Запорізький національний університетСторінка11/11
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

242. Бойченко Г. М. Правові та процесуальні аспекти визначення особи недієздатною / Г. М. Бойченко, С. С. Шум // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 94–99.

243. П’ятковський В. І. Державна судова адміністрація України як суб’єкт адміністративного права / В. І. П’ятковський // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 648–653.

244. Костів М. В. Адміністративна правосуб’єктність юридичних осіб та особливості її реалізації в адміністративно-деліктних відносинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / М. В. Костів ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2005. – 21 с.

245. Дорохіна Ю. А. Забезпечення прав юридичної особи в адміністративних провадженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Ю. А. Дорохіна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2011. – 20 с.

246. Новоселов В. И. Правовое положение граждан в советском государственном управлении / В. И. Новоселов. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1976. – 217 с.

247. Теремецький В. І. Класифікація суб’єктів податкових правовідносин // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 741–748.

248. Карабань В. Правозастосовчі аспекти системи права / В. Карабань // Право України.  2006. 5. С. 4852.

249. Захарова О. С. Суб’єктний склад цивільних процесуальних правовідносин / О. С. Захарова // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. – № 3 (16). – С. 21–26.

250. Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями : Указ Президента України від 19 травня 2011 р. № 588/2011 // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 16. – Ст. 741.

251. Про визначення розмірів винагород чемпіонам і призерам XI Паралімпійських ігор та їх тренерам : постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 999 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 33. – Ст. 1539.

252. Римар О. Особливості діяльності міжнародного паралімпійського комітету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://librar.org.ua/sections_load.php?s=culture_science_education&id=4083.

253. Шпалко Т. В. Особливості правомочних суб’єктів пенсійних правовідносин інвалідності в солідарній пенсійній системі / Т. В. Шпалко // Правовий Вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 1 (6) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.uabs.edu.ua/library/P_Visnik/Numbers/1_6_2012/06_04_06.pdf.

254. Гниденко О. Г. Напрями спортивної діяльності з інвалідами в роботі державних і громадських організацій / О. Г. Гниденко, Л. І. Котегова // Вісник Черкаського університету. – Вип. 203. – Ч. 1. – С. 42–45.

255. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні : Закон України від 21 березня 1991 р. № 875-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/875–12.

256. Конвенція про права інвалідів : Конвенція ООН, Міжнародний документ від 13 грудня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_g71.

257. Бріскін Ю. А. Феномен ХХ століття – олімпійський спорт інвалідів / Ю. А. Бріскін // Спортивна наука України . – 2006 – № 2 (3) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2006-2/06byaosi.pdf.

258. Приступа Е. Закономерности развития паралимпийского спорта / Е. Приступа, Т. Приступа, Е. Болях // Спортивна наука України . – 2006 – № 2 (3) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2006-2/06penrps.pdf.

259. Гнидюк Н. Визначення поняття публічної адміністрації в acquis communautaire // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2006. – № 10. – С. 74–77.

260. Беньо М. Вплив теорії публічної адміністрації на розвиток адміністративного права (приклад Польщі) // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2006. – № 7. – С. 8–12.

261. Про призначення державних стипендій видатним діячам фізичної культури і спорту : Указ Президента України від 13 квітня 2012 р. № 266/2012 // Офіційний вісник Президента України. – 2012. – № 13. – Ст. 348.

262. Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів з паралімпійських і дефолімпійських видів спорту та їх тренерів : Указ Президента України від 23 серпня 2011 р. № 853/2011 // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 25. – Ст. 993.

263. Про позбавлення стипендії Президента України для видатних спортсменів з дефолімпійських видів спорту та їх тренерів : Розпорядження Президента України від 12 серпня 2011 р. № 244/2011-рп // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 25. – Ст. 1018.

264. Концепція Державної соціальної програми розвитку в Україні спортивної інфраструктури та туристичної інфраструктури у 2011-2020 роках : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 р. № 2068-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2068-2010-%D1%80.

265. Кравчук О. Адміністратвино-правові норми у сфері управління майном державної власності / О. Кравчук // Право України. – 2011. – № 10. – С. 210–217.

266. Про передачу споруди оздоровчо-спортивного призначення із штучним льодовим покриттям у власність територіальної громади м. Дніпропетровська : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 200-р // Урядовий кур’єр. – 2012. – № 73.

267. Про передачу спортивної споруди у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2011 р. № 1256-р // Урядовий кур’єр. – 2012. – № 1.

268. Про Положення про Державну службу молоді та спорту України : Указ Президента України від 31 травня 2011 р. № 636/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 41. – Ст. 1667.

269. Про реабілітацію інвалідів: Закон України від 06 жовтня 2005 р. № 2961-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2961-15.

270. The value of the London 2012 Olympic and Paralympic Games to the UK tourism [Електронний ресурс] Режим доступу : http://www.visitbritain.org/Images/VB%20VL%20Tourism%20Impact%20Study%20-%20exec%20summary_tcm29-15220.pdf.

271. Дейнека О. В. Систематизація суб’єктів державного сектора економіки України / О. В. Дейнека // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 1. – С. 199–206.

272. Павліченко Є. В. Класифікація суб’єктів фінансового моніторингу / Є. В. Павліченко // Форум права. – 2007. – № 3. – С. 190–194.

273. Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу : постанова Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 р. № 993 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993-2008-%D0%BF.

274. Ротерс Т. Г. Постановка проблеми організації виховного процесу в дитячо-юнацьких спортивних школах / Ротерс Т. Г., Мазін В. М. // Педагогіка формування творчості особистості у вищій і загальноосвітній школі. – 2012. – Вип. 24 [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pfto/2012_24/files/P2412_48.pdf.

275. Про затвердження Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю : постанова Кабінету Міністрів України від 05 листопада 1999 р. № 2061. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2061-99-%D0%BF.

276. Про затвердження Порядку надання навчальному закладу статусу спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1354 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/other/26294/.

277. Левадля С. Аналіз діяльності спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю в Україні / С. Левадля // Молода спортивна наука України. – 2009. – Т. 4. – С. 105–109.

278. Левадля С. Поєднання спортивної та навчальної діяльності в училищах фізичної культури / С. Левадля // Молода спортивна наука України. – 2011. – Т. 4. – С. 61–66.

279. Родак С. М. Проблеми діяльності спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю у сучасних умовах / С. М. Родак // Науково-методичний журнал «Теорія та методика фізичного виховання». – 2009. – № 1 (51). – С. 3–6.

280. Про затвердження переліку підприємств, установ, організацій, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклубів та авіаційно-спортивних клубів Товариства сприяння обороні України, що звільняються від сплати земельного податку за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки : постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. № 975 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/975-2011-%D0%BF.

281. Про затвердження Положення про школу вищої спортивної майстерності : наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України від 10.10.2002 р. № 2227 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0933-02.

282. Про затвердження Положення про центри олімпійської підготовки : постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 948 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/948-2011-%D0%BF.

283. Шинкарук О. Особливості олімпійської підготовки спортсменів у зарубіжних країнах / О. Шинкарук // Фізичне виховання, спорт і культура, здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – № 1 (17). – С. 126–130.

284. Шкребтій Ю. М. Організаційне і програмно-нормативне забезпечення олімпійської підготовки / Ю. М. Шкребтій // Спортивна наука України. – 2006. – № 1 (2) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2006-1/06sjmtot.pdf.

285. Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1728-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1728-2010-%D1%80.

286. Тєлєгов О. С. Рекламна діяльність щодо вищого навчального закладу / О. С. Тєлєгов, М. В. Провозін // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 53–64.

287. Петрук Л. А. Особливості організації фізичного виховання студентів за місцем проживання / Л. А. Петрук, А. М. Пасевич, О. Т. Кузнєцова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Вип. 98. – Т. III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/2012_98_3/Petruk.pdf.

288. Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» : Закон України від 17 листопада 2009 р. № 1724-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1724-17/page.

289. Жданова О. Пріоритети в діяльності центрів фізичного здоров я населення «спорт для всіх» / О. Жданова, Л. Чеховська , Н. Городній // Молода спортивна наука України. – 2009. – Т. 4. – С. 62–67.

290. Жданова О. Аналіз обсягів співпраці центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх » / О. Жданова, М. Данилевський, Л. Чеховська // Фізична активність здоров’я і спорт. – 2010. – № 2. – С. 71–77.

291. Про затвердження Положення про центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10 листопада 2011 р. № 1285 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1424-11.

292. Офіційний сайт ФК Динамо Київ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fcdynamo.kiev.ua/.

293. Центральна рада фізкультурно-спортивного товариства «Колос» АПК України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrkolos.org.ua.

294. Офіційний сайт фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://spartak.org.ua/history/82-history.html.

295. Деякі питання центрів з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» : постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 р. № 766 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/766-2011-%D0%BF.

296. Відомості Прес-служби Міністерства освіти і науки, молоді та спорту. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244523942&cat_id=244274160.

297. Олімпійська Хартія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://noc-ukr.org/about/officialdocuments/olimpic-charter/].

298. Про затвердження Положення про надання на конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу : постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 р. № 22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/22-2012-%D0%BF.

299. Фединяк Г.С. Деякі проблеми дії колізійних норм, пов’язаних з реалізацією правосуб’єктності транснаціональними корпораціями та юридичними особами / Г. С. Фединяк // Держава і право. – 2004. – Вип. 23. – С. 247–252.

300. Тюшка А. Правосуб’єктність Європейського Союзу та Європейських Спільнот у класичних теоріях та сучасних експланаціях / А. Тюшка // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». – 2008. – Вип. 23. – С. 185–198.

301. Грицаєнко Л. Л. Проблеми правової природи та правосуб’єктності Європейського Союзу / Л. Л. Грицаєнко // Держава та право. – 2008. – Вип. 39. – С. 611–620.

302. Алфьоров С. М. Адміністративне право : загальна частина : підручник / С. М. Алфьоров. – Х. : Золота миля, 2011. – 374 с.

303. Ярмиш О. Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : підручник / О. Н. Ярмиш, В. О. Серьогін . – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ., 2002. – 672 с.

304. Гой Н. В. Функції оперативного управління на підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції / Н. В. Гой // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2012. – № 8 (34). – С. 103–107.

305. Про затвердження Порядку проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади : наказ Головного управління державної служби від 29 липня 2005 р. № 189.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0901-05.

306. Овсянко Д. М. Административное право : учебное пособие / Д. М. Овсянко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрист, 2001. – 468 с.

307. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Факт, 2003. – 384 с.

308. Кравцова Т. М. Дослідження видів функцій державного управління та їх значення у процесі державно-управлінської діяльності / Кравцова Т. М., Калініченко Г. В. // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 522-527.

309. Коваль Л. В. Адміністративне право : курс лекцій / Л. В. Коваль. – К. : Вентурі, 1998. – 208 с.

310. Про затвердження Порядку проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади : наказ Головного управління державної служби України від 30 березня 2010 р. № 84 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 35. – Ст. 1216.

311. Біла В. Р. Адміністративний договір в діяльності органів державної податкової служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. Р. Біла. – Ірпінь, 2011. – 20 с.

312. Аверьянов В. Б. Аппарат государственного управлення: содержание деятельности и организационные структуры / В. Б. Аверьянов. – К. : Наукова думка, 1990. – 145 с.

313. Бельский К. С. О функциях исполнительной власти / К. С. Бельский // Государство и право. – 1997. – № 3. – С. 14–21.

314. Комарницький В. М. Правове забезпечення функцій держаного управління у сфері природокористування / В. М. Комарницький // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка . – 2010. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlduvs/2010_1/10_1_4_1.pdf.

315. Петров Є. В. Феноменологія адміністративно-господарського права України : монографія / Є. В. Петров. – Харків : Диса плюс, 2012. – 392 с.

316. Горбунова Л. М. Підзаконні нормативно-правові акти: організаційно-правові питання забезпечення законності: дис. ... канд.. юрид. наук : 12.00.07 / Горбунова Лідія Миколаївна ; Київськ. нац. екон. ун-т. – 2005. – 203 с.

317. Толстой Ю. К. К теории правоотношения / Ю. К. Толстой. – Ленинград : Изд-во Ленинградск. ун-та, 1959. – 88 с.

318. Основы права : учебное пособие для средних специальных учебных заведений / под ред. В. В. Лазарева. – 2-е изд., перераб. и доп.– М. : Юристъ, 2001. – 448 с.319. Сирота Д. І. Кореспондуючі права і обов’язки громадянина та працівника міліції: адміністративно-правовий аспект : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Сирота Дмитро Іванович ; Харківський національний університет внутрішніх справ. – Х., 2009. – 196с.

320. Чернадчук Т. О. Концепція юридичних фактів в інформаційній сфері банківської діяльності / Т. О. Чернадчук // Правовий вісник Української академії банківської справи. Науково-практичний журнал. – 2011. – № 2 (5) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pvuabs/2011_2/05_03_02.pdf.

321. Гордєєв В. В. Правова природа юридичного факту / В. В. Гордєєв // Держава і право. – 2011. – Вип. 51. – С. 732–737.

322. Венедіктов С. В. Юридичний факт, як підстава виникнення трудового правовідношення: історія розвитку, визначення, класифікація / С. В. Венедіктов // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 158–165.

323. Manigk Alfred Tatsachen juristische – Handwörterbuch der Rechtswissenschaft. Band V. Berlin - Leipzig, 1928, S. 847 ff.

324. Завальний А. М. Поняття юридичного факту: плюралізм наукових поглядів / А. М. Завальний // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 1. – С. 7078.325. Синцова Т. А. Юридические факты в советском государственном праве // Советское государство и право. – 1976. – № 6. – С. 121–126.

326. Вишневский А. Ф. Развитие учения о юридических фактах как основаниях возникновения правоотношений / А. Ф. Вишневский // Современные проблемы правовых отношений. – 2008. – С. 3451.327. Чувакова Г. М. Дефектність фактичних складів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і наукових учень» / Г. М. Чувакова ; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2004. – 19 с.

328. Пархоменко-Цироциянц С. В. Правове регулювання доходів фізичних осіб в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид.наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»/ С. В. Пархоменко-Цироциянц ; Нац. акад. держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2005. – 20 с.329. Гревцов Ю. К Правопонимание: правовые отношения в связи с юридическими фактами и нормами права / Ю. К. Гревцов // Право України. – 2010. – № 4. – С. 148–155.

330. Віхров О. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни і припинення господарських правовідносин / О. Віхров // Право України. – 2008 . – № 7. – С. 53–57.

331. Кикоть Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права / Г. Кикоть // Право України. – 2003. – № 7. – С. 3033.

332. Харитонова О. І. Адміністративно-правові відносини: концептуальні засади та правова природа : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07 / Харитонова Олена Іванівна. – Одеса, 2004. – 435 с.

333. Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира: у 2 кн. – К.: Либідь, 2011. – (Пам’ятки правничої думки Київського університету). Кн. 1 / уклад. І. С. Гриценко, В. А. Короткий; за ред. І. С. Гриценка. Київ : Либідь, 2011. – LVIII, 500 с.

334. Кикоть Г. Юридичні факти у механізмі правового регулювання: проблеми теорії / Г. Кикоть // Право України. – 2005. – № 7. – С. 109–112.

335. Про відзначення державними нагородами Укарїни з нагоди Дня фізичної культури і спорту : Указ Президента України від 09 вересня 2012 р. № 537/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/15022.html.

336. Коваль О. А. Класифікація юридичних фактів: наукова фікція і реальність / О. А. Коваль // Законодавство України. – 2004. – № 1. – С. 812.

337. Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2003. – 776 с.

338. Завальна Ж. Адміністративний та цивільний договори: порівняльна характеристика / Ж. Завальна // Право України. – 2007. – № 3. – С. 135–138.

339. Куйбіда Р. Адміністративний договір: питання законодавства, доктрини і практики / Р. Куйбіда // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 3. – С. 27–39.

340. Смокович М. Окремі аспекти визначення поняття адміністративного договору / М. Смокович // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 3. – С. 9–22.341. Кодекс про адміністративні правопорушення : станом на 26 черв. 2008 р. – К.: Парлам. вид-во, 2008. – 193 с.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка