcstermő növényeink szaporítása és termesztése

Плодовий розсадник. Технологія вирощування плодових культур. Ягідні культури. Біологічні особливості ягідних культур. Види і сорти, розмноження ягідних культур. Закладка ягідників та догляд за ними. Біологічні особливості. Технологія вирощування ягідних культур.


Gyümölcsösök telepítése. A gyümölcsfélék termesztésének főbb technológiai elemei. Az almagyümölcsűek, csonthéjasok, héjasok és bogyósok szaporításának és termesztésének sajátosságai.

Каталог: bkt -> oktat-bkt -> BIOLOGIA SZAK -> Mezogazdasagi alapismeretek
Mezogazdasagi alapismeretek -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Форма № н 04 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Форма № н 04 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка