Затверджую” Завідувач кафедри А. В. Уманець “ ” 20 року робоча програма навчальної дисципліни зп 03 іноземна моваСторінка1/5
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.74 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра іноземних мов

ЗАТВЕРДЖУЮ


Завідувач кафедри
_________________ А. В. Уманець

“______”_______________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЗП 03 ІНОЗЕМНА МОВА

(АНГЛІЙСЬКА)
підготовки бакалавра
галузь знань 01 Освіта
спеціальність 014. Середня освіта (фізична культура)

за освітньою програмою Фізична культура, спортивно-масова робота та туризм

галузь знань 01 Освіта
спеціальність 017 Фізична культура і спорт

за освітньою програмою Тренер з видів спорту

галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 227 Фізична реабілітація

за освітньою програмою Фізична реабілітація

Шифр дисципліни за навчальним планом ЗП 03


факультет фізичної культури

2016 – 2017 навчальний рік

Розробники програми: А. В. Уманець, кандидат філологічних наук, доцент,професор кафедри іноземних мов

О. О. Попадинець, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри іноземних мов


Протокол № 1 від “29 серпня 2016 року

 Уманець А.В., 2016 рік
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Найменування показників

Загальна характеристика

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 8

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)
Ступінь вищої освіти

бакалавр

Назва галузі знань05 Соціальні та поведінкові науки

23 Соціальна робота

01 Освіта
Спеціальність

053 Психологія232 Соціальне забезпечення

231 Соціальна робота

016 Спеціальна освітаТип дисципліни:

Нормативна
Рік підготовки

Загальна

кількість годин – 240
1-2-й

1-2-й

Змістових модулів – 4


Семестр

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної та індивідуальної роботи здобувача вищої освіти – 3

І- ІV-й

І- ІV-й

Практичні

96 год.

32 год.

Самостійна та індивідуальна робота

144 год.

208 год.

Модульні

контрольні роботи

4

4

Вид підсумкового контролю: залік / екзамен  1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення ефективного іншомовного спілкування.

3. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Завдання: оволодіння практичними навичками у іншомовному спілкуванні, актуалізації граматичних структур у різних контекстах та підготовці виступів з низки галузевих питань, перекладів іншомовних професійних і країнознавчих текстів, пошуці нової текстової, графічної, аудіо та відеоінформації, що міститься в іншомовних галузевих матеріалах.


4. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: природу синтаксичних відношень, особливості граматичних розрядів, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати інформацію в академічній та професійній сферах; мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів академічного та професійного мовлення; широкий діапазон словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах.

вміти: застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного і писемного спілкування в академічному та професійному середовищі; належним чином поводити себе й реагувати у типових ситуаціях повсякденного життя; розуміти різні корпоративні культури в конкретних контекстах і те, яким чином вони співвідносяться одна з одною.

Компетентності, якими повинні оволодіти студенти:

інтегральна компетентність: здатність розв’язувати комплексні проблеми в іншомовних академічній та професійній сферах науково-дослідницької діяльності;

загальні компетентності: здатність до пошуку, оброблення та аналізу іншомовної інформації з різних джерел; здатність до адаптації та дії в новій ситуації; вміння цінувати та поважати мультикультурності; здатність працювати у міжнародному контексті;

спеціальні (фахові, предметні) компетентності: володіння основами усної та письмової комунікації іноземною мовою на рівні вище середнього (Upper Intermediate); здатність до подальшого самовдосконалення у сфері англійської/німецької мови; розвиток мовних і мовленнєвих умінь (усне мовлення, аудіювання, читання та письмо).

5. СТУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

разом

у тому числі

разом

у тому числі
лекції

практ.

заняття


лабораторні заняття

самостійна робота
лекції

практ.

заняття


лабораторні заняття

самостійна робота

Заліковий кредит 1.

Змістовий модуль 1. Global and Professional English.

Тема 1. The ESP Curriculum and Guidelines of IELTS.

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 2. Personal Profile Writing Strategies. Nouns: Number, Case. Comparative and Superlative Adjectives and Adverbs.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 3. Sport in our life.Nouns: Quantifiers.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 4. Mass Media: The Press. Interchange Activities.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 5. Our training. Present Tenses Review.

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 6. Mass Media: Radio and TV. Comparing and Contrasting.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 7. Sport in Ukraine. Past Tenses Review.

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 8. Computers. Nonprogressives.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 9. Sport in Britain. Future Tenses Review.

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 10. Channels of Communication (phone, e-mail, face-to-face, etc). Checking and Clarifying.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 11. Sports and Games. Compound Words.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 12. Project Work. Professional Issues.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Разом за змістовим модулем 1

60
24

-

36

60

-

8

-

52

Змістовий модуль 2. Professional English for Current Communication and Job-Related Areas.

Тема 13. The Layouts and Parts of Business Letters. Ways of Expressing Futurity.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 14. Rehabilitative Sport and Sport for Disabled Persons (Part I). Promises, Suggestions, Offers, Permission.

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 15. International Grants, Applying for a Course Abroad. Agreeing and disagreeing.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 16. Rehabilitative Sport and Sport for Disabled Persons (Part II). Ability, Possibility, Certainty.

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 17. Suggestions, Advice, Warning.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 18. Company Unit Information. For and Against Essays.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 19. Physical Rehabilitation. (Part I). Listening Comprehension Tests.

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 20. Discursive Essays. Reading Comprehension Tests.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 21. Physical Rehabilitation. (Part II). Writing Comprehension Tests.

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 22. CVs, Resumés, Cover Letters, References.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 23. Opinion Words. Viewpoints and Reasons.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 24. Professional Issues. Projects.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Разом за змістовим модулем 2

60

-

24

-

36

60

-

8

-

52

Разом годин


120

-

48

-

72

120

-

16

-

104

Заліковий кредит 2.

Змістовий модуль 1. English for Specific Purposes and Cross-Cultural Problems.

Тема 1. Report and Abstract Writing. Position and Direction.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 2. The UK Today (skim reading). Inferring and Speculating.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 3. Sports Injuries. (Part I). Using the Passive.


5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 4. The USA Today (scanning). Narrative Accounts.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 5. Sports Injuries. (Part II). Sequence of Tenses.


5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 6. Natural Wonders of America (reading for detail). Finding Evidence.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 7. Winter Sports. Reported Speech.


5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 8. Canada (reading comprehension). Recounting Information.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 9. Summer Sports. Word-Order.


5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 10. Australia (reading comprehension). Expanding and Exemplifying.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 11. Press Conferences, Presentations.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 12. Professional and Academic Issues.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Разом за змістовим модулем 1

60

-

24

-

36

60

-

8

-

52

Змістовий модуль 2. English for Specific Purposes and Academic English.

Тема 13. Academic English. Emphatic Devices.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 14. New Zealand (skim reading). Connectives of Contrast.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 15. Olympic Games. (Part I) –Ing and to- forms.


5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 16. Climate Extremes (reading for gist). Textual References.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 17. Olympic Games. (Part II). Participle Clauses.


5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 18. Education (comparative studies). Opinion Essays.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 19. Amateurism and Professionalism in Sport (Part I). If-clauses.


5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 20. English Everywhere: South Africa. Essays Suggesting Solutions to Problems.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 21. Amateurism and Professionalism in Sport (Part II). Joining Clauses.


5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 22. English Everywhere: Jamaica. Listening Comprehension Tests.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 23. Travel on Professional Purposes.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 24. ESP Texts. Project Work.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Разом за змістовим модулем 2

60

-

24

-

36

60

-

8

-

52

Разом годин

120

-

48

-

72

120

-

16

-

104

Разом годин


240

-

96

-

144

240

-

32

-

208


6. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання
Теми практичних занять

І семестр


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

The ESP Curriculum and Guidelines of IELTS.

2

2.

Personal Profile Writing Strategies. Nouns: Number, Case. Comparative and Superlative Adjectives and Adverbs.

2

3.

Sport in our life. Nouns: Quantifiers.

2

4.

Mass Media: The Press. Interchange Activities.

2

5.

Our training. Present Tenses Review.

2

6.

Mass Media: Radio and TV. Comparing and Contrasting.

2

7.

Sport in Ukraine. Past Tenses Review.

2

8.

Computers. Nonprogressives.

2

9.

Sport in Britain. Future Tenses Review.

2

10.

Channels of Communication (phone, e-mail, face-to-face, etc). Checking and Clarifying.

2

11.

Sports and Games. Compound Words.

2

12.

Project Work. Professional Issues.

2


ІІ семестр


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

The Layouts and Parts of Business Letters. Ways of Expressing Futurity.

2

2.

Rehabilitative Sport and Sport for Disabled Persons (Part I). Promises, Suggestions, Offers, Permission.

2

3.

International Grants, Applying for a Course Abroad. Agreeing and disagreeing.

2

4.

Rehabilitative Sport and Sport for Disabled Persons (Part II). Ability, Possibility, Certainty.

2

5.

Suggestions, Advice, Warning.

2

6.

Company Unit Information. For and Against Essays.

2

7.

Physical Rehabilitation. (Part I). Listening Comprehension Tests.

2

8.

Discursive Essays. Reading Comprehension Tests.

2

9.

Physical Rehabilitation (Part II). Writing Comprehension Tests.

2

10.

CVs, Resumés, Cover Letters, References.

2

11.

Opinion Words. Viewpoints and Reasons.

2

12.

Professional Issues. Projects.

2


ІІІ семестр


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Report and Abstract Writing. Position and Direction.

2

2.

The UK Today (skim reading). Inferring and Speculating.

2

3.

Sports Injuries. (Part I).Using the Passive.

2

4.

The USA Today (scanning). Narrative Accounts.

2

5.

Sports Injuries. (Part II). Sequence of Tenses.

2

6.

Natural Wonders of America (reading for detail). Finding Evidence.

2

7.

Winter Sports. Reported Speech.

2

8.

Canada (reading comprehension). Recounting Information.

2

9.

Summer Sports. Word-Order.

2

10.

Australia (reading comprehension). Expanding and Exemplifying.

2

11.

Press Conferences, Presentations.

2

12.

Professional and Academic Issues.

2


ІV семестр


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Academic English. Emphatic Devices.

2

2.

New Zealand (skim reading). Connectives of Contrast.

2

3.

Olympic Games. (Part I). – Ing and to- forms.

2

4.

Climate Extremes (reading for gist). Textual References.

2

5.

Olympic Games. (Part II). Participle Clauses.

2

6.

Education (comparative studies). Opinion Essays.

2

7.

Amateurism and Professionalism in Sport (Part I). If-clauses.

2

8.

English Everywhere: South Africa. Essays Suggesting Solutions to Problems.

2

9.

Amateurism and Professionalism in Sport (Part II). Joining Clauses.

2

10.

English Everywhere: Jamaica. Listening Comprehension Tests.

2

11.

Travel on Professional Purposes.

2

12.

ESP Texts. Project Work.

2Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання
Теми практичних занять

І семестр


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

The ESP Curriculum and Guidelines of IELTS.

2

2.

Our Training. Present Tenses Review.

2

3.

Sport in Ukraine. Past Tenses Review.

2

4.

Sport in Britain. Future Tenses Review.

2

5.

Rehabilitative Sport and Sport for Disabled Persons (Part I). Promises, Suggestions, Offers, Permission.

2

6.

Rehabilitative Sport and Sport for Disabled Persons (Part II). Ability, Possibility, Certainty.

2

7.

Physical Rehabilitation (Part I). Listening Comprehension Tests.

2

8.

Physical Rehabilitation (Part II). Writing Comprehension Tests.

2


ІІ семестр


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Sports Injuries (Part I). Using the Passive.

2

2.

Sports Injuries (Part II). Sequence of Tenses.

2

3.

Summer Sports. Reported Speech.

2

4.

Winter Sports.Word-Order.

2


ІІІ семестр


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Olympic Games (Part I). –Ing and to- forms.

2

2.

Olympic Games (Part II). Participle Clauses.

2

3.

Amateurism and Professionalism in Sport (Part I). If-clauses.

2

4.

Amateurism and Professionalism in Sport (Part II). Joining Clauses.

27. САМОСТІЙНА РОБОТА

Метою роботи є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчальної дисципліни та розвиток навичок самостійної та індивідуальної роботи.
спеціальності 014.
Середня освіта (фізична культура)

за освітньою програмою Фізична культура, спортивно-масова робота та туризм
спеціальності
017 Фізична культура і спорт

за освітньою програмою Тренер з видів спорту
спеціальності
227 Фізична реабілітація

за освітньою програмою Фізична реабілітація


№ з/п

Назва теми

Кількість

годин


Форми контролю

Література

1.

Підготовка до практичних занять

28

Перевірка конспектів, проектів, лексико-граматичні тести

[1-6]

2.

Опрацювання тем, що не входять до плану аудиторних занять.


2.1

Sport in the USA.

6

Усна бесіда, переклад

[4; 9; 11]

2.2

Sports People Play in America.

6

Усна бесіда, лексичні тести, письмовий переклад

[4; 9; 11]

2.3

Ice-Hockey.

6

Лексичний диктант, переклад

[3, 4, 11, 15]

2.4

Salt Lake City Welcomes the World.

6

Переклад, усна бесіда

[3, 4, 11, 15]

2.5

Skiing.

7

Перевірка конспектів, проектів

[3, 4, 11, 15]

2.6

Speed Skating.

7

Переклад, лексичний диктант, усна бесіда

[3, 4, 11, 15, 17, 20]

2.7

Tobogganing.

7

Усна бесіда, письмовий переклад

[3, 4, 17, 20]

2.8

“Queen of Sport”.

7

Усна бесіда, письмовий переклад

[11, 15, 17 ]

2.9

Track Events.

7

Перевірка проектів, лексичні тести

[3, 4, 11, 15, 17, 20]

2.10

Football.

7

Перевірка конспектів, усна бесіда

[15]

2.11

Conversational Clichés. Speech Etiquette. Different Aspects of Conducting Negotiations, Internatiopnal Exhibitions, etc.

8

Усна бесіда, лексичні тести

[12, 16]

2.12

Geographic, Economic, Political, Social and Demographic Differences of Ukraine and English Speaking Countries.

10

Усна бесіда, лексичні тести

[3]

3.

Граматичний матеріал.
Граматичні тести

[1; 4, 6, 13]

3.1

Emphatic Structures of Modern English.

4

Граматичні тести

[1; 4, 6, 13]

3.2

Complex and Compound Sentences.

4

Граматичні тести

[1; 4, 6, 13]

3.3

Word Order in English Sentences.

4

Граматичні тести

[1; 4, 6, 13]

4.

Підготовка до підсумкового контролю, засвоєння знань

20


Всього годин

144
8. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка