“Затверджую” Заступник деканаСкачати 261.86 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір261.86 Kb.
ТипПрограма
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ

КАФЕДРА ГАЛУЗЕВОЇ СОЦІОЛОГІЇ

“Затверджую”
Заступник декана

______________________

“___” ________________20__року


програмА

навчальної дисципліни

ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

для студентівспеціальності 6.030101 «Соціологія»

освітньої програми «Соціологія»

спеціалізація «Соціологія менеджменту та маркетингу»КИЇВ -2016

Розробник: Туленков М.В., професор кафедри галузевої соціологіїдоктор соціологічних наук, професор

Обговорено та рекомендовано до видання Науково-методичною радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Протокол від «___»______________20___року № __.
Голова науково-методичної ради _______________________ ( Бугров В.А. )
«___»_______________20___ року

© ТуленковМ.В., 20___ рік

© ___________ , 20___ рік

ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи соціального менеджменту» складена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр», спеціальності 6.030101 «Соціологія», спеціалізація «Соціологія менеджменту та маркетингу».Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретико-методологічні, організаційно-технологічні та прикладні засади соціального менеджменту, а також насамперед закони, принципи, методи, структурні форми, технології та критерії ефективності соціального менеджменту у сучасному суспільстві.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Основи соціального менеджменту» є складовою циклу професійної, практично-орієнтованої підготовки фахівців спеціалізації «соціологія менеджменту та маркетингу». Дана дисципліна тісно пов’язана з такими галузевими соціологіями як соціологія організацій, управління, політики, економіки, культури, соціальних груп, особистості, праці й зайнятості, а також із низкою організаційно-управлінських дисциплін, зокрема, теорією менеджменту, теорією організації, теорією соціального управління, психологією управління, психологією організацій тощо.

Програма навчальної дисципліни «Основи соціального менеджменту» складається з двох змістових модулів: модуль 1 « Вступ до теорії соціального менеджменту»; модуль 2 «Методологічні та організаційно-технологічні засади соціального менеджменту».

1.Мета і завдання навчальної дисципліни.

1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Основи соціального менеджменту» є надання студентам фундаментальних і системних знань про соціальний менеджмент як складний суспільний феномен і ключовий чинник упорядкування сучасного соціального буття.

1.2.Основними завдання навчальної дисципліни» Основи соціального менеджменту є:

отримання студентами ґрунтовних знань про об’єктивні закономірності функціонування системи соціального менеджменту у сучасному суспільстві, а також навичок їх практичного використання;

набуття ними фахових умінь застосовувати методологічний інструментарій теорії соціального менеджменту для аналізу перебігу функціонування та тенденції розвитку організаційно-управлінських явищ і процесів у соціальних організаціях сучасного суспільства;

розширення в них професійного кругозору про можливості, характер і способи вимірювання ефективності соціального менеджменту на різних рівнях організації соціального буття сучасного суспільства.1.3.Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати:

науковий статус, предметно-об’єктну сферу, науково-прикладні засади, структуру і функції соціального менеджменту, а також його місце в системі сучасного наукового знання;

понятійно-категоріальний апарат, основні наукові парадигми, теорії та концепції побудови організаційних структур соціального менеджменту, а також способи аналізу їх функціонування в сучасному суспільстві;

закономірності, принципи, методи, механізми організації та тенденції подальшого розвитку соціального менеджменту у сучасному суспільстві;вміти:

використовувати понятійний апарат і методичний інструментарій соціального менеджменту для інтерпретації різних форм і видів організації управління в соціальних утвореннях сучасного суспільства;

визначати організаційні механізми функціонування та тенденції подальшого розвитку соціального менеджменту у перебігу соціальних змін сучасного суспільного буття;

виявляти соціальні причини та пояснювати соціальні наслідки трансформації систем соціального менеджменту в умовах економічної, політичної та соціально-культурної глобалізації.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин. Зокрема: лекції – 26 годин, практичні заняття – 34 години, самостійна робота – 60 годин.

2. Форма підсумкового контролю успішності навчання - екзамен. Знання студентів з навчальної дисципліни «Основи соціального менеджменту» оцінюються за кредитно-модульною системою, що складається з двох змістовних модулів. До змістовного модуля 1 (ЗМ1) входять теми 1-5, а до змістовного модуля 2 (ЗМ2) – теми 6-12. Обов’язковою умовою допуску студентів до екзамену є виконання ними двох модульних контрольних робіт. Результати навчальної роботи студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. Відповідно до рішення науково-методичної комісії факультету соціології співвідношення значимості семестрової навчальної роботи студентів та екзамену становить 60:40 балів.

3. Засоби діагностики успішності навчання. Оцінювання індивідуальних науково-дослідних завдань, домашніх самостійних завдань, тестів і контрольних завдань, виконаних під час практичних занять здійснюється за відповідними формами контролю. Студент може максимально отримати 6 балів за кожне індивідуальне науково-дослідне завдання; 5 балів – за кожний реферат (есе), тематичну доповідь або змістовну усну відповідь; 1-3 бали за кожне доповнення під час практичних занять. Модульний контроль передбачає виконання двох модульних контрольних робіт, за кожну із яких студент може максимально отримати 7 балів.
4.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 «ВСТУП ДО ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ»

Тема1. Науковий статус і предмет соціального менеджменту (8год.) Соціальний менеджмент як наука, навчальна дисципліна і сфера практичної діяльності. Науковий статус соціального менеджменту. Об’єкт, предмет, метод, функції та основні завдання соціального менеджменту. Особливості інтерпретації предметного поля та структурних рівнів соціального менеджменту.

Ключові поняття і категорії соціального менеджменту. Класифікація видового різноманіття соціального менеджменту. Роль і місце соціального менеджменту в системі соціально-гуманітарних наук. Зміст і співвідношення понять «соціальне» і «менеджмент». Зв’язок соціального менеджменту з іншими організаційно-управлінськими дисциплінами. Основні напрями перспективних досліджень соціального менеджменту.Тема2.Історичні етапи розвитку соціального менеджменту (8год.)

Передумови виникнення соціально-управлінської думки. Періодизація історичних етапів становлення та розвитку соціального менеджменту. Шляхи формування наукових ідей про управління. Роль управлінських революцій в історії розвитку людського суспільства. Еволюція формування соціально-організаційних практик спільної життєдіяльності.

Зміст початкового етапу розвитку соціального менеджменту. Специфіка класичного етапу розвитку наукових засад соціального менеджменту. Особливості раціоналістичного, гуманістичного та системно-інформаційного напрямів теорії соціального менеджменту. Характерні ознаки сучасного етапу розвитку соціального менеджменту. Розвиток соціального менеджменту у світі та незалежній Україні.

Тема 3. Наукові парадигми і концепції соціального менеджменту (14 год.)

Поняття парадигми як способу постановки та розв’язання складних соціальних проблем. Наукова парадигма як інноваційний підхід до аналізу організаційно-управлінських явищ і процесів. Класифікація наукових парадигм дослідження соціального менеджменту. Парадигми соціального детермінізму та соціального конструктивізму. Класичні та сучасні, структурні та інтерпретаційні, старі та нові парадигми соціального менеджменту. Можливості сучасних (синтетичних) парадигм аналізу соціально-управлінської діяльності.

Наукові концепції соціального менеджменту. Школа наукового менеджменту Ф. Тейлора. Теорія адміністрації А. Файоля. Теорія ідеальної бюрократії М. Вебера. Доктрина людських відносин Е. Мейо. Теорія ієрархії людських потреб А. Маслоу. Теорія стилів керівництва К. Левіна і Р. Лайкерта. Концепція мотивації Ф. Герцберга. Теорія «Х» і «Y» Д. Мак-Грегора. Концепція управління людськими ресурсами Р. Майлза. Теорія організаційної культури Е. Шейна. Концепція людського капіталу Г. Беккера і Т. Шульца. Емпірична школа менеджменту П. Друкера. Школа соціальних систем Ч. Барнарда. Нова школа науки управління. Теорія ієрархічних систем Н. Месаровича. Тектологія (загальна організаційна наука) О. Богданова.

Посткласичні концепції соціального менеджменту. Системна теорія управління Т. Парсонса. Концепція дисфункцій бюрократії Р. Мертона. Рольова концепція менеджменту Г. Мінцберга. Синтетична теорія «Z» В. Оучі. Концепція менеджменту «7–S» Т. Пітерса і Р.Уотермена. Нормативно-процесуальна концепція управління В. Врума. Інтеграційна концепція менеджменту П. Лоуренса і Дж. Лорша. Теорія організаційної людини В. Уайта. Концепція адміністративної людини Г. Саймона. Синтетична теорія управління М. Крозьє. Концепція корпоративного менеджменту Ч. Мілза і В. Уорнера.Тема 4. Суспільна природа соціального менеджменту (8 год.)

Відомості про суспільну природу соціального менеджменту. Зміст і функції соціального менеджменту як суспільного феномену. Управління як об’єктивна функція систем будь-якої природи. Менеджмент як ключовий чинник відтворення соціальних відносин. Менеджмент як необхідна умова поділу, кооперації, регламентації та регуляції соціально-перетворювальної діяльності. Менеджмент як інструмент упорядкування колективної праці людей заради досягнення спільної мети. Менеджмент як форма організації спільної діяльності.

Поняття соціального менеджменту в широкому і вузькому значеннях. Співвідношення понять «управління», «керівництво», «адміністрація», «організація» і «менеджмент». Відмінності понять соціального управління, соціального менеджменту і управління соціальними процесами. Наукові підходи до розуміння суспільної природи і змісту соціального менеджменту. Специфіка соціологічного підходу до аналізу суспільної природи соціального менеджменту. Роль і місце соціального менеджменту у процесі відтворення суспільного буття.

Тема 5. Система соціального менеджменту (10 год.)

Поняття системи та системного підходу до менеджменту. Соціальна система як базова основа управління в суспільстві. Класифікація соціальних систем та їх характеристика. Системний характер соціального менеджменту у сучасному суспільстві. Поняття системи менеджменту в широкому і вузькому значеннях. Система соціального менеджменту як сукупність організаційно-управлінських відносин і дій, необхідних для узгодження спільної діяльності людей. Система соціального менеджменту як сукупність різних ланок соціальної організації і зв’язків між ними.

Характеристика рівнів і форм менеджменту соціальної організації. Система менеджметту як сукупність рівнів, елементів (ланок) і відносин між ними, що утворюють єдине соціальне ціле. Система менеджменту як єдність і взаємодія двох взаємопов’язаних підсистем: керуючої (або суб’єкта управління) та керованої (або об’єкта управління). Характеристика технічних, технологічних, організаційних і соціальних елементів як складових організаційної системи соціального менеджменту. Головне призначення, можливості та особливості систем соціального менеджменту у сучасному суспільстві.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 «МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ»

Тема 6. Закономірності та принципи соціального менеджменту(8 год.)

Поняття про закони і закономірності соціального менеджменту. Закони і закономірності як фундаментальні категорії теорії соціального менеджменту. Взаємозалежність понять «закон», «закономірність» і «тенденція». Механізми дії та форми прояву законів і закономірностей соціального менеджменту. Класифікація законів і закономірностей соціального менеджменту. Характеристика загальних, специфічних і часткових (або одиничних) законів управління. Особливості законів функціонування та законів розвитку систем соціального менеджменту.

Відомості про принципи соціального менеджменту та їх специфіка. Взаємозв’язок між законами, закономірностями і принципами соціального менеджменту. Подвійний (об’єктивний і суб’єктивний) характер принципів соціального менеджменту. Класифікація принципів соціального менеджменту. Загальнометодологічні, організаційно-технологічні та особливі (або конкретні) принципи соціального менеджменту. Роль законів, закономірностей і принципів у підвищенні рівня ефективності менеджменту соціальних організацій.

Тема 7. Форми і методи соціального менеджменту (10 год.)

Поняття про форми соціального менеджменту. Форми управління як зовнішні прояви соціальної активності та способи закріплення змісту організаційно-управлінської діяльності. Еволюція історичних форм управління. Форми організації менеджменту за М. Вебером (традиційна, харизматична та легально-раціональна). Сучасна класифікація форм соціального менеджменту: суспільна, групова та індивідуальна; правова, організаційна та процесуальна; тоталітарна, авторитарна та демократична. Писемна й усна форми організаційної взаємодії суб’єктів і об’єктів соціального менеджменту.

Загальні відомості про методи соціального менеджменту. Методи менеджменту як способи впливу керуючих соціальних суб’єктів на керовані соціальні об’єкти (колективи людей та окремих індивідів) заради досягнення визначених цілей. Класифікація методів соціального менеджменту. Методи загального управлінського впливу керуючих соціальних суб’єктів (прямі та опосередковані) та методи безпосередньої соціальної організаційно-управлінської діяльності (одноосібні, колективні, демократичні). Специфіка адміністративних (організаційно-нормативних), економічних та соціально-психологічних ( виховних) методів соціального менеджменту.

Тема 8. Структура і функції соціального менеджменту (12 год.)

Загальні відомості про структуру і функції як про дві взаємозумовлені сторони соціального менеджменту. Зміст структурно-функціонального підходу до управління соціальними об’єктами і процесами. Структура менеджменту як організаційна форма соціальних зв’язків між рівнями управління та функціональними елементами (ланками) соціальної організації. Основні вимоги і принципи побудови організаційної структури соціального менеджменту. Класифікація видів і характер змісту організа-ційних структур соціального менеджменту: проста і складна, пласка і багаторівнева, механічна (або бюрократична), органічна (або адаптивна), партисипативна та синтетична (або конгломеративна).

Зміст і класифікація функцій менеджменту. Функції соціального менеджменту як основні напрями організаційно-управлінської діяльності керівників (менеджерів) будь-якої соціальної організації Загальні та спеціальні функції соціального менеджменту. Характеристика загальних функцій процесу управління: планувальної, організаційної, мотиваційної, контрольної, координаційної, комунікативної, регулятивної, вирішальної. Особливості спеціальних функцій соціального менеджменту: інформаційної (пізнавальна, оцінювальна, запам’ятовувальна, цілепокладальна, внормувальна); технологічної (підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень); організаційної (кадрового, матеріально-технічного, господарсько-фінансового та безпосереднього організаційного забезпечення). Роль структури і функцій соціального менеджменту у підвищенні ефективності діяльності сучасних організаційних формувань. Тема 9. Інформаційне забезпечення соціального менеджменту(8 год.)

Відомості про інформаційне забезпечення соціального менеджменту. Поняття інформації, інформаційного ресурсу, інформаційного процесу, інформаційного потоку, інформаційної технології, інформаційної системи та інформаційної безпеки в управління соціальними об’єктами і процесами. Сутність інформації, способи її виробництва, відтворення та використання. Роль інформації у сучасному суспільстві. Складові процесу виробництва, відтворення і застосування різних видів інформації. Ключові чинники інтенсивності використання різних видів інформації в системах соціального менеджменту.

Поняття соціальної інформації. Джерела формування та канали просування соціальної інформації. Класифікація видів соціальної інформації. Соціальна інформація і комунікативний процес. Організаційні комунікації як продуктивний спосіб інформаційного обміну в системах соціального менеджменту. Характеристика основних елементів і етапів комунікативного процесу між керуючими суб’єктами і керованими об’єктами. Сучасні моделі процесу обміну соціальною інформацією. Шляхи використання інформації в практиці соціального менеджменту. Соціальний моніторинг як складова системи інформаційного забезпечення соціального менеджменту.Тема 10.Управлінські рішення соціального менеджменту (8год.)

Поняття управлінського рішення в соціальних науках. Концептуальні підходи до сутності управлінського рішення. Типологія управлінських рішень. Місце і роль управлінських рішень в системі соціального менеджменту. Управлінське рішення - ключовий інструмент функціонування систем соціального менеджменту та основний спосіб розв’язання соціальних проблем. Управлінське рішення - ефективний засіб вибору альтернативних і оптимальних шляхів розвитку соціальних організацій. Управлінське рішення фундаментальна синтетична функція суб’єктів управління різних рівнів.

Зміст і структура процесу підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень. Основні вимоги до якості управлінських рішень. Управлінське рішення як основа реалізації функцій соціального менеджменту. Наукові підходи до раціоналізації та оптимізації процесу підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень. Сучасні технології, методи та моделі прийняття раціональних управлінських рішень. Критерії оцінювання ефективності управлінських рішень. Моніторинг якості та ефективності управлінських рішень як складова системи соціального менеджменту.

Тема 11. Технології соціального менеджменту (12 год.)

Поняття технології в соціальних науках. Технологія соціального менеджменту як цілеспрямована послідовність дій (операцій), засобів, способів і методів ефективної взаємодії керуючих суб’єктів і керованих соціальних об’єктів заради досягнення визначеної мети. Структура технологій соціального менеджменту та їх типологія. Загальні та конкретні технології соціального менеджменту та їх особливості. Основні принципи технологізації менеджменту: технологічної єдності соціальних і виробничих процесів, нормативного використання основних ресурсів, раціонального інформаційного забезпечення, економії часу, рівномірності завантаження, інтенсифікації та інтеграції спільної діяльності.

Технології менеджменту за цілями та результатами, технології менеджменту шляхом задоволення індивідуальних і групових інтересів, технології менеджменту шляхом постійних перевірок і вказівок, технології менеджменту у стандартних, передкризових, кризових і посткризових ситуаціях. Технології управління індивідуальною та груповою діяльністю. Переваги та обмеження процесу технологізації соціального менеджменту. Методологічні засади технологізації організаційно-управлінської праці керівників (менеджерів) соціальних організацій.

Тема 12. Критерії ефективності соціального менеджменту (10 год.)

Поняття ефективності в соціальних науках. Основні показники та види суспільної ефективності організаційно-управлінської діяльності. Критерії оцінювання ефективності індивідуальної та групової діяльності. Відомості про суспільну ефективність соціального менеджменту та її види. Взаємозв’язок та взаємозумовленість понять ефективності, продуктивності, результативності, оптимальності та економічності соціального менеджменту.

Наукові підходи до оцінювання суспільної ефективності соціального менеджменту. Відомості про критерії (показники) оцінювання ефективності управління соціальними об’єктами і процесами. Класифікація критеріїв суспільної ефективності соціального менеджменту. Зміст і специфіка критеріїв загальної, спеціальної та конкретної ефективності соціального менеджменту. Поняття про критерії якості та ефективності праці управлінського персоналу. Основні чинники підвищення рівня ефективності організаційно-управлінської діяльності керівників (менеджерів) соціальних організацій.5.Рекомендована література

Основна (базова):

1.Афанасьев В.Г.Научное управление обществом (опыт системного исследования) /В.Г.Афанасьев.-2-е изд.-М.: Политиздат,1973.-390с.

2.Бахрах Д.М. Основные понятия теории социального управления: учеб. пособие /Д.М.Бахрах.-Пермь:Университетское,1978.-101с.

3.Бурега В.В. Социально-адекватный менеджмент: моногр. /В.В. Бурега.-К.: Ин-т социологии НАН Украины, 2000.-379с.

3.Лукашевич М.П. Менеджмент соціальної роботи: теорія і практика: навч. посібник /М.П.Лукашевич, М.В.Туленков.-К.:Каравела,2007.-296с.

4.Макашева З.М. Социальный менеджмент: учебник для вузов /З.М.Макашева, И.О. Калиникова.-М.: ЮНИТИ-ДАНА,2002.-202с.

5.Мескон М. Основы менеджмента: пер. с англ. / М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури.- М.: Дело, 1992.-702с.

6.Руженський М.М. Соціальний менеджмент : навчальний посібник /М.М. Руженський.-К.:ІПК ДСЗУ,2011.-255с.

7.Социальный менеджмент: учебник для вузов /под ред. С.Д. Ильенковой.- М.: ЮНИТИ, 1998.-271с.

8.Социальный менеджмент: учебное пособие /под ред. В.Н.Иванова, В.И.Патрушева.-2-е изд.-М.: Высшая школа, 2002.-271с.

9.Туленков Н.В. Введение в теорию и практику менеджмента: учебное пособие / Н.В.Туленков.-К.: МАУП,1998.-136с.

10.Туленков М.В. Сучасні теорії менеджменту: навч. посібник / М.В. Туленков. – К. : Каравела, 2007. – 303 с.Додаткова:

11.Аверин А.Н. Люди управляют людьми: модель социологичекого анализа / А.Н. Аверин.- М.: Изд-во МГУ,1996.-396с.

12.Адамецки К. О науке управления : пер. с польс. / К. Адамецки .-М.: Экономика, 1972.-149с.

13.Албастова Л.Н.Технологии ефективного менеджмента: учебно-практическое пособие /Л.Н.Албастова.-М.: Аспект-Пресс,2008.-228с.

14.Атаманчук Г.В. Управление – социальная ценность и еффективность / Г.В. Атаманчук. – М. : Луч, 1995. – 148 с.

15.Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы) / Г.В. Атаманчук. – М. : Экономика, 2000. – 302 с.

16.Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом / В.Г. Афанасьев. – М. : Пролитиздат, 1977. – 382с.

17.Афанасьев В.Г. Системность и общество/В.Г.Афанасьев.-М.:Политиздат, 1980.-368с.

18.Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление /В.Г. Афанасьев -М.: Политиздат,1981.-432с.

19.Афанасьев В.Г. Социальная информация /В.Г.Афанасьев.-М.: Наука,1994.-201с.

20.Бабосов Е.М. Социология управления / Е.М. Бабосов. – Минск : Тетра Системс, 2002. – 288 с.

21.Бажин И.И. Информационные системы менеджмента /И.И.Бажин.-М.: ГУ-ВШЭ,2000.-688с.

22.Байков Н.Д. Организация и еффективность управления призводством /Н.Д.Байков, Р.М.Русинов.-М.: Московский рабочий,1973.-132с.

23.Бакуменко В.Д. Формування державно-управінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: моногр. /В.Д.Бакуменко.- К.: Вид-во УАДУ, 2000.- 328с.

24.Батчиков С.А. Эффективность государственного управления: монография /С.А.Батчиков, С.Ю.Глазьев.-М.: Консалтбанкир,1998.-848с.

25.Барлет К. Управление без границ: новые организационные подходы / К. Барлет, С. Гошал. – СПб. : Питер, 2001. – 688 с.

26.Башмаков А.И. Интелектуальные информационные технологии / А.И. Башмаков, И.А.Башмаков .-М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана2005.-304с.

27.Белов В.Г. Управление и общественные отношения / В.Г. Белов. – М. : Политиздат, 1985. – 318 с.

28..Белых А.К. Управление и самоуправление/А.К. Белых. –М.: Наука,1972. – 209с.

29.Дерлоу Дж. Ключові управлінські рішення: технологія прийняття рішень: пер. з англ. /Дж.Дерлоу. - К.: Наукова думка, 2001. - 242 с.

30.Блейк Р. Научные методы управления: пер. с англ. / Р. Блейк, Дж. Мутон. – М. : Издательский сервич, 2004. – 543 с.

31.Будзан Б.П. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи/Б.П. Будзан. – К. : Основи, 2001. – 349 с.

32.Булыгин Ю.Е. Основы теории организация социального управления / Ю.Е. Булыгин, В.И.Волковский. – М. : ЧеРО, 2000. – 236 с.

33.Бурдье П. Социальное пространство и власть / П. Бурдье. – М. : Начала, 1994. – 356 с.

34.Бусыгин А.В. Эффективный менеджмент /А.В.Бусыгин .- М.: Дело и сервис,2000.-156с.

35.Васькин А.А. Оценка эффективносты управленческого труда / А.А. Васькин. – М. : Спутник, 1999. – 215 с.

36.Васильєв А.С.Підготовка і прийняття управлінських рішен: організаційно-правові проблеми/А.С.Васильєв.- Одеса: АО БАХВА,1999.-160 с.

37.Введение в управление: учебное пособие в 3-х частях / науч. ред. А.Г.Гладышев, В.Н.Иванов, Н.В.Маслова.-М.: АНСТМСУ,2002.-360с.

38.Вебер М. Избранные произведения :пер. с нем.- М.: Прогресс,1990. –804с.

39.Верес О.М. Технології підтримання прийняття рішень /О.М. Верес.-Л.: Львівська політехніка, 2010.- 252с.

40.Веселова Н.Г. Социальное управление и элементы его культуры /Н.Г. Веселова.- М.: Дашков и К, 2002.-340с.

41.Винер Н. Человек – управляющий / Н. Винер. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.

42.Гаєвська О.Б. Управління як соціальний феномен / О.Б. Гаєвська. – К. : КНЕУ, 2000. – 306 с.

43.ГавриленкоІ.М. Соціологія організацій: навч. посібник / І.М.Гавриленко, В.І. Кузьменко, О.Л.Скіді .-Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ»,2007.-404с.

44.Галкина Т. Социология управления: от группы к команде / Т. Галкина. – М. : Бизнес книга, 2004. – 224 с.

45.Гвишиани Д.М. Организация и управление / Д.М. Гвишиани. – М. : Экзамен, 2003. – 320 с.

46.Граждан В.Д. Социология управления : учебник /В.Д.Гражданю-4-е изд.-М.: Изд-во Юрайт, 2016.-607с.

47.Данакин Н.С.Теоретические и методологические основы проектирования технологий социального управления / Н.С.Данакин.-Москва-Белгород:Центр социальных технологий,1996.-271с.

48.Данюк В.М. Організація праці менеджера: навч. посібник /В.М.Данюк.-К.: КНЕУ, 2006.-276с.

49.Дафт Р. Организации : ученик / Р. Дафт. – СПб. : Нева, 2002. – 348 с.

50.Димитрова Л.М. Соціологія управління та організацій : навч. посіб. / Л.М. Димитрова. – К. : Ліра – К, 2005. – 156 с.

51.Диневич В.А. Показатели и критерии эффективности управления / В.А. Диневич, С.В. Роганов, Н.И. Якунина. – М. : Экономика, 1975. – 314 с.

52.Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке: пер. с англ. / П. Друкер. – М. : Вильямс, 2000. – 272 с.

53.Друкер П.Эффективное управление:економические задачи и оптимальные решения /П.Друкер.-М.: Фаир-пресс,2001.-340с.

54.Друкер П. Эффективный управляющий : пер. с англ. / П. Друкер. – М. : Бизнес проект, 1995. – 238 с.

55.Дятченко Л.Я. Социальные технологии в управлении общественными процесами: моногр. / Л.Я. Дятченко . – Белгород: Центр социальных технологий, 1993 . – 343 с.

56.Денисов А.А. Теория больших систем управления /А.А.Денисов, Д.Н. Колесников .-Л.:Энергоиздат,1982.-288с.

57.Евенко Л.И. Организационные структуры управления промышленными корпорациями США /Л.И.Евенко .-М.: Наука,1983.-349.

57.Евлонов Л.Т. Теория и практика принятия решений /Л.Т.Евланов.- М.: Мысль, 1984. - 226с.

58.Жариков О.Н. Системный подход к управлению /О.Н. Жариков, В.И. Королевская,С.Н. Хохлов .-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2001.-62с.

59.Заветный С.А. Социальное управление и личностное самоуправление: истоки и взаимодействие / С.А. Заветный. – Х. : Фолио, 1999. – 383 с.

60.Зеленевский Я. Организация трудовых коллективов: введение в теорию организации и управления / Я. Зеленевский. – М. : Прогресс, 1971. – 312 с.

61.Иванов В.Н. Управленческая парадигма ХХІ века / В.Н. Иванов, А.В. Иванов, А.О. Доронин. – М. : МГНУ, 2002. – 180с.

62.Иванов В.Н. Инновационные социальные технологии государственного и муниципального управления /В.Н. Иванов, В.И. Патрушев.-2-е изд. - М.: Экономика, 2001.- 324с.

63.Карданская Н.Л. Принятие управленческого решения: учебник для вузов /Н.Л.Карданская.- М.: ЮНИТИ, 1999.- 407с.

64.Керимова Т.В. Социальный прогресс и управление Т.В. Керимова. – М. : Мысль, 1980. – 167 с.

65.Киричук В.В. Історія державного управління в Україні : навч. посібник /В.В.Киричук, В.І.Тимцуник.-К.: Вид-во УАДУ,2001.-244с.

66.Князєв В.М. Соціальна технологія та управління політичними процессами / В.М.Князєв.-К.: Нац. ін-т стратег. досліджень,1995.-249с.

67.Коваленко Н.П. Введение в теорию организаций /Н.П.Коваленко.- Одеса: Астропринт,1997.-.-247с.

68.Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: учебное пособие /В.М.Колпаков.- К.: МАУП, 2000.-255с.

69.Коротков Э.М. Антикризисное управление Э.М. Коротков. – М. :ИНФРА-М, 2007. – 620 с.

70.Коротков Э.М. Исследование систем управления /Э.М.Коротков .-М.: Дека, 2003.-336с.

71.Костров А.В. Основы информационного менеджмента: учеб.пособие /А.В.Костров. –М.: Финансы и статистика,2001. -336 с.

72.Кравченко А.И. История менеджмента : учебник /А.И.Кравченко .-М.: Академический Проект,2003.- 326с.

73.Кравченко А.И. Социология менеджмента:учеб. пособие /А.И. Кравченко. – М. : Изд-во МГУ, 1999. – 268 с.

74.Кравченко А.И. Социология управления : фундаментальный курс: учебник/А.И. Кравченко, И.О.Тюрина. – М. : Академический Проект,2004. – 1136с.

75.Кредісов А.І. Історія вчень менеджменту: підручник / А.І.Кредісов .-К.: Знання України,2007.-335с.

76.Кхол И. Эффективность управленческих решений / И. Кхол .- М.: Наука, 1975.-236с.

77.Лафта Дж. Эффективность менеджмента организации : пер. с англ. /Дж.Лафта.- М.: Рус. делов. лит-ра, 1999.-320с.

78.Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ/В.Г. Ледяев.– М.: РОССПЭН, 2001. – 384 с.

79.Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения /Б.Г. Литвак.- М.: Дело, 2001.- 289с.

80.Лукашевич М.П. Соціологія. Основи загальної, спеціальних та галузевих теорій:підручник / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, Ю.І. Яковенко. – К. : Каравела, 2008. – 544 с.

81.Макашева З.М. Социальный менеджмент: учебник для вузов /З.М.Макашева, И.О. Калиникова.-М.: ЮНИТИ-ДАНА,2002.-202с.

82.Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту: навч.посібник

/ О.В. Матвієнко. –К.: центр учбової ліератури,2004. -128 с.

83.Марков М. Технология и эффективность социального управления / М. Марков. – М. : Прогресс, 1982. – 267 с.

84.Мильнер Б.З. Теория организации : учеб. пособ. / Б.З. Мильне. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 266 с.

85.Минцберг Г. Профессия – менеджер / Г. Минцберг // Стратегический процесс. – СПб. : Питер, 2001. – 267 с.

86.Наука управління: з історії менеджменту : Хрестоматія / Упорядник І.О.Слєпов .-К.:Либідь, 1993.-389с.

87.Общий курс менеджмента в таблицах и графиках:учебник /под ред. Б.В.Прыкина.-М.: Банки и биржи,ЮНИТИ,1998.-415с.

88.Омаров А.М. Социальное управление: некоторые вопросы теории и практики / А.М. Омаров. – М. : Мысль, 1980. – 269 с.

89.Основы современного социального управления: теория и методология: учеб. пособ. / под. ред.. В.Н. Иванова. – М.: Экономика, 2000. – 271 с.

90.Оучи У. Методы организации производства: японский и американский подходы:пер с англ./У.Оучи.-М.: Экономика,1984.-184с.

91.Питерс Г. В поисках эффективного управления: опыт лучших компаний: пер. с англ. / Г. Питерс, В. Уотермен. – М. : Прогресс, 1986. – 418 с.

92.Подшивалкина В.И.Социальные технологии: проблемы методологии и практики/ В.И.Подшивалкина.-Кишинев:Центр. типография,1997.-352с.

93.Полякова Н.А. ХХ век в социологических теориях общества /Н.А. Полякова. – М. : Логос, 2004. – 384 с.

94.Попов Г.Х. Эффективное управление / Г.Х. Ппопов. – М. : Экономика, 1985. – 208 с.

95.Пригожин А.И. Современная социология организаций / А.И. Пригожин. М. : Интерпракс, 1995. – 216 с.

96.Пригожин А.И. Методы развития организации / А.И. Пригожин .- М.: МЦФЕР, 2003.-526с.

97.Радугин А.А. Введение в менеджмент: социология организаций и управления /А.А. Радугин, К.А. Радугин.– Воронеж : Высшая школа предпринимателей, 1995. – 195 с.

98.Ритцер Дж. Современны социологические теории / Дж. Ритцер. – СПб.: Питер, 2002. – 688 с.

99.Ромашов О.В. Социология и психология управления : учеб. пособие / О.В. Ромашов, Л.О. Ромашова. – М. : Экзамен, 2002. – 512 с.

100.Румянцева З.П. Общее управление организацией: теория и практика / З.П. Румянцева. – М. : ИНФРА-М,1998. – 304 с.

101.Салмон Р. Будущее менеджмента: пер. с англ./ Р.Салмон .- СПб.: Питер, 2004.-304с.

102.Сергейчук А.В. Социология управления : учебник / А.В. Сергейчук. – СПб. : Бизнес пресса. – 2002. – 240 с.

103.Скідін О.Л. Управління освітою:теоретико-методологічний аналіз соціаль- них технологій /О.Л.Скідін.-Запоріжжя:Вид-во ЗДУ, 2000.-291с.

104.Слепенков И.М. Основы теории социального управления/ И.М.  Слепенков, Ю.П. Аверин. – М. : Высшая школа, 1990. – 302 с.

105.Словарь-справочник менеджера / под ред. М.Г. Лакусты. – М. : ИНФРА-М, 1996. – 608 с.

106. Соціальні технології : заради чого? яким чином? з яким результатом? : моногр./наук. ред.В.І.Подшивалкіна.-Одеса:Вид-во ОНУ імені І.І.Мечнікова, 2014.- 546.

107.Социальное управление : курс лекций. – М. : Изд-во РАГС, 2000. – 438 с.

108.Социальное управление : словарь / под ред. В.И. Добренькова, И.М. Слепенкова. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – 312 с.

109.Социология организаций: слов.-справ. / автор-сост. В.В. Шербина. – М. : Союз, 1996. – 180 с.

110. Сциология управления: учебник / под ред. В.И.Башмакова, В.Н.Князева, Р.В.Ленькова.-2-е изд.-М.: Юрайт,2016.-360с.

111.Сурмін Ю.П. Соціологія управління : підруч. / Ю.П. Сурмін, І.П. Бедзюра. – К. : Освіта України, 2012. – 686 с.

112.Сурмин Ю.П. Теория социальных технологий: учеб.пособие / Ю.М.  Сурмин, Н.В. Туленков. – К. : МАУП, 2004. – 608 с.

113.Тощенко Ж.Т. Социология управления: учебник и практикум / Ж.Т. Тощенко.-М.: Изд-во Юрайт, 2015.- 304с.

114.Туленков М.В.Теоретико-методологічні основи організаційної взаємодії в соціальному управлінні:моногр.-К.: Каравелла,2009.-512с.

115.Туленков М.В. Раціональність управління в транзитивному суспільстві : моногр. / М.В. Туленков. – К. : ІПК ДСЗУ, 2007. – 300 с.

116.Туленков М.В. Теорія і практика організаційної взаємодії : підручник / М.В. Туленков. К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – 468 с.

117.Туленков М.В. Соціологія управління / М.В. Туленков // Соціологія. Загальний курс : підручник / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – К. : Каравела, 2011. – С. 247–261.

118.Туленков М.В. Концептуалізація понять «менеджмент» і «управління» в сучасному науковому дискурсі /М.В.Туленков //Політичний менеджмент.-2009.-№3.- С.101-111.

119.Удальцова М.В. Социология управлени: учеб. пособие / М.В. Удальцова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 144 с.

120.Управление – это наука и искусство [А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд]. – М. : Республика, 1992. – 352 с.

121.Управление организацией :энцикл. словарь. – М.: ИНФРА-М,2001.–822 с.

122.Управление организацией : учебник /под ред. А.Г.Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А.Саломатина.-2-е изд.-М.:ИНФРА-М, 1998.- 669с.

123.Фролов С.С. Социология организаций / С.С. Фролов. – М. : Гардарики, 2001. – 384 с.

124.Хакимов Р.С. Сущность и социальная роль управленческих отношений / Р.С. Хакимов. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1985. – 190 с.

125.Чоудхари С. Менеджмент ХХІ века: пер. с англ. /С.Чоудхари.-М.: ИНФРА-М,2002.- 218с.

126.Шавкун І.Г. Філософія менеджменту / І.Г. Шавкун. – Запоріжжя :Тандем- Артстудія, 2007. – 288 с.

126.Шелдрейк Дж. Теория менеджмента ( от тейлоризма до японизации):

пер. с англ. /Дж. Шелдрейк .-СПб.: Питер, 2001.-609с.

127.Шонбергер Я. Японские методы управления производством / Я. Шонбер- гер.- М.: Экономика, 2001.-226с.

128.Шульга М.А. Соціально-політичне управління : навч. посіб. / М.А. Шульга. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 248 с.

129.Щекин Г.В. Теория социального управления / Г.В. Щекин. – К. : МАУП, 1996. – 408 с.

130.Щербина В.В. Социальные теории организации : словарь / В.В. Щербина. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 264 с.

131.Янг С. Системное управление организацией : пер. с англ./ С.Янг.- М.: Сов. радио, 1972.-456с.

132.Яценко А.М. Основи соціального управління: навч. посібник /А.М.Яценко .-Одеса: Астропринт, 2000.- 84с.


Каталог: sites -> default -> files -> course -> abstract
abstract -> Кафедра галузевої соціології
abstract -> Програма для аспірантів факультету соціології спеціальностей 22. 00. 01 22. 00. 04 Затверджено
abstract -> Програма навчальної дисципліни багатовимірність культурного простору для студентів філософського факультету
abstract -> Програма навчальної дисципліни соціологія міста для студентів факультету соціології
abstract -> Програма навчальної дисципліни
abstract -> Програма навчальної дисципліни
abstract -> Програма навчальної дисципліни
abstract -> Програма для студентів спеціальності 030101 "соціологія " Затверджено
abstract -> Кафедра галузевої соціології
abstract -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія для студентів Інституту філології

Скачати 261.86 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка