Законодавством України, даліСкачати 168.14 Kb.
Дата конвертації02.05.2018
Розмір168.14 Kb.
ТипЗакон
дОГОВІР №

про надання послугм. Київ

« » 2013 р.


Товариство з обмеженою відповідальністю «МТІ», юридична особа, створена згідно з законодавством України, далі – «Замовник», в особі Керуючого директора дивізіону взуття та одягу Бадритдінова С.Р., що діє на підставі Довіреності від року, з однієї сторони, та, юридична особа, створена згідно з законодавством України, далі – «Виконавець», в особі, що діє на підставі, з іншої сторони,

надалі поіменовані разом – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір (в подальшому – «Договір) про наступне:  1. Предмет дОГОВОРУ


1.1. Замовник замовляє у Виконавця рекламні та/або інші супутні послуги (надалі в тексті – «Послуги»), зобов’язується оплатити їх, а Виконавець бере на себе зобов’язання надати визначені послуги в обсязі та на умовах, передбачених цим Договором, а також Додатками до нього, які є невід’ємною частиною Договору.

1.2. Послуги, визначені в пункті 1.1. даного Договору, включають, але не обмежуються такими:

1.2.1 послуги з розробки, реалізації, та розміщення реклами Замовника у мережі Інтернет;

1.2.2. розміщення рекламних матеріалів на веб-сайтах;

1.2.3. показ рекламних матеріалів на веб-сайтах;

1.2.4. розміщення інформаційних матеріалів на веб-сайтах в якості реклами;

1.2.5. адаптацію веб-сайту до пошукових машин в мережі Інтернет;

1.2.6. послуги з розробки та підтримки програмного забезпечення (в т.ч. Веб-сайтів);

1.2.7. послуги дизайну, виготовлення банерів тощо;

1.2.8. послуги з контентного наповнення та технічної підтримки сайтів;

1.2.9. послуги з оновлення структури і функціональності сайтів;

1.2.10. послуги з розробки промо-сторінок для розміщення на сайтах;

1.2.11. послуги з досліджень, моніторингу та виявлення суспільної думки;

1.2.12. інші послуги, згідно з умовами даного Договору та Додатків до нього.

1.3. Рекламні послуги надаються Виконавцем на підставі наданих йому Замовником рекламних матеріалів (надалі за текстом – “Рекламні матеріали”), якщо інше не передбачено умовами відповідного Додатку.

1.4. Перед початком надання послуг Замовник повідомляє Виконавцю інформацію про завдання: обсяг надання Послуг, бажані строки та результати надання Послуг, іншу інформацію, що закріплюється в Додатках до цього Договору.

1.5. Виконавець на підставі інформації Замовника готує пропозицію із можливими етапами надання послуг, орієнтовну вартість послуг, тощо, на підставі чого Сторони підписують Додатки до цього Договору, де обумовлено всі суттєві для Сторін умови: найменування Інтернет-ресурсу, тематика, тип робіт, період розміщення, вартість послуг, умови оплати тощо.
2.  ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Ціна Договору складається з загальної вартості послуг Виконавця, яка визначається як сума послуг за Додатками до цього Договору.

2.2. Вартість Послуг та інші фінансові умови обумовлюються Сторонами в Додатках до цього Договору.

2.3. Після надання Послуг Виконавець надає Замовнику Звіт (якщо надання останнього передбачено відповідним Додатком) і Сторони підписують Акт прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

2.4. Послуги за відповідним Додатком до цього Договору вважаються наданими з моменту надання Виконавцем Замовнику Звіту (якщо надання останнього передбачено відповідним Додатком), та підписання Сторонами Акту прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), крім випадку, який зазначено в пункті 4.1.6. даного Договору.

2.5. Замовник оплачує послуги Виконавця згідно наданого останнім рахунку – фактури за відповідним Додатком шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця, зазначений в пункті 10 цього Договору, протягом банківських днів з дня надання йому рахунку-фактури, якщо в Додатках не визначено іншого терміну оплати послуг Виконавця.

2.6. Виконавець виконує завдання Замовника на підставі і в межах цього Договору. Інші (додаткові) послуги надаються на підставі окремих договорів між Сторонами.

2.7. Послуги вважаються наданими в Україні, якщо інше не зазначено у звітних або фінансових документах.
  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання обома Сторонами і діє протягом одного року. Строк дії Договору автоматично продовжується на кожний наступний рік на тих самих умовах, якщо за 30 (тридцять) календарних днів до дати його закінчення жодна із Сторін не виявить бажання припинити дію Договору.

3.2. Дія цього Договору може бути припинена з ініціативи будь-якої із Сторін шляхом письмового повідомлення іншої Сторони не менше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії. Якщо надання послуг за цим Договором фактично розпочалось, припинення дії Договору Замовником в односторонньому порядку неможливе.

3.3. Припинення дії Договору не звільняє Сторони від обов’язку виконання вже взятих на себе зобов’язань в рамках цього Договору.


4. ПРАВА Та Обов'язки сторін

4.1. За цим Договором Замовник зобов'язується:

4.1.1. своєчасно і в повному обсязі оплачувати Послуги Виконавця відповідно до цього Договору та Додатків до нього;

4.1.2. своєчасно і в повному обсязі забезпечувати Виконавця достовірною інформацією з питань, що прямо стосуються предмету Договору;

4.1.3. передати в електронній формі (на електронну адресу зазначену у реквізитах або на магнітному носії) необхідні для надання послуг матеріали, які відповідають технічним і контекстуальним вимогам, не пізніше 3 (трьох) днів до початку надання послуг, якщо інший термін не визначено у відповідному Додатку. Передача таких матеріалів не повинна порушувати авторських, суміжних і будь – яких інших прав третіх осіб. По всіх претензіях та позовах щодо порушення таких прав Замовником відповідає Замовник.

4.1.4. вчасно повідомляти Виконавцю про зміну своїх планів щодо тих або інших послуг;

4.1.5. надавати Виконавцю наявні документи для виконання ним умов цього Договору на запит Виконавця, якщо такі необхідні;

4.1.6. при належному виконанні Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором та відповідним Додатком до нього, прийняти надані послуги за Актом прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), підписати його протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання від Виконавця та передати один примірних підписаного Акту Виконавцю, або протягом зазначеного терміну надати Виконавцю письмову вмотивовану відмову від підписання відповідного Акту прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг). У разі не підписання Акту прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), не надання вмотивованої відмови від підписання Акту прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) у зазначений строк, роботи вважаються такими, що виконані належним чином, якісно і передані в строк та підлягають оплаті в порядку, що визначений даним Договором та відповідним Додатком.

4.1.7. на вимогу Виконавця надати всю документацію та/або інформацію, що вимагається чинним в Україні законодавством для розміщення реклами, в тому числі:

- у разі, якщо види діяльності, про які йдеться у рекламі, потребують спеціального дозволу, ліцензії тощо, або якщо законодавство вимагає зазначення або посилання у такій рекламі на номер спеціального дозволу, ліцензії, дату їх видачі та найменування органу, який видав спеціальний дозвіл, ліцензію тощо, Замовник зобов`язується надати Виконавцю копію відповідного дозволу, ліцензії або іншого документу, що вимагається законодавством;

- у випадку, якщо товари та/або послуги, про які йдеться у рекламі, підлягають обов`язковій сертифікації та/або якщо їх виробництво, реалізація, надання, розповсюдження у будь-якій формі вимагає спеціального дозволу, ліцензії тощо, Замовник зобов`язується надати Виконавцю копію відповідного сертифікату, дозволу, ліцензії або іншого документу, що вимагається законодавством;

- якщо в рекламі використовується знак для товарів та послуг або інший об`єкт промислової власності, Замовник зобов`язується надати копії документів, які належним чином підтверджують правомірність використання в рекламі такого знаку для товарів та послуг або іншого об`єкту промислової власності;

- у випадку, якщо реклама містить об’єкти права інтелектуальної власності, Замовник зобов’язаний надати копії документів, що підтверджують реєстрацію, чинність та дійсність на території розміщення Рекламних матеріалів таких об’єктів права інтелектуальної власності, що містяться в рекламі.

Передачею Рекламних матеріалів Замовник підтверджує, що має всі необхідні дозволи та права на розміщення в рекламі об’єктів права інтелектуальної власності.


4.2. Замовник має право:

4.2.1. вимагати виконання Виконавцем зобов’язань за цим Договором в об’ємі та строки, вказані у цьому Договорі;

4.2.2. у будь який час одержувати повну й своєчасну інформацію про хід виконання даного Договору;

4.2.3. у разі невиконання або виконання не в повному обсязі обов'язків Виконавця за відповідним Додатком до Договору, Замовник має право надіслати на адресу Виконавця письмову мотивовану претензію в строк, зазначений в п. 4.1.6. цього Договору. При цьому Замовник має право затримати сплату коштів за відповідним Додатком, без застосування до нього штрафних санкцій, на строк виправлення недоліків в наданих Виконавцем послугах. Якщо ж послуги надані належним чином та в повному обсязі – право затримки сплати коштів Замовнику не надається.

4.2.4. достроково перервати почату Рекламну кампанію (та/або надання інших послуг за Договором) або відмовитись від Рекламної кампанії (та/або надання інших послуг за Договором), письмово повідомивши Виконавця не менше ніж за 7 (сім) робочих днів до дати дострокового припинення Рекламної кампанії (та/або надання інших послуг за Договором) та оплативши фактично надані Виконавцем послуги до дати дострокового припинення Рекламної кампанії (та/або надання інших послуг за Договором) включно (якщо Рекламна кампанія (та/або надання інших послуг за Договором) проводилась (відбувалось)). Крім того, Замовник має компенсувати Виконавцю всі документально підтверджені збитки останнього, що спричинені такою відмовою від проведення Рекламної кампанії (та/або надання інших послуг за Договором) в десятиденний строк від дати такої відмови. У випадку проведення Замовником попередньої оплати Рекламної кампанії (та/або інших послуг за Договором) Виконавець повертає Замовнику суму вартості Рекламної кампанії (та/або інших послуг за Договором) або її частини, від проведення якої відмовився Замовник;
4.3. За цим Договором Виконавець зобов'язується:

4.3.1. без затримок надавати Замовнику поточну інформацію з питань виконання Договору, а також протягом п’яти днів з моменту виникнення, повідомляти про всі істотні ризики, здатні вплинути на надання Послуг. Неповідомлення про вищезазначені обставини позбавляють Виконавця права на них посилатися.

4.3.2. своєчасно і в повному об’ємі надавати обумовлені в цьому Договорі та Додатках до нього Послуги;

4.3.3. дотримуватись конфіденційності відносно цього Договору, завдань Замовника та іншої інформації, пов'язаної з Договором.

4.3.4. протягом одного робочого дня з моменту надання Рекламних матеріалів Замовником, підтвердити, що Рекламні матеріали відповідають технічним та контекстуальним вимогам. У випадку невідповідності матеріалів зазначеним технічним та контекстуальним вимогам, негайно інформувати про це Замовника, шляхом надіслання своїх зауважень електронною поштою на електронну адресу зазначену у реквізитах. Зауваження вважаються надісланими, якщо Виконавець отримав підтвердження одержання Замовником повідомлення електронною поштою.

4.3.5. У разі надання Замовником вмотивованої відмови в письмовій формі від підписання Акту прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), відповідно до п.4.1.6. Договору, Виконавець зобов’язується протягом 5 (п’яти) робочих днів усунути всі недоліки в наданих послугах, та надати Замовнику повторно для підпису Акт прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

4.3.6. При виконанні зазначених у даному Договорі обов'язків Виконавець керується чинним законодавством України, положеннями Договору та Додатків до нього і не здійснює протиправних дій.
4.4. При виконанні умов Договору Виконавець має право:

4.4.1. надавати Послуги Замовнику на підставі власної практики;

4.4.2. просити Замовника надати йому повну інформацію, яка стосується предмету Договору;

4.4.3. на оплату своїх Послуг;

4.4.4. для виконання зобов’язань по даному Договору залучати третіх осіб без попереднього узгодження з Замовником. При цьому Виконавець несе повну відповідальність перед Замовником за дії третіх осіб, залучених останнім для виконання зобов’язань по даному Договору, та за можливі порушення даного Договору;

4.4.5. у разі несплати Замовником вартості послуг у визначений в цьому Договорі та/або у відповідному Додатку строк, зупинити надання Послуг за відповідним Додатком до моменту оплати Послуг з негайним письмовим повідомленням про таке Замовника.5. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


    1. Права інтелектуальної власності на рекламні матеріали, що передаються Виконавцю для надання послуг за цим Договором, належать Замовнику;

    2. Використання права інтелектуальної власності Виконавцем, за цим Договором здійснюється з дозволу Замовника;

    3. Немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений Виконавцем за замовленням (рекламний кліп, інші рекламні матеріали), належить Виконавцю. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений Виконавцем за замовленням, належать Виконавцю і переходять до Замовника з моменту підписання Акту прийому – передачі наданих послуг та повної оплати вартості Послуг.


6. ОБСТАВИНИ ФОРС-МАЖОРУ


6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, якщо воно викликано дією обставин непереборної сили (форс-мажор), які Сторони не могли передбачити або запобігти розумними діями. У випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор), термін виконання зобов'язань відсувається на термін дії таких обставин.

6.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажор) Сторони розуміють обставини, які виникли поза волею Сторін, і які(им) Сторони не в змозі були передбачити, запобігти, уникнути, що наступили після підписання цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, як-то: війна, бойові дії без оголошення війни, масові безладдя, страйки, локаути, державні перевороти, стихійні лиха (урагани, землетруси, повені, пожежі й ін., аварії в системі енергозбереження та зв’язку, а також рішення органів державної влади, тощо, якщо такі обставини призвели до об'єктивної неможливості для Сторін (Сторони) виконати свої зобов'язання за цим Договором.

6.3. Про настання таких обставин Сторони повинні повідомити один одного протягом 3 (трьох) календарних днів з дати настання таких обставин. Факт настання та період існування обставин непереборної сили (форс-мажор) підтверджується довідкою, виданою Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом. Сторона позбавляється права посилатися на дію форс-мажорних обставин, якщо дія таких обставин не підтверджена зазначеною в цьому пункті довідкою, або у випадку порушення Стороною строку повідомлення іншої Сторони згідно даного пункту.

6.4. У випадку, якщо дія обставин непереборної сили (форс-мажор) буде тривати більше одного календарного місяця, Сторони зобов'язані провести переговори з метою виявлення можливих альтернативних варіантів виконання зобов'язань. Якщо Сторони не дійдуть згоди щодо наступної співпраці кожна з Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, за умови компенсації одна одній фактично понесених за даним Договором витрат.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони зобов'язані відшкодувати одна одній усі збитки, заподіяні у зв'язку з невиконанням цього Договору.

7.2. За порушення строків оплати вартості Послуг Виконавця за цим Договором Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення від суми простроченого платежу та інші санкції, передбачені чинним законодавством.

7.3. Якщо розміщення Рекламних матеріалів Замовника в мережі Інтернет за цим Договором та Додатками до нього не відбулося або відбулося неякісно, Виконавець компенсує Замовнику таке порушення шляхом розміщення Рекламних матеріалів в мережі Інтернет у обсязі та протягом часу, який дорівнює подвійному обсягу та часу не розмішеного/розміщеного несвоєчасно та/або розміщеного неякісно Рекламного матеріалу, попередньо узгодивши строки такого розміщення із Замовником. Сторони погодили, що неякісне розміщення рекламних матеріалів за цим Договором це зокрема, але не обмежуючись: перекручення або відсутність тексту, невідповідність розміщених рекламних матеріалів наданим Замовником матеріалів, перенесення строків реклами без погодження з Замовником.

7.4. Виконавець не несе відповідальності за закриття обумовлених у відповідному Додатку веб-сайтів та, у зв’язку з цим, нерозміщення/неякісне розміщення рекламних матеріалів, а також за нерозміщення/неякісне розміщення рекламних матеріалів, що сталось у зв’язку із перебоями та затримками в роботі мережі Інтернет. У цьому випадку вартість рекламних послуг за відповідним Додатком зменшується відповідно на вартість розміщення рекламних матеріалів на веб-сайтах, які закрилися, за винятком вартості розміщення, що фактично відбулося до моменту їх закриття. У випадку здійснення Замовником передплати, Виконавець повертає Замовнику суму грошових коштів, сплачених Замовником за розміщення реклами на веб-сайтах, які закрилися, за винятком вартості розміщення, що фактично відбулося до моменту їх закриття.

7.5. Виконавець не несе відповідальності за нерозміщення/неякісне розміщення рекламних матеріалів, недотримання строків, невиконання робіт або неналежне виконання зобов’язань за Договором в разі, якщо неможливість виконання зобов’язань за Договором спричинене з вини Замовника, а саме через:

- ненадання необхідної для виконання робіт/надання послуг інформації або матеріалів та/або

- затримку у наданні інформації або матеріалів необхідних для виконання робіт/надання послуг та/або

- затримку у погодженні та/або наданні коментарів, щодо наданих на затвердження матеріалів.

7.6. Замовник несе відповідальність за порушення вимог законодавства про рекламу, що стосуються:

- замовлення реклами продукції виробництво та/або обіг якої заборонено законом;

- надання недостовірної інформації Виконавцю реклами, необхідної для виробництва реклами;

- замовлення розповсюдження реклами, забороненої законом;

- недотримання встановлених законом вимог щодо змісту реклами;

- порушення прав третіх осіб при виготовленні реклами.
8. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

8.1. Кожна із Сторін зобов’язується зберігати конфіденційність у відношенні інформації, якою Сторони обмінюються в ході виконання цього Договору, зобов’язується не розголошувати таку конфіденційну інформацію, інформацію, що стосується комерційної таємниці Замовника, інформацію про промисловий, комерційний, науковий досвід Сторін, інформацію, що визначена цим розділом Договору як конфіденційна, інформацію щодо управління, структури та особливостей діяльності кожної з Сторін, як отриману від іншої Сторони, так і ту, яка буде отримана протягом строку дії цього Договору, а також інформацію відносно умов попереднього погодження, підготовки, укладення, виконання, розірвання цього Договору та відносно інших умов цього Договору.

Виконавець несе повну відповідальність за дотримання умов конфіденційності, встановлених цим розділом Договору, всіма співробітниками Виконавця та іншими особами, які отримують доступ до конфіденційної інформації від Замовника через та з метою виконання цього Договору.

8.2. Обмін електронними повідомленнями повинен здійснюватися у захищеному вигляді.

8.3. Комерційною таємницею Замовника за цим Договором, Сторони визначають наступну інформацію, як в стадії розробки, підготовки, так і в стадії кінцевого результату, включаючи, але не обмежуючись:

- зміст завдань Замовника,

- ідеї для рекламних кампаній або розробки ресурсу,

- програмна база ресурсу,

- рекламні концепції, стратегії, плани, програми,

- оригінал-макети, ескізи, дизайни,

- тексти для реклами та наповнення сайтів,

- інформація, тексти, дизайни, зображення для Інтернет сайту, до яких відсутній публічний доступ,

- плани, графіки, адресні програми розміщення реклами та іншої діяльності Замовника,

- результати (поточні та /чи кінцеві) досліджень, вивчення ринку продукції,

- фотоматеріали,

- база даних споживачів (адресна база, та ін.) Замовника,

- ін. інформація, матеріали, з якими та/чи над створенням яких працює Виконавець за цим Договором.

8.4. У випадку передання, розголошення (в тому числі таке поводження з матеріалами, що містять конфіденційну інформацію, комерційну таємницю, що припускає реальну можливість доступу до неї третіх осіб) конфіденційної інформації, зазначеної в цьому розділі (включаючи комерційну таємницю Замовника), повністю чи частково, опублікування, інше розголошення такої інформації, чи будь-яке інше її використання, не врегульоване цим Договором, в період дії цього Договору, а також протягом 3 (трьох) календарних років після припинення дії (в т.ч. розірвання) цього Договору, за відсутності письмового узгодження такого використання з Замовником, Виконавець зобов’язується компенсувати Замовнику витрати, понесені внаслідок такого розголошення, в строк 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання обґрунтованої претензії Замовника. У випадку, якщо Виконавець висуває обґрунтовані заперечення на претензію Замовника – стягнення зазначеної в цьому пункті компенсації здійснюється Замовником у судовому порядку.

8.5. Інформація не буде вважатися конфіденційною у випадках:

- інформація вже відома отримуючій Стороні до моменту укладання цього Договору;

- інформація є або стане загальновідомою внаслідок невірних, недбалих або умисних дій з боку розкриваючої сторони;

- інформація отримана від третьої особи без обмежень та без порушення цього Договору.


9. ДОДАТКОВІ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1.  Цим Сторони гарантують один одному, що всі переговори за Договором, так само як і його підписання, здійснювалися їх належним чином уповноваженими представниками, на підтвердження чого Сторони надали одна одній всі необхідні для підтвердження таких повноважень документи. Надалі Сторони не мають права посилатися на відсутність необхідних повноважень у своїх представників, що вели переговори і що підписали цей Договір, як на підставу для визнання будь-якої частини Договору або всього Договору недійсним.

9.2. Замовник та Виконавець є платниками податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Податковим Кодексом України.

9.3. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одну про зміну свого податкового статусу, адреси, інших реквізитів тощо, протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати такої зміни шляхом надсилання листа за адресою, що вказана в пункті 10 даного Договору. У разі неповідомлення або повідомлення з порушенням п’ятиденного строку про зміну реквізитів/реквізиту вина Сторона несе відповідальність за можливе настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

9.4. За взаємною згодою Сторін до положень цього Договору можуть бути внесені зміни та/або доповнення. Такі зміни і доповнення до Договору є дійсними тільки в тому разі, якщо вони оформлені у вигляді Додатку до цього Договору, вчиненому в письмовій формі, підписаному уповноваженими представниками Сторін і скріпленому печатками Сторін. Цей Договір складає єдине ціле з усіма його Додатками, виправленнями і доповненнями. Договір не може розглядатися і/або тлумачитися без врахування змісту Додатків до нього.

9.5. Всі повідомлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином, у випадку якщо вони здійснені у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур’єром, телеграфом, або врученні особисто за зазначеними адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділення зв'язку одержувача.

9.6. Недійсність якого-небудь положення Договору з підстав, передбачених законодавством, що застосовується, не призводить до недійсності всього Договору. У випадку, якщо будь-яке положення Договору стає недійсним на підставі, передбаченій законодавством, що застосовується, Сторони проведуть добросовісні переговори з метою якнайшвидшої заміни положень Договору, що стали недійсними, положеннями, що дозволяють досягнути подібного результату. Обумовлена в цьому пункті Договору заміна положень Договору, що стали недійсними, оформляється у вигляді Додатку до Договору.

9.7. Цей Договір укладений українською мовою в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Каталог: upload -> content
upload -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
upload -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
content -> Київський університет туризму, економіки І права наукові записки кутеп
content -> Україна в революційну добу
content -> Київського університету туризму, економіки І права
content -> Київський університет туризму, економіки І права наукові записки кутеп
content -> Випуск 7 Серія: філософські науки
content -> Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
content -> Київського університету туризму, економіки І права


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка