Зміни до програми «Українська мова. 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» Здійснено компетентнісний підхід щодо навчання української мови в контексті положень «Нової української школи»Сторінка1/10
Дата конвертації02.05.2017
Розмір1.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Зміни до програми «Українська мова. 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою»

 1. Здійснено компетентнісний підхід щодо навчання української мови в контексті положень «Нової української школи» згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

 2. Створено проект Пояснювальної записки до програми – визначено цілі навчання, мета навчального предмета узгоджена із галузевою та освітньою.

 3. Змінено структуру програми: мовна та мовленнєва змістові лінії подаються паралельно. Види робіт у мовленнєвій лінії мають практичне спрямування й демонструють знання учнів з мовних тем.

 4. У мовленнєвій змістовій лінії запропоновано орієнтовні актуальні теми, пов’язані з інтересами сучасних учнів. Додано цікавий вид творчої роботи - есе.

 5. Змінено послідовність тем у 5 класі відповідно до дидактичного принципу доступності і вікових особливостей учнів (1.Лексикологія. 2.Будова слова. Орфографія. 3.Фонетика. Орфоепія. Орфографія. 4.Синтаксис).

 6. Спрощено формулювання окремих тем мовної змістової лінії та мовленнєвознавчих понять.

 7. Додано в 5 класі до розділу «Повторення вивченого в початкових класах» тему «Текст, його ознаки: задум, тема й основна думка, зв’язність, завершеність. Поділ тексту на абзаци».

 8. У 6 класі до розділу «Іменник» додано тему «Правопис складних іменників», до розділу Прикметник» - «Перехід прикметника в іменник», до розділу «Числівник» - «Узгодження числівника з іменником».

 9. З метою створення українськомовного середовища в колі носіїв молдовської мови рекомендовано до кожного розділу такий вид роботи, як переклад для усвідомлення необхідності вільного володіння державною мовою.

 10. Вилучено в 5 класі з розділу «Відомості з синтаксису й пунктуації. Другорядні члени речення» тему «Узгоджені та неузгоджені види означень».

 11. Вилучено в 5 та 6 класах такий вид роботи, як складний план.

 12. У мовленнєвій змістовій лінії в 6 класі вилучено «Відгук на відповідь товариша», у 8 класі – «Усне повідомлення на лінгвістичну тему».

 13. Перенесено в 5 класі до розділу «Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі» із розділу «Будова слова. Словотвір. Орфографія» тему «Найпоширеніші випадки чергування голосних у коренях слів о-а, е-и, е-і».

 14. У 5 класі з розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» перенесено тему «Написання слів іншомовного походження» в 6 клас до розділу «Іменник».

Пояснювальна записка

Володіння державною мовою є одним з найважливіших обов’язків кожного громадянина України. Саме тому вивченню української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з молдовською мовою навчання надається особлива увага й відводиться важлива роль у процесі здобуття повноцінної лінгвістичної освіти. Вивчення державної мови відкриває підростаючому поколінню шляхи максимальної особистісної реалізації в різних сферах людської діяльності й формує внутрішній світогляд громадянина України, незалежно від національності та соціального статусу. Мова є кодом доступу в найрізноманітніші галузі знань, опанування яких забезпечує молодому поколінню відповідне самовизначення в професійному та соціальному аспектах практичної життєдіяльності. Неабияке значення надається українській мові в процесі набуття освіти на різних рівнях, що є визначальним фактором у розвитку та соціалізації молодої людини. Від усвідомлення важливості оволодіння державною мовою сьогоднішніми школярами багато в чому залежить інтелектуальний та соціокультурний рівень формування, розвитку і функціонування майбутньої еліти українського суспільства.

Програму з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з молдовською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню освіту" й нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) та стратегічного документу «Нова школа», який ґрунтується на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів до навчання, що зумовлює чітке визначення результативного складника засвоєння змісту базової й повної загальної середньої освіти.

Компетентність сьогодні вважається передумовою успішної самореалізації випускника в суспільстві та передумовою успішного та інтенсивного розвитку українського суспільства, адже компетентнісний підхід передбачає активну участь школярів у процесі навчання, зокрема, широке використання самостійної пізнавальної діяльності, а також роботу в парах, невеликих групах, проектну діяльність, тобто спрямування освітнього процесу на формування та розвиток ключових і предметних компетентностей особистості.

Компетентісний підхід має докорінно змінити призначення та практичну реалізацію набутих у період навчання знань, умінь і навичок з лінгвістики. Критерії вибору мовного матеріалу та його зміст мають бути підпорядковані подальшій діяльності сьогоднішнього школяра в активному розвитку українського суспільства на різних соціальних та професійних рівнях. Особливу увагу слід приділяти розвитку картини світу громадянина України, його особистісній та громадянській самореалізації та комфортним умовам для процесу самоствердження: у суспільстві, громаді, професійній та соціальній групах, родині тощо.

Навчальний предмет «Українська мова» посідає особливе місце серед шкільних предметів, бо є не лише об’єктом вивчення, а й засобом навчання, а отже, і потребує рішучішого переорієнтування процесу оволодіння учнями знаннями про мову й формування мовних, мовленнєвих умінь і навичок до повноцінного засвоєння всіх ліній змісту мовної освіти, визначених Державним стандартом, – мовленнєвої, мовної, соціокультурної і діяльнісної (стратегічної). Саме ці лінії формують комунікативну компетентність особистості, сприяють розвиткові громадянської самосвідомості, патріотичному, морально-етичному та естетичному вихованню учнів. Відповідно до цього в 5-9-х класах формуються мовна, мовленнєва, соціокультурна й діяльнісна компетентності як складники цілісної комунікативної компетентності.

На відміну від інших шкільних предметів, для яких комунікативна компетентність є ключовою, для мовних курсів вона є водночас і ключовою, і предметною, що формується в школярів у процесі навчання мови, зокрема української, і передбачає сформованість в учнів умінь в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо).

Результатом такого процесу є формування загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості, яка має сформуватися в процесі навчання й містити знання, уміння, ставлення, досвід діяльності та особистісні моделі поведінки. Визначальною ознакою цього підходу є зміщення акцентів на готовність учня застосовувати здобуті знання й набуті вміння й навички для розв’язання проблем, що виникають у реальному житті.У програмі враховано державний статус української мови, її суспільні функції, взято до уваги специфіку навчального предмета, що має виразні інтегративні функції, здатність справляти різнобічний навчальний, розвивальний і виховний впливи на учнів, сприяти формуванню особистості, готової до активної, творчої діяльності у всіх сферах життя суспільства, формувати навички самостійної навчальної діяльності, самоосвіти й самореалізації; використано сучасні організаційні форми, методи й технології навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах, враховано національні та геополітичні умови навчання української мови в умовах романо-слов’янського білінгвізму.

Новий варіант програми відповідає нині чинному Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Змістовий компонент узгоджений з механізмами реалізації завдань компетентнісного підходу, синхронізовано мовну і мовленнєву змістові лінії. Їх змістове наповнення розглядається крізь призму практичної доцільності для розвитку та самореалізації учнів на різних рівнях соціальної та громадської систем українського суспільства.

Каталог: content -> Новини -> 2017
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою Зміни до проекту
2017 -> «Фізика і астрономія» Пояснювальна записка
2017 -> 5-9 класи Зміни до проекту програми «Молдовська мова. 5-9 класи», виконані робочою групою з оновлення програми Введено компетентнісний підхід до навчання молдовської мови в контексті положень «Нової української школи»
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 5-9 класи Пояснювальна записка
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 2017 Укладачі програми (2012 р.)
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка