Затверджую ректор нмау ім. П.І. Чайковського Рожок В.І. 2016 р. ПоложенняСкачати 231.54 Kb.
Дата конвертації01.02.2017
Розмір231.54 Kb.
ЗАТВЕРДЖУЮ

ректор НМАУ ім. П.І.Чайковського

______________________Рожок В.І.

«____»___________________2016 р.ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ

ім. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

Ухвалено

Вченою радою НМАУ ім. П. І. Чайковського

Протокол №___ від _______________2016 р.

Київ – 2016

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ

ім. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО
І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Це Положення визначає механізм підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії (далі - здобувачі).

2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється: в аспірантурі Національної музичної академії імені П. І. Чайковського (далі Академія):

а) за очною (денною) формою навчання;

б) поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи в Академії).

3. Підготовка здобувачів вищої освіти в аспірантурі Академії здійснюється: • за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

 • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту),

4. Провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти здійснюється в Академії відповідно до ліцензії МОН України.

5. Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури в Академії здійснює Вчена рада.

6. Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до умов цього Положення, умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН, та правил прийому до Академії.

Відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів Вчена рада Академії, згідно з отриманою ліцензією на провадження відповідної освітньої діяльності, затверджує Правила прийому, якими регулюється вступ на відповідні рівні вищої освіти, та в установлені строки оприлюднює їх на офіційному веб-сайті Академії.

7. Правила прийому до Академії діють протягом відповідного навчального року і визначають, зокрема:


 • порядок, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури Академії;

 • зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури за кожною спеціальністю або відповідною галуззю знань.

8. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

9. Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової програми Академії за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури є підготовка та публікація наукових статей.

10. Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі.

Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його науковим керівником та затверджується Вченою радою Академії упродовж двох місяців з дня зарахування здобувача до Академії.

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання здобувачем і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи.

Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених чинним законодавством України, може бути підставою для ухвалення Вченою радою Академії рішення про відрахування аспіранта.

Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

11. Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта у спеціалізованій вченій раді. Здобувачі мають право на вибір спеціалізованої вченої ради.

12. Аспірант, який захистився до закінчення строку підготовки в аспірантурі, має право за власним вибором:


 • отримати одноразову виплату в сумі залишку стипендії, передбаченої у бюджеті Академії на відповідний календарний рік, та за власною заявою бути відрахованим з аспірантури;

 • отримати за власною заявою оплачувану академічну відпустку на строк, що залишився до завершення нормативного строку підготовки в аспірантурі.

 • Якщо аспірант захистив дисертацію на другому чи третьому році підготовки в аспірантурі та був обраний за конкурсом на відповідну посаду наукового (науково-педагогічного) працівника в такому вищому навчальному закладі (науковій установі), то загальна сума залишку стипендії нараховується йому як щомісячна надбавка до заробітної плати.

ІІ. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ

1. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня «магістра».


2. Для проведення прийому до аспірантури в Академії утворюється Приймальна комісія. Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора Академії, який є її головою. До складу Приймальної комісії входять:

 • заступник голови Приймальної комісії;

 • відповідальний секретар Приймальної комісії;

 • члени Приймальної комісії (проректори, декани факультетів, професори кафедр).

3. Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором Академії на початку календарного року.
4. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься Приймальною комісією за результатами розгляду реферату вступника та поданого переліку наукових праць з урахуванням письмового висновку запланованого наукового керівника, про що вступник до аспірантури інформується у тижневий термін.
5. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв'язку з неподанням у встановлений термін відповідних документів. Подання документів після закінчення встановленого терміну не допускається.

6. Вступні випробування до аспірантури Академії складаються з:

вступного іспиту з фаху (в обсязі навчальної програми для освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або ступеня «магістр», яка відповідає обраним вступниками напрямам та спеціальностям), вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, італійська, французька) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;Додатковим іспитом, призначеним Вченою радою Академії, є філософія в обсязі типової навчальної програми для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених МОН України.

7. Відповідно до правил прийому до аспірантури вищого навчального закладу вступникам, які вступають до аспірантури Академії з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

8. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні упродовж календарного року.

9. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

10. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями, до складу яких входить, як правило, три – п’ять осіб, які призначаються наказом ректора Академії.

11. Предметні комісії утворюються для проведення вступних випробувань до аспірантури. До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До складу предметних комісій можуть входити також представники інших вищих навчальних закладів (наукових установ) (за згодою), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності, та/або спільного керівництва дослідженнями аспірантів, та/або спільного виконання освітньо-наукової програми або в разі здійснення спільної підготовки докторів філософії за узгодженою освітньо-науковою програмою. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням Вченої ради Академії можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

12. Академія здійснює набір в аспірантуру за напрямом «Культура і мистецтво» (спеціальності «Музичне мистецтво») та «Гуманітарні науки» (спеціальність «Культурологія»).

Термін навчання – 4 роки.

13. Документи на навчання в аспірантурі за рахунок державного бюджету приймаються у вступників в два етапи:

І етап

Подається заява вступника та лист – рекомендація на його навчання в аспірантурі від установ, підпорядкованих Міністерству культури України.

Для випускників поточного року обов’язковою є рекомендація Державної екзаменаційної комісії, затверджена на Вченій раді вищого навчального закладу.

Термін подання документів визначається Приймальною комісією.ІІ етап

Після розгляду поданих заяв за рішенням приймальної комісії про відкриття набору на кафедри додаються: • особовий листок з обліку кадрів,

 • медична довідка за формою №086-у,

 • копія диплому,

 • копія трудової книжки,

 • план-проспект дисертації,

 • список опублікованих праць,

 • реферат,

 • довідка про середньомісячну заробітну плату (на державну форму навчання),

 • копія паспорту та ідентифікаційного номеру.

14. У Правилах прийому до Академії Приймальною комісією може бути визначено додатковий перелік документів, обов’язкових для допуску до вступних випробувань, який затверджується Вченою радою Академії.

15. Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття Вченою радою Академії рішення про визнання його диплома.

16. Дата вступних іспитів визначається Приймальною комісією та затверджується Вченою радою Академії

17. Вага бала з кожного вступного випробування під час підрахування результатів конкурсу визначається в Правилах прийому Академії.

18. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури Приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою, визначеною Правилами прийому до Академії.

19. Рішення Приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом ректора, який оприлюднюється в установленому порядку.

24. Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора Академії призначається науковий керівник з числа наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем.

Іспитові вимоги за спеціальністю 025 «музичне мистецтво»:

Для музикознавців: співбесіда за темою майбутнього дисертаційного дослідження, відповідь за іспитовими білетами, зміст яких визначений всіма спеціальними розділами в об’ємі вишу; захист реферату за темою майбутнього дисертаційного дослідження; письмова робота з теорії музики та усна відповідь.Іспитові вимоги за спеціальністю 034 «культурологія»:

Співбесіда за темою майбутнього дисертаційного дослідження, відповідь за іспитовими білетами, зміст яких визначений всіма спеціальними розділами в об’ємі вишу; захист реферату за темою майбутнього дисертаційного дослідження.

Оцінка знань вступників до аспірантури здійснюється за 100-бальною шкалою.

25. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються Академією не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

26. Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті Академії.

27. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

28. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Академією, розглядає апеляційна комісія Академії, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

29. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

30. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня доктора філософії, зараховуються до Академії не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування.

31. Строки проведення співбесіди та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до вищих навчальних закладів відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України квот або вступають на підставі договорів, укладених вищими навчальними закладами з фізичними та юридичними особами, визначаються приймальною комісією.ІІІ. ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В АСПІРАНТУРІ

1. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджуються Вченою радою Академією для кожної спеціальності.

2. Протягом строку навчання в аспірантурі Академії аспірант зобов’язаний виконати усі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, та захистити дисертацію.

3. Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури Академії складаються з освітньої та наукової складових.

4. Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються Вченою радою Академії упродовж двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури.

5. Навчальний план аспіранта повинен містити інформацію про перелік та обсяг навчальних дисциплін (в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - ЄКТС), послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю та повинен містити перелік дисциплін за вибором аспіранта в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС. При цьому аспіранти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти і які пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження, за погодженням із своїм науковим керівником, проректором з наукової роботи та завідувачем аспірантурою.

6.Аспірант має право змінювати свій індивідуальний навчальний план за погодженням із своїм науковим керівником у порядку, який затверджується Вченою радою.

7. Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою аспірантури Академії.

8. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

9. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, яке пропонує розв’язання актуального наукового завдання в певній галузі знань або на межі кількох галузей, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі (галузей) та оприлюднені у відповідних публікаціях.

10. Наукова складова освітньо-наукової програми оформлюється у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта і є невід’ємною частиною навчального плану аспіранта.

11. Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється постійно діючими спеціалізованими вченими радами за спеціальностями «Музичне мистецтво» та «Теорія та історія культури», на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

12.Стан готовності дисертації аспіранта Академії до захисту визначається науковим керівником.

13.Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану і рекомендацією кафедри, на якій виконувалася дисертація.ІV. ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ПОЗА АСПІРАНТУРОЮ

1. Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи (в Академії), мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці. Такі особи прикріплюються строком до п’яти років до Академії за спеціальностями «Музичне мистецтво» «Теорія та історія культури».

2. Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою Академії передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньо-наукової програми та навчального плану аспірантури згідно з затвердженими в установленому порядку індивідуальним навчальним планом та індивідуальним планом наукової роботи прикріпленої особи та публічний захист дисертації у спеціалізованих вчених радах Академії.

3. Особи, прикріплені до Академії з метою здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, мають всі права і обов’язки, визначені розділом V цього Положення.

4. У разі звільнення з роботи в Академії особа втрачає право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою Академії та має право:


 • продовжити свою підготовку для здобуття ступеня доктора філософії поза аспірантурою у вищому навчальному закладі (науковій установі), до якого особа зарахована на посаду науково-педагогічного чи наукового працівника (за умови прийняття відповідного рішення таким вищим навчальним закладом (науковою установою);

 • вступити до аспірантури Академії для здобуття відповідного ступеня за очною (денною) формою навчання і зарахування їй відповідних кредитів ЄКТС, здобутих поза аспірантурою;

 • продовжити працювати над дисертацією за власний рахунок за рішенням Вченої ради.

V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АСПІРАНТІВ

1. Аспіранти користуються правами здобувачів вищої освіти, визначеними Законом України “Про вищу освіту”. З метою належного проведення наукових досліджень аспіранти також мають право на: • вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної в Академії, бібліотеках і державних архівах України;

 • отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо власного дослідження від наукового керівника;

 • на чіткий розподіл обов’язків між науковими керівниками у разі призначення Вченою радою Академією двох керівників;

 • безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень;

 • академічну відпустку, зокрема за станом здоров’я, у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відповідно до чинного законодавства України.

2. Аспіранти зобов’язані виконувати всі обов’язки здобувачів вищої освіти, визначені Законом України “Про вищу освіту”. З метою забезпечення належного проведення наукових досліджень аспіранти також зобов’язані:

 • дотримуватися морально-етичних норм і стандартів поведінки дослідників у відповідній галузі (професії), встановлених Академією;

 • виконувати індивідуальний план наукової роботи та систематично звітувати про хід його виконання на засіданні кафедри, чи іншого підрозділу Академії, який уповноважений для цього Вченою радою;

 • захистити в установлений строк свої наукові досягнення у вигляді дисертації у спеціалізованій вченій раді.

3. Покладення Академією на аспіранта обов’язків, не пов’язаних з виконанням відповідної освітньо-наукової (наукової) програми та підготовкою дисертації (монографії, статей), забороняється.

4. Аспіранти мають право брати участь у конкурсах на отримання грантової підтримки наукових досліджень та стипендій, заснованих на честь видатних діячів науки, освіти, культури, громадських діячів, а також заснованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, державними чи недержавними органами, підприємствами, установами чи організаціями.VI. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ АСПІРАНТАМ ТА ЗДОБУВАЧАМ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

1. Загальна частина

1.1. Цей Порядок регламентує призначення наукових керівників, аспірантам та здобувачам, прикріпленим для написання дисертаційного дослідження в Академії, їх права та обов’язки, взаємодію з проректором з наукової роботи, аспірантурою, завідувачами випускових кафедр, відповідальними за роботу з аспірантами.

1.2. Метою призначення наукового керівника аспіранта є керівництво роботою над дисертацією, надання консультацій щодо змісту і методології наукових досліджень аспіранта, контроль за виконанням індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта.

1.3. Науковим керівником аспіранта, здобувача може бути штатний працівник з числа професорського-викладацького складу Академії, який має науковий ступінь доктора наук з відповідного фаху, або кандидат наук, який має вчене звання професора, та/або досвід наукового керівництва роботою магістрів, аспірантів, пошукувачів, які успішно захистили дисертації, мають у своєму доробку виступи на конференціях, наукові роботи та статті і після захисту наукового керівника пройшло не менш, ніж п’ять років.

1.4.Наукові керівники аспірантів затверджуються наказом ректора на підставі рішення Вченої ради Академії.

1.5.Наукові дослідження в Академії здійснюються за напрямками: 02 – Культура і мистецтво, 03 – Гуманітарні науки; спеціальності: 025 Музичне мистецтво, 034 Культурологія.2. Призначення наукового керівника

2.1. Аспіранту не пізніше, ніж через 1 місяць після його зарахування на навчання до Академії, відповідним наказом ректора призначається науковий керівник, який відповідає вимогам п. 1.3. розділу VI цього Положення.

2.2. Науковий керівник, який є доктором наук, може здійснювати одночасне наукове керівництво (консультування), як правило, не більше п’яти здобувачів наукових ступенів, включаючи тих, що здобувають науковий ступінь доктора наук.

2.3. Науковий керівник, який має ступінь доктора філософії, може здійснювати одночасне наукове керівництво роботою над дисертаціями, як правило, не більше трьох здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

2.4. На здійснення наукового керівництва над дисертаційним дослідженням одного аспіранта науковому керівникові відводиться щороку 50 академічних годин навчального навантаження. Вчена рада Академії з урахуванням потреб аспіранта та ефективності роботи наукового керівника з підготовки докторів філософії може відвести більшу кількість годин навчального навантаження керівникові з їх оплатою за рахунок коштів спеціального фонду Академії.

2.5. Рішенням Вченої ради Академії аспіранту може бути призначено два наукових керівники з відповідним розподілом годин навчального навантаження та обов’язків між ними.3. Здійснення наукового керівництва

  1. Науковий керівник аспіранта:

 • здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією;

 • уточнює мету та актуальність наукового дослідження, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень аспіранта;

 • контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта і відповідає перед Вченою радою Академії за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового керівника;

 • консультує аспіранта щодо розміщення публікацій наукових статей в наукових збірниках;

 • контролює виступи аспіранта на конференціях;

 • оцінює рівень виконання індивідуального плану наукового дослідження.

3.2. Науковий керівник упродовж двох місяців з часу зарахування аспіранта на перший рік навчання уточнює мету, завдання дисертаційного дослідження, розглядає та корегує індивідуальний план, складає календарний план роботи над дисертацією, дає рекомендації щодо підбору літератури.

4. Обов’язки наукового керівника

4.1. Науковий керівник зобов’язаний: • проводити попередню співбесіду з майбутнім претендентом на вступ до аспірантури;

 • готувати висновок для Приймальної комісії за результатами співбесіди;

 • надати рецензію на представлений реферат та план-проспект дисертації;

 • разом з аспірантом готувати індивідуальний план роботи та контролювати його виконання;

 • надавати письмовий висновок щодо можливості переведення аспіранта на наступний рік;

 • консультувати аспіранта щодо написання дисертації;

 • спрямовувати дії аспіранта при організації і проведені науково-педагогічної практики;

 • за згодою завідувача випускової кафедри подавати документи до аспірантури на відрахування тих аспірантів, які не виконали свій індивідуальний план в запланований термін;

 • бути присутнім на засіданні кафедри під час звіту його аспіранта.

5. Взаємовідносини наукового керівника з випусковою кафедрою

5.1. Завідувач випускової кафедри контролює діяльність наукових шкіл та наукових напрямків, разом з Вченою радою забезпечує умови для виконання обов’язків наукових керівників: • організує планування та проведення вступної кампанії в аспірантуру;

 • залучає аспірантів до науково-педагогічної роботи на кафедрі;

 • організовує щорічні звіти та підсумкову атестацію тих осіб, які завершили навчання в аспірантурі;

 • контролює та організовує звітність аспіранта з педагогічної практики.

5.2. Організовує проведення кандидатських іспитів зі спеціальності (спеціалізації), прослухування аспірантів на кафедрі, затвердження спецкурсів.

5.3.Організовує попереднє прослуховування кафедрою дисертаційного дослідження (передзахист).

5.4. Вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення наукових керівників та аспірантів, які демонструють високі показники в науково-дослідній роботі.

6. Призначення нового наукового керівника

6.1. Зміна наукового керівника може відбуватися тільки у виключних випадках, коли: • наукове дослідження аспіранта виходить за рамки поставлених науковим керівником мети та завдань відповідно до його наукової школи або не відповідає науковій спеціальності;

 • невиконання аспірантом або науковим керівником своїх обов’язків;

 • науковий керівник завершив трудові відносини з Академією.

6.2. Призначення нового наукового керівника відбувається в такій послідовності:

 • надання та розгляд на засіданні випускової кафедри заяви від аспіранта з підписом наукового керівника про необхідність зміни наукового керівника з поясненням обставин;

 • подання до аспірантури витягу з протоколу засідання кафедри про рішення кафедри щодо необхідності призначення нового наукового керівника з обґрунтуванням рішення кафедри.

6.3. Аспірантура готує наказ про затвердження нового керівника, який підписує ректор Академії.

VІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це Положення, а також всі зміни до нього затверджуються на засіданні Вченої ради Академії.7.2. Дія цього Положення поширюється на всі підрозділи Академії, які пов’язані з підготовкою здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

7.3. Це Положення, а також всі зміни до нього розміщуються на офіційному сайті Академії.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення

Скачати 231.54 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка