Затверджую” Завідувач кафедри А. В. Уманець “ ” 20 року робоча програма навчальної дисципліни зп 03 іноземна моваСторінка1/5
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.77 Mb.
#31441
ТипПротокол
  1   2   3   4   5
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра іноземних мов

ЗАТВЕРДЖУЮ


Завідувач кафедри
_________________ А. В. Уманець

“______”_______________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЗП 03 ІНОЗЕМНА МОВА

(АНГЛІЙСЬКА)
підготовки бакалавра
галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

спеціальності 051 Економіка

за освітньою програмою Економіка підприємства
галузь знань 07 Управління та адміністрування

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

за освітньою програмою Підприємництво і торгівля
галузі знань 07 Управління та адміністрування

спеціальності 073 Менеджмент

за освітньою програмою Управліня персоналом та економіка праці

факультет економічний

2016 – 2017 навчальний рік

Розробники програми: А. В. Уманець, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мовА. О. Трофименко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов
Робочу програму схвалено на засіданні кафедри іноземних мов
Протокол № 1 від “29 серпня 2016 року

 Уманець А.В., 2016 рік1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Найменування показників

Загальна характеристика

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 8

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)
Ступінь вищої освіти

бакалавр

Назва галузі знань05 Соціальні та поведінкові науки

07 Управління та адміністрування
Спеціальність

051 Економіка

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

073 Менеджмент


Тип дисципліни:

Нормативна
Рік підготовки

Загальна

кількість годин – 240
1-2-й

1-2-й

Змістових модулів – 4


Семестр

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної та індивідуальної роботи здобувача вищої освіти – 3

І- ІV-й

І- ІV-й

Практичні

96 год.

32 год.

Самостійна та індивідуальна робота

144 год.

208 год.

Модульні

контрольні роботи

4

4

Вид підсумкового контролю: залік / екзамен  1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення ефективного іншомовного спілкування.

3. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Завдання: оволодіння практичними навичками у іншомовному спілкуванні, актуалізації граматичних структур у різних контекстах та підготовці виступів з низки галузевих питань, перекладів іншомовних професійних і країнознавчих текстів, пошуці нової текстової, графічної, аудіо та відеоінформації, що міститься в іншомовних галузевих матеріалах.


4. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: природу синтаксичних відношень, особливості граматичних розрядів, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати інформацію в академічній та професійній сферах; мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів академічного та професійного мовлення; широкий діапазон словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах.

вміти: застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного і писемного спілкування в академічному та професійному середовищі; належним чином поводити себе й реагувати у типових ситуаціях повсякденного життя; розуміти різні корпоративні культури в конкретних контекстах і те, яким чином вони співвідносяться одна з одною.

Компетентності, якими повинні оволодіти студенти:

інтегральна компетентність: здатність розв’язувати комплексні проблеми в іншомовних академічній та професійній сферах науково-дослідницької діяльності;

загальні компетентності: здатність до пошуку, оброблення та аналізу іншомовної інформації з різних джерел; здатність до адаптації та дії в новій ситуації; вміння цінувати та поважати мультикультурності; здатність працювати у міжнародному контексті;

спеціальні (фахові, предметні) компетентності: володіння основами усної та письмової комунікації іноземною мовою на рівні вище середнього (Upper Intermediate); здатність до подальшого самовдосконалення у сфері англійської/німецької мови; розвиток мовних і мовленнєвих умінь (усне мовлення, аудіювання, читання та письмо).

5. СТУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

разом

у тому числі

разом

у тому числі
лекції

практ.

заняття


лабораторні заняття

самостійна робота
лекції

практ.

заняття


лабораторні заняття

самостійна робота

Заліковий кредит 1.

Змістовий модуль 1. Global and Professional English.

Тема 1. The ESP Curriculum and Guidelines of IELTS.

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 2. Personal Profile Writing Strategies. Nouns: Number, Case. Comparative and Superlative Adjectives and Adverbs.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 3. Economics: the Study of Scarcity and Choice (Part I). Nouns: Quantifiers.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 4. Mass Media: The Press. Interchange Activities.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 5. Economics: the Study of Scarcity and Choice (Part II). Present Tenses Review.

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 6. Mass Media: Radio and TV. Comparing and Contrasting.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 7. The Economy (Part I). Past Tenses Review.

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 8. Computers. Nonprogressives.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 9. The Economy (Part II). Future Tenses Review.

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 10. Channels of Communication (phone, e-mail, face-to-face, etc). Checking and Clarifying.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 11. Marketing Concept. Compound Words.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 12. Project Work. Professional Issues.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Разом за змістовим модулем 1

60
24

-

36

60

-

8

-

52

Змістовий модуль 2. Professional English for Current Communication and Job-Related Areas.

Тема 13. The Layouts and Parts of Business Letters. Ways of Expressing Futurity.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 14. Marketing and its Orientarion. Promises, Suggestions, Offers, Permission.

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 15. International Grants, Applying for a Course Abroad. Agreeing and disagreeing.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 16. Advertising (Part I). Ability, Possibility, Certainty.

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 17. Suggestions, Advice, Warning.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 18. Company Unit Information. For and Against Essays.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 19. Advertising (Part II). Listening Comprehension Tests.

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 20. Discursive Essays. Reading Comprehension Tests.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 21. Products, Goods and Services. Writing Comprehension Tests.

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 22. CVs, Resumés, Cover Letters, References.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 23. Opinion Words. Viewpoints and Reasons.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 24. Professional Issues. Projects.

5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Разом за змістовим модулем 2

60

-

24

-

36

60

-

8

-

52

Разом годин


120

-

48

-

72

120

-

16

-

104

Заліковий кредит 2.

Змістовий модуль 1. English for Specific Purposes and Cross-Cultural Problems.

Тема 1. Report and Abstract Writing. Position and Direction.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 2. The UK Today (skim reading). Inferring and Speculating.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 3. Customers, Consumers and Clients. Using the Passive.


5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 4. The USA Today (scanning). Narrative Accounts.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 5. The Economy of the UK. Sequence of Tenses.


5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 6. Natural Wonders of America (reading for detail). Finding Evidence.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 7. The Economic System of the USA. Reported Speech.


5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 8. Canada (reading comprehension). Recounting Information.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 9. Basic Principles of Management. Word-Order.


5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 10. Australia (reading comprehension). Expanding and Exemplifying.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 11. Press Conferences, Presentations.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 12. Professional and Academic Issues.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Разом за змістовим модулем 1

60

-

24

-

36

60

-

8

-

52

Змістовий модуль 2. English for Specific Purposes and Academic English.

Тема 13. Academic English. Emphatic Devices.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 14. New Zealand (skim reading). Connectives of Contrast.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 15. Ukraine’s Economy in Transition.

–Ing and to- forms.


5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 16. Climate Extremes (reading for gist). Textual References.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 17. International Trade (Part I). Participle Clauses.


5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 18. Education (comparative studies). Opinion Essays.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 19. International Trade (Part ІI). If-clauses.


5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 20. English Everywhere: South Africa. Essays Suggesting Solutions to Problems.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 21. Money and Banking. Joining Clauses.


5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

Тема 22. English Everywhere: Jamaica. Listening Comprehension Tests.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 23. Travel on Professional Purposes.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Тема 24. ESP Texts. Project Work.


5

-

2

-

3

5

-

-

-

5

Разом за змістовим модулем 2

60

-

24

-

36

60

-

8

-

52

Разом годин

120

-

48

-

72

120

-

16

-

104

Разом годин


240

-

96

-

144

240

-

32

-

208


6. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання
Теми практичних занять

І семестр


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

The ESP Curriculum and Guidelines of IELTS.

2

2.

Personal Profile Writing Strategies. Nouns: Number, Case. Comparative and Superlative Adjectives and Adverbs.

2

3.

Economics: the Study of Scarcity and Choice (Part I). Nouns: Quantifiers.

2

4.

Mass Media: The Press. Interchange Activities.

2

5.

Economics: the Study of Scarcity and Choice (Part II). Present Tenses Review.

2

6.

Mass Media: Radio and TV. Comparing and Contrasting.

2

7.

The Economy (Part I). Past Tenses Review.

2

8.

Computers. Nonprogressives.

2

9.

The Economy (Part II). Future Tenses Review.

2

10.

Channels of Communication (phone, e-mail, face-to-face, etc). Checking and Clarifying.

2

11.

Marketing Concept. Compound Words.

2

12.

Project Work. Professional Issues.

2


ІІ семестр


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

The Layouts and Parts of Business Letters. Ways of Expressing Futurity.

2

2.

Marketing and its Orientation. Promises, Suggestions, Offers, Permission.

2

3.

International Grants, Applying for a Course Abroad. Agreeing and disagreeing.

2

4.

Advertising (Part I). Ability, Possibility, Certainty.

2

5.

Suggestions, Advice, Warning.

2

6.

Company Unit Information. For and Against Essays.

2

7.

Advertising (Part II). Listening Comprehension Tests.

2

8.

Discursive Essays. Reading Comprehension Tests.

2

9.

Products, Goods and Services. Writing Comprehension Tests.

2

10.

CVs, Resumés, Cover Letters, References.

2

11.

Opinion Words. Viewpoints and Reasons.

2

12.

Professional Issues. Projects.

2


ІІІ семестр


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Report and Abstract Writing. Position and Direction.

2

2.

The UK Today (skim reading). Inferring and Speculating.

2

3.

Customers, Consumers and Clients. Using the Passive.

2

4.

The USA Today (scanning). Narrative Accounts.

2

5.

The Economy of the UK. Sequence of Tenses.

2

6.

Natural Wonders of America (reading for detail). Finding Evidence.

2

7.

The Economic System of the USA. Reported Speech.

2

8.

Canada (reading comprehension). Recounting Information.

2

9.

Basic Principles of Management. Word-Order.

2

10.

Australia (reading comprehension). Expanding and Exemplifying.

2

11.

Press Conferences, Presentations.

2

12.

Professional and Academic Issues.

2


ІV семестр


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Academic English. Emphatic Devices.

2

2.

New Zealand (skim reading). Connectives of Contrast.

2

3.

Ukraine’s Economy in Transition. –Ing and to- forms.

2

4.

Climate Extremes (reading for gist). Textual References.

2

5.

International Trade (Part I). Participle Clauses.

2

6.

Education (comparative studies). Opinion Essays.

2

7.

International Trade (Part II). If-clauses.

2

8.

English Everywhere: South Africa. Essays Suggesting Solutions to Problems.

2

9.

Money and Banking. Joining Clauses.

2

10.

English Everywhere: Jamaica. Listening Comprehension Tests.

2

11.

Travel on Professional Purposes.

2

12.

ESP Texts. Project Work.

2Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання
Теми практичних занять

І семестр


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

The ESP Curriculum and Guidelines of IELTS.

2

2.

Economics: the Study of Scarcity and Choice (Part I). Present Tenses Review.

2

3.

Economics: the Study of Scarcity and Choice (Part II). Past Tenses Review.

2

4.

The Economy (Part I). Future Tenses Review.

2

5.

The Economy (Part II). Promises, Suggestions, Offers, Permission.

2

6.

Marketing Concept. Ability, Possibility, Certainty.

2

7.

Advertising (Part I). Listening Comprehension Tests.

2

8.

Advertising (Part ІI). Writing Comprehension Tests.

2


ІІ семестр


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Marketing and its Orientation. Using the Passive.

2

2.

Products, Goods and Services. Sequence of Tenses.

2

3.

Customers, Consumers and Clients. Reported Speech.

2

4.

The Economy of the UK. Word-Order.

2


ІІІ семестр


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

The Economic System of the USA. –Ing and to- forms.

2

2.

Basic Principles of Management. Participle Clauses.

2

3.

Ukraine’s Economy in Transition. If-clauses.

2

4.

International Trade. Joining Clauses.

2

7. САМОСТІЙНА РОБОТА

Метою роботи є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчальної дисципліни та розвиток навичок самостійної та індивідуальної роботи.
спеціальності 051 Економіка, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 073 Менеджмент

за освітньою програмою Економіка підприємства, Підприємництво і торгівля, Управліня персоналом та економіка праці


№ з/п

Назва теми

Кількість

годин


Форми контролю

Література

1.

Підготовка до практичних занять

28

Перевірка конспектів, проектів, лексико-граматичні тести

[1-5]


2.

Опрацювання тем, що не входять до плану аудиторних занять.


2.1

The Economy.

6

Усна бесіда, лексичні тести, письмовий переклад

[8,9]

2.2

The American Economic System.

6

Лексичний диктант, переклад

[9,15]

2.3

Launching a Business.


6

Усна бесіда, лексичні тести

[8,9]

2.4

The World’s Major Currencies.

6

Перевірка конспектів, усна бесіда

[8,9]

2.5

Fiscal and Monetary Policy.

7

Лексичні тести

[8,9]

2.6

Labor Market.

7

Усна бесіда, переклад

[8,9]

2.7

Inflation.

7

Переклад, лексичні тести

[8,9]

2.8

Marketing.

7

Усна бесіда, переклад

[8,9]

2.9

Further Constraints on Stabilization Policy.

7

Усна бесіда, переклад

[8,9]

2.10

Black Economy.


7

Перевірка проектів, переклад

[8,9]

2.11

Conversational Clichés. Speech Etiquette. Different Aspects of Conducting Negotiations, Internatiopnal Exhibitions, etc.

8

Усна бесіда, лексичні тести

[2; 7; 10]

2.12

Geographic, Economic, Political, Social and Demographic Differences of Ukraine and English Speaking Countries.

10

Усна бесіда, лексичні тести

[2; 7; 10; 17]

3.

Граматичний матеріал.
Граматичні тести

[12; 16; 18]

3.1

Emphatic Structures of Modern English.

4

Граматичні тести

[12; 16; 18]

3.2

Complex and Compound Sentences.

4

Граматичні тести

[20-22]

3.3

Word Order in English Sentences.

4

Граматичні тести

[20-22]

4.

Підготовка до підсумкового контролю, засвоєння знань

20


Всього годин

1448. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка