Затверджено наказ мон від 03. 06. 2008 №496Дата конвертації11.03.2019
Розмір1.27 Mb.
#84223
 • ЗАТВЕРДЖЕНО
 • Наказ МОН
 • від 03.06.2008 № 496
 • Інструкція
 • з ведення класного журналу учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
 • Ведення журналу здійснюється класним керівником та вчителями. Вони несуть особисту відповідальність за своєчасність, стан та достовірність записів.
 • Порядок ведення
 • класного журналу
  • Загальні вимоги
  • до ведення класного журналу
 • Журнали класів на одній паралелі
 • позначаються цифрами і відповідними літерами
 • українського алфавіту, наприклад: 5-А клас
 • Записи в журналі ведуться державною мовою.
 • З іноземних мов частково допускається запис
 • змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета.
 • Записи проводяться чорнилами (пастою)
 • одного (чорного або синього) кольору, чітко й охайно.
 • На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення.
 • У разі помилкового або неправильного запису
 • поряд робиться правильний,
 • який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.
 • Класний керівник заповнює розділи:
 • І «Облік відвідування»;
 • У розділі І «Облік відвідування» відсутність учня (учениці) записується у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину відсутності (н – відсутність учня (учениці), хв - відсутність через хворобу), а знаменник - на кількість пропущених уроків.
 • Пропущений учнем день вважається тоді, коли він не був на всіх уроках інваріантної складової, курсів за вибором, які проводилися у цей день.
 • Не пізніше як через три дні після завершення навчальних занять класний керівник підбиває підсумки пропусків учнів за семестри й за рік та результати записує в класному журналі.
 • з/п
 • Місяць і число
 • Прізвище та ім’я учня (учениці)
 • Пропущено днів/уроків за І семестр
 • 15/
 • 09
 • 30/
 • 09
 • 01/
 • 10
 • всього
 • у т. ч. через хворобу
 • н/5
 • 2/14
 • хв/7
 • 11/65
 • 5/32
 • н/1
 • в
 • и
 • б
 • у
 • в
 • 0/1
 • ІІ «Облік навчальних досягнень учнів»
 • записує в алфавітному порядку прізвища та імена учнів,
 • назву навчального предмета відповідно до навчального плану,
 • прізвище, ім’я та по батькові вчителя, який його викладає.
 • V «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності»;
 • VI «Загальні відомості про учнів»;
 • VII «Зведена таблиця руху учнів класу та їх досягнень у навчанні»
 • переносить до розділу ІV «Зведений облік навчальних досягнень учнів» наприкінці семестрів та року оцінки з предметних сторінок
 • ІІ «Облік навчальних досягнень учнів»
 • Вчителі у розділі:
 • Дата проведення занять записується дробом: 04/09
 • Оцінювання різних видів діяльності та контролю
 • записуються в називному відмінку:
 • «І семестр»
 • «зошит»
 • Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12.
 • Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок та показником оцінки в балах.
 • У разі не атестації учня робиться запис: н/а
 • Учням, які за станом здоров’я зараховані до спеціальної групи з фізичної культури, при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зар. (зараховано).
 • У випадках, коли учні звільнені за станом здоров’я від занять з фізичної культури, трудового навчання, навчального предмету «Захист Вітчизни», при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зв. (звільнений (а)).
 • У графі «Зміст уроку» відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, контрольної, практичної, лабораторної роботи тощо.
 • У графі «Завдання додому» стисло записується його зміст (прочитати, вивчити напам’ять, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо.
 • У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі «завдання додому» після запису домашнього завдання записує «заміна», прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.
 • У розділі III «Облік проведення навчальних екскурсій та практики»
 • вчителем записується дата і зміст проведення навчальних екскурсій, навчальної практики
 • Поруч із тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин її проведення.
 • Накази МОН
 • від 13.04.2011 № 329 "Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти"
 • Оцінювання навчальних досягнень учнів
 • від 30.08.2011 № 996 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
 • Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану закладу.
 • Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.
 • Види оцінювання:
 • Поточне, підсумкове, ДПА
 • (тематичне, семестрове, річне)
 • Поточна оцінка
 • виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці).
 • Тематична оцінка
 • виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати.
 • При виставленні тематичної оцінки
 • враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми.
 • Якщо учень відсутній на уроках протягом вивчення теми, не виконав вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а
 • Тематична оцінка не підлягає коригуванню.
 • Семестрова оцінка виставляється
 • без дати в колонку з надписом
 • І семестр, ІІ семестр.
 • Оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.
 • Якщо учень відсутній на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки І семестр , ІІ семестр виставляється н/а
 • Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.
 • Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр.
 • Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.
 • У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки (особи, які їх замінюють) учнів (вихованців), які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, пишуть на ім'я директора школи заяву про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення.
 • Якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться.
 • Скоригована семестрова оцінка за
 • І семестр виставляється до початку ІІ семестру,
 • за ІІ семестр – до 10 червня поточного навчального року,
 • на основі наказу по школі
 • Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.
 • Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.
 • У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а
 • Річна оцінка не коригується
 • Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колону з надписом ДПА без зазначення дати.
 • Учням, які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку з надписом ДПА робиться запис н/а
 • Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис зв
 • Оцінювання навчальних екскурсій та навчальної практики
 • Відповідно до методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (від 06.02.08 №1/9 061) навчальна практика оцінюється і обліковується на окремих спеціально відведених сторінках журналу.
 • Екскурсії, передбачені змістом навчальної програми, обліковуються на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу та можуть оцінюватися вчителем.
 • та можуть враховуватись при виставленні річних оцінок з відповідних предметів.
 • Оцінки за навчальну практику та навчальні екскурсії виставляються в журнал окремим рядком
 • Методичні рекомендації щодо дотримання єдиних вимог до ведення класних журналів
 • Схвалено на засіданні методичної ради № 1 Коблівської ЗОШ І-ІІІ ст. від 08 вересня 2014 р.
 • В першому рядку перед першим уроком (без номера та дати проведення) колонки Зміст уроку робиться запис про проведення первинного інструктажу з БЖД в кабінеті.
 • В першому рядку перед першим уроком (без номера та дати проведення) колонки Домашнє завдання робиться запис про підручник, за яким задається домашнє завдання(Назва, клас, автор, рік)
 • Назва теми, яка вивчається, записується в рядку (без номера та дати проведення) колонки Зміст уроку. Після неї в дужках проводиться запис кількості годин, відведених на її вивчення.
 • Після цього записуються номери, дати та теми уроків.
 • Журнал заповнюється вчителем у день проведення уроку. Дати, проставлені на розвороті ліворуч, повинні чітко відповідати датам, проставленим праворуч.
 • Нумерація уроків із першого до останнього (у кінці навчального року) проводиться відповідно до схваленого дирекцією календарного планування.

Зразок оформлення сторінок обліку навчальних досягнень учнів Облік досягнень учнів у навчанні (назва предмета)

Зразок оформлення сторінки обліку проведених занять у класному журналі

 • з/п
 • Дата
 • Зміст уроку
 • Домашнє завдання
 • Інструктаж з БЖД в кабінеті математики
 • Підручник,автор, видавництво, рік
 • Назва теми(к-ть годин)
 • 1.
 • 02/09
 • Опрацювати §1, розв’язати №5, №8
 • 28/09
 • Повторити §8, розв’язати №35, №38
 • 30/09
 • Контрольна робота №1. Назва теми
 • Назва теми(к-ть годин)
 • 05/10
 • 28/10
 • 02/11
 • Контрольна робота №2. Назва теми
 • Оцінка за контрольну, лабораторну, практичну роботу тощо, яка проводилася впродовж цілого уроку, проставляється під датою її проведення і не пізніше 10-денного терміну з дня її виконання. При цьому ніяких додаткових записів про вид роботи над датами проведення уроків чи внизу під списком учнів не проводиться.
 • У разі відсутності учня на контрольній чи іншого виду роботи ставиться н і ніякі додаткові письмові роботи з ним не проводяться.
 • У колонках Діалог, Аудіювання, Усний твір, Усний переказ, Читання вголос тощо, відведених без дати на початку кожного семестру, записуються результати відповідних оцінювань (запис проводиться згідно з вимогами навчальних програм для окремих класів). Бали за ці види перевірок виставляються протягом семестру.
 • Запис про результати перевірки вивчення учнями творів напам’ять проводиться у колонці без дати під написом Напам’ять, що відводиться без дати після дати проведення уроку, на якому цей твір було задано вивчити.
 • Бали за ведення зошитів виставляються наприкінці кожного місяця після дати проведення останнього уроку в ньому. З математики в 5-11 класах – перед кожною тематичною, але не рідше одного разу на місяць.
 • Оцінка за семестр виставляється на основі результатів тематичних та всіх обов’язкових видів оцінювань з урахуванням динаміки рівня навчальних досягнень учня.
 • Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових балів. Перевага надається результатам другого семестру.
 • Запис «Програму за І семестр виконано» робиться на сторінці «Зміст уроку» наприкінці І семестру.
 • Запис «Програму виконано в повному обсязі» робиться на сторінці «Зміст уроку» наприкінці навчального року.
 • Поряд вказуються види та кількість запланованих та проведених уроків та перевірних робіт. Цей запис учитель засвідчує власним підписом.


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка