Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar FőiskolaСторінка3/3
Дата конвертації24.03.2017
Розмір0.58 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3


5. Самостійна робота/Önálló munka


з/п


Назва теми/A téma megnevezése

Кількість

годин/órák száma

денна форма навчання/nappali tagozat

заочна форма навчання/levelező tagozat

1.

Проблеми продовольства в сучасному світі та в Україні. Методи збільшення продовольчих ресурсів.

A mezőgazdasági termelés problémái és megoldásának lehetőségei a világban és Ukrajnában.
2

4


2.

Основні типи ґрунтів. Фізичні, хімічні та біологічні властивості ґрунтів.Грунти України.

A szántóföldi hasznosítás szempontjából legfontosabb talajtípusok. A talajok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai. Ukrajna mezőgazdasági talajai.2

4

3.

Поняття про ерозію й дефляцію, фактори, їх зухвалі, поширення, збиток, екологічні наслідки.

Грунтозахистне землеробство.

A víz- és a szél talajpusztító hatásai és ellenük való védekezés módszerei. Talajkímélő talajművelés.


2

4

4.

Меліоративні системи. Зрошення, обводнювання земель. Боротьба із вторинним засоленням і заболочуванням ґрунтів.

Talajjavítási módszerek. Az öntözés és drénezés jelentősége. A másodlagos szikesedés elleni védekezés.2

4

5.

Види бур'янів, класифікація й поширення. Міри боротьби з бур'янами. Методи захисту культурних рослин від шкідників і хвороб. Карантин рослин.

A gyomok csoportosítása és elterjedése. Az ellenük való védekezés módszerei. A szántóföldi növények védelme a kártevők és kórokozók ellen.2

4

6.

Добрива, їхня роль у с.-г. виробництві.

Способи внесення.

A trágyázás jelentősége és kijuttatásuk módja. Trágyázási rendszerek.


2

2

7.

Наукові основи чергування рослин, вплив попередників на родючість ґрунту й урожай наступних культур.

A vetésváltás (vetésforgó) fogalma, jelentősége és tudományos alapjai. Az elővetemény hatása a talajok termékenységére és a következő év termésére.2

2

8.

Біологічні особливості та народногосподарське значення зернових

та зернобобових культур.

A gabonafélék, gumós- és gyökérnövények, olajos magvú, hüvelyesek, egyéb ipari- és takarmánynövények biológiai sajátosságai és gazdasági jelentőségük.


2

2

9.

Методи розсади в овочівництві: Загальні прийоми по догляду за овочевими культурами, збирання врожаю.

A zöldségnövények szaporítási módjai, ápolása. A zöldségnövények védelme. Zöldséghajtatás feltételei és sajátosságai. A zöldségnövények betakarítása.4

8

10.

Біологічні особливості плодових рослин. Будова плодового дерева. Формування крони.

A gyümölcstermő növények csoportosítása és morfológiai felépítése.. Alanyok és koronaformák.4

6

11.

Походження винограду, та народногосподарське значення.

Розмноження, закладка виноградників.

Szőlőtermesztésünk helyzete és főbb szőlőfajták. A szőlőtermesztés jelentősége. A szőlőültetvény létesítése és fenntartása.


6

6

12.

Походження (одомашнення) сільськогосподарських тварин

Основи зоогігієни

A gazdasági állatok domesztikációja. A higiénia szerepe az állattartásban.


4

8

13.

Заходи підвищення продуктивності тварин.

Класифікація кормів.

Норми годівлі тварин і кормові раціони. /A a gazdasági állatok termelékenységének növelése. A takarmányok osztályozása és normái.


6

8

14.

Біологія бджіл Продукція бджільництва. Хвороби і шкідники бжіл.

A méhek biológiája. A méhészet termékei.

A méhek kártevői és kórokozói.


6

8

15.

Роль природоохоронних методів (технології ) в сільському господарстві,

Їх характеристика.

A természetszerű és ökológiai gazdálkodás szerepe.

Legfontosabb szempontjai.8

10
Разом /összesen

44

806.Теми семінарських занять / A szemináriumi munkák témája


з/п


Назва теми/A téma megnevezése

Кількість

годин/órák száma

денна форма навчання/nappali tagozat

заочна форма навчання/levelező tagozat

1.

Меліорація, їхня необхідність, значення, позитивні й негативні аспекти. Типи меліорації та їх характеристика.

A melioráció jelentősége, negatív és pozitív aspektusai. Talajjavítási módszerek: kémiai, fizikai, biológiai.2

-

2.

Сівозміни. /Vetésváltás.

2
3.

Методи розсади в овочівництві: Загальні прийоми по догляду за овочевими культурами.

A zöldségnövények szaporítási módjai és ápolása.2

-

4.

Розмноження плодових рослин. Плодовий розсадник.

A gyümölcstermő növények szaporítása és ültetvény létesítése.2

-

5.

Класифікація кормів. Норми годівлі тварин і кормові раціони.

A takarmányok csoportosítása. Az állatok takarmányozása.2

-
Разом /összesen

10

-


7. Теми індивідуальних завдань/Egyéni feladatok témái
1. Зрошення, обводнювання земель. Боротьба із вторинним засоленням і заболочуванням ґрунтів.Az öntözés és drénezés jelentősége. A másodlagos szikesedés elleni védekezés.

2.Методи зажисту культурних рослин від шкідників і хвороб: біологічний, жімічний, механічний, інтегрований. Карантин рослин і його значення./ A legfontosabb kártevők és kórokozók elleni védekezés módszerei: kémiai, biológiai, integrált, fizikai. A karantén jelentősége a betegségek terjedésének megakadályozásában.

3. Роль органічних добрив в природоохоронних технологіях гоcподарювання./ A szervestrágyázás helye a környezetkímélő gazdálkodásban.

4. Побудова, здійснення, системи сівозмін. / Vetésforgó rendszerek típusai és megvalósításuk lehetőségei.

5. Біологічні особливості та народногосподарське значення зернових. /A gabonafélék biológiai sajátosságai és gazdasági jelentőségük.

6. Заходи підвищення продуктивності тварин. /A gazdasági állatok termelékenységének növelése.

7. Методи розмноження плодових та ягідних культур./A gyümölcstermő növények szaporításának módjai.

8. Методи розмноження виногпраду./A szőlő szaporításának módjai.

9. Методи оцінювання урожаю./A termésbecslés módszerei.

10.Методи визначення часу збірання плодових культур./A gyümölcsök szüreti idejének meghatározása.

11. Екологічні потреби плодових культур./A gyümölcstermő növények ökológiai igénye.
8. Методи навчання/Oktatás módszere
Пояснювально-ілюстративний метод: лекція, пояснення з використанням мультимедійних презентацій.
Magyarázat illusztrációval: előadás, magyarázat multimédiás prezentációval.


9. Методи контролю/ Az ellenőrzés formái
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю. При цьому завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100. (таб. 10, 10а.).

Cтудент успішно виконав усі завдання, передбачені навчальною програмою дисципліни, і набрав при цьому не менше 60 балів, допускається до заліку. Семестрова оцінка враховується, як критерій допуску до заліку і зараховується на заліку.Modulonkénti számonkérés:

Minden modulért a diák modulzáró osztályzatot kap. Ennek kiállítása a modulzáró dolgozatok, a gyakorlati jegy (egyéni ellenőrző feladat) alapján történik. A megszerezhető 100 pontból (10., 10.a. táblázat), legalább 60-at kell összegyűjteni. A félév alatt összegyűjtött pontok száma beszámít a vizsgán.

Для оцінювання знань використовується чотирибальну національну шкалу та стобальну шкалу оцінювання ЕСТS./Az értékelés a nemzeti négypontos, ill. a nemzetközi 100 pontos ECTS skála segítségével történik.

10. Розподіл балів, які отримують студенти (денна форма)

A hallgatók által megszerezhető pontszámok (nappali tagozat)


Модульні контрльні /

modulzáró dolgozatokВиступи на семінарських заняттях/ szemináriumi kiselőadás

Сума/

Összpont


Змістовий модуль №1/

1.tartalmi modulЗмістовий модуль № 2/

2.tartalmi modulЗмістовий модуль № 3/

3.tartalmi modul30

25

25

20

100


10.a. Розподіл балів, які отримують студенти (заочна форма)/

A hallgatók által megszerezhető pontszámok (levelező tagozat)


Поточне тестування та самостійна робота/

Folyamatos tesztelés és önálló munkaСума/

Összpont


Cеместрова контрольна робота /

félévzáró dolgozatРеферат (інд. завдання)/

/referát (egyéni feladat)60

40

100


Шкала оцінювання: національна та ECTS

A nemzetközi és nemzeti osztályozás skálája


Сума балів за всі види навчальної діяльності/

Az összpontszám az összes tanulmányi teljesítmény alapjánОцінка ECTS/

Osztályzat az ECTS szerintОцінка за національною шкалою/osztályzat, nemzeti skála alapján

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

vizsga, évfolyammunka,

gyakorlat


для заліку/beszámoló

90 – 100

А

відмінно / jeles

зараховано/ megfelelt82-89

В

добре / jó

75-81

С

64-74

D

задовільно / elégséges

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання/

elégtelen a pótvizsga lehetőségévelне зараховано з можливістю повторного складання/

nem felelt meg a pótbeszámoló lehetőségével0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни/

elégtelen, a tárgy újrafelvételének kötelezettségévelне зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни/ nem felelt meg, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével


11. Методичне забезпечення/ Módszertani ellátottság
1.Комоні Є.Й (2006).: Методика проведення семінарських занять з дисципліни „Основи сільського господарства" (внутрішній сайт ЗУІ)/ Komonyi Éva: A szemináriumok levezetésének módszertana Mezőgazdasági alapismeretekből. (segédanyag, a főiskola belső hálózata)

2.Комоні Є.Й (2007): Методика проведення самостійних робіт з дисципліни „Основи сільського господарства"/Segédlet az önálló munkák elvégzéséhez Mezőgazdasági alapismeretekből. (segédanyag, a főiskola belső hálózata)

3. Komonyi Éva (2013): Segédlet az önálló munkák elvégzéséhez Mezőgazdasági alapismeretekből. /Методика проведення самостійних робіт з дисципліни

„Основи cільського господарства"(segédanyag, a főiskola belső hálózata)

4. Komonyi Éva (2015): Segédlet (útmutató) a házi dolgozatok elkészítéséhez levelező tagozaton tanulók részére. / Методика виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни Основи сільського госплдарства (segédanyag, a főiskola belső hálózata)
Заняття проводяться в навчальних аудиторіях в яких є дошка для крейди розміром щонайменше 2×1 метрів.

Технічні засоби, що використовуються:
наявні кодоскоп, діапроектор, мультимедійний проектор.

A foglalkozásokat az órarendben feltüntetett tanteremben tartjuk, ahol legalább egy 2×1 méteres tábla áll rendelkezésre.Oktatási segédeszközök:
a rendelkezésre álló írás-, dia-, multimédiás vetítő.
12. Рекомендована література/Ajánlott irodalom

Базова/Alap források


 1. Bényei, F – Lőrincz, A. – Sz. Nagy, L. (1999): Szőlőtermesztés. Mezőgazda Kiadó, Budapest.

 2. Birkás, M. (szerk.)(2006): Földművelés és földhasználat. Mezőgazda Kiadó, Budapest.

 3. Füleky, Gy. (szerk.) (1999): Tápanyag-gazdálkodás. Mezőgazda Kiadó, Budapest.

 4. Hajós László: Mezőgazdasági alapismeretek. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Kft., 1993.

 5. Hodossi S.,- Kovács A.-Terbe I.(2004): Zöldségtermesztés szabadföldön, Mezőgazda KFT, Budapest.

 6. Horn Péter (1995): Állattenyésztés I., II., Mezőgazda Kiadó, Budapest.

 7. Komonyi É.(2009): Mezőgazdasági alapismeretk. Főiskolai jegyzet. (belső háló, de nyomtatásban is: Ungvár, PoliPrint).

 8. Márton András „Méhészet” Budapest 1999.

 9. Oszipcsuk S. O. – Doros J. M. (2001): Сучасний стан сільськогосподарських угідь України та заходи його поліпшення. Інститут землеустрою УААН, м.Київ, Київське управління земельних ресурсів.

 10. Soltész Miklós (1997): Integrált gyümölcstermesztés. Mezőgazda Kiadó, Budapest.

 11. Stefanovics Pál - Filep György: Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Bp., 1999.

 12. Zasztavnij F.D.: Ukrajna természeti földrajza. Szvit Kiadó, Lviv, 2004.

 13. Дудник М. О. та інші.(1999): Виноградарство. Київ, Урожай .

 14. Полупан М.І. – Соловей В.Б. – Величко В. А.: Класифікація ґрунтів України. “Аграрна наука”, Київ, 2005.

 15. Польський Б.М., Стебленко М.І., Чмир Р.Д.: Основи сільського господарства, 1991.

 16. Томашівський З. М. Мелиоративне землеробство. Львів, 1996.–320с


Допоміжна/kisegítő irodalom


 1. Barczi Attila (szerk.) (2007): Az agrártermelés természettudományi alapjai II. SZEI Gazdaság- és társadalomtudományi Kar. Gödöllő.

 2. Bényei F. – Lőrincz A. – Sz. Nagy L. (1999): Szőlőtermesztés. Mezőgazda Kiadó, Budapest.

 3. Gyuricza, Cs. (szerk.) (2002): Szántóföldi talajhasználati praktikum. Akaprint Kiadó, Gödöllő.

 4. Komonyi Éva (2006): Ökológiai alapismertek. Főiskolai jegyzet. Ungvár, PoliPrint.

 5. Komonyi Éva (2013): Mezőgazdasági alapismeretek. Főiskolai jegyzet. Ungvár, „Líra” Poligráfcentrum.

 6. Komonyi Éva (2014): A környezetkímélő gyümölcstermesztés alapjai. Főiskolai jegyzet (belső háló).

 7. Papp János (2003): Gyümölcstermesztési alapismeretek I-II. Mezőgazda Kiadó, Budapest.

 8. Schmit G. (2002): Növényházi dísznövények termesztése. Mezőgazdasági Kiadó, Bp.

 9. Simon Tibor – Dr. Seregélyes Tibor (2001): Növényismeret. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.

 10. Stefanovics Pál - Filep György (1999): Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Bp.

 11. Vityazev V.G., Маkarov I.B. (1991): Общее земледелие. - Москва: МГУ.


Джерела Интернет:


 1. Електронна енциклопедія сільського господарства. AgroScience.com.ua

 2. Державний комітет статистики України (Держкомстат www.ukrstat.gov.ua)

 3. Рослиннцтво www.agroua.net/plant

 4. Тваринництво www.agroua.net/animals

 5. Cадівництво. Овочівництво. Квітникарство - Объединенная продовольственная база. www.opb.ru13. Інформаційні ресурси


 1. Програма курсу «Основи сільського господарства»;/ A Mezőgazdasági alapismeretek tantárgyi programja;

 2. Бібіліотека ЗУІ імені Ференца Ракоці ІІ;/ A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola könyvtára;

 3. Tihonov A. G. – Palamarcsuk L. V. (2002): Наукові аспекти економічного обороту землі в Україні. Журнал „Землевпорядкування”, 3.

 4. Бібіліотека кафедри біології та хімії./ A Biológia és Kémia tanszék könyvtára.

 5. Презентації лекційного курсу «Основи сільського господарства» /Az előadások ppt. formátumú prezentációi.


14. Kérdéssor beszámolóra / Перелік питань на залік


 1. A mezőgazdasági termelés jelentősége, főbb ágazatai. Rövid történelmi áttekintés

 2. Ukrajna éghajlatának jellemzése és értékelése mezőgazdasági szempontból.

 3. A növénytermesztéssel kapcsolatos fontosabb alapfogalmak.

 4. A növénytermesztés természeti erőforrásai, szerepük a növénytermesztésben

 5. A természetszerű és ökológiai gazdálkodás legfontosabb szempontjai.

 6. A talajok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai.

 7. A talajművelés. A talajművelés eszközei és az általuk végzett munka.

 8. A talajművelési rendszerek és azok alapelvei.

 9. Tápanyag-gazdálkodás. Műtrágyázás. A szervestrágyázás helye a környezetkímélő gazdálkodásban

 10. A vetésforgó fogalma és rendszere. A vetésforgó jelentősége.

 11. A melioráció fogalma.Talajjavítási módszerek.

 12. Az erózió fogalma. A víz- és a szél talajpusztító hatásai és ellenük való védekezés módszerei.

 13. Legfontosabb termesztett növényeink. A gabonafélék és a hüvelyesek biológiai sajátosságai és gazdasági jelentőségük.

 14. A fontosabb szántóföldi növények fajai és morfológiai felépítésük. A vetés. A szántóföldi növények termesztésének sajátosságai.

 15. A növényvédelem. A szántóföldi növények ápolásának fontossága. A legfontosabb növényvédelmi eljárások. A kémiai, fizikai, biológiai, integrált növényvédelem.

 16. A gyakoribb gyomok és az ellenük való védekezés módszerei: agrotechnikai, biológiai, kémiai.

 17. Szőlőtermesztésünk helyzete és főbb szőlőfajták. A szőlőnövény általános jellemzése. A szőlő alanyai és művelési módja.

 18. A szőlő metszése, zöld munkák. A szőlőültetvény talajművelése, trágyázása.

 19. A zöldségtermesztés fogalma, jelentősége.

 20. A zöldségnövények csoportosítása (rendszertani és élettartam szerint).

 21. Fontosabb zöldségnövény-családok. Morfológiai sajátosságok.

 22. A gyümölcstermesztés jelentősége. A termesztett gyümölcsfajok.

 23. A gyümölcstermő növények csoportosítása és morfológiai felépítése, éves fejlődési ciklusa. Fontosabb fajták.

 24. A gyümölcsfajok művelésmódjai. A gyümölcstermő növények szaporítása.

 25. Az állattenyésztéssel és a takarmányozással kapcsolatos főbb alapfogalmak.

 26. Szarvasmarha-tartás jellemzői. Lótartás jellemzői.

 27. Sertéstartás jellemzői. Juhtartás jellemzői. Nyúltartás jellemzői.

 28. Baromfitartás. jellemzői.15. Mintateszt levelező tagozaton/ Зразок тесту(заочна форма навчання):

Név:……………Dátum: Elért pontok száma:


 1. A mezőgazdasági termelés jelentősége, főbb ágazatai (2+3 pont):
 1. A növénytermesztés természeti erőforrásai. A talaj szerepe a növénytermesztésben (4+4 pont):
 1. A talajművelési módok és azok alapelvei ( 3+6 pont):
 1. A víz- és a szél talajpusztító hatásai és ellenük való védekezés módszerei (4+4pont):
 1. A szőlő szaporítási módjai. Mi a cser és a csap? (2+4) pont:
 1. A gyümölcsfélék termesztésének főbb technológiai elemeinek jellemzése (8 pont):
 1. Az állattartás és állattenyésztés közötti különbség. A takarmányok csoportosítása. (3+3 pont):Каталог: bkt -> oktat-bkt -> BIOLOGIA SZAK -> Mezogazdasagi alapismeretek
Mezogazdasagi alapismeretek -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Форма № н 04 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Форма № н 04 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка