"затверджую" Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології М. ДоляСторінка6/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

стійкість (збалансованість) – використання природних ресурсів в глобальному масштабі та на локальному рівні без втрат в біорозмаїтті і відновлювальній здатності природи (ці навчальні курси мають сприяти формуванню знань про те, яким чином діяти на всіх рівнях, щоб зменшити до мінімуму негативний антропогенний вплив на довкілля та знизити екологічні ризики;

 • принцип упередження – недостатні знання із впливу на довкілля різних видів діяльності мають прийматися до уваги на всіх рівнях планування, при цьому має недопускатися діяльність, яка спричиняє деградацію довкілля.

  Екологічна освіта та освіта для сталого розвитку спрямовані на:

  • пропаганду знань про стан довкілля;

  • забезпечення критеріями, стандартами та рекомендаціями в процесі прийняття рішень в сфері збереження довкілля, а також для прийняття зважених рішень, які збалансовують екологічний, економічний та соціальний фактори;

  • показ шляхів економічного прогресу та розвитку, що враховують збереження довкілля та біорозмаїття;

  • традиції бережного відношення до природи;

  • зростання та посилення традицій бережного відношення до природи, пропаганда екологічно орієнтованих технологій, які підтримують збереження довкілля та культурної спадщини.

  Основні сфери екологічної освіти:

  • пропаганда ідей і інформації з питань збереження довкілля, сталості, посилення їх розуміння і значення для життя через формальну і неформальну освіту;

  • розвиток методів через які громадські маси активно впливатимуть на прийняття рішень для досягнення гармонійності розвитку (збалансованості);

  • розвиток та розповсюдження спеціальних знань проблемно-сфокусованих та професійно-орієнтованих (міждисциплінарних та дисциплінарних) з питання екосистем та їх тісного зв’язку з людиною;

  • підготовка вчителів для шкіл, університетів, неформальних лекторів з питань міждисци-плінарних екологічних зв’язків.

  Стратегія “Освіти для сталого розвитку” базується на концепції екологічної освіти але окрім екологічної, включає ще й економічну та соціальну складові. Ця освіта спрямована на те, щоб питання “сталого розвитку” стало невід’ємною частиною життя кожної людини. Сталий розвиток має включатися в формальну освіту дітей та молоді, як обов’язкова компонента їх шкільної та професійної освіти, а також має бути елементом неперервної освіти дорослих людей. Інша важлива теза – освіта для сталого розвитку має пронизувати всі рівні освіти і продовжуватися все життя, аж до похилого віку.

  На конференції ЮНЕСКО (1997 рік, Греція) “Освіта в інтересах сталого розвитку” вказувалось, що однією із необхідних передумов сталого розвитку є формування поняття громадянська освіта. При цьому, традиційне вивчення законів природи має поєднуватись з досконалим вивченням суспільних та гуманітарних наук. В процесі навчання учні мають критично оцінювати своє місце в житті, визначати який шлях розвитку є найбільш сприятливим для їх громади чи суспільства. Вони мають мати навики критичного осмислення пріоритетів, та вміти вибирати.  В 2002 році в січні в Стокгольмі відбулась друга зустріч міністрів освіти країн Балтійського моря. Було заслухано результати роботи систем “Балтія – 21”, яка спрямована на пояснення ролі освіти для сталого розвитку цього регіону.

  Документ “Основні уроки” – в інтересах стабільності від Ріо-де-Жанейро до Йоханесбургу – підсумовує роль освіти для досягнення сталому розвитку. Тут сказано, що освіта є ключем для перетворень в сільській місцевості; неперервна освіта, підготовка відповідних викладачів, зміна стандартів у вищій освіті є важливими складовими для зростання потенціалу сталого розвитку.

  Окремо виділена роль Орхуської конвенції, яка забезпечує доступ громадян до екологічної інформації, посилює роль громадськості в прийнятті рішень, включення населення у формування та впровадження екологічної політики. Окремо ставиться завдання про включення блоку екологічних дисциплін в шкільні та університетські програми.

  Вважається за необхідне розробка відповідних навчальних програм із сталого розвитку. В матеріалах конференції в Йоханесбургу окремо зазначилась необхідність інтеграції сталого розвитку в систему освіти на всіх рівнях і визначено освіту ключовим моментом перетворень. Генеральна Асамблея ООН оголосила з 2005 року десятиріччя освіти для сталого розвитку.

  Освіта як фактор сталого розвитку:

  Освіта, професійна підготовка і дослідницька робота є важливими горизонтальними складовими для досягнення сталого розвитку. Необхідним є реформування систем директивних і адміністративних органів освіти на основі довіри та активності громадян. Така реформа дозволить кожному брати на себе відповідальність за свій вибір в житті.

  Освіта, окрім надання знань та навичок, підвищує рівень освіченості, інформованості населення. Підвищення рівня освіченості населення сприятиме його протистоянню погіршенню стану навколишнього середовища, покращенню якості продуктів харчування, боротися з бідністю.

  Метою освіти також є підвищення рівня сприяння навчанню, інформованності, відповідальності та критичності, формування навичок для продовження навчання, бажання навчатися все своє життя.

  Принципи та підходи до освіти для сталого розвитку:


  • треба віднести освіту сталого розвитку до числа основних цілей освіти (формальної і неформальної) та числа заходів з підвищення екологічної свідомості населення;

  • освіта для сталого розвитку має бути внесена в програми та відповідні документи всіх рівнів;

  • необхідно розвивати освіту в інтересах сталого розвитку як окрему галузь знань, особливо у вищій школі;

  • посилювати зв’язки між природничими та суспільними ланками освіти;

  • треба навчати людей “жити разом”, враховуючи культурне різноманіття;

  Сталий розвиток є основою життєздатної та активної громадянської позиції. Демократія є частиною змісту сталого розвитку, а не тільки засобом врегулювання суспільних конфліктів та досягнення справедливості.

  Важливим в цьому процесі є включення учнів в процес прийняття рішень в школах та вузах. Освіта має сприяти зміні схем (учнів та учителів), застосування принципів сталості в повсякденному житті.  Пакет тестових завдань з дисципліни

  Стратегія сталого розвитку” для спеціальностей:

  8.130101.Агрохімія і ґрунтознавство

  8.130102. Агрономія  8.130108.Селекція і генетика с/г культур

  Варіант 1”

  100

  Питання 1. Біосфера це:

  1

  Шар атмосфери –10 км, гідросфери – 15 км і літосфери товщиною – 10 км де існує життя

  2

  Оболонка Землі, яка містить усю сукупність живих організмів і частину речовини планети, що знаходиться у взаємообміні з цими організмами

  3

  Сукупність живих організмів у атмосфері, літосфері і гідросфері

  4

  Сукупність рослин і тварин, що живуть на Землі
  100

  Питання 2. Основна функція живої системи:

  1

  Самозбереження за рахунок упередженого реагування

  2

  Перетворення космічної енергії в земну

  3

  Перетворення сонячної енергії в біомасу
  100

  Питання 3. Рівні організації живої матерії:

  1

  Атомний, молекулярий, клітинний, організменний, популяційний і біосферний

  2

  Молекулярно-генетичний, клітинний, організменний, популяційно-видовий і біосферний

  3

  Молекулярно-генетичний, клітинно-організменний, популяційно-видовий і біосферно-заповідний
  100

  Питання 4. Жива речовина:

  1

  Матерія, що входить до складу живих організмів

  2

  Сукупність всіх живих організмів Землі

  3

  Біогеохімічні сполуки

  4

  Речовини і молекули-перетворювачі енергії
  50

  Питання 5. Екологічні фактори середовища:

  1

  Фактори, що впливають на функціонування екосистем

  2

  Фактори взаємодії живого з живим

  3

  Фактори, пов’язані з діяльністю людини
  100

  Питання 6. Система це:

  1

  Сукупність окремих частин, об’єднаних у ціле, що породжує нову якість

  2

  Сукупність підсистем, що мають зворотні зв’язки

  3

  Сукупність простих елементів, об’єднаних в одне ціле, що більше за їх суму
  100

  Питання 7. Розвиток системи це:

  1

  Незворотна, спрямована і закономірна зміна матеріальних та ідеальних об’єктів

  2

  Збільшення маси, енергії та інформації в системі

  3

  Неперервне зростання кількості і якості
  100

  Питання 8. Гомеостаз системи це:

  1

  Динамічна відносна сталість складу і властивостей системи

  2

  Незмінність характеристик системи в часі

  3

  Незмінність характеристик системи в просторі
  100

  Питання 9. Креативність природи це:

  1

  Здатність її до збільшення упорядкованості в певному просторі і часі

  2

  Властивість самоорганізації структурних природних одиниць

  3

  Здатність до само відтворення без додаткової енергії
  100

  Питання 10. Інформація це:

  1

  Характерні ознаки предметів і явищ природи, що виявляються в просторі і часі

  2

  Характерні ознаки системи, що ідентифікують матеріальні об’єкти в природі

  3

  Сутнісне начало природи, що не є матерією
  100

  Питання 11. Перший принцип функціонування екосистем полягає у:

  1

  існуванні біогеохімічних циклів

  2

  існуванні малого біологічного кругообігу речовин

  3

  використанні сонячної енергії та фотосинтезу

  4

  існуванні хемосинтезу і метаболізму
  100

  Питання 12. Прийнятий рівень індивідуального ризику у світовій практиці становить:

  1

  106

  2

  10-4

  3

  10-6
  50

  Питання 13. Другий принцип функціонування екосистем полягає у тому, що основним джерелом енергії для них є:

  1

  сонячна енергія

  2

  хімічних реакцій

  3

  сонячна енергія і енергія хімічних реакцій  75

  Питання 14. Ризик це:

  1

  Якісна характеристика небезпеки

  2

  Кількісна характеристика небезпеки

  3

  Якісна і кількісна характеристика небезпеки
  50

  Питання 15. Біотичний потенціал це сукупність чинників, які:

  1

  сприяють збільшенню чисельності популяції

  2

  сприяють збільшенню видового різноманіття

  3

  протидіють збільшенню популяції
  50

  Питання 16. Опір середовища:

  1

  сприяє збільшенню чисельності популяції

  2

  сприяє збільшенню видового різноманіття

  3

  протидіє збільшенню популяції
  50

  Питання 17. Індекс людського розвитку:

  1

  Усереднений інтегральний показник, який характеризує набуття людиною якісних ознак

  2

  Інтегральний показник, що визначає сукупність характеристик суспільства за певний період часу

  3

  Безперервний процес збільшення можливостей якісного і кількісного вибору
  50

  Питання 18. Людський розвиток:

  1

  Усереднений інтегральний показник, який характеризує набуття людиною якісних ознак

  2

  Інтегральний показник, що визначає сукупність характеристик суспільства за певний період часу

  3

  Безперервний процес збільшення можливостей якісного і кількісного вибору
  50

  Питання 19. Поняття сталого розвитку:

  1

  розвиток, що задовольняє потреби сьогоден­ня, не приносячи при цьому в жертву здатності май­бутніх поколінь задовольняти свої потреби

  2

  Розвиток природи, що не порушує стабільність суспільства

  3

  Безперервний процес збільшення можливостей якісного і кількісного вибору
  75

  Питання 20. Популяційний вибух це:

  1

  різке зростання чисельності окремої популяції

  2

  значне зростання кількості популяцій в екосистемі

  3

  раптове зростання чисельності всіх популяцій
  100

  Питання 21. Принципи сучасної державної політика в галузі екологічної освіти:

  1

  Доступність, комплексність, неперервність.

  2

  Гуманізація, соціалізація та природозбереження

  3

  взаємозв'язки людини з природою і суспільством
  100

  Питання 22. Мета екологічної освіти полягає у форму­ванні:

  1

  екологічної культури, навичок і знань, екологічного мислення і свідомості

  2

  глибокого вивчення й усвідомлення фундаментальних екологічних законів і принципів

  3

  Загальнолюдських у суспільстві цінностей
  100

  Питання 23. Головні складові екологічних знань:

  1

  уявлення про біосферу, екосистеми, живу речовину; кругообіги речовини, енергії та інформації; антропогенний вплив тощо

  2

  уявлення про біосферу, ноосферу, техносферу і агросферу

  3

  уявлення про ноосферу, антропогенез, трофічні рівні і ланцюги, закони і принципи

  Каталог: sites -> default -> files
  files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
  files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
  files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
  files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
  files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
  files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
  files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
  files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка