Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Кафедра філології “затверджую” / JÓVÁhagyomСкачати 431.22 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації16.03.2017
Розмір431.22 Kb.
#12069
ТипРобоча програма
1   2   3

Усього годин


90

20

1060

90

10


806. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1
2

2
2

3
2

4
2

5
2
Всього:

10МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА»
Головним завданням навчальної дисципліни є підвищення грамотності студентів, оволодіння ними технологій ведення ділової документації. Самостійна робота є одним з найважливіших видів навчального процесу. По своєму об'єму вона займає значну частину усього навчального часу.

Подані теми самостійної роботи з дисципліни охоплюють коло питань, які не є новими для студентів, але передбачають вдосконалення знань, набутих в загальноосвітніх закладах. Вони тісно пов'язані зі змістом та методами проведення аудиторних занять. До кожної теми подається список необхідної літератури.

Завданням і метою самостійної роботи є закріплення і систематичне отримання нових, більш глибоких, знань в прогресі самостійної підготовки в міжсесійний період. Передбачає опрацювання основної і додаткової літератури з дисципліни, підручників, періодичних видань, законодавчих актів і нормативних документів, що сприяє формуванню і функціонуванню методів знань.

Самостійна робота студентів посідає і має посідати все більш важливе місце, особливо в умовах переходу до Болонської системи навчання. Вона підвищує відповідальність студентів, формує навички працювати самостійно, здобувати знання та використовувати їх в певній професійній діяльності.

Самостійна робота планується, організовується індивідуально кожним студентом згідно переліку питань, що виносяться на самостійне опрацювання. В процесі роботи студент завжди може отримати консультацію викладача.

Самостійна робота студентів передбачає:

– попередню підготовку до практичних занять;

– підготовку до обговорення запропонованих тем;

– самостійне вивчення окремих тем курсу;

– підготовку доповідей і рефератів;

– огляд рекомендованої літератури.

Засоби для контролю самостійної роботи студентів:

– відповіді на практичних заняттях;

– реферати;

– конспекти самостійно опрацьованих матеріалів.
Самостійна робота – 80 год.
Назва теми

Кількість

Годин1

Тема: «Мова та мовні стилі»

Прочитайте теоретичний матеріал, запропонований М.Зубковим та С.Шевчук. Законспектуйте його за планом:

1. Роль і значення мови в суспільному житті.

2. Українська мова серед інших мов світу.

3. Функції мови.

4. Функціональні стилі сучасної української літературної мови.

5. Офіційно-діловий стиль. Характеристика, ознаки.


4

2

Доберіть приклади текстів усіх функціональних підстилів офіційно-ділового стилю. Назвіть їх найхарактерніші ознаки.

2

3

Тема: «Складання та оформлення документів»

Підготуйте усні повідомлення (на вибір) до таких тем:

1. Загальні вимоги до укладання та оформлювання.

2. Документ та його функції.

3. Критерії класифікації документів.

4. Реквізити ділових паперів.

5. Терміни та їх місце в діловому мовленні.


4

4

Виконайте вправи з підручника М.Зубкова «Сучасна українська ділова мова»: впр. 11, 12, 13, 14, 15 (стор. 335 – 338).

2

5

Складні випадки правопису числівників і слів із числовим значенням. Труднощі перекладу процесових понять. Чергування з, із, зі (зо).

4

6

Правила правопису слів іншомовного походження. Правила правопису власних і географічних назв.

4

7

Довідково-інформаційні документи. Довідки. Службові записки і листи (офіційна кореспонденція).Запрошення. Оголошення.

4

8

Тема: «Культура усного ділового спілкування»

Опрацювати за навчальним посібником (Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення. – К., 2007.) розділ «Усне ділове мовлення», виконати вправи 323-341 (с. 110-116).2

9

Підготуватися до усного моделювання ситуацій телефонної ділової розмови, бесіди молодого журналіста із головним редактором щодо прийняття на роботу.

4

10

Виконання індивідуальних завдань.

30

11

Виконання завдань для самоконтролю (виконати за підручником С.В. Шевчука. Ділове мовлення . Модульний курс: К.: Арій., 2007. С.54-64.

4

12

Виконання завдань для самоконтролю (виконати за підручником С.В. Шевчука. Ділове мовлення . Модульний курс: К.: Арій., 2007. С.126-132.

4

13

Виконання завдань для самоконтролю (виконати за підручником С.В. Шевчука. Ділове мовлення . Модульний курс: К.: Арій., 2007. С.268-274.

4

14

Виконання завдань для самоконтролю (виконати за підручником С.В. Шевчука. Ділове мовлення . Модульний курс: К.: Арій., 2007. С.329-336.

4

15

Виконання завдань для самоконтролю (виконати за підручником С.В. Шевчука. Ділове мовлення . Модульний курс: К.: Арій., 2007. С.382-388.

4
Разом

80


Індивідуальні завдання:
1. Написання автобіографії.

2. Порівняльний аналіз уривків з різних стилів.

3. Написання заяви.

4. Написання пояснювальної записки.

5. Написання оголошення.

6. Написання доручення.

7. Написання службового листа (подання).

8. Виконання практичних вправ на вимову.

9. Виконання практичних вправ на милозвучність.

10. Написання розписки.

11. Написання офіційного привітання (вітальна листівка, телеграма).

12. Написання листа діловому партнерові.

13. Виконання завдань на пунктуацію.

14. Виконання завдань на стилістичну правку.

15. Оформлення бібліографії.


Методи навчання
Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця спеціальності Філологія (українська мова і література)* з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

Крім традиційних методів навчання, з метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, впровадження інтерактивних методів навчання (робота в малих групах, мозковий штурм, опрацювання дискусійних питань, комп’ютерне тестування тощо).


Методи контролю
Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності .

Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів – майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки матеріалу, який опановується за програмою дисципліни «Ділова українська мова», перевага надається письмовому і тестовому контролю.Критерії оцінювання знань і вмінь студентів з дисципліни

Українська мова за професійним спрямуванням

Визначені модулями різні види завдань оцінюються в балах. Виконання репродуктивних завдань оцінюється нижчою сумою балів, творчі завдання – вищою сумою балів. У модулі все вимірюється і оцінюється: відвідування занять, активність, творчість, ініціатива, самостійність при виконанні завдань, їх термін, фіксується початковий рівень знань, динаміка їх розширення, систематичність і якість виконання всіх видів робіт.

Максимальна сума балів за всі види контролю 100 балів.

Максимальна сума балів набраних студентом під час поточного та модульного контролю складає 60 балів. Іспит оцінюється за 40-ка бальною шкалою в діапазоні від 0 до 40 балів.

До складання іспиту допускаються студенти, які набрали мінімум 30 балів.

Рейтинг кожного студента визначається кількістю балів, які він набирає за виконання окремих завдань:

1 За виступ на семінарському (практичному) занятті – 2-5 балів;

2 За доповнення на семінарському (практичному) занятті – 1-2 бали;

3 За написання контрольної модульної роботи, або за відповіді по опитуванню до 10 балів.

Дана система оцінювання змушує студента готуватись до кожного заняття з усією відповідальністю, постійно бути активним на заняттях. Крім того, раніше відстаючі студенти, розуміючи наявну можливість чесно отримати оцінку, підвищити свій рейтинг, працюють значно активніше, що дає хороші результати. Значно покращується самостійна робота студентів. Якщо студент незадовільно працював протягом семестру, (не виступав на семінарських (практичних) заняттях, не відвідував лекції), незадовільно склав поточний модульний контроль і сума набраних балів недостатня (до 30 балів), до іспиту він не допускається.

Поточний контроль знань і вмінь студента

Об'єктами поточного контролю знань студента є: систематичність, активність, виконання завдань для самостійного опрацювання, контроль яких здійснюється на семінарських (практичних) заняттях.

2 Модульний контроль знань і вмінь студентів здійснюється після вивчення кожного модуля у таких формах (реферати, інформаційні повідомлення, практичні вправи або контрольні модульні роботи, які складаються з кількох завдань по вивченому матеріалу.

3. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку чи іспиту.
Пропонований курс з дисципліни передбачає засвоєння 4 теоретичних блоків, відповідно до яких сплановано модульні контрольні роботи, що містять практичні та теоретичні завдання.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

A nemzetközi és nemzeti osztályozás skálája

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Az összpontszám az összes tanulmányi teljesítmény alapjánОцінка ECTS
Osztályzat az ECTS szerint

Оцінка за національною шкалою

Osztályzat a nemzeti skála alapjánдля екзамену, курсового проекту (роботи), практики

vizsga, évfolyammunka, gyakorlat


для заліку

beszámoló


90-100

А

відмінно / jeles

зараховано

megfelelt


82-89

В

добре / jó

74-81

С

64-73

D

задовільно / elégséges

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

elégtelen a pótvizsga lehetőségévelне зараховано з можливістю повторного складання

nem felelt meg, a pótbeszámoló lehetőségével0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

elégtelen, a tárgy újrafelvételének kötelezettségévelне зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

nem felelt meg, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével
Рекомендована література

Основна література

1. Антисуржик. За ред. О.Сербенської. - Львів, 1994.

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. - К., 1991.

3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. - Львів, 1990.

4. Богдан С.К. Мовний єтикет українців: традиції і сучасність. – К., 1998.

5. Винницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. - К., 1984.

6. Ділова українська мова: Навчальний посібник /За ред. проф. О.Д.Горбула.– К., 2000.

7. Жовтобрюх В.Ф., Муромцева О.Г. Культура мови вчителя: Курс лекцій. – Харків, 1998.

8. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови.- К., 1961 (1972).

9. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків, 2001.

10. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – Львів, 2001; 2007.

11. Караванський С. Пошук українського слова, або Боротьба за національне ”я”. – К., 2001.

12. Караванський С. Секрети української мови. - К., 1994.

13. Коваль А.П. Ділове спілкування. - К., 1992.

14. Коваль А.П. Культура ділового мовлення.- К., 1982.

15. Коваль А.П. Культура української мови. - К., 1966.

16. Культура мови і культура в мові. – К., 1991.

17. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. – К., 1990.

18. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник. -К., 1993; 1998.

19. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. - К., 1997.

20. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. - Львів, 1994.

21. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. - К., 1976.

22. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – К., 1999.

23. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К., 1993.

24. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкуваня. – Львів, 2001.

25. Український правопис. - К., 1993.

26. Шевчук С.В. Службове листування: Довідник. – К., 1999.

27. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – К., 2000.


Додаткова література
1. Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. – К., 2000.

2. Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. – К.,1995.

3. Головащук С. І. Правописний словник. – К., 1999.

4. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996.

5. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. - К., 1986.

6. Жайворонюк В.В., Фрещенко М.М. Словник скорочень в українській мові. - К., 1988.

7. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. - К., 1993.

8. Коваль А.П. Життя і пригоди імен. - К., 1988.

9. Орфоепічний словник. - К., 1984.

10. Полюга Л.М. Словник антонімів української мови. - К., 1999.

11. Полюга Л.М. Словник синонімів української мови. – К., 2001.

12. Пономарів О.Д. Фонеми Г та Ґ: Словник і коментар. – К., 1997.

13. Російсько-український фразеологічний словник: Фразеологія ділової мови / Укл. В.Підмогильний, Є.Плужник. - К., 1993.

14. Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей: Словник-довідник // 2-ге вид. випр. й доп. – К., 1996.

15. Словник іншомовних слів: 23 тис. слів та термінологічних словосполучень/ Уклад. Л.О.Пустовіт та ін. – К., 2000.

16. Словник української мови: В 11-ти томах. - К., 1970-1980.

17. Удовиченко Г.М. Фразеологічний словник української мови: У 2-х томах. - К., 1984.

18. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. – К., 1997.

19. Чак Є.Д. Складні випадки вживання слів. - К., 1984.

20. Чак Є.Д. Складні випадки правопису та слововживання. – К., 1998.Орієнтовний перелік питань на іспит

з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням
1. Поняття національної та літературної мови, її основні форми. Мова й мовлення. Основні вимого до мовлення.

  1. Оголошення. Оформлення оголошень.

  2. Правопис прислівників.

4. Офіційно-діловий стиль. Найважливіші ознаки, що характеризують офіційно-діловий стиль.

5. Функціональні стилі сучасної української літературної мови.

6. Правопис власних назв.

7.Класифікація документів.

8. Заява. Реквізити заяви.

9. Правопис прізвищ і географічних назв іншомовного походження.

10.Основні правила оформлення реквізитів.

11.Характеристика та її реквізити.

12. Правила вживання м’якого знака.13.Вимоги до тексту документа.

14.Звіт та його реквізити. План.

15. Правопис вживання апострофа.

16.Мистецтво публічного виступу. Доповідь.

17.Резюме. Вимоги до складання резюме.

18.Тире між підметом і присудком.

19.Телефонна розмова. Бесіда.

20.Договір та його типи.

21.Розділові знаки при однорідних членах речення.

22. Культура усного ділового тексту. Вимоги до усного ділового спілкування.23.Автобіографія та її реквізити.

24.Подвоєння приголосних на письмі.

25. Службові записки (доповідна записка, пояснювальна записка).26. Розписка. Реквізити розписки.

27.Розділові знаки при звертаннях.

28. Контракт. Різниця між трудовим договором і контрактом.

29. Оголошення та запрошення.

30. Спрощення у групах приголосних.

31. Службові листи. Їх класифікація та правила оформлення.

32.Довідка та її реквізити. Типи довідок.

33. Розділові знаки при відокремлених означеннях.34.Рецензія. Реквізити рецензії.

35. Етичні питання використання мобільних телефонів.36.Правопис префіксів.

37. Орфоепічні норми в українській мові за професійним спрямуванням.38. Доповідна записка, її реквізити.

39. Розділові знаки при відокремлених прикладках.40.Доручення, розписка та їх реквізити.

41.Орфографічні норми в українській мові за професійним спрямуванням.

42.Розділові знаки при відокремлених додатках.

43.Граматичні норми в українській мові за професійним спрямуванням.

44. Відгук. Реквізити відгуку.45.Розділові знаки при відокремлених обставинах.

46.Норма літературної мови та її типи. Функції мови та їх класифікація.

47. Висновок. Реквізити висновку.48.Розділові знаки при уточнюючих членах речення.

49. Анотація, її реквізити.50.Правопис слів іншомовного походження.

51. Поняття стилю та жанру української літературної мови.52.Повідомлення про захід як різновид службового листа.

53.Розділові знаки у складносурядному реченні.

54. Протокол. Види, форми та структура протоколу.

55. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях.

56. Прес-реліз, стаття.

57. Візитна картка та її використання.

58. Розділові знаки у безсполучникових реченнях.59. Службові листи. Класифікація листів. Етикет ділового листування.

60. Розділові знаки при прямій мові.


Каталог: utc -> oktat-utc
oktat-utc -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Кафедра філології “затверджую” / JÓVÁhagyom
oktat-utc -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
oktat-utc -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
oktat-utc -> Уводить в основне коло понять, категорій, дефініцій
oktat-utc -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Кафедра філології “затверджую” / JÓVÁhagyom

Скачати 431.22 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка