Зміни до закону україни „про охорону прав наСторінка1/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Міжнародний науковий комітет

ЗМІСТ

1. ВОЛОДИМИР ЖАРОВДержавна політика у сфері правової охорони винаходів і корисних
моделей. Зміни до Закону України „Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" 3-7

2. ЛІНА АВДОШКО

Особливості проведення формальної експертизи винаходів і корисних
моделей 8-11

3. КАТЕРИНА ЖДАНЕНКООсобливості патентування об'єктів, які відносяться до методів
комерційної діяльності. Досвід зарубіжних країн та Укрпатенту 12-17

4. СЕРГІЙ ТОРЯНІКОсобливості експертизи на відповідність умовам патентоздатності
запатентованих винаходів та корисних моделей 18 - 20

5. ЛЮДМИЛА ПЛЮТООсобливості складання заявок на хімічні сполуки з фармакологічними
властивостями 21 - 22

6. ОЛЕНА КУЧЕРЕНКОНетрадиційний підхід до патентування винаходів в галузі хімії та
металургії 23-29

7. ФЕДІР ЛУЦЕНКОПро надійний патент та як його одержати ЗО - 36

8. ВАЛЕРІЙ ЄМЖИНОсобливості патентування винаходів по процедурі РСТ для вітчизняного
заявника 37-39

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

ВИНАХОДІВ І КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ. ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ „ПРО ОХОРОНУ ПРАВ НА ВИНАХОДИ І КОРИСНІ МОДЕЛІ".

ЖАРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Перший заступник Голови Державного департаменту інтелектуальної власності

Державна політика в сфері правової охорони винаходів і корисних моделей спрямована в першу чергу на забезпечення швидко діючої процедури набуття прав на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності, а також на можливість ефективного здійснення та надійного захисту цих прав. Не секрет, що Україна має достатньо високий людський творчий потенціал і водночас низький економіко-технологічний рівень розвитку. І це незважаючи на стабільно високу активність вітчизняних винахідників.

Все вище зазначене і обумовлює напрямки державної політики в сфері правової охорони винаходів і корисних моделей, зокрема: можливість отримання "надійних" охоронних документів, вдосконалення як процедури, так і інформаційного забезпечення проведення експертизи заявок. Ці та багато інших питань постають як перед Державним департаментом інтелектуальної власності, який є урядовим органом державного управління, що діє в складі Міністерства освіти і науки України (далі - Держдепартамент), так і перед експертним органом ДП "Укрпатент", фахівці якого проводять експертизу винаходів і корисних моделей та інших об'єктів права інтелектуальної власності, а також забезпечують ведення відповідних державних реєстрів.

Поступовий розвиток державної системи правової охорони інтелектуальної власності, враховуючи безумовно і досвід правозастосовчої практики, обумовлюють напрямки розвитку законодавства в сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі. На сьогодні актуальними постали питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі -ЄС). Все зазначене обумовило розробку проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Цей проект був розроблений на виконання Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" та в зв'язку з прийняттям Цивільного кодексу України.

Проект цього закону обговорювався на засіданні Громадської колегії при Держдепартаменті та з американським експертом Доріс Лонг. З метою проведення громадського обговорення проект закону протягом місяця був розміщений на сайті Держдепартаменту. Протягом усього цього часу до Держдепартаменту надходили зауваження і пропозиції до проекту закону, які були опрацьовані і за доцільності враховані.

З

Як вже зазначалося вище метою цього законопроекту є приведення норм Цивільного та Господарського кодексів України та Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" у відповідність до вимог законодавчих актів ЄС, а саме:

- Директиви 98/44/ЄС Європейського парламенту і Ради Європи про
правовий захист біотехнологічних винаходів від 6 липня 1998 року;

- Директиви ЕЄС 1768/92 щодо запровадження сертифіката про


додатковий захист медичних продуктів від 18 червня 1992 року;

- Європейської патентної конвенції.В законопроекті деталізовані окремі положення щодо прав інтелектуальної власності на винаходи і корисні моделі, які випливають із зазначених вище кодексів, усунуті розбіжності в формулюванні окремих положень Господарського та Цивільного кодексів України, а також відображені особливості правової охорони винаходів в сфері біотехнологій та винаходів, об'єктами яких є продукти медичного призначення, що містяться у 2-х згаданих Директивах ЄС.

По-перше, це стосується внесення змін, спрямованих на приведення чинного законодавства у відповідність до норм законодавства ЄС щодо надання додаткового строку правової охорони винаходів, об'єктами яких є продукти медичного призначення. В чинному законодавстві України це винаходи, використання яких потребує дозволу компетентного органу. Окрема стаття проекту закону присвячена порядку продовження дії патенту на винахід, використання якого потребує спеціальних випробувань та офіційного дозволу відповідного компетентного органу. Положення цієї статті повністю відповідають вимогам, встановленим Директивою ЄС щодо запровадження сертифіката про додатковий захист медичних продуктів. На наш погляд, внесені норми нададуть можливість більш повно врахувати інтереси власників прав на винаходи, об'єктами яких є продукти, використання яких залежить від довгострокових досліджень і процедур відповідних компетентних органів. З цією метою в проекті закону враховані визначення, наведені в статті 1 зазначеної вище Директиви, а саме:

 • "медичний продукт " означає будь-яку речовину або поєднання речовин,
  представлене дія лікування або профілактики хвороб людей або тварин, або
  будь-яку речовину або поєднання речовин, яке можна вводити людям або
  тваринам з метою виконання медичних діагнозів або для відновлення, корекції
  або зміни фізіологічних функцій у людей або тварин;

 • "продукт " означає діючий інгредієнт або поєднання діючих інгредієнтів
  медичного продукту.

В проекті закону ці визначення мають таку редакцію:

- продукт, використання якого потребує спеціальних випробувань та


офіційного дозволу відповідного компетентного органу - це діюча речовина або

поєднання діючих речовин, що відноситься до засобів захисту рослин, лікарських засобів, ветеринарних лікарських засобів, при цьому:

 • засоби захисту рослин - це препарати, які вміщують одну або декілька
  діючих речовин і використовуються з метою захисту рослини або продукції
  рослинництва від шкідливих організмів та знищення небажаних рослин або
  окремих частин рослин;

 • лікарські засоби - це речовини або їх суміші природного, синтетичного
  чи біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання
  вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або
  зміни стану і функцій організму;

 • ветеринарні лікарські засоби (ветеринарні препарати, медикаменти) - це
  фармацевтична продукція: біологічні, рослинні, хімічні, хіміко-фармацевтичні,
  гомеопатичні та інші лікарські засоби, призначені для тварин.

В законопроекті враховані також положення статей 2, 3 та 4 зазначеної вище Директиви (Обсяг і предмет захисту та Умови отримання сертифіката).

Згідно зі статтею ЗО проекту закону строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням володільця цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж: на 5 років.

Строк чинності виключних майнових прав на винахід, об'єктом якого є продукт, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, або процес одержання такого продукту, може бути продовжено за клопотанням власника чинних майнових прав на винахід. Усі процедурні питання, а саме вимоги до клопотання, порядок його подання та розгляду визначається центральним органом виконавчої влади в сфері інтелектуальної власності.

По-друге, що стосується внесення змін, спрямованих на приведення чинного законодавства у відповідність до норм законодавства ЄС щодо правової охорони винаходів в сфері біотехнологій, то до законопроекту внесено ряд нових положень, які повністю відповідають вимогам, встановлених Директивою ЄС про правовий захист біотехнологічних винаходів. Положення, що стосуються винаходів в сфері біотехнологій, містяться в багатьох статях законопроекту. Так, згідно законопроекту, об'єктом винаходу (корисної моделі) може бути: продукт (пристрій, речовина, біологічний матеріал (замість штаму мікроорганізму) тощо).

У статті 1 законопроекту наведені такі визначення:

 • біологічний матеріал - це будь-який матеріал, що містить генетичну
  інформацію та є здатним відтворюватися самостійно або в біологічній
  системі;

 • мікробіологічний процес - це будь-який процес, який включає в себе
  мікробіологічний матеріал або виконується на ньому, або має його своїм

результатом. Зазначені визначення повністю відповідають визначенням, що містить стаття 2 Директиви ЄС. Те ж саме відноситься й до об'єктів, виключених з правової охорони відповідно до статті 4 Директиви ЄС. Зокрема, не є придатними для набуття прав як на винаходи такі об'єкти технології: біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів. Також не є придатними для набуття прав організм людини на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте відкриття одного з його елементів, у тому числі послідовностей або частин послідовностей гену. Це також повністю відповідає положенням статті 5 Директиви ЄС.

Відповідно до статті 7 законопроекту не можуть одержати правову охорону винаходи (корисні моделі), публікація про які чи використання яких суперечать суспільній моралі. Відповідно до статті 7 законопроекту (що відповідає і положенням статті 6 Директиви ЄС) такими вважаються, зокрема:

- процеси клонування людини;


 • процеси змінювання через зародкову лінію генетичної тотожності
  людини;

 • використання людських ембріонів для промислових або комерційних
  цілей;

- процеси змінювання генетичної тотожності тварин, які можуть завдати
ним страждань без будь-якої суттєвої медичної користі для людини або тварин,
а також тварин, що виникають внаслідок таких процесів. До того ж, відповідно
до статті 6 "Підстави набуття прав на винахід (корисну модель)" законопроекту
правова охорона на винахід, об'єктом якого є процес одержання продукту,
поширюється також і на продукт, безпосередньо одержаний із застосуванням
цього процесу. При цьому, право на винахід, об'єктом якого є процес одержання
біологічного матеріалу зі специфічними характеристиками, поширюється на
біологічний матеріал, безпосередньо одержаний із застосуванням цього процесу,
та на будь-який інший біологічний матеріал в ідентичній або відмінній формі та
з такими ж характеристиками, одержаний із застосуванням біологічного в своїй
основі процесу відтворення рослин та тварин. Також законопроект містить
норму, за якою правова охорона на винахід, об'єктом якого є продукт, що
містить або складається з генетичної інформації, поширюється на будь-який
матеріал (за винятком організму людини на різних стадіях його формування та
розвитку, а також простого відкриття одного з його елементів, у тому числі
послідовностей або частин послідовностей гену), в який входить цей продукт
та в якому міститься генетична інформація та виконує свою функцію.

В законопроекті також враховані інші положення Директиви ЄС щодо біотехнологічних винаходів, найбільш суттєвими з яких є такі.

За статтею 8 законопроекту не є придатними для набуття прав на винаходи (корисні моделі) також методи хірургічного або терапевтичного лікування організму людей або тварин і методи діагностики, які застосовуються при лікуванні людей та тварин. Що стосується корисних моделей, то не є6

придатними для набуття прав на них хімічні сполуки, біологічний матеріал, а також процеси отримання хімічних сполук та біологічного матеріалу.

Як вже зазначалося, ці зміни стосуються 2-х Директив ЄС.

Щодо змін, внесених у зв'язку з прийняттям Цивільного кодексу України, то змінилася норма щодо права винахідника та його роботодавця на одержання патенту (стаття 10 законопроекту). За цією статтею право на одержання патенту на винахід (корисну модель), що створені у зв'язку з виконанням трудового договору, належить роботодавцю, якщо інше не встановлено договором. Відповідно до статті 10 законопроекту "Винахід (корисна модель) вважається створеним у зв'язку виконанням трудового договору, якщо його створено у зв'язку з виконанням трудових обов'язків чи доручення роботодавця та/або з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва, знарядь чи фінансових засобів працедавця. Обов'язковою умовою договору про передання права на одержання патенту від винахідника до роботодавця є видача винахіднику справедливої винагороди відповідно до економічної цінності та іншої вигоди роботодавця ".

У зазначеній статті також наведений порядок реалізація права на подання заявки на винахід (корисну модель), створений у зв'язку з виконанням трудового договору. Так, винахідник протягом 60 днів від дати одержання ним необхідних відомостей про винахід (корисну модель) подає працедавцю опис, що розкриває суть винаходу (корисної моделі) достатньо ясно і повно. Роботодавець протягом 90 днів від дати одержання ним зазначеного опису забезпечує подання заявки відповідно до статті 13 цього Закону чи визначає інформацію, що міститься в описі, комерційною таємницею. У разі порушення роботодавцем без поважних причин установлених цією частиною строків вважається, що він відмовився від свого права на одержання патенту. За таких обставин право на одержання патенту залишається за винахідником. На пропозицію роботодавця, який відмовився від свого права на одержання патенту, надати йому дозвіл на використання винаходу (корисної моделі) власник майнових прав на винахід (корисну модель) зобов'язаний укласти з ним відповідний договір на умовах невиключної ліцензії.

Перелічені зміни до законодавства є найбільш суттєвими, хоча законопроект містить ще ряд змін та доповнень, направлених на вдосконалення законодавства з питань охорони прав на винаходи і корисні моделі, які зумовлені практикою правозастосування, а також необхідністю зробити інвестиційний клімат в Україні найбільш привабливим для потенціальних інвесторів.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ФОРМАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВИНАХОДІВ І КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ

АВДОШКО ЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Начальник відділу формальної експертизи заявок №3 ДП „ Український інститут промислової власності"

Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) - це заклад експертизи, уповноважений Департаментом інтелектуальної власності (Установою) (Центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності - Міністерством освіти і І науки України) розглядати подані до Установи заявки на об"єкти промислової власності, а саме на винаходи та корисні моделі, і проводити експертизу цих заявок. Результати експертизи, які відображаються у висновку експертизи, є І підставою для прийняття Установою рішення про видачу охоронного документа - патенту на винахід або деклараційного патенту на корисну модель, чи рішення про відмову у їх видачі.

Технологія проведення експертизи заявок у нашому Інституті враховує накопичений власний досвід і досвід патентних відомств інших держав. Незважаючи на зміни нормативно-правової бази, технологія постійно адаптується до неї. 25 червня 2003 року набув чинності Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі із змінами і доповненнями, внесеними від 22 травня 2003 року № 850 - IV, а 1 січня 2004 року набули чинності Цивільний та Господарський кодекси України. Згідно з частиною 1 статті 462 Цивільного кодексу України такий вид інтелектуальної власності як деклараційні патенти на винахід не передбачено. Згідно з цим з 1 січня 2004 року прийом заявок на видачу деклараційних патентів на винахід припинено.

У зв"язку з виведенням із господарського обігу деклараційних патентів на винаходи, патент на корисну модель став суттєво привабливішим для заявників внаслідок набрання чинності Цивільним кодексом України і останньою зміною Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Якщо раніше об"єктом корисної моделі було тільки конструктивне виконання пристрою, то тепер об"єкти винаходу і об"єкти корисної моделі є одними і тими ж: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо) і процес, тобто спосіб, а також нове застосування відомого продукту чи процесу (див. ст. 6 п. 2 Закону). Корисна модель набула статусу "малого винаходу", тобто вона зайняла місце, яке займав деклараційний патент на винахід. При цьому необхідно пам"ятати, що серед критеріїв патентоздатності корисної моделі відсутня вимога винахідницького рівня. Для заявника цей вид промислової власності є більш привабливим ще й

8

тому, що термін розгляду заявки складає не більше півроку з дати подання заявки, тоді як при поданні заявки на 20- річний патент необхідно чекати результатів завершення кваліфікаційної експертизи щонайменше 2 роки.

Далі розглянемо етапи формальної експертизи. Згідно із Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"(далі Закон), формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) - це експертиза, у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об"єкта до переліку об"єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам (ст.1 Закону). При проведенні формальної експертизи заявки перевіряється дотримування заявником вимог, що ставляться до документів заявки. Ці вимоги викладені в "Правилах складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель", що опубліковані в журналі "Інтелектуальна власність", № 3,2001, або № 6, 2002 ( далі Правила), а зміни до них опубліковані в "Офіційному віснику України" № 11, 2004 с. 692 .

Порушення вимог Правил може призвести до надсилання заявнику відповідного Попереднього висновку (запиту) форми В-18 формальної експертизи.

Укрпатент провадить формальну експертизу заявок. Під час не встановлюють дату подання заявки на підставі ст. 13 Закону, а саме, датою подання заявки є дата одержання матеріалів заявки.

Перевіряють додержання загальних вимог до оформлення текстових документів та графічних зображень заявки (опис, формула, креслення, якщо воно є, та реферат).

Перевіряють наявність документа, що підтверджує сплату збору за подання заявки.

Якщо заявку подано через представника (представника у справах інтелектуальної власності), то перевіряють, чи є в матеріалах заявки довіреність, що засвідчує його повноваження.

Якщо за заявкою заявлено пріоритет, перевіряють наявність та правильність надісланих документів, передбачених у ст. 15 Закону, тобто наявність у матеріалах заявки копії попередньої заявки ( цю копію заявник може надати протягом трьох місяців від дати подання заявки). Перевіряють, чи до держаний строк права на пріоритет, який становить 12 місяців від дати подання попередньої заявки до Укрпатенту або до відповідного органу держави-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Далі, без аналізу суті винаходу чи корисної моделі, перевіряють відповідність об"єкта, що заявляється, умовам надання правової охорони відповідно до частин 1-3 статті 6 Закону. Ця перевірка стосується насамперед формули винаходу (корисної моделі). Визначають, чи є у формулі зазначення об"єкта винаходу (корисної моделі), якому просять надати правову охорону. Це може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітини, рослини і тварини тощо) або процес (спосіб) та застосування відомого продукту чи процесу за новим призначенням.

Тому, насамперед слід уточнити, чи є у формулі зазначення об"єкта винаходу (корисної моделі), якому просять надати правову охорону. Тобто родова ознака повинна вказувати на вид об"єкта правової охорони.

Далі перевіряють дотримання вимог до назви винаходу (корисної моделі), яка повинна стосуватися заявленого винаходу (корисної моделі).

Перевіряють структуру опису винаходу (корисної моделі), а саме опис повинен містити усі необхідні розділи: галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель), рівень техніки, суть винаходу (корисної моделі), перелік фігур креслення (якщо на них є посилання в описі), відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу.

Класифікують винахід (корисну модель) по МІЖ, для цього вивчають розділ опису "Галузь техніки". Перевіряють наповненість розділів опису. Розділ опису "Рівень техніки" повинен містити відомості про аналоги та найближчий аналог до заявленого винаходу (корисної моделі). Під цими відомостями розуміються ознаки, що є спільними для заявленого винаходу (корисної моделі) та найближчого аналога.

Розділ "Суть винаходу" (корисної моделі) повинен містити задачу, на досягнення якої направлений винахід (корисна модель), сукупність суттєвих ознак винаходу (корисної моделі) та технічний результат, одержуваний при використанні винаходу (корисної моделі) Під технічним результатом розуміють виявлення нових властивостей або покращання характеристик відомих властивостей об"єкта винаходу (корисної моделі), що можуть бути одержані при здійсненні винаходу (корисної моделі). Крім того у цьому розділі обґрунтовують причинно-наслідковий зв"язок між сукупністю ознак винаходу і очікуваним технічним результатом.

У розділі опису "Перелік фігур креслення" наводять перелік фігур та стислі пояснення того, що зображено на цих фігурах.

Розділ опису "Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу", а саме містить відомості про одержання зазначеного у розділі "Суть винаходу" технічного результату при здійсненні винаходу (корисної моделі). Можливість здійснення винаходу (корисної моделі), суть якого характеризують з використанням ознаки, яку подано загальним поняттям, зокрема на рівні функціонального узагальнення, підтверджують або описом засобу для реалізації цієї ознаки безпосередньо в матеріалах заявки, або посиланням на відомість такого засобу чи способів його одержання.

Далі розглядаємо формулу винаходу (корисної моделі), яка повинна викладатися одним реченням. Перевіряємо структуру формули. Формула, як правило, повинна містити обмежувальну та відмітну частини. Крім того, після встановлення до якого об"єкту належить винахід (корисна модель), необхідно визначити, чи містяться у формулі ознаки відповідного виду.

Далі слід перевірити, чи наведені у формулі ознаки, що за своїм характером відповідають тому об"єкту, що заявляється, тобто процесу, або продукту.

10

ОСОБЛИВОСТІ ПАТЕНТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО МЕТОДІВ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРПАТЕНТУЖДАНЕНКО КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Начальник відділу'загального машинобудування, обробки металів та зварювання ДП„ Український інститут промислової власності"

На смену старой индустриальной эре приходит новая, в которой главным источником экономического роста и успеха в конкурентной борьбе выступают не природные ресурсы, а идеи и основанные на них инновации. Непрерывное научно-техническое развитие обуславливает необходимость адаптации к инновациям патентной системы посредством расширения, прежде всего номенклатуры охраноспособных объектов и приспособления к новым технологиям традиционных положений патентного права, а также принятия новых национальных законов и международных соглашений.

Вычислительная техника и возможности Интернета, которые революционизировали природу предпринимательства, торговли, обучения и развлечения, естественно, привели в экономически развитых странах к поискам способов распространения патентной охраны на эти новые сферы человеческой деятельности. Однако, нигде схватка за патентные права не достигла такой ожесточенности, как в переживающих стадию становления отраслях промышленности и услуг, связанных с электронной торговлей в Интернете. Это не удивительно, если представить небывалые масштабы рынка электронной торговли. В осуществляемых там онлайновых сделках уже задействованы десятки миллиардов долларов, к которым добавятся сотни миллиардов в ближайшие годы. Кроме того, широкое развитие получили и другие направления развития сферы коммерции и бизнеса, например, такие как банковское дело.

В последние годы в Укрпатент также стали поступать заявки на изобретения, как от зарубежных, так и от национальных заявителей, относящиеся к методам электронной торговли, банковским операциям, способам проведения тендеров и другим видам коммерческой и предпринимательской деятельности.

Вопрос предоставления патентной охраны указанным выше и подобных им объектам стоит более остро и проблемно в связи с тем, что в Украине, как и в большинстве других стран, методы коммерческой деятельности, ведения бизнеса и предпринимательства являются непатентоспособными «как таковые».

12

Перед тем, как остановиться на особенностях рассмотрения подобных заявок Укрпатентом, посмотрим какая ситуация сложилась в этой области в патентных ведомствах ряда других стран и в Европейском патентном ведомстве.Согласно Статьи 52 Европейской патентной конвенции способы предпринимательства «как таковые», т.е. без средств их технической реализации, являются непатентоспособными. Согласно сложившемуся в практике ЕПВ стандартному подходу патентоспособными считаются: устройства, представляющие собой физический объект или конкретный продукт, пригодный для осуществления экономической деятельности; способ, относящийся к предпринимательству (или иной нетехнической деятельности), обеспечивающий технический эффект с помощью технических средств. С учетом некоторых особенностей, Германия, в общем, придерживается того же стандарта.

В ЕПВ соблюдается принцип, согласно которому изобретение не исключается из числа патентоспособных, если оно вносит технический вклад в известный уровень техники, который может заключаться либо в решаемой изобретением проблеме, либо в средствах ее решения, либо в достигаемом с помощью этого решения эффекте. Так, техническая проблема увеличения пропускной способности телефонной системы может быть решена и нетехническим способом, например снижением стоимости разговора во время, отличное от часов пик. В качестве примера технического вклада или эффекта, обосновывающих патентоспособность заявки, могут выступать увеличение скорости обработки, экономичное использование памяти благодаря обеспечиваемому новой программой способу переработки или новой организации данных, или более удобный пользовательский интерфейс и т.п. Однако требование обеспечения технического эффекта не следует понимать слишком узко. Автоматизированная система, весь вклад которой заключается в неизобретательной автоматизации или компьютеризации процесса, осуществляемого ранее вручную, патентной охраны не получит. Патентоспособным будет изобретение, предлагающее особый путь автоматизации известного процесса.

Великобритания для определения того, что не является патентоспособным, использует положения ЕПК, однако местные суды трактуют это по-своему. В одном из дел Апелляционный суд отклонил патент на систему обработки данных с обеспечением безопасности торговых сделок только из-за того, что притязания касались метода предпринимательства, - безотносительно содержанию в изобретении технического вклада.

Для британских судов решения Апелляционного суда ЕПВ не обязательны, однако их приходится учитывать ввиду необходимости обеспечения единства патентного законодательства стран-участниц ЕПК. Тем не менее, существуют расхождения в судебной практике ЕПВ и Великобритании, поскольку в Великобритании при определении патентоспособности факт технического эффекта не является решающим, как это имеет место в ЕПВ.

13

В России в Законе, который действует с 11.01.2003 года, содержится указание, что в качестве изобретений охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу. При этом техническое решение подразумевает разрешение какой-либо технической проблемы, создание средства, относящегося к технике. И, если методы коммерческой деятельности и т.п. объекты «как таковые» не считаются изобретением, то объекты, совокупность признаков которых содержит как технические, так и нетехнические признаки, рассматриваются как принципиально патентоспособные изобретения, на которые может быть выдан патент при условии соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности.В Китае сегодня метод предпринимательства рассматривается как форма умственной деятельности, не подлежащая патентованию, ввиду отсутствия у нее технических признаков. Для охраны методов предпринимательства в Китае можно воспользоваться законодательством о коммерческой тайне, программах для ЭВМ и авторским правом. Главным препятствием на пути патентования изобретений, связанных с методами предпринимательства в Китае, является факт отсутствия в них элементов вычислительной техники или обслуживающих их программ. Это позволяет отнести такие методы к числу исключений ст. 25 Патентного закона, гласящей, что «правила и методы умственной деятельности» непатентоспособны

Теперь перейдем к состоянию дел в Украине по рассмотрению заявок, которые относятся к методам коммерческой деятельности.

В Украинском законодательстве изобретение определяется как результат интеллектуальной деятельности человека в какой-либо сфере технологии. Это определение является достаточно общим и в нем отсутствует понятие «технического характера» изобретения. Таким образом, практически единственным понятием, к которому можно апеллировать при рассмотрении спорных заявок для решения вопроса отнесения их к изобретениям или нет, является технический результат. Под техническим результатом в соответствии с п. 6.6.3 Правил понимают выявление новых свойств или улучшение характеристик известных свойств объекта изобретения, которые могут быть получены при осуществлении изобретения.

Опыт работы экспертов Укрпатента с заявками на методы коммерческой деятельности и аналогичные им показал, что они, как правило, бывают следующих видов:

а) методы коммерции, в которых не предполагается использование
технических средств, т.е. определяемые «как таковые», к которым, например,
относятся методы торговли акциями с учетом колебаний их курса и
ликвидности, стратегии рекламных компаний, конкурентной борьбы и др. Такие
методы, естественно, не обеспечивают технический результат и являются,
соответственно, не патентоспособными.

б) методы коммерческой деятельности с использованием устройств,
пригодных для их осуществления, примером могут быть способ торговли за
безналичный расчет, способ осуществления платежей с использование скидок, в
которых используется компьютер. Однако, зачастую в таких способах
отсутствует технический результат и направлены они на повышение
эффективности торговли, увеличение товарооборота и количества постоянных
покупателей и, следовательно, также являются непатентоспособными. Таким
образом, простое присутствие в способе коммерческой деятельности
технического устройства не является единственным критерием его
охраноспособности. Как правило, такие способы, осуществляемые с
применением средств коммуникации (электронная почта, телефон, факс) могут
осуществляться и без них. Соответственно, патентоспособность связанного с
коммерцией предмета изобретения будет зависеть от степени воздействия на
него технических средств.

в) компьютерные системы и методы управления ими, адаптированные для
осуществления методов коммерческой деятельности.

г) методы коммерческой деятельности, в которых необходимо
использование специальных устройств, кроме ЭВМ.

15


Способы, относящиеся к двум последним группам, как правило, обеспечивают достижение какого-либо технического результата и являются патентоспособными.

Для более четкого представления, какие объекты изобретения являются патентоспособными, ЕПВ предлагает поделить их на следующие категории:

- изменение действия или конструкции конкретного устройства, не считая компьютера (например, аппарата для выдачи наличных);изменение обычного действия компьютера (например, путем увеличения его быстродействия);

изменение характера взаимодействия между пользователем и машиной;

решение заложенной в изобретении проблемы, требующей применения технического подхода.

Процесс установления факта патентоспособности заявляемого объекта является достаточно сложным, требующим высокой квалификации экспертов, а также зависит от достаточной степени раскрытия изобретения в заявке. Следующим этапом является проверка соответствия изобретения критериям патентоспособности новизна и изобретательский уровень. Тут возникает проблема поиска информации об известном уровне техники в данной предметной области. Особенность такого поиска заключается в том, что, в основном, такая информация находится в не патентной литературе, которая издается в огромных объемах и практически недоступна ввиду сложности ее поиска и ограниченности времени, которое может потратить эксперт на рассмотрение одной заявки. Поэтому при проведении экспертизы с учетом приведенных причин могут возникать вполне оправданные ошибки при квалификации объекта как изобретение или не изобретение и выдаче патента на уже раскрытый до даты подачи заявки объект.

Какие же меры могут быть приняты для повышения качества экспертизы и максимального сокращения количества неправильно принятых решений по заявкам на методы коммерческой деятельности?

Конечно, в первую очередь, это усовершенствование патентного законодательства Украины, создание методологических разработок в рассматриваемой здесь области.

Также очень важной задачей является повышение квалификации экспертного состава Укрпатента, их систематическое обучение, желательно с привлечением зарубежных экспертов, имеющих значительный опыт в проведении экспертизы таких заявок. Так, например, в Патентном ведомстве США экспертизу заявок в области методов предпринимательства осуществляют эксперты, имеющие опыт работы в бизнесе. Только 14 экспертов имеют опыт работы в бизнесе, превышающий 120 лет.

Особое внимание должно быть уделено требованиям к информационному поиску, используемым при этом поисковым инструментам, формированию необходимых поисковых массивов, доступу экспертов к не патентной

16литературе в Интернете. Здесь сложность заключается в том, что методы коммерческой деятельности и им подобные существовали еще задолго до того, как их стали патентовать. Значительная часть таких методов является конфиденциальной по своей природе и часто относится к коммерческой тайне, а опубликованная релевантная информация находится, в основном, не в патентном фонде, а в журнальных статьях и даже в потребительской продукции.

Например, Патентное ведомство США для облегчения работы своих экспертов обеспечило им доступ к 900 базам данных. Кроме того, Ведомство обратилось к заинтересованным организациям с просьбой направлять сведения об известных им дополнительных источниках информации по методам предпринимательства для формирования баз данных, которые также будут использоваться в процессе экспертизы соответствующих заявок. Также интересным является опыт компании Вошіґу (^иезі Согр., которая в 2000 году создала сайт, на котором предлагала проведение форума для желающих принять участие в публичной оценке известного уровня техники за вознаграждение в 10 тыс. долларов. Такие меры должны предотвратить возможность выдачи патентов на методы, которые использовались задолго до подачи соответствующей заявки. В Укрпатенте пока не определены практические пути решения проблемы проведения качественного информационного поиска в этом направлении.

В условиях недостаточного правового урегулирования вопросов патентования в сфере предпринимательской деятельности значительную роль при опротестовании уже выданных патентов и защиты от обвинения в правонарушении играют суды. Судебная практика широко используется за рубежом и создание мощного института патентных судов в Украине также должно быть приоритетным направлением среди мер усовершенствования патентной системы в целом.

Сейчас в мире появляется все больше сторонников позиции, согласно которой методы предпринимательства и электронной торговли не только могут, но и должны патентоваться. Статья 27 Соглашения ТРИПС гласит, что патентование распространяется на все области технологии, которую определяют как практическое применение знаний в той или иной конкретной области. Отсюда вытекает, что методы предпринимательства должны патентоваться, коль скоро допускается их практическое использование, иначе говоря - являются полезными.

О том, что взгляды на возможность патентования таких объектов меняются, говорит и тот факт, что в новой значительно реформированной 8-ой редакции МПК, которая вступает в силу с первого января 2006 года, введен новый подкласс С060, заглавие которого звучит так: «Системы или методы обработки данных, специально приспособленные для административных, коммерческих, финансовых, управленческих и др. целей; системы или методы, специально приспособленные для административных, коммерческих, финансовых, управленческих и др. целей, если для них не предусмотрены специальные подклассы».

17

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ НА ВІДПОВІДНІСТЬ УМОВАМ ПАТЕНТОЗДАТНОСТІ ЗАПАТЕНТОВАНИХ ВИНАХОДІВТА КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ

ТОРЯНІК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Начальник відділу будівельної та гірничої справи ДП „ Український інститут промислової власності"

Як відомо, 1 червня 2000 року Верховною Радою був прийнятий Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Разом із новою редакцією Закону "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" з'явився новий вид патентної експертизи -експертиза запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності. Таку експертизу проводять згідно з п.2 Ст.ЗЗ чинного Закону, користуючись також відповідними положеннями Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель (Далі-Правила розгляду)."З метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності. За подання клопотання сплачується збір" - Це все, що написано у Законі про цей вид експертизи.

У п.9 Правил розгляду заявки сказано більше, а саме, додано, що:

Власника деклараційного патенту повідомляють про надходження такого клопотання.

(п. 9.2.) Експертиза запатентованого винаходу на відповідність умовам патентоздатності проводиться в порядку, установленому пунктами 6.4 - 6.5 цих Правил, в обсязі опублікованих формули й опису до деклараційного патенту. При цьому власнику деклараційного патенту не надсилаються повідомлення, запити та рішення, передбачені цими пунктами.

(п. 9.3.) Експертиза запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності проводиться в порядку, установленому пунктами 6.4, 6.5.1 і 6.5.2 цих Правил, в обсязі опублікованих формули і опису до деклараційного патенту. При цьому власнику деклараційного патенту не надсилаються повідомлення, запити та рішення, передбачені цими пунктами.

(п. 9.4.) Експертний висновок за результатами експертизи надсилається особі, яка подала клопотання.У зв'язку з тим, що експертиза проводиться в обсязі опублікованих формули і опису до деклараційного патенту, а будь-яке листування до

18

завершення експертизи не передбачено, вона проводиться не зовсім звичайним чином. Не всі з п. 6.4-6.5 Правил розгляду можна виконати під час такої експертизи.Розглянемо детальніше, як необхідно проводити експертизу запатентованого винаходу на відповідність умовам патентоздатності згідно існуючим чинним нормативно-правовим актам.

П. 6.4 Правил розгляду регламентує перевірку формули винаходу, п. 6.5. -перевірку винаходу на відповідність умовам патентоздатності.Таким чином, почнемо з перевірки формули.

Згідно п. 6.4.1. та 6.4.2. формулу винаходу розглядають з урахуванням змін, унесених заявником.При перевірці формули винаходу визначають наявність у ній суттєвих ознак заявленого об'єкта, сукупність яких є достатньою для досягнення зазначеного заявником технічного результату 6.4.5. При перевірці формули на відповідність пункту 7.1.4 Правил складання встановлюється наявність в описі понять, якими охарактеризований винахід.

Виконання експертом цих вимог Правил є можливим і необхідним.

У пп. 6.4.3 - 6.4.4 передбачено коригування формули, якщо вона викладена неповно (жодний з вказаних заявником технічних результатів не досягається) або неясно.Однак, згідно з п.9 Правил листування із заявником або замовником експертизи в даному випадку неможливе і формула не буде відредагована.

Згідно пп. 6.4.6 - 6.4.10 перевіряють дотримання вимоги єдності винаходу відповідно до пунктів 7.3.2, 7.3.4 та 7.3.12 Правил складання. При цьому з тих же причин у разі порушення єдності експерт буде змушений розглядати тільки перший винахід.

Згідно пп. 6.4.12 - 6.4.13 визначають наявність у формулі несуттєвих ознак або ознак, що характеризують лише окремі форми виконання чи використання винаходу, можливість ідентифікації ознак, що зазначені в ній.

Експерт буде змушений не брати до уваги ознаки, що не ідентифікуються, або виражені неоднозначно.

Таким чином некоректно складена формула після такої жорсткої перевірки може перетворитися на декілька виразів, що незв'язані між собою.

Після перевірки формулу необхідно здійснити перевірку винаходу на відповідність умовам патентоздатності п. 6.5. Правил розгляду.

Виключення ознак, наприклад таких, що неідентифікуються, часто призводить до того, що формула характеризує об'єкт, що не буде реалізовувати призначення винаходу, яке вказане в описі. У разі відсутності в описі відомостей, що підтверджують можливість здійснення винаходу, внесення їх в опис неможливе (навіть, якщо вони опубліковані на дату подання). В такому разі винахід або корисна модель будуть визнані такими що, не відповідають умові "промислова придатність".

19


Якщо ж винахід або корисна модель відповідають умові "промислова придатність", то проводять експертизу на новизну, яку знов таки проводять без врахування ознак, що виражені неоднозначно. У випадку, коли такі ознаки є відмітними - винахід або корисна модель будуть визнані такими що, не відповідають умові "новизна".

Перевірку відповідності умові "винахідницький рівень" проводять тільки для винаходу. При перевірці знов не будуть враховані всі ознаки, що є неідентефікованими. Крім того, не буде враховуватись вплив відмітних ознак на технічний результат, якщо він не досягається сукупністю ознак формули винаходу.

Таким чином, із-за неможливості вести листування з заявником або власником патенту експертиза вимушена проводитися жорстко, без будь-яких додаткових матеріалів та пояснень зі сторони заявника, власника або особи, що замовила експертизу. В наслідок цього, той деклараційний патент, що міг би витримати експертизу згідно зі ст. 26 Закону може бути визнаним недійсним під час експертизи згідно зі ст. 33 Закону. В зв'язку з цим виникає питання щодо доцільності змін у Законі, що дозволять власнику патенту приймати участь у вирішенні питань, що виникають під час експертизи його патенту, надаючи необхідні роз'яснення та докази.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка