Застосування інформаційно – комунікаційних технологій та мультимедійний супровід навчально – виховного процесу в початковій школіСторінка3/8
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.29 Mb.
#12280
1   2   3   4   5   6   7   8

Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. Успішність розв’язання цього завдання значною мірою залежить від мети використання комп’ютера в навчальному процесі, якості й можливостей програмного забезпечення та від того, яке місце посяде комп’ютер в системі дидактичних засобів.


Перед учителем постає питання пошуку методів і форм, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. Один із шляхів до школи

сталого розвитку лежить через широке запровадження інформаційних технологій.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі можливе і актуальне на даний час, оскільки в сучасних умовах школі просто необхідно наділити учнів якісною інформацією.

Комп'ютери стрімко увійшли в різноманітні сфери нашої повсякденної діяльності, тому важливим завданням школи є широке запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процес навчання. Використання ІКТ дає реальну можливість створення освітнього середовища без меж, що особливо є актуальним в період формування школи майбутнього.Інформаційно-комунікаційні технології навчання (ІКТН) - це сукупність методів і технічних засобів застосування інформаційних технологій на основі комп'ютерних мереж і засо­бів зв'язку для забезпечення ефективного процесу навчання. ІКТ – це інструмент для створення навчального середовища в класі.

ІК технології це найбільш ефективний і багатофункціональний засіб, що інтегрує в собі могутні освітні ресурси, може забезпечити формування і прояв ключових компетентностей учня, насамперед, інформаційної і комунікативної.Характерною рисою ІКТ є те, що вони надають практично необмежені можливості для самостійної та спільної творчої діяльності вчителя та учнів. З авторитарного носія істини вчитель перетворюється на учасника продуктивної діяльності своїх вихованців та за допомогою комп'ютера створює сприятливе середовище для формування власного інтелекту.

За даними ООН людина запам’ятовує лише 10 % з прочитаного, 20 % з почутого, 30% з побаченого. Якщо людина чує та бачить, рівень запам’ятовування підвищується до 50 %, а якщо чує, бачить, а потім обговорює, то і до 70%.

Сучасний урок – це поєднання традиційних технологій та нових інформаційних джерел, які передбачають використання теле- та радіомовлення, періодики, архівних матеріалів, ресурсів мережі Інтернет тощо. Це використання додаткового матеріалу, який можна знайти для різних категорій учнів і для різного рівня підготовки.

Урок в початковій школі спрямований на пізнання навколишнього світу. Одними з основних його завдань є формування уявлень про навколишній світ, засвоєння основних математичних, мовних, музичних тощо понять і термінології; формування здатності використовувати набуті знання та вміння; розвиток математичних, мовних, логічних, музичних, художніх тощо здібностей, творчого потенціалу особистості; збагачення емоційно-естетичного досвіду, розвиток універсальних якостей творчої особистості; виховання різнопланових інтересів, смаків і потреб. Саме на вирішення цих завдань спрямовані уроки в початковій школі із застосуванням комп’ютерних технологій. Кожен із таких уроків є сукупністю малюнків, світлин, анімацій, відеофрагментів, текстових пояснень, звукового супроводу, зразкового виконання музичних творів, виконання пісень у режимі караоке, тестових запитань тощо, які використовує педагог при проведенні заняття з використанням комп’ютерного супроводження.Мультимедійні презентації

Найсучаснішим комп’ютерним засобом навчання є мультимедіа.

Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) — комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше — анімації і відео.

Однією з беззаперечних переваг засобів мультимедіа є можливість розроблення на їх основі інтерактивних комп’ютерних презентацій.Презентація – це набір послідовно змінюючих одна одну сторінок – слайдів, на кожній з яких можна розмістити будь-який текст, малюнки, схеми, відео-, аудіо фрагменти, анімацію, використовуючи при цьому різні елементи оформлення. Вони не вимагають особливої підготовки вчителів й учнів та активно залучають останніх до співпраці.

Мультимедійні презентації здатні розв'язувати багато проблем процесу навчання, а саме:

· використовувати передові інформаційні технології;

· змінювати форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;

· реалізувати ігрові методи на уроках;

· здійснювати роботу в малих групах або індивідуально;

· проводити інтегровані уроки, забезпечуючи посилення міжпредметних зв’язків;

· організовувати інтерактивні форми контролю знань, умінь та навичок;· організовувати самостійні, дослідні, творчі роботи, проекти.
При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це УРОК, а значить складає план уроку виходячи з його цілей, при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп’ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.
Етапи підготовки до уроку з мультимедійним супроводом

Під час підготовки до проведення уроку з використанням ІКТ слід враховувати такі етапи:
 1. Етап

Виявлення навчального матеріалу, який потребує комп’ютерної подачі.

 • Навчальний матеріал з відсутністю наочності

 • Етап контролю засвоєння навчального матеріалу

 • Мотивація

 • Пробудження емоцій
 1. Етап

Добір або створення інформаційних продуктів.

 • Електронні посібники

 • Фрагменти науково-популярних фільмів

 • Релакс-паузи

 • Фізкультхвилинки

 • Тестові завдання

 • Демонстраційне слайд-шоу
 1. Етап

Застосування обраного матеріалу

 • Проведення уроку

 • Окремі етапи уроку

 • Виховні заходи

 • Корекційно-виховні заняття

 • Класні свята

 • Хвилинки відпочинку
 1. Етап

Аналіз ефективності проведеного заходу з використанням ІКТ

 • Вплив на успішність та якість знань

 • Емоційний стан учнів

 • Подальша корекція у створенні презентацій та використання ІКТ

Як показує практика, використовувати комп’ютерні презентації можна на уроках будь-якого типу : урок вивчення нового матеріалу,

урок закріплення знань, умінь, навичок;

урок контролю знань,умінь, навичок;

нестандартний урок;

інтегрований урок;

комбінований урок

Головне, щоб поданий матеріал відповідав принципам науковості, наочності, був поданий в обсязі, що відповідає дидактичній меті. Також доцільно застосовувати їх під час проведення тематичних перевірок.Але слід пам’ятати, що презентації – це лише інструмент (один із багатьох інших інструментів вчителя на уроці), а тому недоцільно презентацію робити важливішою за урок, штучно «підганяти» весь урок під презентацію.

Структура уроку з мультимедійною підтримкою не повинна принципово змінюватися. В уроці із презентацією, як і в будь-якому іншому, мають бути наявні всі основні етапи, змінюватися може лише їх тривалість. Презентації використовують на різних етапах уроку: актуалізації знань, перевірки домашнього завдання, ознайомлення з новим матеріалом, закріплення, узагальнення та систематизації знань (див. додатки).


З власного досвіду

Під час проведення уроків з використанням мультимедійних презентацій, впевнилася, що доцільно збільшити час на проведення етапу мотивації, адже завдяки презентації можна збільшити його пізнавальне навантаження. А як відомо, правильно мотивовані учні легше й з більшою охотою здобувають знання, прагнуть до творчої діяльності.У своїй практичній роботі найчастіше використовую презентації, створені з допомогою програми Microsoft Power Point. При цьому я використовую різні типи презентацій: відео фільми, створюю уроки з мультимедійним супроводом, математичні тренажери та зорові диктанти, анімаційні музичні фізкультхвилинки, слайд-шоу, які призначені пробудити в дитини емоції, природоохоронні прагнення та естетичні почуття (див. додатки)

Компонування матеріалу програми в цьому випадку може слугувати своєрідною формою опорного конспекту.

Ілюстративний матеріал до уроків добираю з додаткової наукової та методичної літератури; використовую матеріали з цифрового фотоапарату та камери; ресурси Internet, анімаційні сюжети, різноманітні відеоматеріали, сучасні макрозйомки дають можливість поглянути в очі мурасі чи павучку і тоді вже рука не підніметься, щоб образити їх.

Мультимедійний урок дає можливість комбінувати в одному уроці неймовірну кількість цікавих завдань, залучаючи все більшу й більшу кількість дітей.

Створення та використання уроків-презентацій дає максимальний ефект особливо у початковій школі.

Життєвий досвід дітей ще досить незначний і тому малюнки, портрети, експозиції, які можна демонструвати за допомогою комп’ютерної техніки, створюють на уроках особливу атмосферу та настрій. За допомогою мультимедійних презентацій, діти мають можливість познайомитись зі знахідками старовини, побачити побут, спосіб життя людей, їх основні види занять у ході уроку. Це робить навчально-виховний процес зрозумілим, цікавим, захоплюючим .

Учнів привертає новизна проведення мультимедійних уроків. У класі під час таких уроків створюються умови для активного спілкування, за якого учні прагнуть висловити думки, вони з бажанням виконують завдання, допомагають казковим героям, виявляють цікавість до матеріалу, що вивчається. Діти вчаться самостійно працювати, проводити дослідження, робити висновки. Дана технологія може використовуватись на будь-якому етапі уроку , для анонсування теми уроку, як супровід до пояснення вчителя, як інформаційно-навчальний посібник та для контролю знань.

Застосування ІКТ сприяє розвитку самостійності і творчих здібностей учнів, формуванню політехнічних знань, забезпечує інтенсифікацію діяльності вчителя та учнів на уроці, здійснення диференціації й індивідуалізації навчання, посилює міжпредметні зв'язки, дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. А все це разом дає змогу покращити якість навчання.


Висновки та рекомендації
Отже, на сучасному етапі розвитку шкільної освіти проблема застосування комп’ютерних технологій на уроках набуває дуже великого значення. Комп’ютер з мультимедіа в руках учителя стає дуже ефективним технічним засобом навчання. Одночасно впливаючи на зоровий та слуховий аналізатори, він оперативно відповідає на дії користувача, підтримуючи справжній зворотний зв'язок, тобто працює в інтерактивному режимі.

Усе це дозволяє вивести сучасний урок на якісно новий рівень:

· підвищувати статус учителя;

· впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології;

· розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку;

· використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;

· ефективно організовувати контроль знань, умінь та навичок учнів;

· полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів, рефератів.

Проведення уроку у разі комплексного застосування традиційних та мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й уміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації.

Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках сприяє активізації творчої пізнавальної діяльності учнів, підвищує ефективність навчально-виховного процесу. Саме за такими технологіями — май­бутнє сучасної освіти.

Сьогодні існує великий перелік різноманітних електронних посібників, енциклопедій, навчальних програм, ігор, але саме по собі це багатство без праці вчителя не дасть бажаного результату.

Зрозуміло, що уроки з використанням мультимедійних технологій потребують великої підготовки. Насамперед нам самим має бути цікаво те, що ми робимо, як ведемо урок. Коли ти задоволений, щасливий від створеного уроку, то й твоя енергія обов’язково передається дітям. І ти, напевно, зможеш заразити своїм бажанням пізнати щось нове, разом створити якесь диво. Кожен раз, коли створюю черговий проект або урок, я відчуваю неймовірне задоволення від роботи, а ще більше – від результату.Бажаю кожному спробувати хоча б раз використовувати мультимедійні технології, а далі ви вже не зможете інакше. Вважаю, що основним показником того, що я на правильному шляху, - це очі дітей, які із захопленням і неймовірним бажанням працюють на таких уроках.
1 клас. Математика


Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка