Затверджено міністр освіти І науки України 20 р. ПогодженоСкачати 148.38 Kb.
Дата конвертації25.06.2017
Розмір148.38 Kb.
#23915

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністр
освіти
і науки України

________________ «____»________________20_ р.ПОГОДЖЕНО

Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

________________ «____»________________20_ р.


ПРОЕКТ
СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: Бакалавр
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 «Управління та адміністрування»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 075 «Маркетинг»

Видання офіційне


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Київ 2016
ЗМІСТ


І. Преамбула


Міністерство освіти і науки України. Стандарт вищої освіти. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. Ступінь «бакалавр». Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», спеціальність: 075 «Маркетинг». Київ, 2016.
Стандарт вищої освіти затверджено і введено в дію:

Наказ № ___ від «___» ___________ 20 __ р.


Розробники Стандарту

Члени науково-методичної підкомісії зі спеціальності 075 «Маркетинг»:

Дайновський Юрій Анатолійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Львівського торговельно-економічного університету

_______________

Зіновчук Віталій Володимирович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Житомирського національного агроекологічного університету

_______________

Ілляшенко Сергій Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету

_______________

Кравчук Наталія Ярославівна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу Тернопільського національного економічного університету

_______________

Литовченко Ірина Львівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Одеського національного економічного університету

_______________

Ромат Євгеній Вікторович, доктор наук державного управління, професор, завідувач кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету

_______________

Старостіна Алла Олексіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

_______________

Тараненко Ірина Всеволодівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного маркетингу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

_______________Голова науково-методичної підкомісії зі спеціальності 075 «Маркетинг»:

Федорченко Андрій Васильович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

_______________


Заступник голови науково-методичної підкомісії зі спеціальності

075 «Маркетинг»:

Окландер Михайло Анатолійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету

_______________


Секретар науково-методичної підкомісії зі спеціальності 075 «Маркетинг»:

Зозульов Олександр Вікторович, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри промислового маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

_______________

Стандарт вищої освіти розглянуто і ухвалено на засіданні науково-медичної підкомісії зі спеціальності 075 «Маркетинг»:

Протокол № ___ від «___» ___________ 20 __ р.

Стандарт вищої освіти погоджено Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти:

Протокол № ___ від «___» ___________ 20 __ р.ІІ. Загальна характеристика

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

075 Маркетинг

Обмеження щодо форм навчання

Без обмежень

Освітня кваліфікація

Бакалавр з маркетингу

Кваліфікація в дипломі

Бакалавр зі спеціальності «Маркетинг» (спеціалізація зазначається за наявності)

Опис предметної області

 • Об’єктом вивчення є маркетингова діяльність як форма взаємодії суб’єктів ринкових відносин для задоволення їх економічних та соціальних інтересів.

 • Цілі навчання – підготовка бакалаврів із маркетингу,

які володіють сучасним економічним мисленням, відповідними компетентностями, необхідними для провадження ефективної маркетингової діяльності.

 • Теоретичний зміст предметної області маркетингу ґрунтується на поняттях, категоріях, концепціях, принципах теорії маркетингу, які визначають тенденції та закономірності розвитку ринку. Предметна область містить знання з фундаментального маркетингу, поведінки споживача, маркетингових досліджень, маркетингової товарної політики, маркетингового ціноутворення, маркетингової політики розподілу, маркетингових комунікацій, логістики, інформаційних систем і технологій в маркетингу, цифрового маркетингу, математичних і статистичних методів у маркетингу з врахуванням глобалізаційних процесів.

 • Бакалавр з маркетингу має оволодіти системою загальнонаукових та спеціальних методів, професійними методиками та технологіями, необхідними для забезпечення ефективної маркетингової діяльності.
 • Інструменти та обладнання включають сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи і програмні продукти, необхідні для прийняття та імплементації маркетингових управлінських рішень.

Академічні права випускників

Можливе подальше продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.


ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного

ступеня вищої освіти

Обсяг освітньої програми бакалавра

 • на базі повної загальної середньої освіти: 11-річної школи – 240 кредитів ЄКТС;

 • на базі молодшого бакалавра – визначається ВНЗ, але не може бути меншим 180 ЄКТС.

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.


ІV. Перелік компетентностей випускника

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі маркетингової діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів маркетингу і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

 1. Здатність до абстрактного мислення, застосування методів наукового пізнання.

 2. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями, генерувати нові ідеї.

 3. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути наполегливим у досягненні поставлених завдань і взятих обов’язків.

 4. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності.

 5. Здатність застосовувати професійні знання у практичних ситуаціях, уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати обґрунтовані рішення.

 6. Здатність до проведення досліджень, пошуку, оброблення та аналізу інформації.

 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, пакетів прикладних програм, економіко-математичних методів та моделей.

 8. Здатність професійно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово.

 9. Здатність працювати в команді та автономно, навички міжособистісної взаємодії.

 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня.

 11. Здатність працювати в міжнародному середовищі.

 12. Здатність діяти соціально відповідально на основі етичних принципів, прагнення до збереження довкілля.

Спеціальні (фахові) компетентності

 1. Здатність демонструвати розуміння основ та історії розвитку теорії маркетингу.

 2. Здатність логічно і послідовно передавати отримані базові знання предметної області маркетингу.

 3. Здатність сприймати нову інформацію й інтерпретувати її в контексті вже засвоєної маркетингової інформації.

 4. Здатність демонструвати розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими.

 5. Здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області сучасного маркетингу.

 6. Здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу.

 7. Здатність демонструвати розуміння особливостей досліджень, пов'язаних зі специфікою предметної області маркетингу.

 8. Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати господарської діяльності ринкових суб’єктів.

 9. Здатність розробляти маркетингове забезпечення розвитку бізнесу в умовах невизначеності.

 10. Здатність демонструвати розуміння маркетингового забезпечення інноваційної діяльності.

 11. Здатність до розуміння функціонування і використання сучасних інформаційних систем підтримки маркетингових управлінських рішень та розроблення рекомендацій щодо підвищення їх ефективності.

 12. Здатність демонструвати розуміння законів та закономірностей функціонування ринку, поведінки його суб’єктів.

 13. Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень.

 14. Здатність провадження ефективної маркетингової діяльності ринкового суб’єкта в крос-функціональному розрізі.

 15. Здатність пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності.


V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання

 1. Показати належний рівень знань у сфері маркетингу, стійке розуміння принципів побудови й розвитку його теорії.

 2. Визначати способи аналізу й передбачення ринкових явищ та процесів на основі застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності.

 3. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері маркетингу.

 4. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію.

 5. Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів.

 6. Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність такої діяльності.

 7. Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію.

 8. Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища.

 9. Усвідомлювати ризиковий характер провадження маркетингової діяльності, враховувати рівень невизначеності маркетингового середовища при прийнятті управлінських рішень.

 10. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта.

 11. Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та здійснювати маркетингові функції ринкового суб’єкта.

 12. Набути навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

 13. Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи.

 14. Виконувати функціональні обов’язки в групі під керівництвом лідера, приймати нестандартні маркетингові рішення.

 15. Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань, поваги до різноманіття та міжкультурності.

 16. Підвищувати рівень особистої професійної підготовки.

 17. Оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами, а також належного використання професійної термінології.


VI. Атестація здобувачів вищої освіти

Форми атестації здобувачів вищої освіти

Атестація бакалаврів з маркетингу може здійснюватися у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та/або атестаційного екзамену (екзаменів).

Вимоги до кваліфікаційної роботи

Атестація здійснюється атестаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань. Атестація здійснюється відкрито і гласно.

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми у галузі маркетингу, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням відповідних теорій та методів.

Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат.

Кваліфікаційна робота (або її реферат) має бути розміщена на сайті вищого навчального закладу.

Деталізація вимог до кваліфікаційної роботи регламентується внутрішніми документами й положеннями вищого навчального закладу.


Вимоги до атестаційного екзамену (екзаменів)

Атестаційний екзамен має передбачати оцінювання результатів навчання, визначених цим стандартом та освітньої програмою (програмами), розробленою (розробленими) вищим навчальним закладом.

VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості

вищої освіти

У ВНЗ повинна функціонувати система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;

9) інших процедур і заходів.Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням ВНЗ оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти.

IX. Перелік нормативних документів, на яких базується

Стандарт вищої освіти

 1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

 2. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010. – К. : Видавництво «Соцінформ», 2010.

 3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. № 1341.

 4. Національна рамка кваліфікацій. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.

 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 року № 266. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.

 6. TUNING. Educational Structures in Europe. – http://www.unideusto.org/tuningeu/.

 7. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. Укладачі: В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничийдім «Плеяди», 2014. – 100 с.

 8. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд. Укладачі: Добко Т., Золотарьова І., Калашнікова С., Ковтунець В., Курбатов С.та ін.; за заг. ред. С. Калашнікової та В. Лугового. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015. – 84 с.

 9. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації/ Авт.: В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.


Каталог: content -> Новини -> 2016
2016 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням
2016 -> Пояснювальна записка предмет «Українська література»
2016 -> Программа для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке
2016 -> Дошкільної освіти
2016 -> Закону України «Про стандартизацію»
2016 -> Теоретичні та практичні аспекти передання прав на об’єкти інтелектуальної власності
2016 -> Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2016 р. № Стратегія упровадження гендерної рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір 2020»
2016 -> Програма з поглибленим вивченням української мови для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)

Скачати 148.38 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка