Закону України «Про місцеві державні адміністрації»Сторінка1/16
Дата конвертації23.11.2018
Розмір2.07 Mb.
#67712
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
31.01.2018 м.Суми № 66-ОД

Про план роботи Сумської обласної державної адмініст-рації на 2018 рік

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Регламенту Сумської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 08.09.2015 № 423-ОД (зі змінами):

1. Затвердити план роботи Сумської обласної державної адміністрації на 2018 рік (далі – план роботи), що додається.

2. Першому заступнику голови, заступникам голови, керівнику апарату Сумської обласної державної адміністрації, відповідальним виконавцям забезпечити своєчасне виконання заходів, передбачених зазначеним планом роботи.

3. Відділу контролю апарату Сумської обласної державної адміністрації здійснювати поточний контроль за виконанням плану роботи у терміни, встановлені у ньому для виконання відповідних заходів.

4. Організаційному відділу апарату Сумської обласної державної адміністрації здійснювати наступний контроль за результатами виконання заходів, передбачених планом роботи.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова Сумської обласної

державної адміністрації М.О.Клочко
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Сумської обласної

державної адміністрації

31.01.2018 № 66-ОД

План

роботи Сумської обласної державної адміністрації на 2018 рік
1. Основні цілі та напрямки діяльності адміністрації
1.1. Напрямок діяльності: бюджетна політика у сфері місцевих бюджетів.

1.1.1. Ціль: реалізація основних напрямів державної та регіональної фінансової, податково-бюджетної політики, здійснення загальної організації та координації учасників бюджетного процесу з питань формування і виконання місцевих бюджетів області на рівні міст і районів.

Заходи на реалізацію цілі:


з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результат1.

Координація діяльності усіх учасників бюджетного про-цесу щодо дотримання бю-джетного законодавства

Протягом року

Департамент фінансів Сумської обласної державної адміністрації

Марченко О.О.

Сталий бюджетний процес

2.

Моніторинг основних показ-ників виконання дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів, підготовка відпо-відних інформаційно-аналі-тичних матеріалів

Оцінка та прогноз виконання дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів

3.

Оцінка ризиків виконання місцевих бюджетів

Збалансовані місцеві бюджети, виконанні вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України, своєчасна оплата енергоносіїв

4.

Проведення експертизи рішень районних та міських (міст обласного значення) рад, об’єднаних територі-альних громад про зат-вердження бюджету та внесення змін до нього щодо відповідності бюджетному законодавству

Забезпечено дотримання бю-джетного законодавства при формуванні та виконанні місце-вих бюджетів, забезпечення виконання вимог статей 111, 115, 122 Бюджетного кодексу України


1.1.2. Ціль: забезпечення стабільності бюджетного процесу на обласному рівні.

Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результат1.

Складання розпису об-ласного бюджету Сумської області на 2018 рік

Січень

Департамент фінансів Сумської обласної державної адміністрації

Марченко О.О.

Затверджений розпис обласного бюджету Сумської області на 2018 рік, забезпечено виконання вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 та статті 78 Бюджетного кодексу України

2.

Комплекс заходів з форму-вання проекту обласного бюджету Сумської області на 2019 рік та прогнозних показників на наступні за плановим два бюджетні періоди

До 25 грудня

Затверджений обласний бюджет та стабільне фінансування бюджетних установ і регіона-льних програм, забезпечено виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України

3.

Фінансування бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету та субвенцій, що передаються з державного бюджету

По мірі

надходження пропозиційФункціонування бюджетних установ та здійснення заходів

4.

Підготовка звітів про виконання обласного бюджету Сумської області за 2017 рік, за І квартал 2018 року, за перше півріччя 2018 року, за 9 місяців 2018 року

Протягом року у двомісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду

Затверджені звіти про виконання обласного бюджету Сумської області за 2017 рік, за І квартал 2018 року, за перше півріччя 2018 року, за 9 місяців 2018 року, забезпечення виконання вимог статті 80 Бюджетного кодексу України

5.

Внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2018 рік

Протягом року

Ефективне використання коштів обласного бюджету

6.

Проведення перевірки пра-вильності планування видат-ків у кошторисах бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету

Ефективне використання бюд-жетних коштів, забезпечення виконання вимог Порядку складання, розгляду, затвер-дження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджет-них установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228

7.

Здійснення аналізу стану виконання дохідної частини обласного бюджету Сумсь-кої області у розрізі податків і зборів

Офіційний висновок про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету, забезпечення виконання вимог статті 78 Бюджетного кодексу України


1.2. Напрямок діяльності: реалізація бюджетної політики у сфері державних фінансів на рівні області.

1.2.1. Ціль: реалізація трансфертної бюджетної політики в області.

Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результат1.

Аналіз розподілу та моні-торинг використання коштів трансфертів з державного бюджету

Протягом року

Департамент фінансів Сумської обласної державної адміністрації

Марченко О.О.

Справедливий і неупередже-ний розподіл фінансового ресурсу між територіальними громадами

2.

Своєчасне перерахування трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам на підставі Порядків та умов, затверджених Кабінетом Міністрів України

Вчасне відшкодування пільг, житлових субсидій, допомог, компенсаційних виплат; за-безпечення строків проведен-ня трансакційних операцій, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 № 1132 та від 04.03.2002 № 256


1.2.2. Ціль: фінансове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів.

Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результат1.

Складання звіту про виконання паспорту бюд-жетної програми за 2017 рік за бюджетною програмою 7881010 «Здійснення вико-навчої влади у Сумській області»

Лютий

Департамент фінансів Сумської обласної державної адміністрації

Марченко О.О.

Забезпечено відкритість звіту про витрачання коштів на утримання органів влади через програмно-цільовий метод бюджетування відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверд-жених наказом Мінфіну від 29.12.2002 № 1098

2.

Розподіл доведених асиг-нувань державного бюджету в розрізі розпорядників коштів нижчого рівня за бюджетною програмою 7881010 «Здійс-нення виконавчої влади у Сумській області»

Після доведення показників Міністерством фінансів України

Забезпечено виконання вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошто-рисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228

3.

Розробка паспорту бю-джетної програми на 2018 рік за бюджетною програмою 7881010 «Здійснення вико-навчої влади у Сумській області»

Протягом

30 днів після набрання чинності законом про Державний бюджет України на 2018 рікЗабезпечено відкритість пла-нування коштів на утримання органів влади через про-грамно-цільовий метод бюд-жетування відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затвер-джених наказом Мінфіну від 29.12.2002 № 1098

4.

Розробка та подання Міністерству фінансів Укра-їни узагальненого бюджет-ного запиту до проекту державного бюджету на 2019 рік у частині видатків на утримання обласної та районних державних адміні-страцій

У встановлені Мінфіном строки

Дотримання вимог Бюджет-ного кодексу України, Інст-рукції з підготовки бюджетних запитів, затвердженої наказом Мінфіну 06.06.2012  № 687 та визначення реальної потреби органів влади у видатках на утримання для повноцінного виконання функцій і повно-важень, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації»

5.

Проведення експертизи штат-них розписів, кошторисів, планів асигнувань загального фонду, планів спеціального фонду апаратів районних державних адміністрацій, структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації

Протягом року

Упереджено випадки пору-шення вимог законодавства

6.

Розподіл відкритих асиг-нувань загального фонду державного бюджету на фінансування місцевих дер-жавних адміністрацій області за бюджетною програмою 7881010 «Здійснення вико-навчої влади у Сумській області»

Фінансове забезпечення ді-яльності місцевих органів виконавчої влади регіону в рамках виконання вимог Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мін-фіну від 24.12.2012  № 1407


1.3. Напрямок діяльності: економічний розвиток Сумської області.

1.3.1. Ціль: реалізація державної регіональної економічної політики.

Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результат1.

Аналіз виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Сум-ської області на 2017 рік

Січень

Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації

Марченко О.О.

Оцінка стану реалізації Прог-рами економічного і соці-ального розвитку Сумської області на 2017 рік

2.

Моніторинг реалізації 42 технічних завдань, включе-них до Плану реалізації Стратегії регіонального роз-витку Сумської області на період до 2020 року на 2015-2017 роки

Лютий

Оцінка результативності реа-лізованих технічних завдань, виявлення нереалізованих та прийняття рішення щодо їх подальшої реалізації. Підго-товка звітів про результати реалізації проектів регіональ-ного розвитку та висвітлення їх на веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області

3.

Моніторинг реалізації Дер-жавної стратегії регіональ-ного розвитку України та плану її заходів з реалізації відповідно до індикативних показників, визначених розпорядженням голови Сум-ської обласної державної адміністрації від 22.01.2016 № 18-ОД «Про план роботи Сумської обласної державної адміністрації на 2016-2017 роки з виконання завдань Державної стратегії регіо-нального розвитку України на період до 2020 року»

За результатами 2016-2017 років підбиття підсумків стану виконання індикаторів резуль-тативності 43 запланованих заходів та завдань Державної стратегії регіонального роз-витку України на період до
2020 року в Сумській області (порівняння базових і прог-нозних значень). Підготовка звіту про виконання завдань Державної стратегії та з оцінки результативності її реалізації, подання його на затвердження голові Сумської обласної державної адмініст-рації, направлення Міністер-ству регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому-нального господарства Украї-ни та висвітлення на веб-пор-талі місцевих органів виконав-чої влади Сумської області

4.

Проведення оцінки показ-ників соціально-економічного розвитку з метою визначення територій депресивними

Червень

Визначення депресивних те-риторій в області та забез-печення їх сталого розвитку

5.

Проведення оцінки внут-рішньорегіональної дифе-ренціації соціально-еко-номічного розвитку міст та районів області

Липень

Запобігання поглибленню диспропорцій у розвитку адміністративних територій області

6.

Підготовка проекту Прог-рами економічного і соці-ального розвитку Сумської області на 2019 рік

Грудень

Забезпечення сталого соціаль-но-економічного розвитку області та підвищення добробуту громадян

7.

Моніторинг процесу деце-нтралізації влади та рефор-мування місцевого самовря-дування

Щомісяця

до 5 числаРеалізація комплексу заходів щодо удосконалення сфер життєдіяльності населення, зокрема освіти, охорони здоров’я, соціального захисту тощо з метою виявлення поточних проблем та вчасного реагування на них
8.

Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку Сум-ської області за видами економічної діяльності

Щомісяця

до 5 числа

Аналіз стану розвитку окре-мих сфер економічної діяль-ності із визначенням основних причин, що вплинули на результати роботи галузей

9.

Розрахунок та моніторинг інтегрованих показників ефективності діяльності керівництва районних дер-жавних адміністрацій

Щомісяця

до 15 числаЗа результатами ранжування отриманих інтегрованих по-казників проведення рейтин-гової оцінки районів для виявлення стану справ на конкретній території та прийняття відповідних управ-лінських рішень

10.

Формування відомостей про об’єкти державної власності

До

25 квітня,

25 травня,

25 серпня,25 листопада

Облік об’єктів державної власності

11.

Моніторинг реалізації 39 тех-нічних завдань, включених до Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Сум-ської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки

Щокварталу до 20 числа другого місяця, що настає за звітним

Оцінка результативності реалізованих технічних зав-дань, виявлення нереалізо-ваних та прийняття рішення щодо їх подальшої реалізації. Підготовка звітів про резуль-тати реалізації проектів регіонального розвитку та висвітлення їх на веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області

12.

Внесення змін та аналіз виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2018 рік

Протягом року

Оцінка стану реалізації Про-грами економічного і со-ціального розвитку Сумської області на 2018 рік, підготовка та внесення на розгляд Сумської обласної ради змін до основних заходів Програмиекономічного і соціального розвитку Сумської області на 2018 рік, що надасть можли-вість поліпшити результати діяльності в окремих сферах соціально-економічного роз-витку регіону та вирішити актуальні проблемні питання області

13.

Сприяння формуванню спро-можних територіальних гро-мад в області відповідно до перспективного плану форму-вання територій громад Сумської області

Створення на території області об’єднаних територі-альних громад відповідно до перспективного плану форму-вання територій громад Сумської області, поліпшення їх соціально-економічного та культурного розвитку

14.

Підготовка щорічного звіту та щомісячних доповідей голови Сумської обласної державної адміністрації

Аналіз динаміки показників соціально-економічного роз-витку регіону, виявлення позитивних та негативних тенденцій соціально-економіч-ного розвитку Сумської області

15.

Розробка Стратегії регіональ-ного розвитку Сумської області на 2021-2025 роки

Формування комплексної системи завдань, що базува-тимуться на розумінні поточної ситуації та рівня розвитку всієї області, її міст та районів і зможуть забезпечити досягнення стратегічного бачення та створення регіону сталого розвитку, де гармонійно поєднуватимуться інноваційна промисловість, екологічне сільське господарство, висока якість людського капіталу та безпечне довкілля

16.

Реалізація швейцарсько-українського проекту «Під-тримка децентралізації в Україні» DESPRO (ІІІ фаза)

Поліпшення базової місцевої інфраструктури у сфері водопостачання, водовідве-дення та поводження з ТПВ

17.

Формування та затверд-ження переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету. Мо-ніторинг ефективного вико-ристання коштів обласного бюджету

Розбудова та поліпшення стану об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури області

18.

Технічний супровід реалі-зації проектів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок субвенції з дер-жавного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Моні-торинг ефективного вико-ристання коштів державного бюджету

19.

Формування та затверд-ження переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Моніторинг ефективного використання коштів дер-жавного бюджету

20.

Технічний супровід реалі-зації проектів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок субвенції з дер-жавного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад. Моніторинг ефективного використання коштів дер-жавного бюджету

Каталог: images -> docs -> 2017
docs -> 2013 загальні положення
docs -> Закон України «Про загальну середню освіту»
docs -> Кінець ХІХ -п. ХХ ст принесли величезну кількість відкриттів І породили ілюзорну віру у всемогутність техніки, що привело до зміни художньої свідомості. Це характерно І для 20-х, 60-х, 80-х років
docs -> Час змін у ядерній енергетиці
docs -> Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
docs -> Програма 2006р предмета "Я і Україна " відводилося 35 годин на рік Навчальна програма 2011 р предмета "
docs -> Рецензенти: н 34
2017 -> Виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за I квартал 2017 року
2017 -> Виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за II квартал 2017 року


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка