Запорізький національний технічний університет


Інтерактивні освітні технологіїСторінка4/4
Дата конвертації09.09.2018
Розмір309 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4

9. Інтерактивні освітні технології

Для вивчення лекційного матеріалу дисципліни застосовуються аудіовізуальні (мультимедійні, презентаційні) технології, які підвищують наочність, інформативність у подачі інформації, дозволяють економити час занять.

В ході проведення практичних занять використовуються такі технології, як проблемне навчання, індивідуалізоване навчання з груповим обговоренням підсумків, робота в микрогруппах, презентаційна та ігрова технології, семінар у формі круглого столу чи диспуту.

10. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни
Основна література:

1 Базовий компонент дошкільної освіти [Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л. та ін.]; наук. керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д. п. н. – К. : ТОВ «МЦФЕР−Україна», 2012. – 26 с.

2. Вакуленко Л. С. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология детей

с нарушениями речи: учебно-методическое пособие / Л.С. Вакуленко. – М. : Форум, 2013. –

272 c.

3. Головчиц Л. А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение дошкольников с нарушением слуха: Учебное пособие / Л. А. Головчиц. – М.: КДУ, Владос-Пр., 2013. – 320 c.4. Зайцев С. М. Первый год жизни ребенка. Уход, лечение, воспитание / С. М. Зайцев. – Мн. : Книжный Дом, 2013. – 512 c.

5. Кондукова С. В. Формування сенсорних здібностей дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення засобом ігрової діяльності [Текст] : [посібник] / С. В. Кондукова,

В. О. Кондратенко. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2011. – 111 с.

6. Лупінович С. М. Довідник вчителя-логопеда / С. М. Лупінович. – Запоріжжя, 2007. – 127 с.

7. Мазильникова Н. Н. Эколого-валеологическое воспитание дошкольников.

Организация прогулок в летний период / Н. Н. Мазильникова. – СПб. : Детство Пресс, 2013. –96 c.

8. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку / Наук. керівництво З.П.Плохій. – К.: 1999. – 288 с.

9. Огнев`юк В. О. Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «ДИТИНА» / В. О. Огнев’юк; наук. ред. Н. В. Кудикіна, В. У. Кузьменко; авт. кол. Е. В. Бєлкіна, Н. І. Богданець-Білоскаленко та ін. – 3-є вид. доопрац. та доп. – К. : Київськ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 2012. – 400 с.

10. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка / Т. І. Поніманська. – К. : Академвидав. – 2013. – 456 с.

11. Проскура О. В. Дитина. Програма навчання і виховання дітей дошкільного віку від двох до семи років / О. В. Проскура, Л. П. Кочина, В. У. Кузьменко, Н. В. Кудикіна. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка. – 2012. – С. 94-99, 162-165, 239-243, 399-406.

12. Рібцун Ю. В .Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення : програмно-методичний комплекс / Ю. В. Рібцун. – К., 2012. – 258 с.

13. Рібцун Ю. В. Корекційно-розвивальна та навчально-виховна робота з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення : навч.-метод. посіб. / Ю. В. Рібцун. – К. : «Педагогічна думка», 2014. – 238 с.

14. Рібцун Ю. В. Професійний довідник учителя-логопеда дошкільного навчального закладу [текст] / Ю. В. Рібцун. – Х. : Вид. група „Основа”, 2013. – 239 [1] с. – (Серія „Професійний довідник”).

15. Стребелева А. Л. Специальная дошкольная педагогика: учебное пособие /

Е. А. Стребелева, А. Л. Венгер, Е. А. Екжанова и др.; Под ред. Е. А. Стребелевой. – М. : Академия. – 2001.

16. Соботович Є.Ф., Трофименко Л.І. Особливості засвоєння дітьми із НЗНМ узагальненого лексичного значення слова та його понятійної співвіднесеності // Дефектологія. – 2000. – №1. – С. 16 – 19.

17. Соботович Є.Ф. Критерії оцінювання мовленнєвого розвитку дитини (у його лексичній ланці) на різних вікових етапах. Нормативні показники мовленнєвого розвитку (у його граматичній ланці) дитини дошкільного віку // Дефектологія. – 2003. – №2. – С. 2 – 11.

18. Соботович Є.Ф. Нормативні показники мовленнєвого розвитку (в його фонетико-фонематичній ланці) дітей дошкільного віку // Дефектологія. – 2002. – №3. – С. 2 – 4.

19.Трофименко Л.І. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення: програмно-методичний комплекс/ Трофименко Л.І.-К; Нац.акад.пед.наукУкр. Інст спец.пед..,2012

Додаткова:

1. Нильсен Д. 1001 совет родителям по воспитанию детей / Д. Нильсен, Л. Лотт, С. Гленн; Пер. с англ. И. Кочнева. – СПб. : Питер, 2013. – 400 c.

2. Осеннева М. С. Теория и методика музыкального воспитания : Учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / М. С. Осеннева. – М. : ИЦ Академия, 2013. – 272 c.

3. Пахомова Н. Г. Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з дизартрією до навчання в школі [Текст] : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.03 /

Н. Г. Пахомова ; Ін-т соц. педагогіки АПН України. – К. : [б. в.], 2006. – 20 с.

4. 11. Пінчук Ю.В. Методичні засади фізичного виховання дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення // Логопедія. – №2 / Ю. В. Пінчук. – 2012. – С. 68-71.

5. Плохій З. П. Виховання екологічної культури дошкільників / З. П. Плохій. – К., 2002. –173 с.

6. Рібцун Ю. В. Використання ігрових прийомів у розвитку артикуляційної моторики молодших дошкільників із ЗНМ / Ю. В. Рібцун // Дефектологія. – 2008. – № 1. – С. 11–13. 19.

7. Рібцун Ю. В. Віршики, картинки, звуки для забави і науки. Фонетико-фонематична компетентність дошкільника (у двох частинах) [альбом для ігор-занять з дітьми 3–6 років]. – Х. : Видавнича група „Основа”, 2013. – 176 с. : іл. – (Серія „Мовленнєва полікомпетентність дошкільника”)

8. Рібцун Ю. В. Дидактична багатоваріативна гра „Чарівний будиночокˮ / Ю. В. Рібцун // Логопед. – 2012. – № 9 (21). – С. 33–36.

6. Сергеева В. П. Основы семейного воспитания : Учебник для студ. среднего

профессионального образования / В. П. Сергеева, Э. К. Никитина, М. Н. Недвецкая. – М. : ИЦ Академия, 2013. – 192 c.

7. Тимошенко Е. Чудо Монтессори или учение без мучения и воспитание без оценок, наград и наказаний. Заметки для родителей / Е. Тимошенко. – М. : Форум, 2013. – 248 c. УЦ Перспектива, 2013. – 120 c.

11. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

1. http://www.findlib.ru/

2. http://www.logopunkt.ru/

3. http://flogiston.ru/library

4. http://www.moi-detsad.ru/

5. http://www.logoped.ru/

6. http://potomy.ru/

7. http://www.defectolog.ru/

8. http://www.gold-child.ru/

9. http://www.invalid-detstva.ru/index.php

10.http://logopedshop.ru/

11.http://psycholib.freevar.com/

12.http://adalin.mospsy.ru/index.shtml

13.http://pedlib.ru

14.http://public-library.narod.ru/

15.http://www.kodges.ru/

16.http://psylib.myword.ru/index.php?automoduleownloads

17.http://downsyndrome.at.ua/publ/14-1 -0-144


Каталог: sites -> default -> files -> konf
konf -> Конспект лекцій до курсу "Теорія масової інформації" для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності: 030301 -"
konf -> Тексти лекцій
konf -> Методичні вказівки для практично та самостійної роботи з дисципліни «Граматика німецької мови»
konf -> Методичні вказівки до виконання контрольних завдань І їх оформлення
konf -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української культури»
konf -> Методичні рекомендації до написання курсових робіт з історії зарубіжної літератури для студентів гуманітарного факультету
konf -> Від оновлення знань – до професіоналізму
konf -> Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Анотування и реферування науково-технічної літератури" для студентів
konf -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Cучасна українська публіцистика»
konf -> Методичні рекомендації щодо складання списку використаної літератури Київ • 2010 (07) ббк 78. 5я7 м 54


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка