Затверджую” Завідувач кафедри германських мов І зарубіжної літератури О. В. Кеба “ ” 20 року робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літературиСторінка1/4
Дата конвертації26.03.2017
Розмір0.65 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра германських мов і зарубіжної літератури


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури


__________________О.В. Кеба

“______”_______________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ЛІТЕРАТУРА НОВОГО ЧАСУ)

Шифр за ОПП ПП02

підготовки бакалавра

галузі знань 03 Гуманітарні науки

за напрямом 6.020303 Філологія *. Мова і література (англійська)

6.020303 Філологія *. Мова і література (німецька)

6.020303 Філологія *. Мова і література (польська)


факультету іноземної філології

2016 – 2017 навчальний рік


Розробники програми: Голубішко І.Ю., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германських мов і зарубіжної літератури;

Лаврова А.О., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германських мов і зарубіжної літератури

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри германських мов і зарубіжної літератури
Протокол від 29 серпня 2016 року № 1

__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік


 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Ступінь вищої освіти

бакалавр
Галузь знань

03 Гуманітарні науки

за напрямом 6.020303 Філологія *. Мова і література (англійська)

6.020303 Філологія *. Мова і література (німецька)

6.020303 Філологія *. Мова і література (польська)Тип дисципліни: Нормативна


Загальна

кількість годин – 120Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1,5самостійної роботи здобувача вищої освіти – 2,5

Семестр

3-4-й

3-4-й

Лекції

22 год.

8 год.

Практичні, семінарські

22 год.

6 год.

Лабораторні

-.

-

Самостійна робота

76 год.

94 год.
Модульні

контрольні роботи

2

2

Вид контролю: екзамен 1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури (література Нового часу) є залучення студентів до найвищих досягнень літератури та культури названої епохи як загальнолюдських духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької культури, формування вмінь та навичок літературознавчого аналізу, а також підвищення рівня фахової підготовки словесника, розвиток творчих якостей і професійних здібностей майбутніх вчителів.

 1. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

Основне завдання курсу – ознайомлення студентів з особливостями розвитку літературного процесу періоду Нового часу.

 1. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Згідно з вимогами програми підготовки фахівців здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти повинні:

знати:

 • головні поняття та терміни, пов’язані з літературою і культурою періоду Нового часу

 • основні етапи розвитку літератури названого періоду;

 • періодизацію цієї літератури;

 • її основних представників;

 • тексти авторів, передбачених програмою;

 • зв'язок з літературними явищами попередніх епох і вплив літератур названого періоду на подальший розвиток світового літературного процесу;

вміти:

 • аналізувати літературно-історичні явища епохи;

 • швидко і вправно орієнтуватись у літературному процесі доби;

 • аналізувати художні твори, передбачені програмою;

 • писати рецензії на твори будь-якого жанру;

 • використовувати навички наукового підходу до історії зарубіжної літератури. 1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.
л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЛІТЕРАТУРА ХVІІ ст.


Тема 1. Вступ. Основні художні напрями доби
2
1

Тема 2. Література Іспанії
6
6

Тема 3. Французький класицизм
4

6

1

2


Тема 4. Література Англії
6
6

Тема 5. Література Німечини
4
4

Тема 6. Японська література
4
2

ЛІТЕРАТУРА ХVІІІ ст.

Тема 7. Просвітництво. Література Англії

2


6
2


8

Тема 8. Література Франції


2


6
8

Тема 9. Німецька література
2

46
6

Разом за змістовим модулем 1
12

1038
4

240

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА ХІХ ст.


Тема 1. Вступ. Романтизм як літературно-художній напрям.
1


4
1

Тема 2. Романтизм у Німеччині.
1

2
Тема 3. Англійський романтизм. Творчість Байрона
2

2

1

2


Тема 4. Французький романтизм. Творчість В. Гюго

Тема 5. Російський романтизм24Тема 6.

Американський романтизм


4Тема 7.

Польський романтизм


4Тема 8.

Угорський романтизм


4Тема 9.

Реалізм як літературно-художній напрям1


4
1

Тема 10.

Література французького реалізму. Творчість Стендаля, Бальзака, Флобера.3

210Тема 11.

Англійський реалізм. Творчість В.Теккерея, Ч.Діккенса.


2

44
1

2


Разом за змістовим модулем 2
10

1238
4


454

Усього годин

22

2276
8

6


Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка