Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar FőiskolaСторінка2/4
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.6 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4

Екологічні функції грунтового покриву. Особливості едафічного фактора: абіотична (механічний склад, фізичний стан, водний режим, зволоженість, водневий показник – pH, вміст солей, поживні елементи, родючість, вміст гумусу) та біотична складова грунту (мікроорганізми, мікориза, коренева система, едафон, мікро- та макрофауна).

Екологічні групи рослин за вимогам до елементів мінерального живлення: еутрофні, мезотрофні та оліготрофні рослини.


Механічні (вітер, град, пилові бурі, сніговий покрив, атмосферні електрочні розряди, вогонь (пірофіти), шум, іонізуюче випромінювання), орографічні (структура рельєфу, висота над рівнем моря) та антропогенні екологічні фактори (прямимий та непрямий вплив, антропогенне навантаження природного середовища).
A talaj élővilága (edafon). A humusz fogalma és keletkezése. A szerves anyagok aerob és anaerob lebomlása a talajban. A talajok vízkészletének, vízgazdálkodásának és kémhatásának (savanyú és lúgos talaj, szikesedés) ökológiai jelentősége.

A mechanikai (tűz, jégverés, szél) és antropogén (pl. növénytakaró megváltoztatása, termesztéstechnológia mesterséges élőhelyek kialakítása, környezetszennyezés stb.) ökológiai tényezők hatása az élőlényekre.

A domborzati tulajdonságok hatása az élőlényekre.
Тема 8. / 8. Téma: Біотичні фактори / Biotikus ökológiai tényezők

Фітогенні, зоогенні та мікробогенні фактори. Внутрішньовидові (внутрішньопопуляційні) фактори: трофічні, сексуальні, охороняючі взаємовідносини, внутрішньовидова конкуренція).

Міжвидові (міжпопуляційні) взаємодії: позитивний (+), негативний (−) та нейтральний (0) вплив. Симбіотичні звязки: симбіоз, аліанція, мутуалізм, симфілія. Хижацтво, паразитизм, напівпаразитизм, гіперпаразитизм, коменсалізм, антибіоз, аменсалісм, алелопатія, конкуренція та нейтралізм.
A biotikus tényezők csoportosítása. A fajon belüli (intraspecifikus) kapcsolatok jellemzése (táplálkozási, védelmi, telelési, vándorlási, szaporodási stb. kapcsolatok). A populációk közötti (interspecifikus) kapcsolattípusok. Szimbiotikus kapcsolatformák (szimbiózis, alliancia, mutualizmus, szimfilia). A zsákmányszerzés és az élősködés, mint kapcsolatforma jellemzése. Az asztalközösség és az antibiózis, mint kapcsolatforma jellemzése. A versengés és neutralizmus, mint kapcsolatforma jellemzése
Змістовий модуль 2. / 2. Tartalmi modul

Поняття та типи екосистеми.

Функціональні компоненти та основні закономірності її існування

Az ökoszisztéma (ökológiai rendszer) fogalma és típusai. Az ökoszisztéma funkcionális komponensei és működésének általános törvényszerűségei
Тема 9. / 9. Téma: Екосистеми, їх структура та види / Ökoszisztéma fogalma, összetevői, típusai

Основні закономірності їх існування, причинно-наслідко­вi зв’язки. Основні типи екосистем за саморегуляції: природні (наземні, прісноводні, морські), штучні (агроекосистеми, урбоекосистеми) та перехідні типи — екотони. Функціональні компоненти екосистем: абіотичне оточення, комплекс автотрофних організмів (продуценти), комплекс гетеротрофних організмів (консументи 1-го, 2-го та 3-го порядку), комплекс редуцентів (сапрофаги, детритофаги).


Az ökoszisztéma fogalma, általános jellemzői, típusai a belső reguláció (szabályozás) szempontjából. Az ökoszisztéma funkcionális komponensei. A termelő (producens), fogyasztó (primer-, szekunder-, tercier konzumens) és lebontó (reducens) szervezetek ökológiai jelentősége.
Тема 10. / 10. Téma: Ланцюги живлення / Táplálkozási láncok típusai, azok jellemzői

Трофічний рівень. Екологічна піраміда. Правило Ч. Елтона. Типи харчових ланцюгів: пасовищні, детритні і „паразитарні”. Харчова/трофічна мережа.

Біологічна продуктивність. Первинна та фторинна продукція, біомаса.
A tápláléklánc fogalma, általános jellemzői és fő típusai (növényevő vagy ragadozó, parazita és korhadékevő tápláléklánc). Táplálékhálózatok. Az Elton-féle táplálkozási piramis szintjei és azok összefüggései. A relatív nagyság törvénye.

Az ökoszisztémában lejátszódó szervesanyag-termelés. A biomassza és biológiai produkció fogalma

Тема 11. / 11. Téma: Кругообіг речовин у біосфері / Anyagkörforgalom a biocönózisban

Утворення живої речовини та її розклад. Біогенні елементи. Макро- і мікроелементи. Біогеохімічні цикли у біосфері. Біогеохімічний цикл води. Біогеохімічний цикл вуглецю. Біогеохімічний цикл азоту. Біогеохімічний цикл фосфору та сірки.

Потік та трансформація енергії в біосфері.
Az ökoszisztéma anyagforgalmának jellemzői. Biogén elemek. A biogeokémiai ciklusok jellemzői. A szén korforgása, annak ökológiai vonatkozásai. A nitrogén korforgása, annak ökológiai vonatkozásai. A foszfor és a kén körforgása, annak ökológiai vonatkozásai.

Az ökoszisztémákban történő energiaáramlás jellemzői
Тема 12. / 12. Téma: Популяція та її основні характеристики / A populáció általános jellemzői

Елементарна (локальна) популяція, екологічна популяція, географічна популяція. Повна чисельність, густота розселення, генетична структура, дані про імовірність та види виживання, тип просторового розподілу особин, розподіл особин за віком (демографічна піраміда), спосіб розмноження і плодючість, соціальна організація. Ареал та типи ареалів: ендемічні, вікаруючі, диз'юнктивні (розірвані).


A populáció fogalma és általános jellemzői. A populációk tér- és idődinamizmusa. A populációk struktúrája. Egyedi különbségek a populációban. A populáció csoport-tulajdonságai (egyedszám, egyedsűrűség, denzitás, korcsoportok aránya (kormegoszlás), ivarmegoszlás, térbeli eloszlás stb.) és egydeszám dinamikája (populációdinamika). A populáció létszámát befolyásoló tényezők. A populációk terjedése. Az elterjedési területet meghatározó tényezők. Area típusok.

Az elterjedési terület mérete szerint: lokális (endemikus), kontinensre kiterjedő, kozmopolita, minimaareál. Az elterjedési terület folyamatossága szerint: diszjunkt és a diszperz area. A lehetőségek és a tények összevetése szerint: potenciális area, természetes area, aktuális area.
Тема 13. / 13. Téma: Біоценози та їх основні характеристики / A biocönózisok általános jellemzői

Асоціація, фітоценоз, зооценоз, мікробіоценоз. Біоценологічні звя'зки: топічні, трофічні, фабричні та форичні.

Динаміка, послідовна й закономірна зміна біоценозів. Екологічна сукцесія. Сукцесійні серії. Клімаксний стан, угруповання Ф. Клементса. Прогресивна та регресивна сукцесія. Первининна та вторинна сукцесія.
A életközösségek jellemzői. Társulás, fitocönózis, zoocönózis, mikrobiocönózis. Az életközösségek időbeli fejlődése és változása. Ciklikus változások: aszpektusok, fluktuáció. Irányult változás: az ökológiai szukcesszió (szekuláris és biotikus). Az ökológia szukcesszió kiindulási állapot szeint: elsődleges (primer), másodlagos (szekunder), regeneráció. A szukcessziós sor: pionírtársulások, köztes társulások, záró (klimax) társulás. A szukcesszió az átalakulás iránya szerint: előrehaladó (progresszív), visszafejlődés (regresszív).
Тема 14. / 14. Téma: Стратегії життя / Életmenet stratégiák

Емпірична система оцінки сратегії життя Д. Грайма (C, S, R). Характеристика „r” та „K” стратегії, відбору та їхня стійкість до впливів зовнішнього середовища.


A Grime-féle C-S-R stratégia koncepció. Szaporodási és életviteli stratégiák. Az “r” és “K” - életstratégiák jellemzői.
Тема 15. / 15. Téma: Біологічне різноманіття та заходи щодо її збереження / A biológiai sokféleség és annak megőrzése

Вплив змін видової різноманітності на базові процеси в екосистемах. Проблема шкідливих для людини та її господарства видів як наслідок синантропізації ландшафтів. Інвазійні (інвазивні) види, алохтонні, адвентивні види.


A biodiverzitás fogalma, típusai. A biológiai sokféleség megőrzésének ökológiai jelentősége, veszélyeztető tényezői. A növény- és állatfajok természetvédelmi besorolása: őshonos, bennszülött, maradvány és veszélyeztetett fajok jellemzői. A jövevény és inváziós fajok jellemzői.


4. Структура навчальної дисципліни / A tárgy struktúrája

Назви змістових модулів і тем /

A tartalmi modulok címe és témájaКількість годин / Óraszám

денна форма / nappali

заочна форма / levelező

Усього

összesen


у тому числі/ebből

Усього

összesen


у тому числі/ebből

лекції/

előadás


практичні/

gyakorlatiсамостійна робота/

önálló munkaлекції/

előadás


самостійна робота/

önálló munka1

2

3

4

5

6

7

8

Змістовий модуль 1. / 1. Tartalmi modul

Екологія як наука. Основні екологічні поняття та закони.

Вплив екологічних факторів на живі організми

Az ökológia, mint tudomány. Ökológiai alapfogalmak és törvényszerűségek.

Az ökológiai tényezők hatása az élő szervezetekre

Тема 1. / 1. Téma: Екологія як наука. Основні екологічні поняття / Ökológia, mint tudomány. Ökológiai alapfogalmak

6

24

46

2

4

Тема 2. / 2. Téma: Загальні закономірності впливу екологічних факторів на живі організми / Az ökológiai tényezők hatása az élő szervezetekre

62

4

4

Тема 3. / 3. Téma: Життєві форми рослинного та тваринного світу / Életformák a növény- és állatvilágban

62

4

6

Тема 4. / 4. Téma: Поняття та класифікація екологічних факторів, їх вплив на життєдіяльність організмів / Az ökológiai tényezők (faktorok) fogalma és jellemzői, azok hatása az élő szervezetekre

6

24

6

Тема 5. / 5. Téma: Повітря та температура як екологічний фактор / A levegő és a hőmérséklet, mint ökológiai tényező

62

4

6

Тема 6. / 6. Téma: Вода як екологічний фактор та оточуюче середовище / A víz, mint ökológiai tényező és élettér

62

4
Тема 7. / 7. Téma: Грунт як екологічний фактор. Механічні, орографічні, антропогенні екологічні фактори / A talaj, mint ökológiai tényező. Mechanikai, domborzati és antropogén ökológiai tényezők

62

4

6

Тема 8. / 8. Téma: Біотичні фактори / Biotikus ökológiai tényezők

6

24

6

Разом за змістовим модулем 1

Összesen az 1. tartalmi modulban

48

6

10

32

46

2

44

Змістовий модуль 2. / 2. Tartalmi modul

Поняття та типи екосистеми.

Функціональні компоненти та основні закономірності її існування

Az ökoszisztéma (ökológiai rendszer) fogalma és típusai. Az ökoszisztéma funkcionális komponensei és működésének általános törvényszerűségei

Тема 9. / 9. Téma: Екосистеми, їх структура та види / Ökoszisztéma fogalma, összetevői, típusai

6

24

44

2

6

Тема 10. / 10. Téma: Ланцюги живлення / Táplálkozási láncok típusai, azok jellemzői

62

4

6

Тема 11. / 11. Téma: Кругообіг речовин у біосфері / Anyagkörforgalom a biocönózisban

62

4

6

Тема 12. / 12. Téma: Популяція та її основні характеристики / A populáció általános jellemzői

6

24

6

Тема 13. / 13. Téma: Біоценози та їх основні характеристики / A biocönózisok általános jellemzői

62

4

6

Тема 14. / 14. Téma: Стратегії життя / Életmenet stratégiák

62

4

6

Тема 15. / 15. Téma: Біологічне різноманіття та заходи щодо її збереження / A biológiai sokféleség és annak megőrzése

62

4

6

Разом за змістовим модулем 2

Összesen a 2. tartalmi modulban

42

4

10

28

44

2

42

Усього годин / Összesen

90

10

20

60

90

4

86


5. Теми семінарських занять / A szemináriumi foglalkozások témájaНазва теми / A téma címe

Кількість

Годин


Óraszám

1.

Становлення екології як науки (Геккель Е., Мебіус К., Тенслі А. та інші)

Az ökológia történetének mérföldkövei 


2.

Поняття біологічної індикації, характеристика організмів індикаторів. Види біологічних індикаторів.

Az ökológiai indikáció fogalma, indikátorszervezetek ökológiai jellemzőiA biológiai indikátorok típusai: jelző fajok, monitor fajok és tesztorganizmusok
3.

Концепція екологічної ніші. Закон конкурентного виключення (закон Гаузе)

Hutchinson-féle niche elmélet, fundamentális és realizált niche, források felosztása, niche szegregáció, kompetitív kizárás elve (Gause-elv)


4.

Біотичні фактори.  Класифікація міжвидових взаємовідносин 

Biotikus ökológiai tényezők, fajon belüli (intraspecifikus)

populációk közötti (interspecifikus) kapcsolattípusok

5.

A hőadaptáció sajátos esetei az állatvilágban: Bergmann-, Allen- és Gloger-szabály
6.

Az Elton-féle táplálkozási piramis szintjei és azok összefüggései. A relatív nagyság törvénye
8.

A biogeokémiai ciklusok jellemzői. A szén, nitrogén, oxigén, víz, kén és foszfor korforgása, annak ökológiai vonatkozásai
9.

Az ökoszisztéma fejlődése és időbeli változása. Az ökológiai szukcesszió
10.

A populációk jellemzői, idő- és térbeli dinamizmusa


6. Теми практичних занять / A gyakorlati órák témája
Назва теми / A téma címe

Кількість

Годин


Óraszám

1.

Загальні закономірності впливу екологічних факторів на живі організми

Az ökológiai tényezők hatása az élő szervezetekre


2.

Життєві форми рослинного та тваринного світу Életformák a növény- és állatvilágban
3.

Повітря та температура як екологічний фактор

A levegő és a hőmérséklet, mint ökológiai tényező


4.

Вода як екологічний фактор та оточуюче середовище

A víz, mint ökológiai tényező és élettér


5.

Грунт як екологічний фактор. Механічні, орографічні, антропогенні екологічні фактори

A talaj, mint ökológiai tényező. Mechanikai, domborzati és antropogén ökológiai tényezők


6.

Ланцюги живлення

Táplálkozási láncok típusai, azok jellemzői


7.

Кругообіг речовин у біосфері

Anyagkörforgalom a biocönózisban


8.

Біоценози та їх основні характеристики

A biocönózisok általános jellemzői


9.

Стратегії життя

Életmenet stratégiák


10.

Біологічне різноманіття та заходи щодо її збереження

A biológiai sokféleség és annak megőrzése7. Самостійна робота / Önálló munka

Назва теми / A téma címe

Кількість

Годин


Óraszám

1.2.

A szünbiológia, mint tudomány, annak felosztása
3.

A milliőspektrum fogalma és jellemzői
4.

A fény periodicitásának hatása a növényekre: hosszú- rövidnappalos fajok. Aszpektusok
5.

A fény spektrumának és irányának hatása a növényekre: kromatikus adaptáció, fototropizmus, modulatív és modifikatív alkalmazkodás
6.

A fény periodicitásának, spektrumának és irányának hatása az állatokra
7.

A hőmérséklet hatása a növényekre (klimatikus hőadaptáció, szezonális termoperiodizmus, hőösszeg)
8.

A mimikri fogalma és típusai (kamuflázs, Mertens- és Peckham-féle mimikri)
9.

A víz ökológiai szerepe. A víz hatása az élő szervezetekre. A Föld vízkészlete és területi eloszlása
10.

A víz korforgása, annak ökológiai vonatkozásai (evaporáció, transzspiráció, konvekció, kondenzáció, advekció, infiltráció, perkoláció)
11.

A víz, mint élettér. Az álló és folyó vizek ökológiai szempontból fontos fizikai és kémiai jellemzői (áramlás, fényviszony, hőrétegződés, vegyi összetétel stb.)
12.

A légkör szerkezete és összetétele (oxigén-, szén-dioxid tartalom)
13.

A levegő páratartalmának, mozgásának, szennyezőanyag tartalmának és a nyomásának ökológiai vonatkozásai
14.

A talajok vízkészletének, vízgazdálkodásának és kémhatásának (savanyú és lúgos talaj, szikesedés) ökológiai jelentősége
15.

Szimbiotikus kapcsolatformák (szimbiózis, alliancia, mutualizmus, szimfilia)
16.

A zsákmányszerzés és az élősködés, mint kapcsolatforma
17.

Az asztalközösség és az antibiózis, mint kapcsolatforma
18.

versengés és neutralizmus, mint kapcsolatforma
19.

A Grime-féle C-S-R stratégia koncepció
20.

A szén korforgása, annak ökológiai vonatkozásai
21.

A nitrogén korforgása, annak ökológiai vonatkozásai
22.

Az ökoszisztémában lejátszódó szervesanyag-termelés. A biomassza és biológiai produkció fogalma
23.

A vizek eutrofizálódásának folyamata
24.

Az ökológiai szukcesszió jellemzői
25.

A biomok elnevezése, osztályozása. A magashegységi biomok jellemzői
26.

A horizontális és vertikális vegetációtagozódás jellemzői. Erdőhatár, fahatár, hóhatár
27.

A populációk terjedése. Area típusok
28.

A biodiverzitás fogalma, típusai. A biológiai sokféleség megőrzésének ökológiai jelentősége, veszélyeztető tényezői
29.

A növény- és állatfajok természetvédelmi besorolása: őshonos, bennszülött, maradvány és veszélyeztetett fajok jellemzői. A jövevény és inváziós fajok jellemzői
30.

Az ökológiai lábnyom fogalma


8. Методи навчання / A tanulás módszerei
9. Методи контролю / Az ellenőrzés formái
1. Протягом семестру обов’язковим є:

 • відвідування лекцій

 • відвідування практичних занять

 • своєчасне написання двох тесових контрольних робіт

 • відповідь на семінарських занять

 • опрацювання питань для самостійної підготовки до контрольних робіт, заліку.

Кількість пропущених занять не може перевищувати визначену в Положенні про навчальний процес в ЗУІ.

A szorgalmi időszak feladatai:

Az előadásokon való részvétel a tárgyfelelős elvárása a hallgatókkal szemben.

Egyedi, hallgatóként személyesen feldolgozásra kiadott ökológiai esettanulmányok, téma-dokumentációk elkészítése, előadás tartása, vitakészség felmutatása a megadott témakörben.

A tantárgy teljesítése során kötelező: • az előadások rendszeres látogatása

 • a gyakorlati órák rendszeres látogatása

 • a félév során 2 zárthelyi modulzáró dolgozat megírása

 • szemináriumi témák kidolgozása, azok szóbeli megvédése

 • a dolgozatra és a beszámolóra kiadott témakörök feldolgozása és a tananyag elsajátítása


2. Вимогою до рівня засвоєння навчального матеріалу є:

 • щонайменше задовільні оцінки (60 E) за відповіді, контрольні роботи, реферати, індивідуальні контрольні завдання/роботи (у заочників).


Teljesítési minimum követelmény:

 • a zárthelyi modulzáró dolgozatok, referátumok, gyakorlati munkák feleletei, az egyéni házi beadandó dolgozatok (a levelező képzésben) minimum elégséges (60 E) jegyet/pontszámot kell, hogy elérjenek

3. Ліквідація заборгованості

Форму та умови ліквідації заборгованості (пропущених занять, незадовільних оцінок за відповіді, за контрольні роботи, реферати) у відповідності до Положення про навчальний процес в ЗУІ визначає викладач, на заняттях якого виникла заборгованість, про що повідомляє кафедру та Навчальну частину.

A hiányzások, tartozások (elmulasztott foglakozások, a dolgozatokért, referátumokért, gyakorlati munkákért kapott elégtelen érdemjegy) pótlása/ledolgozása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint történik, amelyről az oktató tanár félév végén tájékoztatja Tanszéket és a Tanulmányi Osztályt.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік (заражовано/не зараховано)


Залік може бути проведений на підставі семестрової оцінки (поточно-модульного контролю), якщо є відповідне рішення кафедри, зафіксоване у протоколі і враховане у робочому навчальному плані і робочій програмі навчальної дисципліни.

A tantárgy félév végi beszámolóval zárul (megfelelt/nem felelt meg)

A félév végi beszámoló a szemeszter során írt modulzáró dolgozatok osztályzatai alapján, megajánlott jeggyel zárulhat.


Шкала оцінювання: національна та ECTS

A nemzetközi és nemzeti osztályozás skálája

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Az összpontszám az összes tanulmányi teljesítmény alapjánОцінка ECTS
Osztályzat az ECTS szerint

Оцінка за національною шкалою

Osztályzat a nemzeti skála alapjánдля екзамену, курсового проекту (роботи), практики

vizsga, évfolyammunka, gyakorlat


для заліку

beszámoló


90-100

А

відмінно / jeles

зараховано

megfelelt


82-89

В

добре / jó

74-81

С

64-73

D

задовільно / elégséges

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

elégtelen a pótvizsga lehetőségévelне зараховано з можливістю повторного складання

nem felelt meg, a pótbeszámoló lehetőségével0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

elégtelen, a tárgy újrafelvételének kötelezettségévelне зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

nem felelt meg, a tárgy újrafelvételének kötelezettségévelКаталог: bkt -> oktat-bkt -> BIOLOGIA SZAK
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Форма № н 04 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Форма № н 04 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка