"Земля наш дім"Сторінка1/4
Дата конвертації09.01.2018
Розмір1.02 Mb.
#37867
  1   2   3   4


КУРСОВА РОБОТА


Екологічний розвиток учнів. Екологія в українській освіті”План


Вступ


1. Завдання з природознавства для перевірки учнів в початкових

2. Пізнавання завдання для формування природничих понять.

3. Використання тестів на уроках природознавства

4. Проведення уроку-конференції на тему: "Земля наш дім".

5. Екологічні ігри для учнів початкових класів.

6. Диференційований підхід до навчання на уроках природознавства.

Висновок

ВступЛю­ди­на бу­ла і зав­жди за­ли­ша­єть­ся си­ном при­ро­ди, і те, що рі­д­нить її з при­ро­дою, по­ви­нно ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти­ся для її при­лу­чен­ня до ба­гатств ду­хо­в­ної куль­ту­ри.
В.О. Сухомлинський

Однією з фундаментальних проблем розвитку учня, що досліджував В. Сухомлинський, є формування загально навчальних умінь у рамках концепції розумового розвитку.

Компоненти цього розвитку – набуття знань, умінь і навичок, розвиток творчих здібностей учня, уміння аналізувати, порівнювати і узагальнювати навчальний матеріал, формування пізнавального інтересу до навчальної діяльності.

Неабияку роль у розв’язанні даного завдання відіграє курс початкового природознавства.


Свого часу К. Ушинський писав про те, що логіка природи найдоступніша і найкорисніша для дітей. Цю ідею К. Ушинського застосував В. Сухомлинський. "Природа – величезної ваги виховний фактор, що накладає свій відбиток на весь характер педагогічного процесу", – відзначає В. Сухомлинський. Він разом з учителем домагався того, щоб перші наслідки своєї розумової праці дитина відчула під час активної взаємодії з природою.

Вчений-педагог зазначав, що вміння навчити дитину вчитися можна порівнювати з найтоншим інструментом, який має 5 різців: уміння спостерігати явища навколишнього світу, думати, висловлювати думки, читати писати. Всіма цими вміннями дитина і має оволодіти у початковій школі. А своєчасно і міцно сформовані – вони і є тим інструментом, що породжує гідність мислителя-трудівника, – підкреслював В. Сухомлинський. Він, зокрема, писав: "Навчити дитину вчитися, дати їй уміння, з допомогою яких вона буде самостійно підніматися із сходинки на сходинку довгого шляху пізнання – це одне з найскладніших завдань учителя".

У педагогічному процесі зусилля вчителя спрямовані на те, щоб впливати на учня, спираючись на відповідні дидактичні принципи, і за допомогою певних методичних прийомів навчити його вчитися, створювати умови, за яких навчання стає виховним, таким, що формує переконання та особисті якості.

Ефективність навчання визначається не тим, що вчитель намагався дати учням, а тим, як вони засвоїли знання і яке в них виробилося ставлення до навчальної діяльності.ЗАВДАННЯ З ПРИРОДОЗНАВСТВА ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ НА КІНЕЦЬ III ЧВЕРТІ

Перевірка знань, умінь і навичок учнів — багатофункціональна. Вона дає змогу вчителеві оцінити результати навчання, сприяє повторенню, поглибленню, узагальненню, систематизації і застосуванню набутих знань.

Проведення тематичної чи підсумкової перевірки знань школярів викликає труднощі в учителя через відсутність завдань для усного й письмового контролю. Зважаючи на це, однією з найпоширеніших форм перевірки є фронтальне усне опитування. Недосконалість його полягає в тому, що значна частина учнів залишається поза увагою. А відповіді опитуваних учителем — стислі й короткі, що у свою чергу не дає змоги виявити, наскільки свідомо діти засвоїли навчальний матеріал.

Щоб охопити школярів усього класу, доцільно скористатися різними формами письмової перевірки знань. До них ми відносимо: фронтальну, групову, парну та індивідуальну. У зв'язку з тим, що на самостійну роботу з природознавства відводиться до 12 хв уроку, завдання для письмової перевірки повинні бути невеликі за обсягом, а їх виконання потребувало б мало часу.

Саме до таких ми відносимо завдання на класифікацію та групування предметів і явищ природи і їх властивостей; доповнення і конструювання відповідей; графічне зображення відповідей; завдання-тести тощо.

Варіативність форм письмових завдань викликає зацікавлення учнів, активізує їхнє мислення, сприяє ефективності проведення самостійних робіт.

За змістом письмові завдання мають за мету перевірку знань учнів про предмети і явища природи, про взаємозв'язки та взаємозалежність у ній, про ставлення дітей до навколишнього середовища.

У процесі перевірки виявляються також уміння учнів аналізувати, порівнювати предмети і явища природи, класифікувати їх, встановлювати причиново-наслідкові зв'язки, доводити правильність думки, висловленої вчителем і своєї власної, виділяти суттєві ознаки та головне у прочитаному тексті тощо.

З огляду на це і сконструйовані завдання для письмової перевірки знань. Одні з них складаються із умови і запитання, інші — тільки з запитання. Про інші форми перевірки йдеться у статті «Методика перевірки знань та умінь на уроках природознавства» (див.: Початкова школа. — № 8. — 1997. — С. 31 — 34).

Завдання мають два рівні складності: репродуктивний (відтворюючий) та творчий. Творчі завдання передбачають застосування дитиною набутих раніше знань в інших ситуаціях. Ці завдання ми позначили зірочкою.

Отже, пропонуємо вашій увазі зміст завдань до кожної з тем за класами.

З клас чотирирічної і 2 клас трирічної школи Тема. Корисні копалини.

1. Поясніть, як ви розумієте слова корисні копалини. Продовжіть думку: Корисні копалини так називаються тому, що...

2. Горючі корисні копалини під час згорання виділяють різну кількість тепла. Запишіть їх послідовно за мірою збільшення виділення тепла.

3. Прочитайте назви корисних копалин: торф, кам'яне вугілля, нафта, природний газ, залізна руда, вапняк, пісок, глина, граніт. У перший стовпчик випишіть горючі, у другий — будівельні, у третій — рудні.

4. Прочитайте назви частинок, з яких складається граніт: кварц, польовий птат, слюда. Підкресліть ту з них, яка впливає на колір граніту. Якого кольору буває граніт?

5. Допишіть: Граніт складається з ... Яка його складова частина впливає на колір? Підкресліть її.

6. Придивіться уважно до вапняку. Запишіть, з чого він складається?

7. Доведіть, що вапняки утворюються у морях і океанах. Свої доведення передайте у малюнках.

8. Яка з названих корисних копалин є зайвою: нафта, пісок, природний газ, кам'яне вугілля. Підкресліть її. Поясніть, чому?

9. Про що нам можуть розповісти вапняки, знайдені на суходолі? Запишіть свою думку.

10. Прочитайте ознаки піску і глини: пухка, пластична — схожа на пластилін, пропускає воду, не пропускає воду, пропускає повітря, міститься у грунті, в'язка, добре ліпиться, сипка. Випишіть у стовпчик окремо властивості піску, окремо — глини.

11. Підкресліть правильну відповідь:

1) нафта утворилася із решток рослин і тварин;

2) нафта утворилася у результаті виверження вулканів;

3) нафта потрапила на Землю з космосу.

12. Позмагайтесь. Хто запише більше предметів, які виготовлені з залізної руди?

ІЗ. Чи може утворитися торф у степу? Запишіть свою думку.

14. Із перелічених властивостей корисних копа лин підкресліть ті, що належать торфу: не горить; безбарвний; забарвлений у різні відтінки бурого кольору; горить, утворюючи багато диму і попелу; некрихкий; крихкий; добре вбирає вологу; не тоне у воді; легший за воду; тоне у воді.

15. Допишіть, з яких корисних копалин виготов ляють: посуд та цеглу — з ..., скло — з ... .

16. Виберіть та підкресліть правильну відповідь на запитання, з чого утворився торф: з глини, з каміння, з відмерлих решток вологолюбних рослин.

17. Що називається торфовищем: висушене боло то, затоплені луки, підземні пласти? Правильну відповідь підкресліть.18. Запишіть у стовпчик.


19. Тест. Запишіть відповіді: так чи ні.

1) Торфовище потрібно оберігати від пожежі. 2) Утворилось кам'яне вугілля десятки років тому в листяних лісах.

3) Щоб добути нафту та природний газ, бурять свердловини.

4) У природі зустрічається лише магнітний залізняк, який називають залізною рудою.

5) Запаси корисних копалин не безмежні, тому їх потрібно витрачати економно.

20*. Чи можна пісок на березі річки назвати грунтом? Запишіть свою думку.

21. Відгадайте. Відгадку запишіть. Якій корисній копалині належать такі властивості: легша за воду, виділяє багато тепла, горить кіптявим полум'ям, масляниста, з різким запахом рідина, здебільшого має темно-бурий колір?

22. Відгадайте. Відгадку запишіть. Хто я? Я — крихка, біла, важча за воду, але легко ламаюсь, ти щодня, мене бачиш у школі. Я — корисна копалина, а чи здогадався яка?

23. Скільки потрібно років, щоб утворились корисні копалини? Підкресліть правильну відповідь: десятки років, сотні років, тисячі років, мільйони років. 24. Підкресліть правильну відповідь:

1) Людина може виготовляти корисні копалини.

2) Людина не може відновити запаси корисних копалин, бо вони утворюються впродовж мільйонів років.

25. Запишіть головні властивості граніту.

26*. Продовжіть речення. Природний газ небезпечний для людини тим, що ...

27*. Запишіть, що може трапитися, коли нафта попаде в озеро, річку, море або виллється на поверхню землі.

Тема. Вода.

28. Запишіть, де в природі зустрічається вода.

29. Вода має такі властивості: прозора, без запаху, кольору і смаку. Вода — розчинник. Але вона може мати й смак, колір, запах, бути непрозорою. Від якої властивості води це залежить? Запишіть.

30. Вставте пропущені слова. Якщо температура збільшується, то вода перетворюється... . А що відбувається, коли температура знизиться нижче О˚ С? Вода ... .

31. Запишіть причини переходу води з одного стану в інший: ________ , ________ .

32. Запишіть назви води у твердому стані:

33. Допишіть речення. З поверхні річки, озера, ставка, моря, океану, а також з рослин вода постійно ... .

34. Тест. Запишіть відповіді: так чи ні.

1) Більшу частину поверхні Землі займає вода.

2) Вода знаходиться в океанах, морях, річках, озерах, ставках, але під землею Ті немає.

3) У повітрі вода одночасно є у рідкому, твердому, газоподібному станах.

4) Від розчинених у воді речовин не залежить стан води.

5) Перетворення води із одного стану в інший і переміщення її у природі називається кругообігом.

Тема. Водойми.

35. Продовжіть речення. Водойми це —

36. Продовжіть речення, водойми бувають

37. Продовжіть речення. Природні водойми:

_______ , _______ , _________ .

38. Продовжіть речення. Штучні водойми:

39. Продовжіть речення. Місце, де на поверхню землі виходить підземна вода, називається

40. Приємно напитися джерельної води. Запишіть, чому вона чиста і холодна.

41. Що відбувається з водою, коли вона проходить через товщу землі? Підкресліть Правильну відповідь: очищається, забруднюється, нагрівається, охолоджується.

42. Виконайте схематичний малюнок річки. Підпишіть назви її частин.

43. Запишіть, на якому березі річки знаходиться ваша школа, дім.

44. Запишіть, які береги має річка, що протікає по вашій місцевості. Правий берег ______ , лівий берег _______ .

45. Прочитайте назви тварин: лящ, видра, карась, окунь, чайка, судак, линь, кулик, щука, бобер, чапля, ставкова жаба. В один стовпчик випишіть назви тварин, що живуть у воді, у другий — назви тварин, що живуть біля водойм.

46. Продовжіть речення. Озерами називають водойми., які _______ .

47. Запишіть, чим озеро відрізняється від ставка:

48. Вода у морях гірко-солона, в озерах вода та кож буває гірко-солоною. Чим же озера відрізняють ся від морів?

49. Допишіть речення.

1) Річки несуть свої води у __________ .

2) Місив, де починається річка, називається

3) Місце, де річка впадає у море, озеро або іншу річку, називається ___________ .

4) Менші річки, що впадають у річку, називаються _________ •

5) В озерах із солоною водою добувають

50. З'єднайте стрілочками правильні визначення:

Озеро


частина океану, що заглибилась у суходіл.

Море

великі простори води, що вкривають земну поверхню

Океан

водойма, яка виникла у природних западинах на поверхні землі.


Каталог: data -> file doc
data -> Українська архітектура
data -> Тема. Метод архітектурної біоніки. Біотектонічне моделювання Мета
data -> Реферат на тему: Залізодефіцитна анемія (малокрів'я)
data -> Кафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології
data -> І тип анафілактичні реакції
data -> Положення про денний стаціонар» Додаток 4 до наказу моз україни від 23 лютого 2001 р. N 72 «Примірне положення про денний стаціонар»
data -> Рахіт І рахітоподібні захворювання у дітей
file doc -> Юлія павленко міні-реферат
file doc -> Рішення щодо створення навчальних програм);  Рада саамських шкіл
file doc -> Формування України як правової держави на базі позитивного досвіду Королівства Норвегії


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка