Здійснити контроль за дотриманням державних стандартів освітиСкачати 61.55 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір61.55 Kb.
ТипПлан проведення

Педагогічна рада

Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності школярів у підвищенні якості знань учнів

оцінити якість освітнього процесу в цілому, усвідомити загальні і особистісні завдання, які стоять перед школою загалом і перед кожним учасником освітнього процесу.

Мета:

Завдання:
 • Здійснити контроль за дотриманням державних стандартів освіти;
 • Визначити проблеми, що стоять перед педагогічним колективом;
 • активізувати діяльність колективу у використанні ролі контролю, оцінювання та стимулювання навчальної діяльності у підвищенні її результативності та розвитку творчої активності учнів, накреслити шляхи підвищення ефективності кожного уроку в контексті застосування інноваційних технологій.

План проведення педради:

1. Вступне слово: тема педради, план проведення , регламент.

2. Теоретична частина.

Контроль навчальних досягнень учнів - обов'язкова складова навчально-виховного процесу.

3. Практична частина.

Результативність процесу навчання.

Вплив класного керівника на процес навчання.

робота творчих груп:

- експертиза результатів діяльності учасників

НВП;

- презентація педагогічного досвіду вчителів.

4. Підведення підсумків. Прийняття рішень.

ТМУ

РР

ФОПД

ЗУ

МН

Правильно організований педагогічний контроль

привчає учнів до систематичної роботи, дисципліни, сприяє формуванню соціально-психологічних рис школяра, як організованість, дисциплінованість, сумлінність, наполегливість, зберігає здоров'я дитини.Неправильно організований педагогічний контроль

породжує низку негативних явищ: пристосовництво, брехливість; негативно впливає на здоров'я школяра.Ефективність контролю забезпечується дотриманням певних умов серед яких:
 • Індивідуальний характер контролю;
 • Систематичність контролю;
 • Система опитування;
 • Достатня кількість даних для оцінки;
 • Дотримання об'єктивності;
 • Єдність вимог до оцінювання знань учнів;
 • Оптимізація контролю успішності учнів;
 • Гласність контролю;
 • Всебічність контролю;
 • Тематична спрямованість контролю;
 • Дотримання етичних норм.

Формування мотиваційної сфери школярів

Співпраця з батьками як фактор підвищення якості освіти

Реалізація наступно-перспективних зв'язків між базовою та старшою школою

Реалізація наступно-перспективних зв'язків між початковою та базовою освітою

Контроль і оцінювання якості знань учнів

Результати опитування

«Педагогічних відгуків»

100%- відмічають своєчасність і актуальність

піднятих проблем;

86% - мають певну систему роботи з

підвищення якості знань;

96% - вчителів ознайомились з новими

технологічними прийомами, які сприяють

підвищенню якості освіти

100% - готові поглиблювати свої знання та

розширювати арсенал методів, прийомів

з підвищення знань школярів.

Контрольно-оціночний компонент

Самооцінка вчителя

Види методичної діяльності

Відчуваю утруднення

Володію питанням

Можу допомогти колегам

Визначення з кожної теми обов’язкового для учнів обсягу ЗУН відповідно до рівнів НД

17%

70%

13%

Структурування завдань для тематичної атестації

22%

56%

22%

Застосування критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів

4%

79%

17%

Визначення форми проведення тематичної атестації

13%

65%

22%

Методика проведення різних форм тематичних атестацій

30%

61%

9%

Обгрунтування виставлених оцінок

4%

87%

9%

Дотримання такту при виставленні оцінок

0%

83%

17%

Самоконтроль

17%

57%

26%

Суть контролю навчання

як дидактичного поняття

1. планування

2. організація

3. мотивація

5. координація

4. контроль

Принципи контролю успішності учнів
 • об'єктивність;
 • систематичність;
 • наочність (гласність);
 • диференційованість;
 • індивідуальність;
 • вимогливість.

Функції контролю успішності учнів
 • освітня;
 • виховна;
 • розвивальна;
 • діагностична;
 • стимулююча;
 • управлінська.

Види контролю успішності учнів:
 • попередній;
 • побіжний (поточний);
 • періодичний (тематичний);
 • підсумковий;
 • заключний.

Методи та форми контролю

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
 • наказ МОН України від 13.04.2011 № 329 «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»;
 • наказ МОНМС України від 30.08.2011 р. № 996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану» (8-11 класи).
 • наказ МОНМС України від 21.08.2013 р. № 1222”Про затвердження Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти ” (5-7 класи).

Основні нормативні документи
 • Вміння вчитися;
 • загальнокультурна;
 • громадянська;
 • здоров'язбережувальна;
 • соціальна;
 • підприємницька.

Ключові та предметні компетентності:

Результативність роботи вчителя

Рівні навчальних досягнень учнів 3 -11 класів

РНД

Якість ЗУН2013-2014 н.р.

2014-2015 н.р.

2015-2016н.р.

48 (18 %)

43 (12%)

52(14%)

1

Вид неуспішності

- короткочасна

23

27

21

- стійка

25

16

24

2

Негативний вплив мікросфери, сім’ї

10

11

15

3

Велика стомлюваність

10

19

20

4

Слабкий розвиток мислення

30

26

34

5

Низький рівень навичок навчальної праці

35

30

38

6

Низький рівень вольової вихованості

20

20

28

7

Негативне ставлення до навчання

15

20

40

8

Великі прогалини в знаннях

30

26

32

9

Часті пропуски

20

15

10

10

Зміна навчального закладу

3

1

8

Аналіз карт учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень

Проблема: зниження рівня пізнавальної активності учнів, небажання працювати самостійно та вчитися

Причини: одноманітність уроків, відсутність можливості повсякденного пошуку нової, цікавої інформації, контрольно-оціночна діяльність

Шляхи подолання: інтенсифікувати сам процес навчанняЗа допомогою чого?
 • Технологій, спрямованих

 • на формування вміння вчитися.
 • використання на кожному етапі уроку КОК.

Кузьменко Т.Б. – керівник М/О класних керівників

Щоденники


Результати хронометражу домашніх завдань

 • 83% учнів можуть виконувати Д/З в оптимальні терміни.
 • Завищено обсяг Д/З з української літератури та англійської мови.

 • Основні види Д/З:
 • одне на весь клас (60%);
 • диференційовані (20%);
 • групові (10%);
 • творчі (10%).

 • + 100% класних керівників роблять виписки оцінок за певний термін (місяць, чверть, семестр), що дає змогу батькам і дітям вчасно розпочати корекційну роботу.
 • несвоєчасне виставлення вчителями - предметниками оцінок у класні журнали та щоденники, що призводить до того, що учень невчасно виконує аналітико-корекційні дії, а робота класного керівника щодо екрану успішності втрачає сенс.

Школа СОО

Зміст занять Школи СОО

Передбачає:
 • Виявлення учнями власних психологічних особливостей інтересів, схильностей, вміння самостійно і усвідомлено керувати ними.
 • Оволодіння учнями елементами НОП.
 • Формування в учнів навичок культури людського спілкування

5 клас - “Від гри до самоосвіти”

6 - 7 клас - “Навчити учнів вчитися”

8 клас - “Чи вмієте ви спілкуватись?”

9 клас - “Виконати себе”

10 –11 клас - “Самохарактеристика ключ

до самовдосконалення”

Банк даних

Основний рушійний фактор у вихованні й навчанні дитини – сім`я. І як би школа ефективно не будувала свою роботу, необхідних результатів вона не отримає, коли не буде справжнього виховання в родині, сім`ї.

Як показало опитування, батьки більше всього цінують в школі:


Аналіз планів виховної роботи з питання «Співпраця з батьками як фактор підвищення якості освіти» показав, що:
 • єдність вимог до учнів з боку педагогів і батьків – 70%;
 • роль батьків в організації - стаціонарної – 95 % - дистанційної – 5 %


 • активні форми навчання батьків як фактор підвищення якості освіти – 85 %


 • робота з батьками щодо підвищення їх обізнаності в видах заохочування та покарання дітей – 98 %


 • впровадження сучасних інформаційних технологій для комунікації з батьківською громадськістю - 30,7 %


Рекомендації
 • Підвищення педагогічної компетентності батьків шляхом залучення їх до проектної діяльності школярів (тренінги, майстер-класи).
 • Використання інформаційних технологій у роботі з батьківською громадськістю.
 • Застосування інноваційних форм залучення батьків до співпраці з педагогічним колективом: “ парта для батьків ”, чергування батьківської громади, батьківські декади, проектні дні тощо.
 • Продовження пошуку ефективних форм взаємодії з батьками через соціальні мережі.
 • Застосування усіх методів стимулювання учнів (грамоти, відзнаки, стипендії і т.д.).
 • Проведення хронометражу домашнього завдання із залученням батьків і вчителів.
 • Учителям-предметникам не рідше 2-х разів на рік ознайомлювати батьків з критеріями оцінювання, вимогами навчальної програми, особливостями організації навчального процесу, заходами з предмету.
 • Проводити з батьками консультації-співбесіди за індивідуальним графіком.
 • Практикувати спільне проведення уроків, позакласних заходів учителями початкової школи з учителями-предметниками.

Миткевич Г.М. - керівник М/О початкових класів,

Серхіванова В.Ф. – керівник М/О природничо – математичного циклу,

Тертична С.І. - керівник М/О гуманітарного циклу

Результати контрольно - оціночної діяльності вчителів

предмет

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий

рівень

Ткаченко Л.В.

Українська мова

0%

25%

50%

25%

Літературне читання

0%

11%

60%

29%

Математика

0%

32%

54%

14%

Природознавство

0%

11%

64%

25%

Я у світі

0%

4%

57%

39%

Забродська О.Г.

Українська мова

0%

15%

55%

30%

Літературне читання

0%

10%

45%

45%

Математика

0%

20%

50%

30%

Природознавство

0%

15%

35%

50%

Я у світі

0%

10%

45%

45%

Миткевич Г.М.

Українська мова

8%

44%

36%

12%

Літературне читання

0%

24%

52%

24%

Математика

4%

44%

28%

24%

Природознавство

0%

44%

28%

28%

Я у світі

0%

32%

36%

32%

предмет

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий

рівень

Тертична С.І.

Українська мова

7%

53%

34%

6%

Українська література

7%

58%

26%

9%

Саричева Л.В.

Українська мова

3%

41%

48%

8%

Українська література

5%

36%

44%

15%

Дідковська Є.С.

Англійська мова

12%

52%

27%

9%

Атрощенко Т.М.

Англійська мова

11%

50%

36%

3%

Малакова Л.П.

Російська мова

4%

45%

45%

6%

Зарубіжна література

6%

24%

56%

14%

Шрамова О.В.

Російська мова

4%

47%

45%

4%

Зарубіжна література

5%

32%

47%

16%

Іванова І.А.

Географія

4%

48%

45%

3%

Історія України

5%

67%

25%

3%

Всесвітня історія

5%

45%

47%

3%

Малюк Л.П.

Історія України

7%

30%

56%

7%

Всесвітня історія

3%

44%

48%

8%

Правознавство

2%

30%

45%

23%

Серхіванова В.Ф.

Фізика

6%

57%

32%

5%

Астрономія

0%

32%

45%

23%

предмет

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий

рівень

Смирнова Д.С.

Хімія

8%

24%

42%

26%

Кузьменко Т.Б.

Біологія

10%

43%

42%

5%

ОЗ

1%

19%

61%

19%

Екологія

0%

19%

50%

32%

Манзарук С.М.

Алгебра

14%

48%

34%

4%

Геометрія

20%

45%

32%

3%

Коношенко О.В.

Алгебра

20%

50%

23%

7%

Геометрія

13%

57%

26%

4%

Інформатика

1%

13%

40%

46%

Москаленко А.О.

Математика

6%

47%

43%

4%

Алгебра

10%

50%

32%

8%

Геометрія

11%

48%

33%

8%

Практичний досвід впровадження

нових підходів до оцінювання

предмет

Поточний контроль

Тематичний контроль

Усний

Письмовий

Усний

Письмовий

Ткаченко Л.В.

Забродська О.Г.

Миткевич Г.М.

Українська мова

Опитування, діалог, переказ, твір

Домашні роботи, аудіювання, тестові завдання, списування, диктант, переказ, твір, самостійні роботи

Діалог, переказ, твір

Аудіювання, тестові завдання, списування, диктант, переказ, твір

Ткаченко Л.В.

Забродська О.Г.

Миткевич Г.М.

Літературне читання

Опитування

Читання вголос

Читання мовчки, самостійна робота, контрольна робота

Ткаченко Л.В.

Забродська О.Г.

Миткевич Г.М.

Математика

Опитування

Домашні роботи, самостійні роботи

Контрольні роботи

Ткаченко Л.В.

Забродська О.Г.

Миткевич Г.М.

Природознав-ство

Опитування(практичні роботи, досліди)

Опитування (практичні роботи, проекти, тестові завдання тощо), самостійні роботи

Контрольна робота

Ткаченко Л.В.

Забродська О.Г.

Миткевич Г.М.

Я у світі

Бесіда, розповідь учня

Самостійні роботи.

Контрольна робота

Шрамова О.В.

ПІБ вчителя

Предмет

Поточний контроль

Тематичний контроль

усні

письмові

усні

письмові

Тертична С.І.

Саричева Л.В.

Малакова Л.П.

Шрамова Є.В.

Українська мова, літ-ра, російська мова, зарубіжна література

“ Мікрофон ”,

бесіда, розповідь,

твір, переказ,

читання,мовознавч. коментар,

“Коло ідей”,

“Складання резюме”.Літературний диктант, клоуз-тести,

презентація,

переказ, тести,самодиктант,

домашні роботи.Діалог, твір, переказ,розгорнута відповідь на запитання.

Тести,

різнорівневі завдання, диктант, твір, переказ, контрольний літературний диктант.Атрощенко Т.М.

Дідковська Є.С.

Англійська мова

“Світлофор”,

“Ланцюжок”,

“Тихе опитування”,

взаємоопитування.Диктант, лист, об'ява, тести, картки, шпаргалки.

Усний контроль.

Тести,

контрольна робота,

аудіювання.


Москаленко А.О.

Коношенко Є.В.

Манзарук С.М.

Серхіванова В.Ф.

Математика

Фізика

Бліц-опитування,

ущільнен. контроль,

дом.завд.,кросворд,

Групове,комбінов. інд. опитування.Тести, “Знайка”, “Знайка-2”, “Конструктор тестів”,

самостійна робота,

діагн. сист.: “Test-W”,

“Test-W2”.Опитування,

тести,


реферати,

захист презентацій.Залік,міні-іспит,

програмований контроль,

практичні,лаб.

роботи,


контрольні роботи.

Малюк Л.П.

Ізмайлова Г.І.

Іванова І.А.

Історія

Моя теза, дискусія,

мандрівка, доміно, репортери, картинна галерея,

“Мозковий штурм”.


Описове оповідання,

розповідь подій за алгоритмом,

кросворд, практична робота.


Усний залік.

Тести,

презентації, контрольні роботиКузьменко Т.Б.

Біологія

Основи здоров’я

Тренінгові вправи, рішення ситуативних задач, “Мозковий штурм”.

Практичні роботи,

домашні завдання,

дослідницький проект.


Творча робота,

опитуванняТести,

контрольна робота, захист проектів.Проблеми та Шляхи їх вирішення

Результати експериментального дослідження та причини неуспішності учнів

20% (46) дітей можуть пропускати букви в письмових роботах. Причини - слабка концентрація уваги, несформованість прийомів самоконтролю, індивідуально-типологічні особливості. 19% (44) постійно допускають орфографічні помилки. Причини : низький рівень розвитку довільності, несформованість прийомів навчальної діяльності, низький рівень обсягу та розподілу уваги, низький рівень розвитку короткочасної пам'яті. 17% (39) через неуважність. Причини: низький рівень розвитку довільності, низький рівень обсягу уваги, низький рівень концентрації і стійкості уваги.

15% (35) дітей відчувають труднощі при вирішенні математичних завдань . Причини - погано розвинене логічне мислення, недостатньо розуміння граматичних конструкцій, несформованість вміння орієнтуватися на систему ознак, низький рівень розвитку образного мислення.

15% (35) дітей відчувають труднощі при вирішенні математичних завдань . Причини - погано розвинене логічне мислення, недостатньо розуміння граматичних конструкцій, несформованість вміння орієнтуватися на систему ознак, низький рівень розвитку образного мислення.

13,5% (31) школярів відчувають труднощі при переказуванні тексту. Причини - слабкий розвиток логічного запам'ятовування, несформованість вміння планувати свої дії, низький рівень мовленнєвого розвитку та образного мислення, занижена самооцінка.

13,1% (30) дітей непосидючі. Причини - низький рівень розвитку довільності, індивідуально-типологічі особливості особистості, низький рівень розвитку вольової сфери.

13 % (30) дітей зазнають труднощі в розумінні пояснення вчителя з першого разу. Причини: слабка концентрація уваги, несформованість прийому навчальної діяльності, низька ступінь сприйняття і довільності.

13 % (30) дітей зазнають труднощі в розумінні пояснення вчителя з першого разу. Причини: слабка концентрація уваги, несформованість прийому навчальної діяльності, низька ступінь сприйняття і довільності.

10% (23) дітей часто не справляються із завданнями для самостійної роботи. Причини - несформованість прийомів навчальної діяльності, низький рівень розвитку довільності.

Діти погано списують з дошки – 9% (21) - не навчилися працювати за зразком.

9% (21)дітей домашню роботу виконують на відмінно, а з роботою в класі справляються погано. Причини - низька швидкість протікання психічних процесів, несформованість прийомів навчальної діяльності, низький рівень розвитку довільності.

7% (16) - будь-яке завдання доводиться повторювати кілька разів, перш ніж учень почне його виконувати. Причини - низький рівень розвитку довільності та несформованість навички виконувати завдання за усною інструкції дорослого.

7% (16) - будь-яке завдання доводиться повторювати кілька разів, перш ніж учень почне його виконувати. Причини - низький рівень розвитку довільності та несформованість навички виконувати завдання за усною інструкції дорослого.

6,4% (15) дітей постійно перепитують. Причини - низький рівень обсягу уваги, слабка концентрація і стійкість уваги, низький рівень розвитку переключення уваги та розвитку короткочасної пам'яті, несформованість вміння прийняти навчальну задачу.

5% (12) - часто піднімають руку, а при відповідях мовчать. Причини - не сприймають себе як школяра, занижена самооцінка, можливі труднощі в сім'ї, внутрішньо стресовий стан, індивідуально-типологічні особливості.

5% (12) - часто піднімають руку, а при відповідях мовчать. Причини - не сприймають себе як школяра, занижена самооцінка, можливі труднощі в сім'ї, внутрішньо стресовий стан, індивідуально-типологічні особливості.

8% (18) - коментують оцінки та поведінку вчителя своїми зауваженнями. Причини - труднощі в сім'ї, перенесення функції матері на вчителя.

 • мотивація;
 • спільна постановка цілей;
 • планування майбутньої діяльності;
 • оцінювання навчальних досягнень учнів.

Основні проблеми здійснення

оцінювання досягнень учнів:

Що повинні знати учні при перевірці знань:
 • форми контрольно-оціночної діяльності на уроці (усна, письмова, комбінована та ін.);
 • зміст контрольно-оціночної діяльності: за якою темою проводиться контроль;
 • критерії і показники оцінювання.

Для подолання причин неуспішності рекомендується:

 • Змінити характер ставлення учнів до навчання характером їх навчальної роботи. Це ставлення багато в чому залежить від того, чи усвідомлюють учні особистісну і суспільну значущість навчальної роботи, чи розуміють вони крайню необхідність і важливість для самого учня і для суспільства активної, творчої, систематичної і наполегливої ​​роботи. Таким чином, організація навчального процесу повинна бути така, щоб кожному учневі була б зрозуміла особистісна і суспільна значущість його активної, творчої і наполегливої ​​навчальної роботи і основним показником була б оцінка саме такої навчальної роботи учня.
 • Для того щоб інтенсифікувати навчальну роботу кожного учня, недостатньо прямого впливу вчителя на учня. Більш ефективним засобом є вплив на нього через учнівський колектив. А для цього потрібно, щоб учнівська група була справжнім колективом, референтним по відношенню до кожного його члена. Таким чином, навчальний процес повинен проводитися в органічній єдності колективних, фронтальних та індивідуальних форм навчальних занять при певному характері загальної колективної діяльності учнів.

3. Для того щоб своєчасно виявляти відставання у навчанні кожного учня поточний контроль повинен мати всеохоплюючий характер.

3. Для того щоб своєчасно виявляти відставання у навчанні кожного учня поточний контроль повинен мати всеохоплюючий характер.

Таким чином, контроль повинен проводитися по кожному елементу змісту навчальної програми і охоплювати одночасно всіх без винятку учнів. Для цього, очевидно, необхідно залучення самих учнів до проведення контролю і оцінки в формі взаємо - та самоконтролю, взаємо - та самооцінки під керівництвом вчителя.

4. Найважливішим чинником ефективності навчання є суб'єктивний і усвідомлений характер діяльності учня в навчальному процесі.

Учень повинен бути не тільки об'єктом педагогічного впливу вчителя, але й активним суб'єктом навчально-виховного процесу. Важливим засобом для цього є участь школярів у організації та проведенні всього навчального процесу.

5. Ефективність навчальної роботи учнів залежить від розвитку у них здібностей до навчання, здатності вчитися.

5. Ефективність навчальної роботи учнів залежить від розвитку у них здібностей до навчання, здатності вчитися.

Для цього вони повинні оволодіти навчальними вміннями і навичками, таким чином, оволодіння навчальними уміннями і навичками повинно бути включено в навчальні програми вчителів із кожного предмету.

6. Ефективність навчальної роботи учнів у підсумку визначається характером їх особистісної вихованості, їх моральними та соціальними якостями.

Таким чином, навчання повинно проводитися так, щоб воно в максимальній мірі сприяло вихованню кожного учня як високоморальної, творчо активної та соціально зрілої особистості.


Рішення педагогічної ради
Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Сучасні здоров ’ язберігаючі технології в дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Модель сформованості бібліотечно-бібліографічних умінь та навичок школярів
downloadcenter -> М. Тернопіль 2005 р. Методичний посібник
downloadcenter -> Профілактика шкідливих звичок серед дітей і підлітків
downloadcenter -> Уроки-дослідження з географії у 6 класі Вовчищовичі 2015
downloadcenter -> Домашнє завдання Німецька мова
downloadcenter -> Узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»
downloadcenter -> Коментар: поняття «публічна адміністрація» часто зустрічається у нормативно-правових актах України, дослідженнях науковців. Утім досі не сформовано єдиного підходу щодо визначення даного поняття
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»
downloadcenter -> Методичні рекомендації для дистанційного та індивідуального навчання факультативного курсу для 10-11 класів

Скачати 61.55 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка