Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту»Сторінка4/10
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.63 Mb.
#49218
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Робота з педагогічними кадрами

Робота з педагогічними кадрами є одним із важливих аспектів у діяльності навчального закладу.

У ліцеї працює 40 педагогічних працівників.

Якісний склад педагогічних працівників


За педагогічним стажем

За категоріями

До 3 років

3

Спеціалістів вищої категорії

6

3-10 років

5

Спеціалістів першої категорії

11

10-20 років

6

Спеціалістів ІІ категорії

6

20 і більше років

26

Спеціалістів

-
За розрядами

За званнями

Майстри в/н
Старший викладач

1

8й тарифний розряд

1

Майстер в/н І категорії

1

9й тарифний розряд

1

Майстер в/н ІІ категорії

4

10й тарифний розряд

111й тарифний розряд

412й тарифний розряд

10


Аналізуючи якісний склад педагогічних кадрів, слід відмітити, що 65% ПП мають великий стаж роботи, це досвідчені викладачі, що впливає на якість навчально-виховного процесу, однак 22,5% з них педагоги пенсійного віку. Тому необхідно шукати шляхи залучення до ліцею молодих спеціалістів.


Навчально–методична діяльність
У 2015/2016 навчальному році педагогічний колектив Чугуївського професійного аграрного ліцею забезпечував реалізацію єдиної методичної теми «Підвищення якості освіти – одна з головних проблем підготовки кваліфікованих робітників». Методична проблема, над якою працював колектив ліцею, сприяла реалізації нових підходів до навчально – виховного процесу та визначення в ньому місця особистості як викладача так і учня. Адміністрація здійснювали моніторинг професійної готовності педагога до праці та наповнення її інноваційним змістом. Однією з основних складових особистісно орієнтованого освітнього середовища є відстеження професійного та особистісного зростання учасників навчально – виховного процесу, стабільність та комфорт у всіх видах діяльності, моніторинг результативності роботи кожного учасника освітнього процесу. Тому й створили в ліцеї оптимально для розвитку особистості й творчості педагога модель методичної роботи.

Індивідуальні, групові, колективні форми її організовували і спланували таким чином, щоб педпрацівники поглиблювали знання з теорії та проблем навчання й виховання; опанували методологічні та теоретичні основи відповідної галузі науки; досконало оволоділи методикою викладання предмета; його технологічних основ; підвищували рівень загальної культури; вивчали використовували на практиці сучасні досягнення психолого - педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду, стимулювали новаторські пошуки педагогів.

З метою розв’язування проблеми щороку вивчаємо й аналізуємо стан навчально – виробничого та виховного процесів, піддаємо моніторингу результати участі педагогів у всіх формах методичної роботи, ведемо методичні циклограми, проводимо анкетування й на основі моніторингу плануємо подальшу роботу, змінюючи при потребі її форми, спрямування чи проблеми, створюючи нове, підказане сьогоденням і моніторингом.

Незмінними залишаються такі форми методичної роботи, як педагогічна рада, методична рада, школа передового досвіду «Майстер – клас», динамічна група. Але стержнем методичної роботи над єдиною методичною проблемою є діяльність методичних комісій й творчих груп з найважливіших проблем сьогодення. Саме вони моделюють умови на основі створення ситуацій успіху, завдяки їм спостерігається зростання особистості, з`являються мотиви до самовизначення, самоактуалізації, самореалізації; вони передбачають відповідальність за результати та наслідки свої діяльності, вирішують проблеми створення нового комунікативного простору, який буде зразком якісно нових стосунків «педагог – учень» в вирішенні основної проблеми ліцею.

Велика роль у вирішенні методичної проблеми у підвищенні якості підготовки кваліфікованих робітників належить методичним комісіям. Робота методичних комісій – яскравий взірець колективної форми методичної роботи, котра вимагає спільного обговорення не тільки і не стільки стандартних питань (створення робочих навчальних програм, робочих матеріалів, розробок, питань для контролю знань тощо), скільки обміну досвідом, віднайдення правильних відповідей на конкретні педагогічні ситуації. Адже під терміном «Сучасний педагог» ми розуміємо людину, зацікавлену в якісній підготовці робітників, творчу, ерудовану, яка постійно самовдосконалюється.

Не є секретом, що зацікавити сучасного учня можна лише чимось новим, оригінальним, нестандартним. Це і передбачають новітні освітні технології. Їх використанню, освоєнню не вчать майбутніх педагогів. Вони освоюються у ході педагогічної діяльності й називають самоосвітою педагога або його індивідуальною формою методичної роботи.

Таким чином існує тісний зв’язок між індивідуальною формою самоосвіти педагога та колективною формою роботи в методичній комісії. Адже саме на спільних засіданнях або просто під час спілкування акумулюється творчий процес, коли кожен із педагогів пропонує те нове, про що дізнався, прочитав, проекспериментував на своїх уроках.

Тому роль метод комісій в роботі над єдиною методичною темою як міні осередку педколективу полягає саме в розвитку творчості є вагомою.

З цією метою в ліцеї працювали 4 методичні комісії за складеними планами. Заплановані засідання виконані. Працюючи над методичною темою, кожна м/к вибрала собі конкретну методичну проблему, яка тісно пов`язана з темою ліцею.

Так:


 • м/к природничо - математичної підготовки (голова Науменко Л. К.) працювала над темою: «Інноваційні технології як складова особистісно – орієнтованого навчання»;

 • м/к суспільно – гуманітарної підготовки (голова Ягодіна Н. І.) працювала над темою: «Ефективні сучасні педагогічні технології як засіб підвищення якості освіти»;

 • м/к професій: «Кухар. Кондитер», «Оператор комп’ютерного набору. Офісний службовець (бухгалтерія)» (голова Ярошенко Л. М.) працювала над темою: «Впровадження інновацій в підготовку фахівців сфери харчової промисловості та інформаційно – комунікаційних технологій»;

 • м/к професій зварювального профілю і сільського господарства (голова Шварц Н. Є.) працювала над темою: «Впровадження багатоваріантних активних технологій у навчально – виховний процес, як складових підготовки кваліфікованих робітників».

Проведений моніторинг стану діяльності кожної методичної комісії за допомогою кваліметричної моделі з метою: визначити рівень нормативно-правового та інформаційного забезпечення методичної роботи, організаційного забезпечення методичної роботи, здійснення методичної роботи, експертно-аналітичної діяльності за 2 останніх роки.

Результати наступні:Протягом двох навчальних років методична комісія по даних параметрах працювала майже на одному рівні. Загальний показник знизився на 0,01.
В цьому навчальному році знизилися показники по трьом перших параметрах, що привело до зниженню загальної оцінки на 0,06.


За 2015/2016 навчальний рік підвищилися дані І, ІІ, IV параметрів і підвищилася загальна оцінка на 0,05.


У 2015/2016 навчальному році підвищилися дані по параметрах І, ІІ, IV і загальна оцінка на 0,1.


Взагалі по ліцею у роботі методичних комісій за минулий навчальний рік підвищилося нормативно-правове та інформаційне забезпечення на 0,1, експертно-аналітична діяльність на 0,02, але знизилося організаційне забезпечення на 0,2 і здійснення методичної роботи на 0,01, що привело до зниження загальної оцінки на 0,02.

Отже у 2016/2017 навчальному році головам методичних комісій Науменко Л.К., Ягодіній Н.І., Шварц Н.Є., Ярошенко Л.М. більше уваги приділяти визначенню ролі і місця членів м/к у вирішенні завдань (охопленню педпрацівників діяльністю НМЦПТО, визначенню методичної проблеми та її обґрунтованості, підготовці друкованої продукції, обміну досвідом роботи).

Аналіз роботи методичних комісій за навчальний рік показав, що зусилля педагогів спрямовані на творчий пошук: кожен викладач і майстер в/н. працюючи над власною методичною проблемою, прагнув урізноманітнити модель уроку, постійно удосконалюючи його технологію.

На виконання розділу «Методична робота» річного плану роботи ліцею, з метою організації інтегрованої допомоги педагогічним працівникам в удосконаленні їх професійного рівня та покращення якості навчання учнів, в поточному навчальному році велика увага приділялася створенню умов для професійної мобільності педагогічних працівників щодо подальшого впровадження нових Державних стандартів загальної середньої освіти та професійно – технічної освіти. Головні зусилля було зосереджено на надання реальної, дієвої допомоги педагогам, особливо молодим, у підвищенні їхньої майстерності, створенню творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв би втіленню інновацій, що оптимізуватиме навчально-виховний процес.

На початку навчального року з метою визначення рівня теоретичних і практичних знань, умінь і навичок для особистісно – орієнованого підходу у плануванні роботи з підвищення кваліфікаційного рівня педпрацівників у роботі за єдиною методичною темою було проведено діагностування, в якому прийняли участь 30 педагогів: 17 викладачів і 13 майстрів в/н.

Результати діагностики свідчать про те, що вони в основному в повному обсязі володіють основними напрямками методичної роботи. Мають усвідомлену особистісну позицію, що базується на сучасній педагогіці, вміють уносити корективи у свою роботу з метою вдосконалення наявних методик. Таким притаманні прояви творчої уяви, інтелектуальної активності та асоціативного мислення, вміння використовувати сучасні педагогічні технології, передбачати результати власної діяльності.

І тому організаційно – методичну роботу з педагогічними працівниками ліцею у 2015/2016 навчальному році здійснювали за такими пріоритетними напрямами:


 • надання методичної, інформаційної, консультативної допомоги кожному педагогові;

 • налагодження системи моніторингових досліджень якості рівня навчальних досягнень учнів;

 • активізація роботи педагогічних працівників щодо використання інформаційно – комунікаційних технологій навчання учнів;

 • комплексно – методичне забезпечення якісного викладання навчальних предметів;

 • покращення організаційно – методичної роботи з обдарованими учнями, розширення роботи із залучення учнів до участі в предметних тижнях, турнірах, олімпіадах;

 • спрямування роботи викладачів загальноосвітніх предметів на якісну підготовку учнів до проходження ЗНО;

 • створення організаційних, методичних, інформаційних умов для безперервного фахового вдосконалення кваліфікацій кожного педагогічного працівника ліцею;

 • вивчення, узагальнення, поширення та впровадження ефективного педагогічного досвіду педагогів області і ліцею у педагогічну роботу викладачів і майстрів в/н, активізація діяльності педпрацівників у професійних виставках – оглядах методичних та дидактичних матеріалів, що проводить НМЦ ПТО у Харківській області.

Так у виставці – огляду за темою «Творча співпраця учасників навчально – виховного процесу як умови підвищення якості підготовки сучасного кваліфікованого робітника», яка проводилася з метою створення умов для підвищення якості загальноосвітньої підготовки, вивчення рівня викладання предметів, виявлення кращого досвіду роботи педпрацівників. Свої методичні та дидактичні матеріали надали викладачі з п’яти предметів, з 43 ПТНЗ:

 • Світова література (Бєдухова О. В.) – 7 місце;

 • Людина і світ (Соколов В. В.) – 38 місце;

 • Фізика (Шаповалова О. В.) – 3 місце;

 • Хімія (Науменко Л. К.) – 18 місце;

 • Інформатика (Коваленко А. В.) – 29 місце.

Командний рейтинг – 26 місце, проти 36 місця за 2014/2015 навчальний рік.

Також викладачі професійно – теоретичної підготовки і майстри в/н прийняли участь у виставці – огляді методичних та дидактичних матеріалів, творчих робіт на тему «Сучасне інформаційно – методичне забезпечення предметів професійно – теоретичної та практичної підготовки» у ході обласних конкурсів фахової майстерності, серед учнів ПТНЗ з професій: • Тракторист – машиніст с/г виробництва (Пасічник В. М.) – 14 місце;

 • Електрозварник (Осика С. Д.) – 14 місце;

 • Офісний службовець (бухгалтерія) (Гончар О. М.) – 4 місце;

 • Оператор комп’ютерного набору (Гончар О. М.) – 7 місце;

 • Охорона праці (Шварц Н. Є.) – 10 місце.

Звісно, що у кожного педагога свій портрет, свій темп удосконалення педагогічної майстерності, свій тип виконання отриманого завдання, неповторний власний рівень педагогічної майстерності, особисте педагогічне кредо. Тому методична робота в нашому ліцеї побудована так, щоб пробуджувати інтерес до творчості, а не просто виконавчої діяльності, допомагати перетворити працю викладача на предмет захоплення, потребу нести учням щось нове, цікаве, корисне, створювати в ліцеї атмосферу колективного творчого пошуку.

Методична робота в ліцеї – це трибуна планів, роздумів, дискусій викладачів, школа виховання і вдосконалення навчально – педагогічної майстерності.

В роботі над єдиною методичною темою в ліцеї надається перевага тим формам методичної роботи, які стимулюють професійну творчість педагогів, і серед них важливе значення надається конкурсам, бо це хороша можливість для педагогів випробувати себе, відкрити нові грані своєї педагогічної майстерності перед колегами, а часто і для себе відкрити приховані можливості творчої особистості.

В першу чергу хочеться зупинитися на виправданому протягом декількох років конкурсі тижнів профмайстерності. Для проведення яких викладачі професійно – теоретичної підготовки і майстри в/н об’єднуються в групи за професіями, а викладачі загальноосвітньої підготовки за напрямками підготовки природничо – математичної та суспільно – гуманітарної. Складається план їх проведення на навчальний рік, в ході яких викладачі і майстри в/н проводять відкриті уроки, позаурочні заходи.Так у 2015/2016 навчальному році проведені:

 1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
  2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
  2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
  2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
  2017 -> Галицько-Волинське князівство
  2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
  2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
  2017 -> Картка самооцінювання
  2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
  2017 -> Філософія Середньовіччя
  2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка