"затверджую" Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології М. ДоляСторінка2/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Стратегія сталого розвитку природи та суспільства


Курс:

(підготовка магістрів)

Форма навчання: (очна)

Напрям, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика


навчальної

дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 1

кількість кредитів

(1 кредит = 36 год.)
Модулів: кількість модулів -2 (реферат, есе)
Змістових модулів: 2
Загальна кількість годин: 36
Тижневих годин: 1


Шифр та

назва напряму8.09010501 - ЗР
Шифр та

назва спеціальності


8.09010501 - Захист рослин Освітньо-кваліфікаційний рівень

(магістр)

Обов’язкова

(нормативна)

Рік підготовки: 1.

Семестр: 1.

Лекційні заняття – 14 год.

Практичні заняття – 16 год.

Самостійна робота:

6 годин

Вид контролю: залік

Модульна структура дисципліни

Контроль

МОДУЛЬ

Змістовий модуль І. Екологічні засади стратегії сталого розвитку

Т.1.

Основні поняття і визначення сталого розвитку і теорії систем

Тест

Т.2.

Глобальні екологічні проблеми людства, положення “Порядку денного на 21 століття”

Т.3

Основи еволюційного вчення і принципи функціонування екосистем

Т.4

Механізми стійкості систем, зокрема екологічних

Змістовий модуль ІІ. Соціально-економічні засади стратегії сталого розвитку

Т.5

Закономірності взаємодії людини і природи

Тест

Т.6

Наукові передумови формування принципів сталого розвитку

Т.7

Індикатори сталого розвитку

Т.8

Принципи забезпечення сталого розвитку
Т.9

Особливості концепції освіти для сталого розвитку

Підсумковий контроль знань

Підсумковий тест

Залік за рейтингом

2. Мета і задачі дисципліни
2.1. Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців
Навчальна дисципліна «Стратегія сталого розвитку природи і суспільства»

належить до числа новітніх навчальних курсів і передбачає міждисциплінарний і системний підхід до вивчення основних проблем взаємодії людини і навколишнього середовища з точки зору принципів і стратегій сталого розвитку.

У відповідності до рекомендацій Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) вивчення проблем сталого розвитку має входити складовою частиною в програми підготовки фахівців по спеціальностям, або ж бути організовано як окремий загальний курс.

Мета. Курс має на меті формування базових знань з проблем взаємодії людини і навколишнього середовища, необхідних для прийняття рішень у подальшій професійній діяльності згідно з принципами сталого розвитку.

Предмет: головні складові структури суспільства, біосфери та агросфери; ландшафти, біоценози та екосистеми; джерела екологічної небезпеки; основи державної політики, управління і контролю в АПК.

Завдання. Вивчення сутності та основних понять і принципів концепції сталого розвитку суспільства; поняття біосфери як динамічної системи; основні відомості про глобальні екологічні проблеми людства – ресурси і розвиток, антропогенні впливи на біосферу; якісні і кількісні критерії стійкості природних екосистем, розвитку і моделювання сталого розвитку суспільства; економічні, соціально-політичні, екологічні та етичні проблеми розвитку; проблеми прийняття управлінських рішень.
2.2. Вимоги до знань та вмінь, набутих в процесі вивчення дисципліни
Після вивчення курсу студенти повинні:

знати:


 • основні закономірності розвитку відкритих стаціонарних систем;

 • взаємозв’язки між факторами розвитку суспільства;

 • індикатори сталого розвитку суспільства;

 • умови і управлінські механізми забезпечення прогресивного або еколого-соціально-економічно збалансованого розвитку.

вміти:

 • розраховувати локальні та регіональні індикатори сталого розвитку;

 • здійснювати моніторингові дослідження природних і соціально-економічних систем;

 • обґрунтовувати рішення, пов’язані з розвитком соціально-економічних систем;

 • формувати плани дій для збалансованого розвитку регіонів;

 • впроваджувати рішення, необхідні для забезпечення сталого розвитку в умовах інформаційного суспільства.


Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідне для вивчення дисципліни

Вивчення дисципліни «Стратегія сталого розвитку» базується на знаннях, які студенти набувають при вивченні нормативної частини ОПП – циклів підготовки гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної і вибіркової частини – дисциплін за вибором університету та студента.

При цьому студент повинен засвоїти:

1) основні філософські категорії, що пояснюють взаємовідносини в трудовому колективі, загальний зв’язок і загальна обумовленість предметів, розвиток, як перехід кількісних змін в якісні, які вивчаються в курсу «Філософія»;

2) праця, процес праці, предмет праці, засоби праці, продукт праці, які вивчаються в курсі «Основи економічних теорій»;

3) основні принципи формування безпечної життєдіяльності людини (“Безпека життєдіяльності”);

4) положення міжнародного екологічного законодавства і основні міжнародні договори і конвенції («Міжнародна еколого-економічна діяльність»);

5) наукові та спеціалізовані терміни, які використовуються при вивченні дисципліни «Ділова іноземна мова»;

7) Методичні основи викладання дисципліни «Методика викладання у вищій школі»;

8) правове забезпечення цивільної оборони, законодавчі акти міжнародного, аграрного, земельного права, закони та нормативні акти («Цивільна оборона”, “Аграрне, земельне та екологічне право»);

9) педагогічні принципи викладання дисциплін, психофізіологічні чинники викладання «Педагогіка і психологія вищої школи»;

10) основи стійкості екосистем (дисципліна «Основи екології»).
 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Стратегія сталого розвитку природи та суспільства
3.1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
МОДУЛЬ І. Екологічні засади стратегії сталого розвитку
Тема 1. Основні поняття і визначення сталого розвитку

Концепція сталого розвитку: історичні аспекти, цілі, завдання, проблеми і напрямки сталого розвитку.


Тема 2. Поняття про системи. Принципи функціонування систем.

Визначення системи її стану. Поняття про розвиток. Відкритість і стаціонарність систем.


Тема 3. Механізми стійкості систем. Основи еволюційного вчення.

Зміст і функції системи, механізми позитивного і негативного зворотного зв’язку, характеристики стійкості системи, роль пам’яті в процесах розвитку. Принципи функціонування екосистем.

Вчення В.І. Вернадського про біосферу, основні етапи еволюції біосфери; біологічна еволюція, еволюція як умова існування життя, системність і організованість життя, етапи виникнення життя.
Тема 4. Глобальні екологічні проблеми людства, положення “Порядку денного на 21 століття”

Класифікація процесів впливу на природу; антропогенні проблеми довкілля: використання природних ресурсів, забруднення, порушення грунтів і водних систем; вплив на біоту, людину та глобальну екосистему Землі.


МОДУЛЬ ІІ. Соціально-економічні засади стратегії сталого розвитку

Тема 5. Закономірності взаємодії людини і природи

Загальносистемні закономірності взаємовідносин людей і природи, закономірності системи “людина-природа”, закономірності соціальної екології, закономірності природокористування і охорони природи.Тема 6. Наукові передумови формування принципів сталого розвитку

Матеріали доповідей “Римському клубу”, неомальтузіанство та інституціоналізм, елементи екологічної макроекономіки; етика, релігія і сталий розвиток; еволюція природоохоронних заходів і передумови концепції сталого розвитку.Тема 7. Індикатори сталого розвитку

Основні економічні індикатори: процент росту ВВП; покращення режиму харчування людей; середній процент використання природних ресурсів на одного мешканця;

Основні соціальні індикатори: демографічні показники, середня тривалість життя і грамотність населення; процент зменшення безробіття; доступ до санітарних послуг; індекс людського розвитку.

Індикатори довкілля: Індикатор споживання води; пропорція населення, яке має постійний доступ до безпечної для здоров’я питної води у містах та селах; індикатори споживання енергії; індикатори випущених відходів; процентне співвідношення території, що захищається для підтримки біологічного розмаїття, до поверхневої території

Тема 8. Принципи забезпечення сталого розвитку

Умови прогресивного розвитку соціально-економічних систем; принципи забезпечення екологічної стійкості, екологічних цілей та екологічної мотивації.Тема 9. Особливості концепції освіти для сталого розвитку

Мета і принципи екологічної освіти, екологічне виховання; концепція освіти для сталого розвитку; екологічна етика як невід’ємна складова сталого розвитку.4.Структура навчальної дисципліни

денної форми навчання


п/п


Назва теми

Лекційні

заняття


Практичні заняття

Самост.

робота


студентів

Модуль І. Екологічні засади стратегії сталого розвитку

1

Основні поняття і визначення сталого розвитку

2

2
2

Поняття про системи. Принципи

функціонування систем.2

2

1

3

Механізми стійкості систем. Основи еволюційного вчення.

2

2
4

Глобальні екологічні проблеми людства, положення “Порядку денного на 21 століття”

1

1

2

5

Модульний контроль
1
Модуль ІІ. Соціально-економічні засади стратегії сталого розвитку

5

Наукові передумови формування принципів сталого розвитку

1

1

2

6


Закономірності взаємодії людини і суспільства

2

2
7

Індикатори сталого розвитку

2

2
8

Принципи забезпечення сталого розвитку

2

1

1

9

Особливості концепції освіти для сталого розвитку

1

1
10

Модульний контроль
1
Всього:

14

16

6

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

заочної форми навчання


п/п


Назва теми

Лекційні

заняття


Практичні заняття

Самост.

робота


студентів

Модуль І. Екологічні засади стратегії сталого розвитку

1


Основні поняття і визначення сталого розвитку і теорії систем

Глобальні екологічні проблеми людства, положення “Порядку денного на 21 століття”3

8

2

Основи еволюційного вчення і принципи функціонування екосистем

Механізми стійкості систем, зокрема екологічних2


2

8

Модуль ІІ. Соціально-економічні засади стратегії сталого розвитку

3

Закономірності взаємодії людини і суспільства. Наукові передумови формування принципів сталого розвитку. Індикатори сталого розвитку. Принципи забезпечення сталого розвитку

3

2

8

Всього:

8

4

24


5. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
5.1.Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Сучасні уявлення про сталий розвиток людства:

 • Доповідь Гру Х. Брунтланд “Наше спільне майбутнє”

 • Стратегія екосистемного розвитку Е. Одум.

 • Матеріали конференції з навколишнього середовища 1992 р. в Ріо-де-Жанейро.

2

2

Історія взаємодії людського суспільства та природи:

 • Головні рушійні сили взаємовідносин суспільства і природи.

 • Історія розвитку соціально-екологічних взаємовідносин: агрокультурна революція, індустріальна революція, науково-технічний прогрес.

 • Духовна криза людства як основний фактор екологічної кризи.

2

3Інформація як складова сталого розвитку:

 • Рівні інформаційної реальності.

 • Рівні інформаційної сутності.

 • Інформаційні продукти інтелекту і суспільства.
2

Разом

6


5.2.Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин
Стійкість і еволюція екосистем: оцінка флористичної спільності фітоценозів соціоекосистеми

2

2.

Антропогенна трансформація природної підсистеми в умовах техногенного забруднення соціоекосистеми

2Розрахунок концентрації ксенобіотика на трофічних рівнях соціоекосистеми.

2Розрахунок коефіцієнта екологічно-відповідних умов проживання людини на регіональному рівні соціоекосистеми

2

Разом

8


5.3.Зміст практичних занять з дисципліни

Заочна форма навчання


Практична робота 1. Розрахунок коефіцієнта екологічно-відповідних

умов проживання людини

  1. Мета роботи: визначення найсприятливіших умов навколиш­нього природного середовища для гармонійного розвитку людини.

  2. Основні поняття: природне середовище, коефіцієнт природних умов, забезпеченість орними землями, зміни атмосферного тиску, сейсмічний стан, властивості сонячної радіації, величина атмосферних опадів, температурний режим, валовий внутрішній продукт (ВВП).

  3. Завдання:

   • Розрахувати коефіцієнт природних умов відповідних областей України за нижче поданою методикою.

   • Розрахувати інтегральний коефіцієнт екологічної відповідності (Кев) кожної області і зробити відповідні висновки.

Допоміжна література    1. Боголюбов В.М., Соломенко Л.І. та ін. Екологія з основами збалансованого природокористування: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант НУБіП, 2009. – С. 183 – 189.


Практична робота 2. Розробка місцевого плану дій з охорони навколишнього середовища

 1. Мета: ознайомлення з методами і підходами до оцінювання стану навколишнього середовища.

 2. Завдання:

 • виконати кількісну оцінку екологічних впливів;

 • визначити фізичні впливи на виробництво, пов’язані з погіршенням якості середовища;

 • виконати оцінки витрат на попередження збитків і їхнього відшкодування.


6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


 1. Доповідь Гру Х. Брунтланд “Наше спільне майбутнє”. Поняття про сталий розвиток.

 2. Доповіді “Римському клубу”: Д.Медуз “Межі зростання” і Е. Вайцзеккер “Фактор чотири. Подвоєння багатства, дворазова економія ресурсів”.

 3. Матеріали конференції з навколишнього середовища 1992 р. в Ріо-де-Жанейро.

 4. Хронологія прийняття головних міжнародних документів стосовно сталого розвитку

 5. Формування сучасної економічної стратегії екологізації.

 6. Поняття про інтегральний екодеструктивний вплив.

 7. Основні положення вчення В.І. Вернадського про біосферу.

 8. Основні етапи еволюції біосфери, біологічна еволюція, як умова існування життя.

 9. Системність і організованість життя, етапи виникнення життя

 10. Поняття системи і розвитку.

 11. Механізми стійкості систем. Механізми зворотного зв’язку.

 12. Особливості біфуркаційних механізмів.

 13. Цілісна картина взаємодії механізмів розвитку систем.

 14. Поняття про пам’ять системи і її функції.

 15. Енергетичний баланс та енергоентропійні основи розвитку.

 16. Інформація як складова сталого розвитку.

 17. Закономірності екосистемного регулювання.

 18. Економічна оцінка біологічного різноманіття.

 19. Системна сутність людини і функції природи.

 20. Антропогенні проблеми довкілля.

 21. Закономірності взаємодії суспільства і природи.

 22. Наукові передумови формування принципів сталого розвитку.

 23. Індикатори сталого розвитку.

 24. Умови прогресивного розвитку соціально-економічних систем.

 25. Принципи забезпечення екологічних цілей та екологічної мотивації.

 26. Особливості забезпечення сталого розвитку при переході до інформаційного суспільства.

 27. Поняття про ризики: суспільні, техногенні, екологічні.

 28. Теорія біфуркацій і прийнятний ризик.


7. Методи навчання

Основна підготовка студентів здійснюється на лекційних, практичних та семінарських заняттях. Але у значній мірі покладається на самостійне вивчення предмета студентами денної форми навчання під час семестру, заочної – у міжсесійний період.Самостійна робота студентів з дисципліни «Стратегія сталого розвитку природи та суспільства” включає:»

 • домашню підготовку для виконання практичних робіт;

 • підготовку для виступів на семінарах, круглих столах, конференціях;

 • написання рефератів;

 • самопідготовку (письмова робота для засвоєння найбільш складних тем з дисципліни) і підготовку до заліку.


8. Методи контролю

Поточний контроль за індивідуальною самостійною роботою студентів проводиться за результатами як аудиторної, так і позааудиторної діяльності.

На практичних заняттях поточний контроль здійснюється за результатами виконання та захисту лабораторних та практичних робіт, в яких оцінюється опану­вання студентом матеріалу, активність студента в обговоренні, уміння обґрунтувати певний погляд на конкретну проблему.

Пе­ревіряються конспекти лекцій, конспекти тем, що виносяться на самостійне опрацювання, виконання робіт з аналізу самостійного матеріалу посібника за відповідними вказівками до кожної теми. Поточна оцінка враховує відвідування аудиторних занять.

Проміжний контроль проводиться у формі письмових контро­льних робіт за двома модулями, які охоплюють усі теми на­вчальної програми. Письмові контрольні роботи проводяться в певний час, про який студенти попереджуються на першому аудиторному занятті. Контрольні роботи передбачають не тільки питання теоретичного, а й практичного курсу дисципліни «Стратегія сталого розвитку природи та суспільства” включає:»

Підсумковий контроль (залік) здійснюється на останньому практичному занятті та враховує результати проміжного та поточного конт­ролю.

Семестровий залік з дисципліни виставляється за умо­ви, що студент набрав не менше 42 балів під час поточного та проміжного контролю та 18 балів під час виконання залікових тестових завдань.

Критерії оцінювання. Максимальна кількість балів за навчальну роботу– 100 (70), яку може набрати студент за виконання таких робіт:

 • систематична та активна участь на практичних заняттях, повне виконання та захист практичних робіт – 70 (49) балів;

 • модуль 1. Колоквіум – 10 (7) балів;

 • модульна контрольна робота №2 – 10 (7) балів;

 • підготовка та захист реферату або доповіді на конференцію або круглий стіл – 10 (7) балів;

Підсумкова атестація - тестові залікові завдання – 30 балів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відміннозараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано

з можливістю повторного складання0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано

повторний курсКаталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка