Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Кафедра філології “затверджую” / JÓVÁhagyomСкачати 431.22 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.03.2017
Розмір431.22 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3


Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Кафедра філології

ЗАТВЕРДЖУЮ” / JÓVÁHAGYOM

Проректор з навчальної роботи

Tanulmányi rektorhelyettes


Рац Адальберт Йосипович

“______”_______________20___


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


TANTÁRGYI PROGRAM

з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням
Напрям підготовки: 6.020303 Філологія (українська мова і література)*

Спеціальність: українська мова і література

Берегово – 2015

Робоча програма з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням для студентів

за напрямом підготовки 6.020303, спеціальністю Філологія (українська мова і література)*

„___” ________, 20__ року.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філології

Протокол №1 від “27” серпня 2015 року
Завідувач кафедри філології ____________________ (Ковтюк С. Я.)

(підпис ) (прізвище та ініціали)


Схвалено Вченою радою Закарпатського угорського інституту імені Ф. Ракоці II
Протокол №4 від “31” серпня 2015 року
Голова ________________ (_______________________)

 1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни


денна форма навчання


заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4


Галузь знань

0203 Гуманітарні науки

(шифр і назва)


Нормативна


Напрям підготовки

6.020303 Філологія (українська мова і література)*

(шифр і назва)


Модулів – 4

Спеціальність

(професійне

спрямування): Українська мова і література


Рік підготовки

Змістових модулів – 4

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _______________

(назва)


Семестр/Félév

Загальна кількість годин – 120

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 2Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр20 год.

8 год.

Практичні, семінарські

20 год.

0 год.

Лабораторні

Самостійна робота

80 год.

112 год.

Індивідуальні завдання:

30 год.


Вид контролю:

ІспитПримітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/3

для заочної форми навчання – 1/15
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Стилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови; офіційно-діловий стиль і засоби ділового мовлення; культура усного та писемного мовлення; основи діловодства та ведення службової документації; ділові папери; наукові принципи орфографії та пунктуації; стилістичне редагування тексту.Мета дисципліни – спрямування студентів на вдосконалення шкільних мовно-стилістичних знань, вироблення навичок культури мовлення й оволодіння нормами літературної мови, ознайомлення з науковими основами орфографії та пунктуації, підвищення рівня грамотності, опрацювання ділових паперів і засобів ділового мовлення.
До основних завдань курсу належать:

– допомогти у виробленні навичок правильного усного й писемного мовлення;

– вдосконалити шкільні мовно-стилістичні знання;

– прищепити уміння ясно і точно висловлювати думки, правильно вимовляти слова, вживати нормативні наголоси, здійснювати ділове спілкування;

– ознайомити з принципами і засобами ділового мовлення;

– оволодіти основами ведення службової документації;

– опрацювати основні зразки ділових паперів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:


 1. Принципи і засоби ділового мовлення.

 2. Основи ведення ділової документації українською мовою.

 3. Особливості української мови як державної, її комунікативно-соціальні функції.

 4. Специфіку функціональних стилів сучасної української літературної мови.

 5. Основні принципи професійного спілкування українською мовою.

 6. Основи соціологічної термінології.

У результаті набутих в процесі вивчення навчальної дисципліни знань студенти повинні вміти: 1. Як реалізувати вимоги Конституції України та інших державних документів щодо державності української мови і використання її як державної у професійному спілкуванні.

 2. Володіти навичками культури мовлення і нормами української літературної мови.

 3. Ясно і точно висловлювати думки.

 4. Правильно вимовляти слова, уживати нормативні наголоси.

 5. Володіти принципами і засобами професійного спілкування.

 6. Використовуючи засоби службово-ділового мовлення, підготувати належно оформлені основні зразки ділових паперів.

 7. Використосувати отриману інформацію для забезпечення службово-ділового спілкування з прикладною метою. 1. Програма навчальної дисципліни

Модуль №1 «Вступ. Загальні вимоги до складання та оформлення документів»

Змістовий модуль №1. Вступ. Загальні вимоги до складання та оформлення документів.

Тема 1. Українська мова – національна мова українського народу. Поняття літературної мови. Мовна норма.

Тема 2. Поняття стилю та жанру української літературної мови. Найважливіші риси, що визначають діловий стиль.

Тема 3. Класифікація документів. Формуляр документа.

Тема 4. Основні правила оформлювання реквізитів.

Тема 5. Вимоги до тексту документа. Оформлювання сторінки.
Модуль №2. Документація щодо особового складу.

Змістовий модуль №2. Документація щодо особового складу. Накази щодо особового складу.

Тема 1. Заява. ЇЇ реквізити та оформлення.

Тема 2. Характеристика. Резюме.

Тема 3. Автобіографія.

Тема 4. Трудова книжка.

Тема 5. Накази щодо особового складу.
Модуль №3. Довідково-інформаційні документи

Змістовий модуль №3. Довідково-інформаційні документи

Тема 1. Службові листи.

Тема 2. Прес-реліз, стаття.

Тема 3. Анотація. Рецензія, відгук, висновок.

Тема 4. Реферат, тези.

Тема 5. Довідки.

Тема 6. Службові записки.

Тема 7. Адреса, телеграма, телефонограма, факс.

Тема 8. Протокол, витяг з протоколу, резолюція.

Тема 9. Звіт, план.

Тема 10. Оголошення, повідомлення про захід.

Змістовий модуль №4. Документи з господарсько-договірної діяльності. Обліково-

фінансові документи
Модуль №4. Усне ділове спілкування

Змістовий модуль №3. Усне ділове спілкування

Тема 1. Культура усного ділового спілкування.

Тема 2. Бесіда. Телефонна розмова.

Тема 3. Мистецтво публічного виступу. Доповідь.

Тема 4. Візитна картка та її використання.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1 «Вступ. Загальні вимоги до складання та оформлення документів»

Змістовий модуль 1. Вступ. Загальні вимоги до складання та оформлення документів

Тема 1. Українська мова – національна мова українського народу. Поняття літературної мови. Мовна норма.

1

1

0,5

0,5

Тема 2. Поняття стилю та жанруукраїнської літературної мови. Найважливіші риси, що визначають діловий стиль.

10

2

26

6,5

0,5


6

Тема 3. Класифікація документів. Формуляр документа.

9

1


8

8,5

0,5


8

Тема 4. Основні правила оформлювання реквізитів.

9

1

26

12,5

0,5


12

Тема 5. Вимоги до тексту документа. Оформлювання сторінки.

Разом за модулем 1

29

5

420

28

2


26

Модуль 2. Документація щодо особового складу

Змістовий модуль №2 Документація щодо особового складу. Накази щодо особового складу

Тема 1. Заява. ЇЇ реквізити та оформлення.

5

1


4

6,5

0,5


6

Тема 2.Характеристика. Резюме.

1

1

0,5

0,5

Тема 3. Автобіографія.

1

1

0,5

0,5

Тема 4. Трудова книжка.

9

1


8

12,5

0,5


12

Тема 5. Накази щодо особового складу.

2

1

1


1

1

Разом за модулем № 2

61

15

640

62

8


54

Модуль 3. Довідково-інформаційні документи

Змістовий модуль №3. Довідково-інформаційні документи

Тема 1. Службові листи.

Тема 2. Прес-реліз, стаття.

Тема 3. Анотація. Рецензія, відгук, висновок.

Тема 4. Реферат, тези.

Тема 5. Довідки.

Тема 6. Службові записки.

Тема 7. Адреса, телеграма, телефонограма, факс.

Тема 8. Протокол, витяг з протоколу, резолюція.

Тема 9. Звіт, план.

Тема 10. Оголошення, повідомлення про захід.

Разом за модулем № 3

Змістовий модуль №2. Документи з господарсько-договірної діяльності. Обліково-

фінансові документи

Модуль №4. Усне ділове спілкування

Змістовий модуль №5. Усне ділове спілкування

Тема 1. Культура усного ділового спілкування.

Тема 2. Бесіда. Телефонна розмова.

Тема 3. Мистецтво публічного виступу. Доповідь.

Тема 4. Візитна картка та її використання.

Каталог: utc -> oktat-utc
oktat-utc -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Кафедра філології “затверджую” / JÓVÁhagyom
oktat-utc -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
oktat-utc -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
oktat-utc -> Уводить в основне коло понять, категорій, дефініцій
oktat-utc -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Кафедра філології “затверджую” / JÓVÁhagyom

Скачати 431.22 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка