Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar FőiskolaСкачати 421.39 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації05.02.2017
Розмір421.39 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2


Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

(повне найменування вищого навчального закладу/ a felsőoktatási intézmény teljes neve)

Кафедра: Бiологiї та хiмiї

Tanszék: Biológia és Kémia


ЗАТВЕРДЖУЮ/ JÓVÁHAGYOM

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи/

Tanulmányi rektorhelyettes


________________________________

“______”_______________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


TANTÁRGYI PROGRAM
"Біохімія"
Biokémia
напрям підготовки/szakirány___0401 Природничі науки

спеціальність/szak:

Біологія /Biológia 6.040102

Спеціалізація/szakosodás_______________________________________________

(назва спеціалізації/ szakosodás neve)

_________________________

(назва інституту, факультету, відділення/ az intézet, kar, részleg neve)

2015-2016 рік

Робоча програма нормативної навчальної дисципліни Біохімія складена для студентів за напрямом підготовки 0401 Природничі науки

освітньо–кваліфікаційним рівням, «бакалавр», спеціальності Біологія 6.040102

„_ 25__” _ 08 , 2015__ року.


Tantárgyi program Biokémia c. tárgyból alapképzésben résztvevő, 6.040102. Biológia szakos hallgatók számára.
„ 25 08 , 2015 év.
Розробник/Kidolgozta: Комоні Єва Йосипівна, в/о доцента, / Komonyi Éva Ph.D

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання / szerzők neve, beosztása, tudományos címe, fokozata)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії)

A tantárgyi programot elfogadta a tanszékértekezlet (tantárgyi bizottság)_________

______________________________________________________________________

Протокол від. “__02__”_ 10 __2015_ року № _2__

/ Jegyzőkönyv dátuma: 2015. 10 , 02 . száma: № 2

Завідувач кафедри / Tanszékvezető _______________________ (Буцко С.С./Buczkó I.)

(підпис/aláírás) (прізвище та ініціали/család- és utónév)
Дата/Dátum: “ ” 2015 року.
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)____________________________________________________________

Jóváhagyta az intézmény _____________________________________________________ szakjának/szakirányának tantárgy-pedagógiai szakbizottsága.


Протокол /Jegyzőkönyv dátuma: “____”________________2015___ року № ___ száma.


“_____”____________2015____ Голова/Elnök:_________________ (__________________)

(підпис/aláírás) (прізвище та ініціали/család- és utónév)

 Kомоні Є.Й. 2015 рік

 Komonyi É. 2015. év 1. Опис навчальної дисципліни/ A tantárgy leírása
Найменування показників / A jellemzők megnevezése

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень/

Szakirány, szak, képzettségi szint

Характеристика навчальної дисципліни/ A tárgy jellemzői

денна форма навчання/ nappali tagozat

денна форма навчання/ nappali tagozat

Кількість кредитів –3 / Kreditértéke: 3

Галузь знань:

0401 Природничі науки

Képzési ág:0401 Természettudományok

(шифр і назва / kód, név)Нормативна/ NormatívНапрям підготовки/szakirány

0401 Природничі науки

(шифр і назва/ kód, név)Модулів – 3

Modulok száma:3Спеціальність/szak:
Біологія /Biológia6.040102


Рік підготовки/Felkészítés éve:

Змістових модулів – 3

2.

2.

Індивідуальне науково-дослідне завдання// Egyéni tudományos-kutatói feladat:


Семестр/Félév

Загальна кількість годин – 90/ Összóraszám:90

4.

4.

Лекції/Előadás

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента –2

A nappali tagozatos hallgató heti óraszáma:

– kontaktóra: 3

– önálló munka: 2Освітньо-кваліфікаційний рівень/Képzési szint:

бакалавр/Alap


22

6

Практичні /Gyakorlati foglalkozások

12

-.

Лабораторні/Laboratóriumi

12

-

Самостійна робота/Önálló munkák

34

80

Індивідуальні завдання/Egyéni feladatok:

10

4

Вид контролю/Számonkérés módja: іспит/vizsga


Примітка/Megjegyzés.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

A kontaktórák és az önálló/egyéni feladatra szánt órák egymáshoz viszonyított aránya:
для денної форми навчання/ a nappali tagozatosok számára – 63 % : 37%

для заочної форми навчання/a levelező tagozatosok számára –11% : 89%

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни/ A tárgy célja és feladatai


Мета: надати учням таке знання, щоб вони зрозумили протікання біхімічних процесів і важність обміну речовин у фізіологічних процесах

 • ознайомити учнів з хімічним складом живих організмів; вивчити основні біомолекули, їх будову і властивості;

 • вивчення біохімічних циклів, процесів обміну речовин, регуляцію обміну речовин.


A tantárgy célja: - olyan mélységű tudást adni a diákoknak, hogy megértsék az élő szervezetekben lejátszódó élettani folyamatokat; vagyis megtanítani a diákoknak:

 • milyen anyagokból épülnek fel az élő szervezetek;

 • hogyan keletkeznek és alakulnak át ezek a vegyületek az élő szervezetekben;

 • milyen összefüggések vannak az élő anyag kémiai változásai és az életfunkciók között;

 • hogyan történik az élő szervezetben lejátszódó folyamatok szabályozása.

Завдання дисципліни - вивчення хімічного складу організму і структури речовин, з яких він складається, послідовності і взаємозв’язку реакцій хімічних перетворень, які характерні для живого організму і відрізняються від неживого.
A tantárgy feladata:

 • megismertetni a hallgatókkal azokat a módszereket és követelményeket, amelyek ma a biokémia alapjait képezik; megfelelő ismeretanyagot nyújtani: biomolekulák felépítését, az élő anyag kémiai összetételét; az élő szervezetekben lejátszódó reakciók törvényszerűségeit illetően.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен /A tárgy teljesítése révén a hallgatónak:знати/tudni, ismerni kell:

 • основні поняття біоорганічної хімії;

 • будову і властивості біомолекул;

 • закони біохімїб біохімічні цикли які проходять у живому організмі

 • регуляцію обміну речовин

 • ферментів біокаталізу

 • кінетику і енергетику біохімічних реакцій

 • обмін вуглеводів

 • обмін липидів

 • амінокислотний і білковий обмін

 • обмін нуклеїнових кислот

 • будову і функцію мембранів
 • az élő anyag kémiai összetételét;

 • az élettelen környezet és az élő anyag kémiai összetételében lévő különbségeket;

 • az élet molekuláris szintű alaptörvényeit;

 • az élő anyag és környezete közötti kapcsolatokat;

 • az élővilág építőelemeit, biomolekuláit;

 • a fehérjék felépítését, szerkezetét, funkcióit;

 • a szénhidrátok szerkezetét és funkcióit;

 • a lipidek szerkezetét és funkcióit;

 • a nukleinsavak felépítését, szerkezetét és funkcióit;

 • az anyagcsere energetikáját és dinamikáját;

 • az enzimeket és a biokatalízis törvényszerűségeit;

 • a biomolekulák felépítő és lebontó anyagcseréjének főbb lépéseit és törvényszerűségeit;

 • a biológiai membránok szerkezetét és funkcióit.


вміти/képesnek lenni:

 • пояснити значення біохімічних законів при протікання біохімічних процесів;

 • пояснити кінетику органічних реакцій і роль біокаталізаторів;

 • класифікувати пігментів рослин і пояснити їх значення;

 • пояснити значення і функції органічних сполук в живому організмі;

 • пояснити значення біоглгічно-активних органічних сполук і їх шкідну дію на біологічну рівновагу і людину;

 • класифікувати біомолекул і пояснити різниці між неорганічним і органчіним світом;

 • пояснити функції біомолекул і значення процесів обміну речовин в організмі;

 • пояснити функції мембранів в процесах обміну речовин.
 • megmagyarázni az élő és élettelen környezet összefüggéseit;

 • ábrázolni a biomolekulák általános képletét és jellemezni őket;

 • megmagyarázni a biomolekulák kialakulásában részvevő kémiai kötések kialakulását;

 • megmagyarázni az összefüggéseket a biomolekulák molekuláris szerkezete és a szervezetben betöltött funkcióik között;

 • az enzimek és koenzimek szerepét a biokémiai folyamatokban;

 • megmagyarázni az anyagcsere fontosabb lépéseit és összefüggéseit;

 • megmagyarázni a membránok szerepét az anyagcsere folyamatokban;

 • válaszolni a magasabb rendű szervezetek életfolyamataival kapcsolatos biokémiai kérdésekre. 1. Програма навчальної дисципліни/ A tantárgy programja


Змістовий модуль 1. /1. Tartalmi modul. Біохімія як наука./ A biokémia mint tudomány
Тема 1. /1. Téma: Основи біохімії/A biokémia alapjai.

Предмет і завдання біохімії. Значення біохімії. Зв’язок біохімії з другими науками. Коротка історія розвитку біохімії як науки. Особливості біохімічних досліджень.


A biokémia tárgya és feladata. A biokémia jelentősége. A biokémia kapcsolata más tudományterületekkel. Kialakulásának rövid története. A biokémiai kutatások sajátosságai.
Тема 2. /2. Téma. Хімічний склад живої речовини. /Az élő anyag kémiai felépítése.

Хімічні елементи і молекули з яких складаеться жива речовина. Різниця міх живим і не живим світом. Зaкони життя на молекулярному рівні: біокаталіз, біорегуляція, біокомплекси. Зв'язок між живої речовини і оточуючого середовища. Основні поняття про обмін речовин.

Az élő anyag elemi és molekuláris felépítése.Az élő és élettelen anyag közötti különbségek. Az élet molekuláris szintű alaptörvényei. A bioaffinitás, biokatalízis és bioreguláció törvénye. Az élő anyag és környezete közötti kapcsolatok. Lebontó- és felépítő anyagcsere alapvető törvényszerűségei.
Тема 3./3. Téma. Основи біокаталіза./ A biokatalízis alapjai.

Ферменти і біокаталіз. Основні поняття. Загальні властивості ферментів роль в біохімічних процесах. Класифікація ферментів. Фактори, які впливають на активність ферментів. Кінетика і енергетика біохімічних реакцій. Активатори та інхибитори.


Enzimek és a biokatalizis fogalma. Az enzimek szerepe a biokémiai folyamatokban. Enzimek osztályozása. Az enzim aktivitását befolyásoló tényezők. Specifikus és nem specifikus gátló vagy aktiváló anyagok jelenléte. Az anyagcsere energetikája és dinamikája.
Змістовий модуль 2. /2. Tartalmi modul. Основні біомолекули./Biomolekulák

Тема 1. /1. Téma. Білки/Fehérjék

Будова амінокислот. Оптичні властивості амінокислот. Групи амінокислот. Фізичні і хімічні властивості амінокислот. Біологічне значення амінокислот. Виникнення пептидного зв'язку.

Класифікація білків. Біологічні функції білків. Первинна, вторинна, третинна і четвертинна структура білкової молекули. Стабілізація просторової структури білкової молекули. Супрамолекулярні структури. Фізико-хімічні властивості білків. Виділення і очищення білків.
Aminosavak szerkezete, csoportosítása, optikai tulajdonságai. A peptidkötés kialakulása. A fehérjék szerkezete (elsődleges, másodlagos: α-hélix szerkezet, β-redőzött lemezszerkezet, kollagén szerkezet; harmadlagos és negyedleges). A fehérjék konformációja. A térbeli szerkezet stabilitásában résztvevő kötések. Szupramolekuláris szerkezetek. A fehérjék biológiai funkciói (védő, szerkezeti vagy váz, kontraktilis, hormon, tartalék, transzport fehérjék, biokatalizátorok). A fehérjék tulajdonságai, izoelektromos pont. Csoportosításuk szerkezet (összetett és egyszerű) és oldékonyság alapján. Fehérjék elválasztása és tisztítása.


Тема 2. / 2. Téma. Вуглеводи./Szénhidrátok.

Загальна характеристика вуглеводів. Біологічне значення вуглеводів. Кетози і альдози. Класифікація: моно-, ді- і полісахаридів. Будова моносахаридів. Фізичні і хімічні властивості. Глікозидна гідросільна група. α.- і β-форми моносахаридів. Мутаротація. Проізводні моносахаридів. Окремі представники. Дісахариди. Будова, класифікація і властивості. Відновлюючі і невідновлюючі дісахариди.Окремі представники. Полісахариди. Будова, класифікація і властивості. Окремі представники.


A szénhidrátok szerkezete és biológiai funkciója. Ketózok és aldózok. A szénhidrátok csoportosítása: egyszerű és összetett szénhidrátok. Monoszacharidok: szerkezete, tulajdonságai. α és β módosulatok. A mutarotáció jelensége. A glikozidos hidroxil kialakulása. Az egyszerű cukrok származékai (cukorsavak, cukoralkoholok, cukorfoszfátok, glikozidok). Oligo–, di- és poliszacharidok: szerkezetük, tulajdonságaik, képződésük. A cukrok redukáló és nem redukáló tulajdonságai. Az összetett szénhidrátok legfontosabb képviselői és jelentőségük.
Тема 3. / 3. Téma. Ліпіди/Lipidek.

Класифікація ліпідів. Прості ліпіди. Будова, властивості. Функції простих ліпідів. Окремі представники. Групи вітамінів. Будова та біологічне значення вітамінів.

Складні ліпіди. Тригліцериди, фосфоліпіди, гліколіпіди, сфінголіпіди. Будова, властивості. Функції складних ліпідів. Окремі представники.
A lipidek szerkezete és funkciója. A lipidek osztályozása. Egyszerű lipidek: zsírsavak, prosztaglandinok, terpének, karotinok és karotinoidok, szteránvázas vegyületek, zsíroldékony vitaminok felépítése, tulajdonságai és jelentősége. Összetett lipidek: viaszok, trigliceridek, foszfogliceridek, szfingolipidek, glikolipidek felépítése, tulajdonságai és jelentősége.
Тема 4./4. Téma. Нуклеїнові кислоти./Nukleinsavak.

Мономери нуклеїнових кислот. Будова і структура нуклеїнових кислот. Первинна структура молекул ДНК і РНК. Вторинна і третинна структури ДНК і РНК. Біологічне значення нуклеїнових кислот.


A nukleinsavak felépítése: a nukleotidok és nukleozidok. Purin és pirimidin bázisok. A DNS szerkezete (elsődleges, másodlagos) és funkciója. Az RNS szerkezete, típusai és funkciójuk.
Змістовий модуль 3. / 3. Tartalmi modul. Обмін біомолекул./A biomolekulák anyagcseréje
Тема 1. / 1. Téma. Обмін вуглеводів./A szénhidrátok anyagcseréje.

Розклад полісахаридів. Ендо-і ексополісахаридази, глюкозидази, фосфорилази. Гліколіз та його значення. Розклад пировиноградної кислоти: бродіння та оксидативне декарбоксилування. Цикл Кребса та його значення. Термінальне окислення. Ферменти які беруть участь в термінальному оксидації. Оксидативне фосфорилація та ії значення. Окислення коензимів які утворились екстромитокондриально. Пентоз-фосфатний цикл та його значення. Цикл гліоксалевої кислоти та його значення. Глюконеогенез та його значення. Фотосинтез. Пигменти та фотосистеми фотосинтезу. Значення фотосинтезу. Фотореспирація. Біосинтез глігозидних зв'зкив. Взаємоперетворення вуглеводів в живих організмах.

Oligo- és poliszacharidok lebontása. Endo- és exopoliszacharidázok, glükozidázok és foszforilázok. A glikolízis helyszíne, folyamata és jelentősége. A glikolízis anyag- és energiamérlege. A piruvát lebontásának alternatív útjai: tejsavas és alkoholos erjedés. A piruvát oxidatív dekarboxilezése. A citrátkör (Szent-Györgyi- Krebs ciklus): helyszíne, folyamata, jelentősége. A terminális oxidáció, oxidatív foszforiláció: helyszíne, folyamata, jelentősége. A terminális oxidációban résztvevő enzimek jellemzése. Az extramitokondriálisan képződött NADH oxidációja. A malát-aszpartát-rendszer közreműködése és a glicerol-3-foszfát-dihidroxi-aceton-foszfát rendszer működésének lényege, energetikai jelentősége. A pentóz-foszfát ciklus, a glükóz direkt oxidációja: helyszíne, folyamata, jelentősége. Glioxálsav ciklus folyamata és jelentősége. Anaplerotikus reakciók. A glükoneogenezis folyamata és jelentősége. A fotoszintézis helye, fényelnyelő pigmentek. A fotokémiai rendszerek működése. A fotoszintézis fényszakaszának folyamata és jelentősége. A fotoszintézis sötét szakasza (Calvin- ciklus) és jelentősége. A C-3 és C-4-es növények fotoszintézisében lévő különbségek. A fénylégzés folyamata. A glikozidos kötések bioszintézise.A szénhidrátok egymásba való alakulása.
Тема 2./2. Téma. Обмін липидів./A lipidek anyagcseréje.

Розклад ліпідів. Розклад тригліцеридів, ферменти розкладу. Розклад гліцерину. β- і α- окиснення карбонових (ВЖК) кислот які утворились при розкладу тригліцеридів. Розклад фосфогліцеридів. Біосинтез ліпідів. Утворення фосфатидної кислоти. Біосинтез тригліцеридів. Біосинтез виших жирних кислот. Біосинтез фосфогліцеридів, гліколіпідів та сфінголіпідів. Біосинтез ізопренових ліпідів.


A lipidek lebontása. A trigliceridek lebontása lipáz enzimekkel. A glicerol bekapcsolódása a glikolízisbe. A zsírsavak β- és α- oxidációja. A foszfogliceridek lebontása. A lipidek bioszintézise. A foszfatidsav kialakulása. A trigliceridek bioszintézise. A zsírsavak bioszintézise. A membránképző lipidek bioszintézise. A foszfolipidek bioszintézise. A glikolipidek bioszintézise. A szfingolipidek bioszintézise. Az izoprénvázas lipidek bioszintézise.
Тема 3. / 3. Téma. Амінокислотний і білковий обмін./A fehérjék anyagcseréje.

Протеази. Характеристика біологічно активних пептидів. Розклад амінокислот. Декарбоксилація. Трансамінація. Дезамінація. Оксидази амінокислот. Ліази амонію. Карбамидний цикл. Біосинтез амінокислот. Фіксація азоту. Відновлення нітрату.


A fehérjék lebontása. Proteázok működése. Néhány biológiailag aktív peptid. jellemzése. Az aminosavak lebontása: transzaminálás, oxidatív dezaminálás, dekarboxilezés, nem oxidatív dezaminálás, aminosav ammónia-liázok. Leépülés a citrátkörön keresztül. Karbamid–ciklus. Az aminosav-bioszintézis lehetséges útjai. Nitrogénfixálás, ammonifikáció, nitrifikáció, nitrát redukció.
Тема 4. / 4. Téma. Обмін нуклеїнових кислот./ A nukleinsavak anyagcseréje.

Розклад нуклеїнових кислот. Нуклеази. Біосинтез нуклеїнових кислот. Від ДНК до білків. Біосінтез нуклеїнових кислот. Реплікація і транскрипція. Біосинтез білків. Механізм трансляції.


A nukleinsavak lebontása építőköveire. A nukleázok működése. A DNS-től a fehérjéig: az információátadás molekuláris mechanizmusa. A nukleinsavak bioszintézise. A DNS bioszintézise. A replikáció, replikációs villa. A replikáció enzimei. Az RNS bioszintézise. A transzkripció. A fehérjék bioszintézisének folyamata. A transzláció mechanizmusa.
Тема 5. / 5. Téma. Будова і функція мембранів./ A sejtmembránok felépítése és funkciója.

Будова мембранів. Типи та функція мембранів. Роль мембранів в обміні речовин. Пасивний і активний транспорт речовин.A membránok szerkezete és funkciói. A membránok megjelenési formái. A membránfehérjék: perifériás és integráns fehérjék. Membrántranszport folyamatok. Passzív és aktív transzport.


 1. Структура навчальної дисципліни / A tantárgy szerkezete


Зміст дисципліни поділений на три модулі які по змісту співпадають з основними розділами навчальної програми дисципліни.

A tantárgy tartalma három nagyobb modulra van bontva, melyek gyakorlatilag megegyeznek a tantárgy fő részeivel:Назви змістових модулів і тем/

A tartalmi modulok címe és témája

Кількість годин // Óraszám

денна форма/nappali tagozat

Заочна форма / levelező tagozat

усього /

összesen

у тому числі/ebből

усього/

összesen

у тому числі/ebből

л/

ea


п/

gy


лаб/

lab


інд/egy

с.р./ö.m.

л/

ea


п/

gy


лаб/

lab


інд/egy

с.р./ö.m.

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1. 1. Tartalmi modul. Біохімія як наука./ A biokémia mint tudomány

Тема 1. /1. Téma: Основи біохімії/A biokémia alapjai.

6

22

2

6
-

-
6

Тема 2. /2. Téma. Хімічний склад живої речовини. /Az élő anyag kémiai felépítése.

8

2

2
2

2

8

2

-

-
6

Тема 3./3. Téma. Основи біокаталіза./ A biokatalízis alapjai.

6

2


4

6
-

-
6

Разом за змістовим модулем 1/

Összesen az 1. tartalmi modulban

20

6

2

-

4

8

20

2

-

-

-

18

Змістовий модуль 2./ Tartalmi modul. Основні біомолекули./Biomolekulák

Тема 1. /1. Téma. Білки/Fehérjék

10

2

2

4
2

10

2

-

-

-

8

Тема 2. / 2. Téma. Вуглеводи./

Szénhidrátok.10

2
4
4

8
-

-

-

8

Тема 3. / 3. Téma. Ліпіди/Lipidek.

6

2
2
2

8
-

-

-

8

Тема 4./4. Téma. Нуклеїнові кислоти./

Nukleinsavak.8

2
2

2

2

8
-

-

-

8

Разом за змістовим модулем 2 / Összesen az 2.tartalmi modulban


34

8

2

12

2

10

34

2

-

-

-

32

Змістовий модуль 3. / 3. Tartalmi modul. Обмін біомолекул./A biomolekulák anyagcseréje

Тема 1. / 1. Téma. Обмін вуглеводів./A szénhidrátok anyagcseréje.

10

2

2

-

2

4

10

2

-

-

2

6

Тема 2./2. Téma. Обмін липидів./A lipidek anyagcseréje.

8

2

2

-
4

6
-

-

-

6

Тема 3. / 3. Téma. Амінокислотний і білковий обмін./A fehérjék anyagcseréje.

10

2

2

-

2

4

8
-

-

2

6

Тема 4. / 4. Téma. Обмін нуклеїнових кислот./ A nukleinsavak anyagcseréje.

6

2

2

-
2

6


-

6

Тема 5. / 5. Téma. Будова і функція мембранів./ A sejtmembránok felépítése és funkciója.

2

2

6


-

6

Разом за змістовим модулем 3/ Összesen az 3.tartalmi modulban

36

8

8

-

4

16

36

2

-

-

4

30

Усього годин/


Összesen az órák száma

90

22

12

12

10

34

90

6

-

-

4

80


5. Теми пратичних занять /A gyakorlati foglalkozások témája


з/п


Назва теми/A téma megnevezése

Кількість

годин/órák száma

денна форма навчання/nappali tagozat

заочна форма навчання/levelező tagozat

1.

Хімічний склад живої речовини. /Az élő anyag kémiai felépítése.

2

-

2.

Основи біокаталіза./ A biokatalízis alapjai

2

-

3.

Білки/Fehérjék. Bуглеводи./A szénhidrátok.

Нуклеїнові кислоти./Nukleinsavak. Липиди./A lipidek.2

-

4.

Обмін вуглеводів./A szénhidrátok anyagcseréje.

2

-

5.

Обмін липидів./A lipidek anyagcseréje.

2

-

6.

Амінокислотний і білковий обмін./A fehérjék anyagcseréje.

2

-
Разом /összesen

12

-


6. Теми лабораторних занять / A laboratóriumi munkák témája

з/п


Назва теми/A téma megnevezése

Кількість

годин/órák száma

денна форма навчання/nappali tagozat

заочна форма навчання/levelező tagozat

1.

Фізико-хімічні властивості білків. Виділення і очищення білків./ A fehérjék tulajdonságai, izoelektromos pont. Fehérjék elválasztása és tisztítása. Визначення aмінокислот./Az aminosavak kimutatása.

4

-

2.

Фізико-хімічні властивості вуглеводів./A szénhidrátok fiziko-kémiai tulajdonságai.

4

-

3.

Фізико-хімічні властивості липидів./A lipidek fiziko-kémiai tulajdonságai.

2

-

4.

Виділення ДНК ./ A DNS preparálása.

2

-
Разом /összesen

12

-


7. Самостійна робота/Önálló munka


з/п


Назва теми/A téma megnevezése

Кількість

годин/órák száma

денна форма навчання/

nappali tagozatзаочна форма навчання/

levelező tagozat1

Коротка історія розвитку біохімії як науки./ A biokémia kialakulsásnak története

2

6

2

Зв'язок між живої речовини і оточуючого середовища./ . Az élő anyag és környezete közötti kapcsolatok.

2

6

3

Класифікація ферментів. Фактори, які впливають на активність ферментів./ Enzimek osztályozása. Az enzim aktivitását befolyásoló tényezők.

4

6

4

Класифікація білків. Біологічні функції білків./ Aminosavak szerkezete, csoportosítása, tulajdonságai.

2

8

5

Полісахариди. Будова, класифікація і властивості. Окремі представники./ Az összetett szénhidrátok legfontosabb képviselői és jelentőségük.

4

8

6

Класифікація ліпідів. Функції ліпідів.A lipidek osztályozása. A lipidek biológiai funkciói.

2

8

7

Біологічне значення нуклеїнових кислот./A nukleinsavak biológiai funkciói

2

8

8

Взаємоперетворення вуглеводів в живих організмах./ A szénhidrátok egymásba való alakulása az élő szervezetekben.

4

6

9

Розклад тригліцеридів, ферменти розкладу./ A trigliceridek lebontása lipáz enzimekkel.

4

6

10

Характеристика біологічно активних пептидів./ Néhány biológiailag aktív peptid jellemzése.

4

6

11

Розклад нуклеїнових кислот. Нуклеази./ A nukleinsavak lebontása építőköveire. A nukleázok működése.

2

6

12

Роль мембранів в обміні речовин./A membránok szerepe az anyagcserében.

2

6
Разом /Összesen

34

80


8. Теми індивідуальних завдань/Egyéni feladatok témái

1. Зв’язок біохімії з другими науками. Особливості біохімічних досліджень./

A biokémia kapcsolata más tudományterületekkel. A biokémiai kutatások sajátosságai. 1. Зв'язок між живої речовини і оточуючого середовища./Az élő anyag és a környezet közötti kapcsolat.

 2. Роль мембранів в обміні речовин./A membránok szerepe az anyagcserében.

 3. Будова і групи амінокислот. Оптичні властивості амінокислотБіологічне значення амінокислот.

 4. Фотосинтез у рослин C-3 і C-4. /A C-3 és C-4-es növények fotoszintézise.

 5. Функціонування, регуляція енергетичного балансу циклу лимонної кислоти./A citrát-kör működése és energetikai mérlegének szabályozása.

 6. Біологічного окиснення, окисне фосфорилювання та синтез АТФ./A biológiai oxidáció. Az oxidatív foszforiláció és az ATP szintézise.

 7. Аналіз механізму дії інгібіторів та роз’єднувачів окисного фосфорилювання./ Az oxidatív foszforiláció folyamatának blokkolása inhibitorokkal.

 8. Механізм глюконеогенезу. Альтернативні шляхи обміну вуглеводів./A glükoneogenezis mechanizmusa. A szénhidrátok anyagcseréjének alternatív útjai.

10.Гормональна регуляція обміну глюкози крові./A vér glükóz szintjének hormonális szabályozása.

11.β-окиснення та біосинтез жирних кислот./A zsírsavak β-oxidációja és bioszintézise.

12.Регуляція і порушення обміну ліпідів./A zsíranyagcsere szabályozása és zavarai.
9. Методи навчання/Oktatás módszere
Пояснювально-ілюстративний метод: лекція, пояснення з використанням мультимедійних презентацій, рішення задач, дабораторні занаття.
Magyarázat illusztrációval: előadás, magyarázat multimédiás prezentációval, feladatok megoldása, laboratóriumi foglalkozások.
10. Методи контролю/ Az ellenőrzés formái
Опитування на практичних заняттях/feleltetés a gyakorlati foglalkozásokon

Інд. рботи/ egyéni munka

Тестування (3 MK)/modulzáró dolgozatok

Іспит/vizsga

Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю. При цьому завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів включно (таб. 11, 11a).

Cтудент успішно виконав усі завдання, передбачені навчальною програмою дисципліни, і набрав при цьому не менше 30 балів, допускається до іспиту. Формою підсумкового контролю з предмету є іспит. Семестрова оцінка враховується, як критерій допуску до іспиту, і зараховується на іспиті.


Modulonkénti számonkérés:

Minden modulért a diák modulzáró osztályzatot kap. Ennek kiállítása a modulzáró dolgozatok, a gyakorlati jegy, valamint az egyéni ellenőrző feladatok alapján történik. A megszerezhető 50 pontból (11.,11a táblázat), legalább 30-at kell összegyűjteni. A félév alatt összegyűjtött pontok száma beszámít a vizsgán.


Для оцінювання знань використовується чотирибальну національну шкалу та стобальну шкалу оцінювання ЕСТS./Az értékelés a nemzeti négypontos, ill.a nemzetközi 100 pontos ECTS skála segítségével történik.

11. Розподіл балів, які отримують студенти (денна форма)

A hallgatók által megszerezhető pontszámok (nappali tagozat)


Поточне тестування та самостійна робота/

Folyamatos tesztelés és önálló munkaІспит/

vizsga


Сума/

összespontМодульні контрльні/

modulzáró dolgozatokЛабораторні /Labor munkák

Практичні/ Gyakorlati jegy

модуль №1/

1. tartalmi modulмодуль № 2/

2. tartalmi modulмодуль № 3/

3. tartalmi modul10

10

10

10

10

50

10011 a Розподіл балів, які отримують студенти (заочна форма)/

A hallgatók által megszerezhető pontszámok (levelező tagozat)


Поточне тестування та самостійна робота/

Folyamatos tesztelés és önálló munkaІспит/

vizsga


Сума/

összespontСеместрова контрольна робота/

Félévzáró dolgozatРеферат (інд. завдання)

/referát (egyéni feladat)30

20

50

100


Шкала оцінювання: національна та ECTS

A nemzetközi és nemzeti osztályozás skálája


Сума балів за всі види навчальної діяльності/

Az összpontszám az összes tanulmányi teljesítmény alapjánОцінка ECTS/

Osztályzat az ECTS szerintОцінка за національною шкалою/osztályzat, nemzeti skála alapján

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

vizsga, évfolyammunka,

gyakorlat


для заліку/beszámoló

90 – 100

А

відмінно / jeles

зараховано/ megfelelt82-89

В

добре / jó

74-81

С

64-73

D

задовільно / elégséges

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання/

elégtelen a pótvizsga lehetőségévelне зараховано з можливістю повторного складання/

nem felelt meg a pótbeszámoló lehetőségével0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни/

elégtelen, a tárgy újrafelvételének kötelezettségévelне зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни/ nem felelt meg, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével


12. Методичне забезпечення/ Módszertani ellátottság


 1. Комоні Є.Й (2008): Лабораторні роботи з біохімії.СП ПоліПрінт. м. Ужгород/ Komonyi Éva (2008): Biokémiai gyakorlatok. PoliPrint kft. Ungvár

 2. Комоні Є.Й (2008): Методика підготовки самостійних робіт з біохімії/Komonyi Éva ( 2008): Segédlet az önálló munkák elvégzéséhez biokémiából

 3. Заняття проводяться в навчальних аудиторіях в яких є дошка для крейди розміром щонайменше 2×1 метрів. Лабораторні заняття проводяться в лабораторії.

Технічні засоби, що використовуються:
наявні кодоскоп, діапроектор, мультимедійний проектор.

A foglalkozásokat az órarendben feltüntetett tanteremben tartjuk, ahol legalább egy 2×1 méteres tábla áll rendelkezésre. A laboratóriumi foglalkozások laboratóriumban zajlanak.Oktatási segédeszközök:
a rendelkezésre álló írás-, dia-, multimédiás vetítő.
13. Рекомендована література/Ajánlott irodalom

Базова/Alap források


 1. Boross L.- Sajgó M.: A biokémia alapjai, Mezőgazda Kiadó, Szeged, 2003.

Каталог: bkt -> oktat-bkt -> BIOLOGIA SZAK
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Форма № н 04 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Форма № н 04 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Скачати 421.39 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка