Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar FőiskolaСторінка1/4
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.6 Mb.
#12560
ТипРобоча програма
  1   2   3   4


Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Кафедра біології та хімії

Biológia és Kémia Tanszék

ЗАТВЕРДЖУЮ” / JÓVÁHAGYOM

Проректор з навчальної роботи

Tanulmányi rektorhelyettes

________________________________

“______”_______________20___РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


TANTÁRGYI PROGRAM
Основи екології / Az ökológia alapjai

(назва навчальної дисципліни / a tantárgy neve)

напрям підготовки, спеціальність / szak, szakirány
0203 Гуманітарні науки / Társadalomtudományok

0401 Природничі науки / Természettudományok


6.010100 Математика / Matematika szak

6.040104 Географія / Földrajz

6.140103 Туризм / Turizmus

6.020302 Історія / Történelem

6.010303 Філологія. Англійська мова та література /

Filológia. Angol nyelv és irodalom

6.010303 Філологія. Угорська мова та література /

Filológia. Magyar nyelv és irdalom

6.020303 Філологія. Українська мова і література /

Filológia. Ukrán nyelv és irodalom

(шифр і назва / a szak/szakirány kódja és neve)

(назва спеціалізації / szakosodás neve)

2016 рік/év

Робоча програма Основи екології для студентів за напрямом підготовки 0203 Гуманітарні науки, 0401 Природничі науки, спеціальністю 6.010100 Математика, 6.040104 Географія, 6.140103 Туризм, 6.020302 Історія, 6.010303 Філологія. Англійська мова та література, 6.010303 Філологія. Угорська мова та література, 6.020303 Філологія. Українська мова і література.

„___” ________, 20__ року.

Tantárgyi program Az ökológia alapjai c. tárgyból 0203 Társadalomtudományok, 0401 Természettudományok, 6.010100 Matematika szak, 6.040104 Földrajz, 6.140103 Turizmus, 6.020302 Történelem, 6.010303 Filológia. Angol nyelv és irodalom, 6.010303 Filológia. Magyar nyelv és irdalom, 6.020303 Filológia. Ukrán nyelv és irodalom szakos hallgatók számára.

„___” ________, 20__ року.

Розробники / Kidolgozók: Гаднадь Іштван Іштванович, викл. / Hadnagy István, tanár

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання / szerzők neve, beosztása, tudományos címe, fokozata)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії): Біології та хімії

A tantárgyi programot elfogadta a tanszékértekezlet (tantárgyi bizottság): Biológia és Kémia Tanszék
Протокол від / Jegyzőkönyv dátuma 1. sz. jegyzőkönyv, 2015. augusztus 31. / Протокол № 1 від 31 серпня 2015 р.
Завідувач кафедри / Tanszékvezető
_______________________ (Буцко С.С. / Buczkó I.)

(підпис/aláírás) (прізвище та ініціали/család- és tónév)

Дата/Dátum: “_____”___________________ 20___.

 Гаднадь І.І. / Hadnagy I., 2015 рік/évОпис навчальної дисципліни / A tantárgy leírása

Найменування показників

A jellemzők megnevezéseГалузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Szakirány, szak, képzettségi szintХарактеристика навчальної дисципліни

A tárgy jellemzőiденна форма навчання

nappali tagozat

заочна форма навчання

levelező tagozat

Кількість кредитів: 3

Kreditértéke: 3Галузь знань

Képzési ág

0203 Гуманітарні науки / Társadalomtudományok

0401 Природничі науки / Természettudományok

(шифр і назва / kód, név)


Нормативна

(за вибором)

Normatív


(választható)


Напрям підготовки

Szakirány

_______________

(шифр і назва / kód, név)Модулів

Modulok számaСпеціальність

(професійне

спрямування)

Szak (szakosodás)

6.010100 Математика / Matematika

6.040104 Географія / Földrajz

6. 140103 Туризм / Turizmus

6.020302 Історія / Történelem

6.010303 Філологія. Англійська мова та література /

Filológia. Angol nyelv és irodalom

6.010303 Філологія. Угорська мова та література /

Filológia. Magyar nyelv és irdalom

6.020303 Філологія. Українська мова і література /

Filológia. Ukrán nyelv és irodalomРік підготовки / Képzési évek:

Змістових модулів: 2

Tartalmi modulok: 2II

II

Індивідуальне науково-дослідне завдання / Egyéni tudományos-kutatói feladat: реферат / referátum

(назва / megnevezve)Семестр/Félév

Загальна кількість годин: 90

Összóraszám: 904

4

Лекції / Előadások (год./óra)

Тижневих годин для денної форми навчання:

– аудиторних: 2

– самостійної роботи студента: 4
A nappali tagozatos hallgató heti óraszáma:

– kontaktóra: 2

– önálló munka: 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Képzési szint:BSc

10

4

Практичні, семінарські / Gyakorlati, szemináriumi

20

-

Лабораторні / Laboratóriumi

-

-

Самостійна робота /

Önálló munka

60

86

Індивідуальні завдання:

Egyéni feladat:

Вид контролю:

Az ellenőrzés formája:залік / beszámoló

Примітка / Megjegyzés:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

A kontaktórák és az önálló/egyéni feladatra szánt órák egymáshoz viszonyított aránya:

для денної форми навчання / a nappali tagozatosok számára –

для заочної форми навчання / a levelező tagozatosok számára –


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни / A tárgy célja és feladatai


Мета / Cél:

Вивчення майбутнього вчителя, викладача, науковця оволодіти екологічними законами взаємодії живих і неживих компонентів та функціонування екосистеми. Розуміти характер впливу природних і антропогенних факторів на функціонування різних біогеоценозів і біосфери в цілому.Az Ökológia alapjai tantárgy célja a bioszférában uralkodó, az élő rendszerek előfordulását és megjelenését meghatározó törvényszerűségek megismertetése. A kurzus során rávilágítunk az élővilág szerveződési szintjein belül megnyilvánuló kölcsönhatásokra, melyek meghatározó szerepet játszanak az élőhelyek populációk közötti felosztásában. Megvizsgáljuk az élő rendszerek és élettelen környezetük között fennálló kapcsolatokat, anyagkörforgásokat és ezek hatását a különböző ökoszisztéma típusok kialakulására. A természetes ökoszisztémák jellemzésekkor szót ejtünk az antropogén behatásoktól, a mesterséges ökoszisztémák jellemzőiről.

Az alapösszefüggések elsajátítása után a ttantárgy kitér a környezet védelmének ökológiai vonatkozásaira.
Завдання / Feladatok:

Здобути знання необхідні для розуміння закономірностей впливу екологічних факторів на живі оганізми, загальних взаємостосунків популяцій та процесів функціонування екосистеми в обсязі, необхідному для викладання природничих дисциплін (біологія, географія, природознавство) у загальноосвітньому навчальному закладі. Дати студентам знання про навколишнє середовище, навчити усвідомлювати, що будь-яке втручання в природу може призвести як до позитивних, так і до негативних наслідків для здоров’я людей.A tantárgy legfontosabb feladata, hogy megismertesse a hallgatókat az általános ökológiai alapfogalmakkal és törvényszerűségekkel. Bemutassa az ökológiai elvek és törvényszerűségek gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit a környezeti állapot meghatározásában, annak minőségi javításában. Továbbá a hallgató, napjaink súlyos, ember által okozott környezeti terhelését ökológiai szemlélettel és érzékenységgel értékelje és motiválja, hogy tevékenyen vegyen részt e káros környezeti hatások csökkentésében.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен / A tárgy teljesítése révén a hallgatónak

знати / tudnia kell:

 • предмет, зміст, мета та методи екології;

 • основні поняття класичної екології (середовище життя, популяція, біоценоз, екосистема, біосфера, кругообіг речовин тощо);

 • знати головні напрямки класичної та сучасної екології;

 • характеристики середовища життя та рівні адаптації живих організмів до умов довкілля;

 • характеристики абіогенних компонентів довкілля (географічного, геологічного, водного та повітряного середовища);

 • загальні властивості біосфери;

 • роль біогеохімічного кругообігу речовин та енергії у природі;

 • загальні властивості трофічних рівнів та типів ланцюг живлення;

 • передумови сукцесійного процесу;

 • характеристики різнорівневих екосистем, біогеоценозу та ландшафту та причини порушення їх рівноваги;

 • характеристики найважливіших антропогенних впливів на довкіля, причини і наслідки антропогенного забруднення та фактори деградації екосистем;

 • шляхи вирішення екологічних проблем.

 • az ökológia tárgyát, célját és módszereit;

 • az ökológia fejlődését és mai irányzatait;

 • az ökológiai alapfogalmakat és kifejezéseket (környezet, ökotóp, populáció, biocönózis, ökoszisztéma, bioszféra, anyagkörforgalom stb.);

 • az ökológiai alaptörvényeket;

 • az élettelen és élő környezeti tényezőket, azok hatását az élőlényekre;

 • az élőlények alkalmazkodási, túlélési stratégiáit, az élethez szükséges kedvező környezeti tényezők és a populációk tűrőképessége közötti összefüggéseket;

 • a bioszféra általános tulajdonságait;

 • az anyagkörforgás és energiaáramlás folyamatát és szerepét az ökoszisztémákban;

 • a természetes és mesterséges ökoszisztémák funkcionális jellemzőit;

 • az antropogén hatás ökológiai hatásait;

 • az ökoszisztémák önszabályozó működésének elemeit, azok sérülékenységét;

 • a helyi, regionális és világméretű (globális) ökológia problémák megoldásának lehetséges útjait.


вміти / képesnek kell lennie:

 • визначати трофічні зв’язки в головних типах природних біогеоценозів;

 • діагностувати стан довкілля за об’єктивними показниками;

 • визначати головні потоки енергії та речовини у природних та антропогенно-змінених екосистемах;

 • розробляти заходи по оптимізації природокористування;

 • аналізувати та оцінювати небезпечні екологічні ситуації.

 • felismerni és jellemezni az élőlények között kialakult trofikus kapcsolatokat;

 • jellemezni az élőlények és környezetük között lejátszódó anyag- és energiakörforgást;

 • elemezni a környezetre háruló terhelés mértékét a szennyezettség mutatói alapján;

 • javaslatot tenni a különböző szintű környezeti problémák megoldására.


Міждисциплінарні зв’язки: охорона природи, охорона довкілля, біогеографія, основи раціонального природокористування, ботаніка, зоологія
Tantárgyközi kapcsolatok: természetvédelem, környezetvédelem, biogeográfia, környezetgazdálkodás alapjai, botanika, zoológia

2. Програма навчальної дисципліни / A tárgy programja
Змістовий модуль 1. / 1. Tartalmi modul

Екологія як наука. Основні екологічні поняття та закони.

Вплив екологічних факторів на живі організми

Az ökológia, mint tudomány. Ökológiai alapfogalmak és törvényszerűségek.

Az ökológiai tényezők hatása az élő szervezetekre
Тема 1. / 1. Téma: Екологія як наука. Основні екологічні поняття / Ökológia, mint tudomány. Ökológiai alapfogalmak

Поняття екології. Виникнення, історія та етапи розвитку екології як науки. Діяльність Ернест Геккеля. Предмет, завдання і методи сучасної екології. Аутекологія, демекологія та синекологія.

Екологічне середовише існування організмів та її складові частини. Біотоп (екотоп) та його вертикальна і горизонтальна структура.

Надорганізмові рівні організації життя. Організмовий, популяційний та екосистемний рівень: популяція, біоценоз, біогеоценоз (екосистема), біом, біосфера.


Az ökológia fogalma, kialakulása, helye a tudományok között. Az ökológia Haeckel (1866) óta. Az ökológia tárgya, feladata, kutatási módszerei. A szünbiológia fogalma és felosztása. Autökológia, demökológia és szünökológia.

Az ökológiai környezet fogalma és összetevői. A biotóp (ökotóp) fogalma, annak vertikális és horizontális felosztása.

A szünbiológia. Az egyed feletti szerveződési szintek: populáció, társulás (asszociáció), életközösség (biocönózis), ökoszisztéma (biogeocönózis), biom, ökoszisztéma fogalma és általános jellemzői.
Тема 2. / 2. Téma: Загальні закономірності впливу екологічних факторів на живі організми / Az ökológiai tényezők hatása az élő szervezetekre

Пристосованість організмів до навколишнього середовища. Адаптація, толерантність, терпимість, екологічна амплітуда та екологічна валентність. Еврибіонтні та стенобіонтні організми. Роль стенобіонтів в індикації відповідних екологічних умов.

Закон обмежуючих факторів, закон мінімуму Ю. Лібіха, закон оптимальності, правило Шелфорда – закон толерантності тощо.

Концепція екологічної ніші. Поняття та структура ніші (niche). Закон конкурентного виключення (закон Гаузе).


Az élőlények alkalmazkodása a környezeti tényezőkhöz. Adaptáció és tűrőképesség. A milliőspektrum fogalma. A tág- és szűktűrésű fajok jellemzői. Az indikátor szervezetek természetben betöltött szerepe

Az ökológia alapelvei: limitációs elv (Liebig-féle minimumtörvény), a komplementációs elv (exteriőr és interiőr komplexum), az általános indikáció elve (ökológiai indikáció) és a multiplurális környezeti elv, az ökológia centrális hipotézise.

Hutchinson-féle niche elmélet jellemzői. Az ökológiai fülke fogalma, jellemzői és felosztása. A kompetitív kizárás elve (Gauze-elv)
Тема 3. / 3. Téma: Життєві форми рослинного та тваринного світу / Életformák a növény- és állatvilágban

Життєві форми рослин за К. Раункієром: фанерофіти, хамефіти, гемікріптофіти, криптофіти, терофіти, гемітерофіти, епіфіти.

Основні групи життєвих форм тварин: за місцем перебування та переміщення в середовищі (наземні, підземні (землериї), деревні, повітряні, водні форми), методом харчування та типу їжі (фітофаги, зоофаги, сапрофаги та поліфаги).
A Raunkiaer-féle életforma osztályozás: fanerofiton, kamefiton, hemikriptofiton, kriptofiton, terofiton, hemiterofiton, epifiton jellemzői.

Életformák az állatvilágban: mozgás (ülő, helyváltoztató), táplálkozás módja (szúró, szúró-szívó, örvényező, szűrő, ragadozó) táplálék minősége (növényevő, állatevő, korhadékevő, mindenevő) szerint.
Тема 4. / 4. Téma: Поняття та класифікація екологічних факторів, їх вплив на життєдіяльність організмів / Az ökológiai tényezők (faktorok) fogalma és jellemzői, azok hatása az élő szervezetekre

Класифікація. Абіотичні фактори: кліматичні, грунтові, орографічні. Біотичні фактори: інтраспецифічні (внутрішньовидові) та інтерспецифічні (міжвидові) взаємозв'язки. Антропогенні фактори.Світло як екологічний фактор / A fény, mint ökológiai tényező

Джерело світла, сонячне випромінювання та склад атмосфери. Розподіл та баланс сонячної радіації на земній поверхні.

Пристосування рослинних організмів до світлового режиму. Рослини довгого та короткого дня.

Екологічні групи рослин за вимогами до світла: світлолюбні (геліофіти); тіньовитривалі або факультативні геліофіти; тіньові, умброфіти або сціофіти. Вплив інтенсивності світла на біологічні ритми тварин. Сприйняття тваринами спектральних відмінностей світла.


Az élettelen (abiotkius) és élő (biotikus) környezeti tényezők. Abiotikus tényezők: klimatikus, edafikus és orografikus tényezők. Biotikus tényezők: fajon belüli (intraspecifikus) és populációk közötti (interspecifikus) tényezők. Antropogén tényezők.

A fény, mint ökológiai tényező, hatása az ökológiai rendszerekre. A fényenergia forrása, napsugárzás és a légkör összetevőinek kapcsolata, a napsugárzás (fény) eloszlása a Földön. A fény intenzitásának hatása a növényekre: fényadaptált és árnyékadaptált fajok jellemzői, fénykompenzációs pont, a növények fényerőséggel szembeni igénye (heliofiton, helio-sciofiton, sciofiton fajok). A fény periodicitásának hatása a növényekre: hosszú- rövidnappalos fajok. Aszpektusok. A fény spektrumának és irányának hatása a növényekre: kromatikus adaptáció, fototropizmus, modulatív és modifikatív alkalmazkodás.

A fény intenzitásának hatása az állatokra (heliofil, helio-sciofil, sciofil (umbrofil), scotofil fajok). A fény periodicitásának, spektrumának és irányának hatása az állatokra.
Тема 5. / 5. Téma: Повітря та температура як екологічний фактор / A levegő és a hőmérséklet, mint ökológiai tényező

Склад та структура атмосфери (вміст кисню та вуглекислого газу). Екологічні аспекти вологості, тиску, руху та забруднення повітря.

Нагрівання атмосфери та земної поверхні. Зміна температури повітря залежно від географічної широти, висоти над рівнем океану. Температурні межі існування життя. Анабіоз.

Термоперіодизм, терморегуляція та термостійкість. Екологічні групи рослин та тварин за відношенням до температури: евритермні та стенотермні, теплолюбні (термофіли) та холодолюбні (психрофіли, кріофіли) організми. Пойкілотермні та гомоіотермні види.

Правило Бергмана, правило Алена, правило Глогера. Поняття та форми мімікрії (наслідування, маскування).
A levegő hatása az élő szervezetekre. A légkör szerkezete és összetétele (oxigén-, szén-dioxid tartalom). A levegő páratartalmának, mozgásának, szennyezőanyag tartalmának és a nyomásának ökológiai vonatkozásai.

A hőmérséklet, mint ökológiai tényező. A hőmérséklet területi változása. A légkör felmelegedése. Hőtolerancia és hőadaptáció. A hőmérséklet hatása a növényekre (klimatikus hőadaptáció, szezonális termoperiodizmus, hőösszeg), melegkedvelő, hidegtűrő, tág hőmérsékleti tűrőképességű fajok.

A hőmérséklet hatása az állatokra: hőtermelés, hőleadás, hőszabályozás. Az állatok felosztása hőregulációjuk szerint.

A hőadaptáció sajátos esetei az állatvilágban: Bergmann-, Allen- és Gloger-szabály. A mimikri fogalma és típusai (kamuflázs, Mertens- és Peckham-féle mimikri).
Тема 6. / 6. Téma: Вода як екологічний фактор та оточуюче середовище / A víz, mint ökológiai tényező és élettér

Екологічна роль води. Водний баланс Землі. Екологічні аспекти кругообігу води. Особливості рослин різних екологічних груп і шляхи їх адаптації до умов водопостачання. Поняття пойкілогідрові і гомойогідрові види. Стеногідричні і евригідричні види. Вплив різних типів атмосферних опадів на рослини.


Екологічні групи рослин по відношенню до води гідатофіти, гідрофіти, гігрофіти, гелофіти, мезофіти, ксерофіти, ефемери, сукуленти, склерофіти, галофіти.


Екологічні аспекти водного режиму тварин. Вода як терморегулюючий фактор. Вода як оточуюче середовище. Фізико-хімічні властивості текучих вод та озер. Галобність, трофність, сапробність, токсобність. Поняття та процес евтрофікації. Гідробіонти, біоценози водних об'єктів: планктон, нейстон, плейстон, нектон, бентос.
A víz ökológiai szerepe. A víz hatása az élő szervezetekre. A Föld vízkészlete és területi eloszlása. A víz korforgása, annak ökológiai vonatkozásai (evaporáció, transzspiráció, konvekció, kondenzáció, advekció, infiltráció, perkoláció). A növények vízgazdálkodása: poikilohidraturás és homoiohidraturás növények. A növények vízfelvételének (ozmózis), szállításának és vízleadásának (guttáció) ökológiai vonatkozásai. A növények víztűrése: eurihigrikus és sztenohigrikus fajok. A különböző vízellátottsághoz való alkalmazkodás morfológiai jegyei. A különböző csapadékformák hatása a növényekre. A növények csoportosítása vízigényük és víztűrésük alapján (hidatofiton, helofiton, higrofiton és mezofiton növények jellemzői). A növények csoportosítása vízigényük és víztűrésük alapján (xerofiton, szukkulens, halofiton, sztenohalin és efemer növények jellemzői). Az állatok vízgazdálkodásának ökológiai vonatkozásai. A víz, mint élettér. Az álló és folyó vizek ökológiai szempontból fontos fizikai és kémiai jellemzői (áramlás, fényviszony, hőrétegződés, vegyi összetétel stb.)

Тема 7. / 7. Téma: Грунт як екологічний фактор. Механічні, орографічні, антропогенні екологічні фактори / A talaj, mint ökológiai tényező. Mechanikai, domborzati és antropogén ökológiai tényezők

Каталог: bkt -> oktat-bkt -> BIOLOGIA SZAK
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Форма № н 04 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Форма № н 04 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка