Запорізький національний університет


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛСторінка9/11
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.64 Mb.
#399
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Андріїв В. М. Теоретико-правові підходи щодо розуміння сутності права / В. М. Андріїв // Форум права. – 2009. – № 1 – С. 11-15

2. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун ; пер. з рос. – Х. : Консум, 2001. – 656 с.

3. Оніщенко Н. М. Проблеми поняття, сутності та природи права / Н. М. Оніщенко // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 4 – С. 4-9.

4. Пархоменко Н. М. Основні концептуальні підходи до визначення права в сучасній українській юридичній науці / Н. М. Пархоменко //Альманах права. Праворозуміння та правореалізація: від теорії до практики. – 2011. – Вип. 2. – C. 42-47.

5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) від 2 листопада 2004 р. № 15-рп/2004 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 45. – Ст. 2975.

6. Аверьянов А. Н. Системное познание мира: Методологические проблемы / А. Н. Аверьянов. – М. : Политиздат, 1985. – 263 с.

7. Мельник Р. С. Система адміністративного права України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Мельник Роман Сергійович. – Х., 2010. – 415 с.

8. Законы ХІІ таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана (Серия «Памятники римского права») / пер. Ф. Дыдынский. – М. : Зерцало, 1997. – 608 с.

9. Банчук О. Погляди українських представників теорії соціального права на проблему розмежування публічного і приватного права / О. Банчук // Право У країни. – 2005. – № 2. – С. 118-120.

10. Банчук О. А. Проблеми розмежування публічного і приватного права у правовій думці України ХІХ – на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 ”Теорія та історія держави і права; історія політичних і наукових учень” / О. А. Банчук. – К., 2007. – 20 с.

11. Гущина Н. А. Система права и система законодательства: Соотношение и некоторые перспективы развития / Н. А. Гущина // Правоведение. –2003. – № 5. – С. 198–204.

12. Шульга А. М. Теория государства и права / А. М. Шульга. – Х. : Ун-т внутр. дел, 2000. – 131 с.

13. Образцова І. О. Місце бюджетного права в системі фінансового права / І. О. Образцова // Право і безпека. – 2012. – № 2 (44). – С. 61–64.

14. Левицька Н. Нормативно-правовий інститут: загальнотеоретична характеристика / Н. Левицька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Вип. 56. – С. 24–29.

15. Мельник Р. С. Від чого залежить ефективність здійснення адміністративного судочинства? // Вісник господарського судочинства України. – 2008. – № 5. – С. 154–159.

16. Попондопуло В. Ф. О частном и публичном праве / В. Ф. Попондопуло // Правоведение. – 1994. – № 5-6. – С. 53–54.

17. Мельник Р. С. Система адміністративного права України : монографія / Р. С. Мельник. – Харків : Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2010. – 398 с.

18. Аржанов М. О принципах построения системы советского социалистического права / М. Аржанов // Советское государство. – 1939. – № 3. – С. 26–35.

19. Алексеев С. С. Общие теоретические проблемы системы советского права / С. С. Алексеев. – М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1961. – 186 с.

20. Detterbeck Steffen Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht / Steffen Detterbeck. – München : Verlag C. H. Beck München, 2006. – 612 S.

21. Прокопович Г. А. Теории разделения права на частное и публичное / Г. А. Прокопович // Закон и право. – 2007. – № 1. – С. 25–27.

22. Самбор М. А. Інтерес в праві: загальнотеоретичні аспекти розуміння та реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави та права; історія політичних і правових вчень» / М. А. Самбор; Нац. ун-т. внутр. справ. – К., 2009. – 20 с.

23. Чепис О. І. Інтереси в цивільному праві: сутність, місце та особливості захисту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивілне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О.І. Чепис. – Х, 2010. – 16 с.

24. Кряжков А. В. Публичный интерес: понятие, виды и защита / А. В. Кряжков // Государство и право. – 1999. – № 10. – С. 91–99.

25. Перепелиця М. Публічний інтерес як мета діяльності суб’єктів фінансового права / М. Перепелиця // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 2 (57). – С. 113–119.

26. Тотьев К. Ю. Публичный интерес в правовой доктрине и законодательстве / К. Ю. Тотьев // Государство и право. – 2002. – № 9. – С. 19–25.

27. Мисник Г. А. Публичные и частные интересы в экологическом праве / Г. А. Мисник, Н. Н. Мисник // Государство и право. – 2006. – № 2. – С. 29–37.

28. Чиркин В. Е. О публичной власти / В. Е. Чиркин // Государство и право. – 2003. – № 10. – С. 8–15.

29. Мінаєва І. М. Складові поняття «публічна влада» [ Електронне видання] / І. М. Мінаєва // Державне будівництво. – 2008. – № 1. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-1/doc/4/10.pdf

30. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [укл. і гол. ред. В. П. Бусел]. – Ірпінь : Перун, 2001. – 1442 с.

31. Шевченко О. К. Власть. Часть I. Эскиз портрета «незнакомки»: монографія из Серии «История и философия власти» . – Симфереполь : Электронное издание К.О.Ш., 2011. – 120 с.

32. Гегель Г.В. Философия права: пер. с нем. / ред. и сост. Д. А. Керимов и В. С. Нерсесянц. – М., 1990. – 316 с.

33. Ситник О. І. Влада як проблема політичної філософії: аналітичний огляд концепцій / О. І. Ситник // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2008. – № 12. – С. 113–117.

34. Селіванов А. Публічна влада та забезпечення прав і свобод громадян в судовій адміністративній юстиції / А. Селіванов // Вибори та демократія. – 2006. – № 2 (8). – С. 29–35.

35. Конституція України : зі змінами та доповненнями: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 28 черв. 1996 р.]. – Х.: Весна, 2008. – 48 с.

36. Мельник Р. С. Система адміністративного права України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. юрид. наук : спец. 12.00.07. «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Р. С. Мельник. – Х., 2011. – 33 с.

37. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Наук. думка, 2007. – 588 с.

38. Бельский К. С. О предмете и системе науки административного права / К. С. Бельский // Государство и право. – 1998. – № 10. – С. 18–26.

39. Бельский К. С. О системе административного права / К. C. Бельский // Государство и право. – 1998. – № 3. – С. 5–11.

40. Битяк Ю. П. Система адміністративного законодавства та система адміністративного права України / Ю. П. Битяк // Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування : зб. наук. праць. – Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД : Ініціатива, 2000. – С. 18–20.

41. Князев С. Д. Административное право Российской Федерации: предмет, система, реформирование / С. Д. Князев // Известия вузов. Правоведение. – 2001. – № 5. – С. 37–53.

42. Комзюк А. Т. Деякі проблеми предмета та системи адміністративного права / А. Т. Комзюк, І. С. Гриценко // Вісник Одеськ. ін-ту внутр. справ. – 2004. – № 4. – С. 77–80.

43. Кравцов А. Нормативне закріплення принципів адміністративного права України – важливе завдання сьогодення / А. Кравцов // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. – № 4. – С. 62–69.

44. Пухтецька А. Європейські принципи адміністративного права / А. Пухтецька // Українське право. – 2006. – № 1. – С. 309–319.

45. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / автор-упоряд. В. П. Тимошук. – К. : Факт, 2003. – 496 с.

46. Афанасьєв К. К. Адміністративні послуги : навчальний посібник / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ, 2010. – 176 с.

47. Коломоєць Т. О. Адміністративно-деліктне право України: нова парадигма / Т. О. Коломоєць // Вісник Запорізьк. нац. ун-ту. – 2006. – № 1. – С. 38-40.

48. Колпаков В. Адміністративно-деліктне право у юридично-галузевій парадигмі / В. Колпаков // Право України. – 2002. – № 4. – С. 17–21.

49. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник у 2 т. : Т. 1. Загальна частина / редколегія: В. Б. Авер’янов (голова) та ін. – К. : Вид-во «Юрид. думка», 2005. – 2005. – 624 с.

50. § 5 Verwaltungsorganisation [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/fakultaeten/sowi_professuren/oeffentliches_recht/LV_WS_08_09/OER_II_Bamberg_28.11.08_Teil_6.pdf.

51. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 07 жовтня 2010 р. № 2591-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2591–17.

52. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09 квітня 1999 р. № 586-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586-14.

53. Про органи місцевого самоврядування : Закон України від 07 червня 2001 р. № 2493-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2493-14

54. Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України : Указ Президента України від 08 квітня 2011 р. № 410/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=410%2F2011.

55. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // ВВР України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

56. Про фізичну культуру та спорт : Закон України від 24 грудня 1993 р. № 3808-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3808-12.

57. Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні : Закон України від 14 вересня 2000 р. № 1954-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1954-14.

58. Рєпкіна Ю. М. Адміністративно-правові основи регулювання фізичної культури і спорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07. «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне» / Ю. М. Рєпкіна. – К., 2010. – 20 с.

59. Ярова Н. Г. Організаційно-правове регулювання в галузі спорту України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07. «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Н. Г. Ярова. – Ірпінь, 2009. – 20 с.

60. Спортивне право в Україні. Ознаки самостійної галузі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sportslaw.org.ua/sportyvne-pravo-v-ukrajini-oznaky-samostijnoji-haluzi/

61. Великий тлумачний словник української мови : 170000/ уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : Перун, 2004. – 1428 с.

62. Українська Радянська Енциклопедія : в 12 т. : Т. 10 : Салют-Стоговіз / редколегія: М. П. Бажан (гол. ред.) та ін. – 2-ге вид. – К. : Головна ред. Укр. Рад. Енциклопедії, 1983. – 544 с.

63. Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. : Т. 27 : Ульяновск-Франкфурт / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Сов. Энциклопедия, 1977. – 624 с.

64. Большая Энциклопедия : в 62 т. : Т. 47 / гл. ред. А. С. Кондратов. – М. : ТЕРРА, 2006. – 592 с.

65. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

66. Українська Радянська Енциклопедія : в 12 т. : Т. 11, кн. 1 : Стодола-Фітогеографія / редколегія: М. П. Бажан (гол. ред.) та ін. – 2-ге вид. – К. : Головна ред. Укр. Рад. Енциклопедії, 1984. – 608 с.

67. Спортивный кодекс Франции (Законодательная часть): перевод с французского, вступительная часть с кратким комментарием д.ю.н., проф. С. В. Алексеева / Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов Росии. – М., 2009. – 134 с.

68. Соловьев А. А. Актульные проблемы спортивного права: Кодификация законодательства о спорте. Спорт и вузы / А. А. Соловьев. – М., 2008. – 156 с.

69. Спортивное право [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sportslaw.ru/index/sitemenu/20.

70. Шевченко Я. Приватні і публічні відносини / Я. Шевченко // Щорічник українського права : зб. наук. пр. / відп. за вип. О. В. Перишин. – Х. : Право, 2010. – № 2. – С. 113–117.

71. Курдюков В. В. Розвиток вітчизняного медичного права: внесок академії адвокатури України / В. В. Кордюков, Р. Ю. Гревцова // Вісник Академії адвокатури України. – 2012. – № 2 (24). – С. 5–13.

72. Чередник Р. В. Становлення спортивного права як комплексної галузі в правовій системі України / Р. В. Чередник // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / керівник авт. кол. С. В. Ківалов; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Одеса: Фенікс, 2011. – Вип. 42. – С. 272–280.

73. Бордюгова Г. Ю. Спортивне право як нова комплексна галузь права / Г. Ю. Бордюгова // Адвокат. – 2008. – № 8 – с. 13–15.

74. Бордюгова Г. Ю. Місце спортивного права в національній правовій системі / Г. Ю. Бордюгова // Право України. – 2009. – № 3. – С. 144–147.

75. Штобер Рольф Хозяйственно-административное право. Основы и проблемы. Мировая экономика и внутренний рынок = Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht. Grundlagen des Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrechts, des Wirtschafts- und Binnenmarktrechts; пер. с нем. / Рольф Штобер. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – 400 с.

76. Авер’янов В. Нове ставлення до прав людини – мета реформування українського адміністративного права / В. Авер’янов // Юридична Україна. – 2005. – № 5. – С. 31–35.

77. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХ століття) : монографія / за заг. ред. В. В. Галунька. – Херсон : ХЮІ ХНУВС, 2010. – 376 с.

78. Державне управління: Європейські стандарти, досвід та адміністративне право / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Юстініан, 2007. – 288 с.

79. Maurer Н. Allgemeines Verwaltungsrecht. Verlag C.H. Beck, München, 2004. – 853 s.

80. Моргунов О. А. Поняття та система джерел спортивного права / О. А. Моргунов // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 624629.

81. Гриценко І. В. Становлення та розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права : дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.07 : ”Адміністративне право і процес; фінансове право” / І. В. Гриценко ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2008. – 396 с.

82. Права людини в Україні 2009–2010. IX. Свобода мирних зібрань [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.khpg.org/index.php?id=1298306308.

83. Мельник Р. С. Система вітчизняного адміністративного права та євроінтеграція України: до питання пошуку взаємозв’язку / Р. С. Мельник // Право України. – 2010. – № 8. – С. 116–122.

84. Авер’янов В. Б. Виконавча влада і адміністративне право / В. Б. Авер’янов. – К. : Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. – 668 с.

85. Битяк Ю. П. Административное право Украины : учебное пособие : Общая часть / Ю. П. Битяк, В. В. Зуй. – Х. : Одиссей, 1999. – 224 с.

86. Пахомов І. М. Радянське адміністративне право. Загальна частина : підручник / І. М. Пахомов. – Львів : Вид-во Львівськ. ун-ту, 1962. – 287 с.

87. Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 543 с.

88. Гончарук С. Т. Адміністративне право України : навчальний посібник / С. Т. Гончарук. – К. : Атіка, 2000. – 390 с.

89. Мельник Р. С. Муніципальне право у системі національного права / Р. С. Мельник // Центральноукраїнський правничий часопис Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС : збірник наук. праць. – Кіровоград, 2010. – Спеціальний випуск. – С. 31–36.

90. Кодекс адміністративного судочинства України : від 06 червня 2005 р. № 2747-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.

91. Копєйчиков В. В. Теорія держави та права: навчальний посібник / за заг. ред. В. В. Копєйчикова, С. Л. Лисенкова. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 367 с.

92. Фінансове право України : підручник / за заг. ред. М. П. Кучерявенька. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 319 с.

93. Аркадьева Б. Н. К определению основных понятий методологии системных исследований / Б. Н. Аркадьева // Вопросы философии. – 1967. – № 3. – С. 34–39.

94. Гриценко І. С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07. «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / І. С. Гриценко. – Х., 2008. – 35 с.

95. Студеникин С. С. Советское административное право / С. С. Студеникин. – М. : Госюриздат, 1949. – 348 с.

96. Петров В. В. Образование сельскоозяйственного права – результат развития системы советского права / В. В. Петров // Советское государство и право. – 1974. – № 1. – С. 7578.

97. Советское административное право : учебник для средних юридических школ / под ред. М. И. Еропкина. – М. : Изд-во «Юридическая литература», 1964. – 392 с.

98. Матузов Н. И. Правовая система развитого социализма / Н. И. Матузов // Советское государство и право. – 1983. – № 1. – С. 18–26.

99. Алексеев С. С. Советсоке право как система: методологические принципы исследования / С. С. Алексеев // Советское государство и право. 1974. – № 7. – С. 11–18.

100. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т.: Том 1. Загальна частина / редколегія: В. Б. Авер’янов (голова) та ін. – К. : Видавництво «Юридична думка», 2004. – 584 с.101. Административное право Украины : учебник для студентов высш. Учеб. заведений юрид. спец. / под ред. проф. Ю. П. Битяка. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Право, 2003. – 576 с.

102. Мельник Р. С. Адміністративно-господарське право як структурний елемент системи адміністративного права: зарубіжний досвід та національні особливості / Р. С. Мельник // Право і Безпека. – 2010. – № 2 (34). – С. 55–59.

103. Мельник Р. С. Система адміністративного права Німеччини (загальнотеоретичний аналіз) // Публічне право. – 2011. – № 3. – С. 49–59.

104. Курс адміністративного права України: підручник / за ред. В. В. Коваленка. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 808 с.

105. Галунько В. В. Адміністративно-правова норма: проблеми сучасної методології / В. В. Галунько // Юридичний вісник Причорномор’я. – 2011. – № 1 (1). – С. 87–96.

106. Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту: Указ Президента України від 23 серпня 2011 р. № 852/214 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=852%2F2011.

107. Положення про комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: наказ Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 20 серпня 2012 р. № 891 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1439-12.108. Юридична екнциклопедія : в 6 т. : Т. 2 / гол. авт. кол. Ю. С. Шемшученко. – К. : Укр. енциклоп., 1998. – 742 с.

109. Большая энциклопедия : в 62 т. : Т. 19 : Инструметнальные масла-Каес / глав. ред. С. А. Кондратов. – М. : Терра, 2006. – 592 с.

110. Марчук М. І. Право Єворпейського союзу : навч. посіб. / М. І. Марчук; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2012. – 236 с.

111. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : навч. посіб. / А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с.

112. Головченко В. В. Юридична термініологія : довідник / В. В. Головченко, В. С. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 224 с.

113. Шишка Р. Б. Цивільне право України : курс лекцій: у 6 т. : Т. 1 / кер. авт. кол. Р. Б. Шишка. – вид. 2-ге та доп. – Х. : Еспада, 2008. – 680 с.

114. Большая советская энциклопедия : в 50 т. : Т. 19 / глав. ред. Б. А. Введенский. – М. : Союзполиграфпром, 1954. – 607 с.

115. Мельник Р. С. Система адміністративного права у наукових працях М. П. Карадже-Іскрова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. – 2010. – Вип. 82. – С. 103–106.

116. Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира: у 2 кн. : Кн. 1. Пам’ятки правничої думки Київського університету / за ред. І. С. Гриценка. – К. : Либідь, 2011. – C. 336.

117. Пасько О. О. Взаємодія держави і громадянського суспільства: соціально-філософський дискурс / О. О. Пасько // Збірник наукових праць Гілея. – 2011. – Вип. 50. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_50/Gileya50/F14_doc.pdf.

118. Елистратов А. И. Основные начала административного права / А. И. Елистратов. – М. : Изд-во Г. А. Лемана, 1914. – 333 с.

119. Брэбан Г. Французское административное право / Г. Брєбан ; пер. с фр. ; под ред. и со вступ. ст. С. В. Боботова. – М. : Прогресс, 1988. – 488 с.

120. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник / Т. О. Коломоєць. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.

121. Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навчальний посібник / С. Г. Стеценко. – вид. 3-тє, перероб. та доп. – К. : Атіка, 2011. – 624 с.

122. Адміністративне право : підручник / за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – Х. : Право, 2010. – 624 с.

123. Константий О. В. Джерела адміністративного права України : монографія / О. В. Константий. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2005. – 120 с.

124. Константий О. В. Джерела адміністративного права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07. «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право» / О. В. Константий. – Х., 2000. – 20 с.

125. Мельник Р. С. Сучасна адміністративно-правова доктрина та управлінська термінологія: як узгодити їх між собою? // Юридична Україна. – 2010. – № 5. – С. 40–44.

126. Тимашкова Е. В. Понятие и значение иерархии источников права в юриспруденции // Актуальные проблемы теории и истории государства и права : Материалы межвуз. науч.-теорет. конф. (Санкт-Петербург, 19 декабря 2002 г.) / под общ. ред. В. П. Сальникова, Р. А. Ромашова. – СПб.: ИГ «Юрист», 2003. – С. 155–159.

127. Пархоменко Н. М. Джерела права: проблеми теорії та методології : монографія / Н. М. Пархоменко. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 336 с.

128. Про стан здійснення судочинства у 2004 р. і завдання на 2005 р. : Постанова спільного розширеного засідання Президії Верховного Суду України, президії Ради суддів та колегії Державної судової адміністрації України від 18 лютого 2005 р. № 2 // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 3. – С. 14–17.

129. Конституція України у судових рішеннях / М. П. Орзіх, А. А. Єзеров, Д. С. Терлецький. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 432 с.

130. Марченко М. Н. Судебное правотворчество и судейское право. – М. : Проспект, 2009. – 512 с.

131. Цоклан В. І. Система сучасних джерел конституційного права / В. І. Цоклан, В. Л. Федоренко ; М-во освіти і науки України, М-во юстиції України. – К. : Ліра-К, 2009. – 400 с.

132. Школик А. М. Порівняльне адміністративне право : навч. посібник для юридичних факультетів та факультетів міжнародних відносин / А. М. Школик. – Львів : ЗУКЦ, 2007. – 308 с.

133. Шебанов А.Ф. О понятиях источника права и формы права / А. Ф. Шебанов // Известия ВУЗов. Правоведение. – 1965. – № 4. – С. 23–33.

134. Колесников Е. В. Обычай как источник советского государственного права / Е. В. Колесников // Известия ВУЗов. Правоведение. – 1989. – № 4. – С. 19–25.

135. Цивільний кодекс України : від 16 січня 2003 р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка