Законодавство України з промислової власностіСкачати 42.11 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір42.11 Kb.
ТипЗакон
 • “Патентознавство як наука”
 • Об'єктом патентно-ліцензійної роботи і є інтелектуальна власність - продукт інтелектуальної творчої діяльності людей. В інтелектуальну власність входить як складова промислова власність, що в основному охоплює:
 • Законодавство України з промислової власності

Створення і патентно-інформаційні дослідження об’єктів прав промислової власності. Методологічні основи створення об’єктів прав промислової власності. Патентна інформація та документація. Патентні дослідження.

Об'єкти промислової власності:

 • Винахід — це технологічне вирішення в будь-якій галузі суспільно-корисної діяльності, яке відповідає вимогам патентоздатності: є новим, має винахідницький рівень і придатне для використання.
 • Корисна модель — це конструктивне виконання пристрою, яке відповідає умовам патентоздатності: є новим і промислово придатним.
 • Промисловий зразок — це нове конструктивне вирішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд, придатне для відтворення промисловим способом.

Науково-технічна творчість — самостійна діяльність людини з постановкою завдання, пошуком умов і способу його вирішення і створення соціально нового результату

 • Суб’єктивно нове характеризує такий результат творчої діяльності людини, котрий є новим тільки для нього самого, а об’єктивно вже відомий.
 • Об’єктивно нове є одночасно і суб’єктивно новим і характеризує ту соціальну новизну результату творчого процесу, котра відповідає суспільним потребам.
 • Створення об’єктів прав промислової власності
 • 1. Вибір завдання.
 • 2. Вибір пошукової концепції.
 • 3. Збір інформації.
 • 4. Пошук ідеї рішення.
 • 5. Розвиток ідеї у конструкцію (або технологію).
 • 6. Впровадження.
 • Методи розв’язання винахідницьких завдань:
 • Системні – направлені на послідовний
 • (комбінаторні перебір усіх можливих варіантів
 • або гібридні) рішення.
 • Асоціативні – передбачають активізацію
 • (психологічна генерування ідей шляхом
 • активація творчості) психологічного подолання інерції
 • мислення і становлять
 • безсистемний пошук рішення задач.
 • Програмні – забезпечують цілеспрямований
 • (алгоритмічні) рух до вирішення завдання
 • шляхом виявлення технічних і
 • фізичних суперечностей у
 • відомих технічних рішеннях і їх
 • подальше подолання.
 • Комбіновані

це інформація про всі види об'єктів промислової власності (включаючи винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки назви місць походження товарів), яка публікується у виданнях патентних відомств різних країн, регіональних патентних відомств, міжнародних організацій. Патентна інформація публікується у вигляді: - повних описів до заявок і виданих патентів, рефератів чи формул винаходів - бібліографічних даних.

 • П А Т Е Н Т Н А І Н Ф О Р М А Ц І Я

це опубліковані документи та витяги з них, що містять відомості про заявлені або визнані об’єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо) та відомості про охорону прав винахідників, патентовласників, володарів охоронних документів тощо. Види патентної документації: - патентні заявки і патентні бюлетні, - описи винаходів та користних моделей, - офіційні публікації патентних відомств, - патентно-правова література, - інші документи, де описуються винаходи, що підлягають правовій охороні. Основним видом патентної документації є описи винаходів, що публікуються в офіційних патентних бюлетенях. Так, відомості про патенти і свідоцтва в Україні публікуються в офіційному бюлетені Держпатента України

 • П А Т Е Н Т Н І Д О К У М Е Н Т И

- це систематизована сукупність патентной документації з довідково-пошуковим апаратом, призначеної в першу чергу для проведення експертизи заявок на винаходи Є патентні фонди галузеві і територіальні. В Україні для забезпечення споживачів патентною інформацією функціонують патентний фонд державної науково-технічної бібліотеки (ДНТБ), що є найбільшим сховищем патентної документації (понад 18 млн. документів різних країн світу), та різнорівнева мережа регіональних патентних фондів центрів науково-технічної та економічної інформації (ЦНТЕІ), що нараховує 19 територіальних центрів.

 • П А Т Е Н Т Н И Й Ф О Н Д
 • Відомо декілька систем класифікації винаходів:
 • німецька система класифікації, система класифікації винаходів Велікобрітанії, система класифікації Японії, національна класифікація винаходів США і Міжнародна патентна класифікація (МПК).
 • В Україні використовується МПК. Структура МПК складається з розділів, які поділяються на класи, підкласи, групи та підгрупи. Остання редакція МПК складається з 8 розділів, 118 класів і 624 підкласів.
 • Рубрики МПК позначають буквено-цифровими індексами. Повний класифікаційний індекс складається з комбінації символів, які позначають розділ, клас, підклас, основну групу або підгрупу
 • Патентні дослідження
 • Патентні дослідження - це інформаційно-аналітичні дослідження, що проводяться в процесі створення, освоєння та реалізації промислової продукції з метою забезпечення високого технічного рівня та конкурентоспроможності цієї продукції, а також скорочення витрат на створення продукції за рахунок виключення дублювання досліджень.

Title

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.
 • Етапи проведення патентних досліджень:
 • розробка завдання на проведення патентних досліджень;
 • розробка регламенту пошуку інформації;
 • пошук і відбір патентної та іншої науково-технічної й кон'юнктурно-комерційної інформації;
 • складання звіту про пошук;
 • обробка, систематизація і аналіз відібраної інформації;
 • узагальнення результатів і складання звіту про патентні дослідження.
 • ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ОФОРМЛЕННІ ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ
 • Зводиться до виявлення аналогів, необхідних для подальшого порівняльного аналізу, визначення прототипу і, нарешті, висновку про наявність або відсутність новизни заявленого технічного рішення.
 • В результаті пошуку визначають аналоги передбачуваного винаходу (як правило, 3-4 аналоги), з них вибирають прототип - той аналог, який містить максимальну кількість ознак ідентичних або технічно еквівалентних ознакам об'єкту, що заявляється, або який схожий по найбільш важливих ознаках.
 • Якщо в результаті патентного пошуку будуть виявлені технічні рішення, наявність яких не дозволяє кваліфікувати заявлене технічне рішення як таке, що відповідає критеріям винаходу, то процес оформлення заявки припиняється.
 • ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ РОЗРОБЦІ ОХОРОНОСПРОМОЖНИХ НДР І ДКР
 • Етап I. Патентні дослідження на стадії планування НДР і ДКР повинні забезпечити одержання даних про стан світового рівня техніки в даній області і тенденціях її розвитку, виявити фірми, що представляють дану галузь, установити новизну і перспективи розробки теми, визначити охороноспроможність НДР або ДКР.
 • Охороноспроможними НДР і ДКР вважаються такі, виконання яких містить технічне вирішення задачі, спрямоване на створення чи удосконалювання машин, приладів, матеріалів і технологічних процесів, тобто технічні вирішення, що мають світову новизну й істотні відмінності.
 • Після систематизації усієї відібраної документації проводять попередній аналіз, у результаті якого відбирають винаходи, що представляють інтерес для розроблювача. Відібрана інформація оформляється у вигляді довідки про пошук відповідно до ДСТУ 3575-97.
 • Етап IІ. Виконується під час або наприкінці проведення НДР і ДКР.
 • Результатом патентного пошуку є
 • звіт про патентні дослідження.

Реалізація патентних прав. Права та обов’язки власника патенту на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. Обмеження прав власника патенту. Взаємовідносини співласників патенту. Договори у сфері інтелектуальної власності

Патент- це техніко-юридичний документ, що містить опис винаходу, на підставі якого фахівець може це рішення використати (охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід) Патентна охорона винаходу обмежена терміном 20 років. Станом на 1 квітня 2011 року (з 1992 року) в Україні зареєстровано 315804 охоронних документа, з них біля 100 тис. патентів на винаходи. У 1883 р. 11 країн підписали Паризьку конвенцію про охорону промислової власності. На сьогоднішній день – охоплює 171 країну. Мета: забезпечити одержання правової охорони своїм громадянам і юридичним особам у зарубіжних країнах

Недобросовісна конкуренція припинення дій :

 • Які здатні зумовити змішування з продукцією чи послугами чи торговою діяльністю підприємства
 • Неправдивих відомостей, здатних дискредитувати продукцію чи послуги
 • Вказівок або тверджень, здатних ввести в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей чи послуг тощо
 • Дій, спрямованих на неправомірне присвоєння, розкриття або використання комерційної таємниці
 • Дій, здатних зумовити зниження розрізняльної здатності або завдати іншої шкоди репутації іншого зразка, яке пов’язане з використанням репутації іншого підприємства

Особисті немайнові права

 • Право авторства
 • Право автора на ім’я (спеціальну назву)
 • Право на подання заявки на одержання патенту, винаходу, корисну модель чи промисловий зразок
 • Право на недоторканість та опублікування твору не властиве і не стосується результатів технічної творчості

Майнові права суб’єктів права на винаходи, корисні і промислові зразки

 • Право власності на винахід
 • Виключне право на використання винаходу
 • Право забороняти іншим особам використовувати винахід без дозволу
 • Право опублікувати в офіційному бюлетені Установи “Промислова власність” заяву про надання або відкликання дозволу на використання винаходу
 • Право порушувати судові справи проти несанкціонованого використання винаходу

Що надає власникові патенту право власності на вихід

 • Розпочати власне виробництво на основі винаходу та його збут
 • Внести право власності на запатентований винахід як свій внесок в статутний фонд підприємства, тобто використати як інвестицію
 • Передати свої права на винахід

Яке використання запатентованого винаходу не порушує виключних прав власника?

 • Введення в обіг виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушень
 • Використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати про порушення прав
 • Використання винаходу на умовах примусової ліцензії з дозволу Уряду в інтересах суспільства та нац. безпеки
 • Використання винаходу на правах попереднього користування
 • Використання винаходу для задоволення власних потреб
 • Разове виготовлення ліків в аптеках за рецептом лікаря
 • Використання винаходу виключно для потреб транспортного засобу іноземної держави, коли цей засіб опинився в повітряному просторі, водах чи на території України випадково або тимчасово
 • Використання винаходу з науковою метою або в порядку експерименту
 • За надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа тощо) з повідомленням власника патенту

Обмеження прав власника патенту

 • Формула винаходу буде переглянуто у зв’язку з наявністю в ній ознак, яких не було подано у заявці
 • У власника патенту виникне необхідність одержати дозвіл на використання винаходу, який належить власнику раніше виданного патенту, якщо його винахід призначений для досягнення іншої мети або має значні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника патенту виданого раніше
 • Винахід не використовується про-тягом 3-х років Україні. Власник патенту повинен укласти ліцен-зійний договір з особою, яка має бажання використовувати такий винахід
 • Суспільні інтереси та інтереси на-ціональної безпеки вимагатимуть використання винаходу без згоди власника

Обов’язки власника патенту

 • Повинен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту
 • Добросовісно користуватися виключним правом власності
 • В разі 3-х річного не використання патенту власник зобов’язний вида-ти ліцензію бажаючим працювати за патентом

Взаємовідносини співвласників патенту

 • Винахід, патент на який належить кільком особам, є їх спільною власністю
 • Частки кожного із співвласників визначаються угодою між ними, а за її відсутності визнаються рівними
 • У разі відсутності угоди між співвласниками кожен має право:
 • Особисто використовувати винахід за своїм розсудом
 • Самостійно порушувати судові справи проти порушників патенту
 • Співвласники не мають права
 • Давати дозвіл (ліцензію) на використання винаходу іншою особою
 • Передавати право власності на винахід

Передача прав на використання винаходу. Види ліцензій. Підготовка пропозицій про продаж ліцензій.

 • Використання патенту
 • Особисте
 • Суспільне
 • У власному бізнесі
 • Продаж ліцензій
 • Захист інтересів національної економіки
 • Інноваційна реклама
 • Створення нових об'єктів патентування

Власник патенту на винахід може передати права на використання винаходу іншій особі чи установі за допомогою ліцензійного договору (ліцензії). Ліцензійний договір - це двостороння угода, за якою сторона, що володіє виключним правом на використання винаходу (ліцензіар), надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл (ліцензію) на використання винаходу, а ліцензіат зобов'язується сплачувати ліцензіару платежі та здійснювати інші дії, що передбачені договором.

Розрізняють патентні та безпатентні ліцензії.

 • Патентними визнаються ліцензії, об'єкти яких захищені охоронними документами.
 • Безпатентними є ті ліцензії, об'єкти яких не мають патентної охорони, зокрема ноу-хау.

Види ліцензій в залежності від обсягів прав, що передаються за ліцензійним договором: 1. повна ліцензія – до ліцензіата переходять усі майнові права, що випливають із патенту, на строк дії договору. Ліцензіат: - набуває повне право на використання інновації на строк чинності договору. Ліцензіар: - втрачає всі права на використання винаходу на строк чинності - є лише номінальним патентовласником. Повна ліцензія в даний час практично не використовується.

2. виключна (виняткова) ліцензія – ліцензіар надає дозвіл на використання винаходу ліцензіату в певному обсязі, на визначеній території, на обумовлений строк, залишаючи за собою право використовувати свій винахід лише у частині, що не передається за ліцензійним договором. Ліцензіат: - отримує право на використання інновації на певних умовах (обмеження території, кількості продукції, ліміту ціни, строку використання, видом використання патенту: виробництво, продаж, субліцензування). Ліцензіар: - позбавляється прав переданих ліцензіату. - зберігає право надавати ліцензії іншим особам але на інших умовах, які не торкаються прав ліцензіату.

3. невиключна (невиняткова, проста) ліцензія - ліцензіар надає ліцензіату дозвіл на використання винаходу, зберігаючи за собою повне право на використання цього винаходу. Ліцензіат: - використовує інновацію в умовах можливої конкуренції з самим ліцензіаром та іншими ліцензіатами. Ліцензіар: - використовує інновацію. - зберігає право видавати ліцензії іншим ліцензіатам. невиняткові ліцензії доцільно видавати, на виробництво товарів масового побуту для повного та швидкого задоволення попиту та одержання максимально прибутку

4. Відкрита ліцензія – власник патенту про винахід робить офіційну заяву до Установи про надання дозволу будь-якій особі використовувати зазначений винахід. Ліцензіат: - отримує право використання інновації Ліцензіар: - одержує від держави пільги по сплаті щорічного збору за підтримання чинності патенту, розмір якого знижується на 50%. - власник патенту має право відкликати свою заяву. Порядок надання „відкритої" ліцензії визначено „Інструкцією про розгляд та публікацію заяви власника патенту України про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі)".

5. Примусова ліцензія - примусове відчуження прав на винахід здійснюється в адміністративному або судовому порядку у випадку, коли винахід не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту - адміністративний порядок застосовується Кабінетом Міністрів, якщо цього вимагають суспільні інтереси та інтереси національної безпеки. - у зазначеному випадку будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід, у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу. - на секретні винаходи цей спосіб не поширюється.

Вимоги до укладання ліцензійної угоди: 1. Ліцензійний договір має бути укладений у письмовій формі і підписаний сторонами. Письмова форма не обов'язкова для авторських ліцензійних договорів про опублікування творів у періодичних виданнях і енциклопедичних словниках. 2. Ліцензійні договори на право використання об'єктів промислової власності набувають чинності після їх реєстрації у Державному патентному відомстві України. 3. Ліцензійний договір має відповідати докладним, однозначним формулюванням, що не допускають їх двозначного тлумачення, конкретній характеристиці предмета договору, прав і обов'язків, відповідальності тощо.

Законодавством визначені обов'язкові умови та реквізити ліцензійного договору. В ньому повинні бути зазначені: - преамбула – у якій викладається бажання ліцензіата придбати певні права на об'єкт інтелектуальної власності та його мета. У преамбулі слід дати докладне визначення понять (термінів), які використовуються в тексті договору. - сторони договору: повне найменування та юридична адреса - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові та адреса - для фізичної особи; - номер патенту; - назва винаходу;

- предмет договору - право на комерційне використання об'єкта інтелектуальної власності (винахід, корисна модель, науково-технічні досягнення, промислові зразки, товарні знаки, ноу-хау, тощо) - обсяг прав, що передаються – визначається видом ліцензійної угоди; - права та обов'язки сторін - мають бути докладно визначені, має бути передбачений обов'язок ліцензіата не розголошувати і не передавати третім особам отриману ним інформацію, яка не була; - вид ліцензії - повна ліцензія, виключна ліцензія, не виключна або проста ліцензія, відкрита ліцензія; - територія дії ліцензійного договору;

строк дії ліцензійного договору - обумовлюється такими чинниками: строком дії права інтелектуальної власності, строком морального старіння об'єкта, часом, необхідним для освоєння ліцензії, зацікавленістю сторін у тривалому співробітництві. - плата за використання винаходу за ліцензією обумовлюється такими чинниками: економічною і технічною цінністю об'єкта, часом і капіталовкладеннями, необхідними для освоєння ліцензії і організації виробництва продукції за нею, сукупністю прав, що передаються ліцензіату (виключна або невиключна ліцензія), обсягом технічної документації і ноу-хау, що передаються за договором, а також технічною допомогою, що надається при освоєнні ліцензії, строком дії договору; видом і порядком ліцензійних пла­тежів тощо. - захист прав, що передаються та конфіденційність; - технічна і консультативна допомога у виробництві;

умови та наслідки припинення договору; - відповідальність сторін; - вирішення спорів; - підписи сторін та дата укладення договору. До ліцензійного договору додається: - перелік патентів та спеціального обладнання; - технічна документація; - механічні, технологічні, хімічні та інші необхідні показники інновації за ліцензією.

 • Ноу-хау (від англ. know how - "знаю, як") - сукупність технічно документації, знань, вмінь, способів використання, які ще не стали широко відомими і можуть бути предметом купівлі-продажу і використані для досягнення конкурентних переваг перед тими хто не має доступу до цієї секретної інформації. В сучасних умовах як правило використовується комплексний захист інновацій: автори отримують патент і ноу-хау, який страхує авторів від незаконного використання інновації в країнах де не здійснюється патентний захист.

Каталог: downloads -> zaggigiena
zaggigiena -> Методичні розробки з основ біоетики та біобезпеки для студентів 3 курсу медичного факультету
zaggigiena -> Методичні розробки з основ біоетики та біобезпеки для студентів 3 курсу медичного факультету
zaggigiena -> Методичні розробки з основ біоетики та біобезпеки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету
zaggigiena -> Методичні розробки з основ біоетики та біобезпеки для студентів 3 курсу медичного факультету
zaggigiena -> Методичні розробки з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету спеціальність – лікувальна справа
zaggigiena -> Методичні розробки з гігієни та екології для студентів 2 курсу стоматологічного факультету
zaggigiena -> Організація І проведення санітарного нагляду І
zaggigiena -> Методичні розробки з гігєни та екології для студентів 6 курсу медичного факультету
zaggigiena -> 1. Поняття інтелектуальної власності та її місце і роль в економічному та соціальному розвитку суспільства

Скачати 42.11 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка