Засади міжнародної інвестиційної діяльностіСторінка24/24
Дата конвертації09.09.2018
Розмір4.58 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Задача №10


Довгострокові (чотири роки) облігації номіналом 400 руб. та річною з купонною ставкою 15% повинні бути погашені 31 грудня 2003 р. На 11 лютого 2002 року курс таких облігацій – 97.5. Поточна ціна облігації – 244.80 руб. Визначити дохідність до погашення.

, де
g – відсоткова ставка купона;

N – номінальна вартість однієї облігації;

n – кількість років до погашення;

Q – купонний дохід однієї облігації;P – поточна вартість однієї облігації.
.

IX. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України віл 16.04.91 р. №959 XII, зі змінами і доповненнями.

 2. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91 р. №560 XII, зі змінами і доповненнями.

 3. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 р. №185/94-ВР, зі змінами і доповненнями.

 4. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.98р. №351-XIV.

 5. Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від ЇХ. 12.98 р. №527, зі змінами і доповненнями.

 6. Інструкція про порядок заповнення картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту), затверджена наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 24.02.96 р. 133-а.

 7. Інструкція про порядок здійснення контролю й отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями, затверджена постановою Правління Національною банку України від 24.03.99 р. №136, зі змінами.

8. Митний кодекс України від 12.12.91 р. №1970-ХІІ, зі змінами і доповненнями.

9. Порядок випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.97 р. №1104, зі змінами і доповненнями.

 1. Порядок установлення і використання офіційного обмінного курсу гривні до іноземних валют, затверджений постановою Правління Національного банку України від IX.03.99 р. №129, зі змінами і доповненнями.

 2. Про введения обов'язкової о продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів юридичних осіб: постанова Правління Національного банку України від 04.09.98 р. №349, зі змінами і доповненнями.

 1. Про врегулювання порядку здійснення іноземними інвесторами інвестицій в Україну: постанова Правління Національного банку України від 20.07.99 р. №356.

 1. Правила використання готівкової іноземної валют на території України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 р. №119, зі змінами і доповненнями.

 2. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджені постановою Правління Національною банку України від 18.03.99 р. №127, зі змінами і доповненнями.

 3. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. — М.: И ВЦ «Маркетинг», 1997. —- 196 с.

 4. Андрощук Г., Денисюк В. Франчайзинг: организационные формы, поиск и выбор партнеров // Бизнес-Информ. 1997. №10. - С. 32-37.

 5. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Внешнеэкономические связи: Учеб. пособие. —- М.: Финансы и статистика, 1998. — 512 с.

 6. Бестенбостель П. фон, Дунскус А., Гертнер М., Зольфранк П. В центре внимания - биржа: Руководство для частных инвесторов: Пер. с нем. — М.: АОЗТ «Интерэкспорт»; ЗАО «Финстатин-форм», 1998.— 120с.

 7. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. — М.: Финансы и статистика, 1996. - 426 с.

 8. Василенко Ю. Структурні зміни в експортній діяльності України // Економіка України. - 1998. №7. — С. 70 76.

 9. Введение в информационный бизнес: Учеб. пособие / О.В. Голосов, С.А. Охрименко, А.В. Хорошилов й др. Под ред. В.П. Тихомирова, А.В. Хорошилова. — М.: Финансы й статистика, 1996. - 240 с.

 10. Вільні економічні зони: Міжнародні аспекти / За ред. І. Розпутенка. -- К.: Основи, 1993. —- 447 с.

 11. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов/Под ред. Л.Е. Стровского, С.К. Казанцева, Е.А. Парашина др. - 2-е изд. М.: ЮНИТИ, 1999. ----- 823 с.

 12. Гитман Л. Дж., Джонк М. Д. Основы инвестирования: Пер. с англ. М.: Дело, 1999. 1008 с.

 13. Гнатишин І.М. Половець П. Зовнішньоекономічні відносини: Регіональний аспект. — Чернівці: Прут, 1992. -- 49 с.

 14. Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. М.: Дело. 1998. 248 с.

 1. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. К: держ. торг.-екон. уні-т, 1996. 76с.

 1. Данько Т.Н.. Округ З.М. Свободные экономические зоны в мировом хозяйстве: Учебное пособие /Российская экон. академия им. Г.В. Плеханова. - М.: ИНФРА. - М., 1998. - 168 с.

 2. Дараган В.А. Игра на бирже. - М.: УРСС. І998. 232с.

 3. Дегтярева О. Биржевое дело. М.: Юнити, 1999. 679 с.

 4. Джусов А.А. Пенсионная реформа в Украине: стратегия и тактика международного инвестирования: --- Днепропетровск: Наука и образование, 2003. -— 36 с.

 5. Джусов О.А., Сазонець І.Л. Інвестиційна система пенсійного забезпечення: Україна та іноземний досвід // Держава та регіони (серія економіка та підприємництво). -- №1. — 2003. С. 98-104.

 6. Джусов А.А. Биржевые фонды как финансовый инструмент для построения инвестиционного портфеля // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 158. -Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. — С. 106-112.

 7. Джусов А.А. Метод формирования инвестиционного портфеля пенсионных фондов н страховых компаний с целью защиты средств от финансовых рисков // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины: Сб. научн. трудов /НАН Украины. Ин-т экономики промышленности. -— Донецк, 2001. — Т.2. — С. 177 184.

 8. Додин Е.В. Нетарифное регулирование в таможенной практике Украины // Митна справа. -- І999. — №2. - С. 29-35.

 9. Дріскал Девід Д. МВФ та Світовий банк: чим відрізняються ці організації? // Фондовий ринок. — 1999. - №16. — С. 34-39.

 10. Жуковська Н. Методичні підходи до розробки стратегії розвитку спільних підприємств (СП) // Регіональна економіка. — 1999. - №4. - С. 112-117.

 11. Закарян И. Практический Інтернет-трейдинг. М.: Акмос-Медиа, 2001. - 396 с.

 12. Ивашковская И.В. Обмен технологии: зависимость пли сотрудничество? -- М.: Изд-во МГУ, 1991. 93 с.

 13. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок цепных бумаг и биржевое дело. М.: Юристь,, 2001. - 704 с.

 14. Киреев А.П. Международная экономики: В 2-х ч. -- Ч. 1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства: Учеб. пособие для вузов. М., 1997. —- 416 с.

 15. Колосов О. Деякі аспекти державною управління залученням іноземних інвестицій в економіку України // Економіка України. - 1998. №11. - С. 27--36.

 16. Конченко К.О. Основні напрями стимулювання ефективної структури експорту // Фінансова консультація. — 2000. №39-40. С. 38-45.

 17. Коттл С. Анализ цепных бумаг Грэма и Додда. — М.: Олимп-бизнес, 2000. - 704 с.

 18. Кравченко П.П. Как не проигран, на финансовых рынках. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело и Сервис, 2000. — 224 с.

 19. Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической Деятельности в Украине: Практич. пособие. К.:СПЛАЙН, 199Х. 220 с.

 20. Кухарская Н. Региональные тенденции внешнеэкономических связей Украины // Бпзнес-Инфор.м. ••- 1997. -- №2. — С. 23-27.

 21. Лисюк Д. Географические аспекты международной торговли лицензиями н ноу-хау // Бизнес-Информ. - 1999. — №9 — 10. С. 82-84.

 22. Литтл Дж., Роудс Л. Как пройти на Уолл-стрит: Пер.
  с англ. — М.: Олимп-бизнес, 1998. — 368 с.

 23. Майкл М., Майкл А., Франклин X. Основы менеджмента. -- М.: Дело, 1992. — 700с.

 24. Макуха С.М. Зовнішньоекономічні зв'язки. Економіка України у світовому господарстві: Конспект лекцій. — X.: Укр. юрид.акад., 1994.- 23с.

 25. Малярчук І. Конкурентоспроможність експортной продукції: поняття, оцінка та шляхи підвищення // Економіст. 2000. №4. --С. 56-58.

 26. Маштабей В. Я. Экспортный маркетинг. К.: Хвиля-прес, 1995. 224с.

 27. Международный менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. С.Э. Пивоварова, Д.И. Баркана, Л.С. Тарасовича, А.И. Мейзеля. — С.-Пб.: Питер, 2000. — 87с.

 28. Механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю України в умовах економічної самостійності / Т.О. Шапелюк, Н.І. Шульга. К.: Знания, 1991. 22с.

56. Мізюк Б.М.. Шевчук В.О. Зовнішні запозичення: вплив на економічну політику // Фінанси України. -— 1998. №9.С. 82 90.

 1. Мэрфи Дж. Техническим анализ фьючерсных рынков: Пер. с англ. М.:. Диаграмма, 1997. - 600 с.

 2. Наймам Э.Малая энциклопедия трейдера. - Л.; К.: Альфа Капитал: Лоте, 1997. —- 236 с.

 3. Нікбахт Т.Е., Гропеллі А. Фінанси / Пер. з англ. В.Ф. Овсіенка та В.Я. Мушенка. К.: Основи, 1993. 383 с.

 4. Новак І. Проблеми становлення і розвитку вільних економічних зон в Україні // Україна-Business. — 2000. -•- №6. С. 11;№8. С. 10.

 5. Новицкий В. Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. — К.: Лібра, 1994. — 190 с.

 6. Носкова И. Я,, Максимова Л. М. Международные экономические отношения. — М.: ЮН ЙТИ, 1995. — 203 с.

 7. Основи світогосподарських зв'язків: Навч. посібник для скоп. спец, вузів / Н.В. Афанасьев та ін. X.: Основа, 1993. — 188с.

 8. Основы внешнеэкономических знаний: Учебник для экономического образования / Под ред. И.П. Фоминского. — М.: Международные отношения, 1990. - 560 с.

 9. Осташ С.І. Форфейтинг як перспективний вид кредитування зовнішньоторговельних угод // Фінанси України. 1999. №4. С. 121 126.

 10. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. М.: Международные отношения, 1995. — 126с.

 11. Поручник A.M. Интеграция Украины в мировое хозяйство: - К.: Гос. экон. ун-т, 1994. 129 с.

 12. Сазонец И.Л. Особенности механизма функционирования акционерных обществ. — Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. — 260 с.

 13. Сазонец И.Л., Джусов А.А. Пенсионная реформа в Украине и зарубежный опыт // Всеукраинский информационно-рекламным еженедельник «Бизнес Время», №18(135). — 2003. --- С. 4.

 14. Сазонец И.Л., Джусов А.А. Инвестиционные аспекты пенсионной реформы // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 170. Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. С. 84 91.

 15. Сазонец И.Л., Джусов А.А. Депозитарные расписки Standard & Poors как составная часи, инвестиционною портфеля пенсионных фондов и страховых компании// Економіка промисловості. - 2002. - №1 - С. 86 89.

 16. Сазонец И. Л. Сазонец О. Н. Інвестування: корпоративній аспект Дн-вськ ДАУБП, 1999. 106 с.

 17. Самойловський А. Експорті ризики // Финансовые услуги. 1999. -№5-6. С. 11 - 14.

 18. Семенов К.А. Международные экономические отношения: Курс лекций. — М.: Гардарика, 1998. •-- 336 с.

 19. Соколенко С.И. Современные мировые рынки и Украина. - К.: Демос. 1995. -- 356с.

 20. Сорока О. Вихід України на ринки міжнародних облігацій: проблеми і перспективи // Банківська справа. - 1997. - №6. - С. 23-27.

 21. Спиваковский С. Позиции Украины на международном рынке транспортно-зкспедиционных услуг // Экономика Украины.-- 1999.-- №5. -С. 74 76.

 22. Стрежнева М. Особенности институционального развития ЕС//Мировая экономика и международные отношения. 1999. №3. С. 16-23.

 23. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. -- 6-е изд.: Пер. с англ. -- М.: ИНФРА-М, 2000. 648 с. (Университетский учебник).

 24. Узлюк Т. Проблемы государственною регулирования внешнеэкономического сектора в Украине// Персонал. 1999. №5. - С. 22 27.

 25. Україна Європейський Союз: проблеми зовнішньоекономічної діяльності та перспективи співробітництва: Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. 22 23 листопада 1995 року, м. Київ. - К.: КДТЕУ, 1995. - 229с.

 26. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / За заг. ред. А.І. Кредюова: Пер. з рос. Н. Кіт, К. Серажим. К., 1999. 448 с.

 27. Ф.Фж. Фабоцци Управление инвестициями М.:ИНФРА- М, 2000. -- 930с.

 28. Федорова Е.А., Савенков В.А., Белоцерковский В.И. Организация ВЭД на предприятии: Учеб, пособие. Тула, 1997. - 492 с.

 29. Финансы / В.М. Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И. Гончаренко и др. Под ред. В.М. Родионовой - М.: Финансы и статистика, 1995. 432с.

 30. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / Л.А. Дробозина, Л. П. Окунева, Л.Д.Андросова и др. Под ред. Проф. Л.А. Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. — 479с.

 31. Хом'як С. Зовнішньоекономічній контракт // Баланс. — 2000. — №4 (2X5). - С. 60-62; №5 (286). С. 60-62; №8 (289). — С. 57-62.

 32. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 1998. — 120с.

 33. Цыганков П.Л. Международные отношения: Учеб, пособие. — М.: Новая школа, 1996. - 320 с.

 34. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1998.- 1028с.

 35. Шинкаренко Д. Международный лизинг: о чем следует знать резиденту // Бизнес. - 2000. - №34 (397). С. 103 105; №36(399). — С. 101 102.

 36. Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже. 2-е изд. М.: Диаграмма, 2001. 340 с.

 37. Энджел Л., Бойд Б. Как покупать акции: Пер. с англ. — М.: Сирин. Репринтное издание, изд. Паимс, 1992. 314 с.

 38. Яновский А. Современные формы международной торговли // Бизнес-Информ. —- 1996. — №20. С. 23 29.

 39. ht(p://www.k2kapital.com/

 40. htlp://www.interstock.ru/

 41. http://www.swissfin.com/

 42. ht(p://www.internettrading.ru/

 43. http://www.enronews.net/

 44. http:// www.bigcharts.com/

 45. hl(p://biz.yahoo.com/

 46. htlp://www.bullbear.ru/

 47. httpY/www.spglobal.com/

 48. http:/Avw\v.moodys.com/

 49. http://www.dowjones.com/

 50. http://www.nasdaq.com/

 51. http://www.iqi.ru/

 52. http://www.raexpert.ru/

 53. hltp: // www. ingfn. com. ua/

 54. hltp: // www. fundmanager. bip. ru/

 55. hltp: // www.ndc/ru/
Каталог: lekcii
lekcii -> Конспект лекцій з навчальної дисципліни "безпека життєдіяльності" для студентів денної та заочної форм навчання
lekcii -> Міжнародний менеджмент модульна структура та інформаційна підтримка
lekcii -> Хф (лекція) Тема Загальні властивості неметалів Загальна характеристика елементів-неметалів
lekcii -> Медичні засоби протирадіаційного та протихімічного захисту
lekcii -> Стандартизація І сертифікація продукції та послуг тема1: сутність стандартизації та її роль у розвитку національної економіки
lekcii -> Реактивність І алергія реактивність
lekcii -> Вступ в травматологію та ортопедію. Історія розвитку
lekcii -> Івано-франківська


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка