Закон України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 року №2695-xiiДата конвертації25.11.2018
Розмір0.86 Mb.
#68640
ТипЗакон

Охорона праці та безпека життєдіяльності в навчальному закладі

Критичний стан охорони праці в Україні підтверджується даними державної статистичної звітності, науковими дослідженнями Інституту праці АМН України, та матеріалами членських організацій ФПУ про: – незадовільні умови праці; – високу захворюваність працюючого населення; – значні показники виробничого травматизму; – явно недостатнє фінансування заходів і засобів з охорони праці; – неповне виконання та недостатня ефективність державної політики у сфері охорони праці та здоров’я працівників.

Закон України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 року № 2695-XII

Охорона праці - це система правових, соціально-економіч-них, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і ліку-вально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Законодавство про охорону праці складається з цього Закону, Кодексу законів про працю України, Закону України "Про загально-обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.


Статистика травматизму

№ з/п

Невиробничий травматизм в Україні

(причини смерті)

2011

2012

1.

Навмисне самоушкодження

8973

9060

2.

Ушкодження з невизначеними намірами

6009

5911

3.

Транспортні нещасні випадки

5701

5817

4.

Випадкові отруєння та дія алкоголю

4319

4597

5.

Випадкові утоплення та занурення у воду

2594

2700

6.

Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження

2540

2336

7.

Падіння

2346

2408

8.

Випадки, пов‘язані з дією природних факторів

2286

1465

9.

Нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню

1806

1726

10.

Інші нещасні випадки

889

833

11.

Нещасні випадки від дії електричного струму

357

368

Загальна кількість

41764

41158

Проблема нового тисячоліття – стрес!

В останній час все гострішу проблему набуває проблема стресів на робочому місці. Агентство ЄС у Більбао визначило стрес як «негативно забарвлену емоційну реакцію на трудовий процес, що виникає внаслідок психічних перенавантажень працівників, у тому числі через надмірні вимоги до роботи, авторитарного керівництва, конфліктів на робочому місці, насильства і моббінгу» (третирування з боку колег). До «класичних» факторів стресу віднесено також шуми, вібрацію та монотонність праці. За даними агентства, до 40 млн. працівників у країнах ЄС страждають на захворювання, пов’язані зі стресом.

До дитячого травматизму належать усі види невиробничого травматизму (дорожньо-транспорт-ний, побутовий, шкільний, вуличний, спортивний та ін.) у дітей. Нещасні випадки з дітьми в побутових умовах трапляються частіше у віці до 3 років. Переважна кількість травм у дітей віком до 15 років спостерігається в шкільному віці під час ігор та занять спортом (50 %); 30 % вдома і 20 % — в до-рожньо-транспортних пригодах (смертність сягає 80%). Загальна смертність дітей від нещасних випадків складає, за даними ВООЗ, 37,2 на 100 тис. хлопчиків і 22,8 на 100 тис. дівчаток.

Статистика травматизму в учбових закладах Волинської області станом на 01 листопада 2012 року:


№ з/п

Види травматизму

2011

2012

1.

Побутові

1546

1474

2.

Вуличні

519

439

3.

ДТП

15

25

4.

Шкільні

225

183

5.

Спортивні

96

101

6.

Інші

66

59

Всього

2467

2281

Причини, які призводять до травмуючих ситуацій учнів у навчальних закладах

- недисциплінованість;

- відсутність навичок розпізнавати небезпеку травмуючих ситуацій;

- відсутність необхідних навичок поведінки;

- недооцінка ступеню небезпеки ситуацій, які раптово виникають;

- фізична слабкість учня;

- особливості фізичних вад розвитку;

- агресивність, жорстокість.

Аналіз особливостей шкільного травматизму дав можливість зробити висновок, що діти отримують травми в основному (до 80%) на перервах, близько 70% травм виникають під час падіння чи бігу, а на долю травм, які сталися під час уроків фізкультури на спортивних снарядах (на турніку, спортивному коні чи брусах) менше 10 відсотків. Основними причинами травмування дітей на уроках фізкультури (близько 25%) є недоліки в організації та методиці проведення уроку, незадовільний стан деяких спортивних залів чи площадок, обладнання, спортивного інвентарю, одягу чи взуття. А також скупчення дітей під час занять з фізичними вправами.

- недостатня обізнаність викладачів, майстрів в/нав-чання щодо вимог нормативних документів з охорони праці та БЖД;

- недостатня обізнаність викладачів, майстрів в/нав-чання щодо вимог нормативних документів з охорони праці та БЖД;

- невиконання (свідоме, чи не свідоме) вимог охорони праці та БЖД при організації навчально-виховного процесу;

- недостатній контроль за учнями під час проведення занять, виробничої практики тощо;

- особисте ставлення кожного викладача, майстра в/навчання до організації навчально-виховного процесу.

- особистий приклад дотримання вимог охорони праці.


Суб’єктивні недоліки в організації навчально-виховного процесу

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р.  № 563

Про затвердження

“ПОЛОЖЕННЯ

про організацію роботи з охорони праці учасників

навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”

4. Обов'язки посадових осіб та організація роботи з охорони праці в закладах освіти

4.6. Викладач, учитель, класовод, куратор групи, вихователь, класний керівник:

4.6.1 несе відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу;

4.6.2 забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці;

4.6.3 організовує вивчення учнями правил і норм з охорони праці;

4.6.4 проводить інструктажі з учнями:

4.6.4.1 з охорони праці під час проведення виробничої практики і трудового навчання відповідно до Типового положення ( z0248-99 );

4.6.4.2 з безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять, позакласних, позашкільних заходів:

- вступний на початку навчального року - з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на сторінці класного керівника, куратора групи,

- первинний, позаплановий, цільовий інструктажі - з реєстрацією в спеціальному журналі (додатки 1, 2),

інструктажі перед початком заняття (нової теми, лабораторної, практичної роботи тощо) - з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять і виробничого навчання на сторінці предмета в рядку про зміст уроку, лекції, практичної роботи тощо;

4.6.5 здійснює контроль за виконанням вихованцями, учнями правил (інструкцій) з безпеки;

4.6.6 проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму учнів, під час навчально-виховного процесу;

4.6.7 проводить профілактичну роботу серед учнів щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, об’єктах мережі торгівлі тощо);

4.6.8 терміново повідомляє керівника та службу охорони праці закладу освіти про кожний нещасний випадок, що трапився з учнем, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому, викликає медпрацівника;

4.6.9 бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

З метом попередження травматизму та захворювань адміністрацією, медичним персоналом та викладачами навчального закладу здійснюється такий обсяг профілактичних заходів: 1. Забезпечити пiдготовку ліцею, кабiнетiв, майстерень, спортзалу. Інших об’єктів до початку нового навчального року. Забезпечити виконання вимог охорони праці в майстернях, кабінетах, забезпечити спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту працівників, учнів навчального закладу; 2. Постiйно проводити iнструктажі з усiма працiвниками та учнями ліцею з питань охорони праці, виробничої санітарії і безпеки життєдіяльності та вимагати виконання встановлених вимог в навчальному закладі. 3.У навчальних кабiнетах, майстернях, спортзалi необхідно мати iнструкцiї i розробленi заходи з охорони праці, БЖД i протипожежної безпеки. Вести документацiю з питання шкільного травматизму. 4. Дотримуватись режиму вологого прибирання, вимог до освiтлення i провiтрювання навчальних примiщень. 5.Щорічно проводити профiлактичнi медогляди учнiв, виявляти учнiв, якi мають вiдхилення у здоров’я, з метою створення їм нормальних умов для навчання, здійснювати розподiл учнiв за медичними групами для занять фiзкультурою. Заняття фізвиховання проводити пiд контролем медичного персоналу. 6. Проводити колективні та індивідуальні бесiди з батьками та учнями щодо дотримання правил поведiнки на уроках трудового навчання, фізкультури, попередження усiх видiв дитячого травматизму в навчальних приміщеннях та на території ліцею тощо. 7.Провести ліцейні конкурси учнiвських творiв, малюнків, газет щодо безпеки життєдіяльності та попередження усiх видiв підліткового травматизму.

Про серйозне з гумором!

Напис «Не влізай, вб’є!», яка сприймається на всіх мовах світу буквально, для нашої людини означає просто: «Ти обережніше там, коли залізеш!»

Як інженер з охорони праці скажу: ніщо так не радує око, як друге око…

Чім менше у фрезерувальника пальців, тим він уважніший.

З тими, хто сприймає нещасний випадок як особисту образу, нещасний випадок не станеться.

Будь який предмет в кривих руках є джерелом підвищеної небезпеки. Людей с абсолютно правильними руками не існує.

Охорону праці придумав той, хто першим вдарив каменем собі по пальцях.

Твоє здоров’я і життя в твоїх руках

Розумна людина вчиться на помилках інших, не розумна на своїх…… народна мудрість


Каталог: documents -> ohorona-pracy bzhd
documents -> Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних публікацій Ч. II оксана Кордюкова, Наукова бібліотека Наукма
documents -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
documents -> І. Тазове передлежання плода. Вивчення наказу моз україни №899 від 27. 12. 2006 р. «Тазове передлежання плода»
documents -> Нетрадиційні методи оздоровлення
ohorona-pracy bzhd -> Маневицький професійний ліцей (№2 10. 2012)
documents -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет навчальної роботи орієнтована тематика курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вимоги до змісту та оформлення курсових робіт рівне
documents -> Issn 2078-1628 Міністерство освіти І науки України Східноєвропейський університет економіки І менеджменту Вісник
ohorona-pracy bzhd -> Природа створила людину, людина створила світ, який надалі стає для неї небезпечним, жорстоким і байдужим !
ohorona-pracy bzhd -> Безпека життєдіяльності


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка