Зміни до закону україни „про охорону прав на


ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ЗАЯВОК НА ХІМІЧНІ СПОЛУКИ ЗСторінка2/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ЗАЯВОК НА ХІМІЧНІ СПОЛУКИ З ФАРМАКОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

ПЛЮТО ЛЮДМИЛА СТЕПАНІВНА

Начальник відділу фармацевтики ДП Український інститут промислової власності"

Фахівцям добре відомо, що розробка нових оригінальних ліків характеризується довгим ланцюгом затратних етапів лабораторних, експериментальних та клінічних досліджень, що потребує багато часу і коштів.

Щоб повернути затрачені кошти, розробник повинен мати монополію на виробництво та продаж даного лікарського засобу. Ця монополія зазвичай гарантується патентним законодавством. В Україні зокрема діє закон про охорону прав на винаходи і корисні моделі. Згідно з цим законом патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

За часів Радянського Союзу не можна було патентувати хімічні сполуки, які були активним компонентом лікарських засобів. Для захисту своїх прав на лікарські засоби заявники могли запатентувати спосіб одержання хімічної сполуки, але не саму сполуку.

Подібні патенти можна було легко обійти.

З 1992 року, з початку роботи українського патентного відомства, в Україні стало можливим патентувати і нові хімічні сполуки. Розробник, який отримав сполуку з корисними фармакологічними властивостями, намагається якомога ширше захистити свою розробку. Подаючи заявку на одержання патенту, він, зазвичай, одночасно заявляє нову сполуку, спосіб її отримання, фармацевтичну композицію, спосіб лікування та використання цієї нової сполуки.Згідно з чинним законодавством в Україні в системі охорони лікарських засобів існує два види охоронних документів : патент на винахід з терміном дії 20 років і патент на корисну модель з терміном дії 10 років. Об'єктами винаходу і корисної моделі згідно з законом можуть бути:

продукт (пристрій, речовина, штамм мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб), нове застосування відомого продукту чи процесу.У більш розгорнутому вигляді, такими об'єктами стосовно галузі фармацевтики можуть бути:

- речовина (біологічно активна сполука або субстанція - БАС), допоміжна речовина;

21


 • фармацевтична композиція, лікарський засіб (склад);

 • форма лікарського засобу ( таблетки, пігулки, капсули, супозиторії,
  розчини для ін'єкцій тощо);

- спосіб одержання речовини, що є діючою субстанцією, або
фармацевтичної композиції чи лікарського засобу;

- застосування уже відомих сполук, у яких уперше було виявлено


фармакологічну активність (наприклад, спосіб лікування за допомогою вказаних
сполук);

- нове застосування відомого лікарського засобу;При цьому, заявка на винахід може стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом.

Відносно ж корисних моделей існує обмеження: заявка на корисну модель може стосуватися тільки одного об'єкту.Для надійного захисту прав надзвичайно важливо правильно скласти заявку на видачу патенту. До складу заявки входять такі документи: клопотання про видачу патенту, опис винаходу, формула винаходу та реферат і, якщо необхідно, креслення.

Об'єм прав визначається формулою винаходу і від того, як вона складена, залежить обсяг правової охорони, що отримує заявник. Формула ж винаходу повинна базуватися на описі, в якому чітко і повно розкривається предмет, який підлягає охороні. Таким чином, від уміння правильно скласти заявочні документи залежить надійність охорони.

22

НЕТРАДИЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДІВ В ГАЛУЗІ ХІМІЇ ТА МЕТАЛУРГІЇ

КУЧЕРЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Начальник відділу хімії та металургії ДП Український інститут промислової власності"

Объекты, относящиеся к химии и металлургии, многочисленны и отличаются как спецификой составления заявок, так и особенностями их рассмотрения на стадии квалификационной экспертизы.

Основываясь на опыте рассмотрения заявок РСТ и анализе заявок отечественного заявителя, экспертиза видит пути гармонизации их рассмотрения и пути, обеспечивающие наиболее надежную и широкую защиту объектов украинского заявителя.

Сформировался современный подход к абсолютной защите патентом нового химического соединения, которая является самой широкой формой защиты по сравнению с другими объектами техники: вещества - композиции, сплавы, смеси и др., устройства и способы.

Отечественные изобретатели и патентные поверенные продолжают в основной массе защищать органические соединения в форме, ограниченной назначением, что наглядно видно при анализе поступающих в Ведомство заявок на изобретения. При этом иностранные заявители следуют принципам абсолютной защиты органических соединений и тем самым активно завоевывают рынок, в том числе украинский. Если мы сегодня не поймем, и не будем использовать явные преимущества абсолютной защиты органических соединений, мы тем самым поставим в ущербное положение наших заявителей и нанесем определенный вред промышленной и финансовой политике государства.

Приведу простой пример, относящийся к правовому аспекту рассматриваемой ситуации. В Украине получен патент на новое органическое соединение с конкретным назначением, указанным в формуле изобретения -"Вещество А, представляющее собой регулятор роста растений". Позднее выдан патент на способ получения этого вещества безотносительно его назначения. В данном случае возникает следующая неопределенность: во-первых, нормативные документы не требуют конкретного назначения заявляемого нового вещества, во-вторых изобретатель нового способа органического вещества, запатентованного в качестве регулятора роста растений, не обязан испрашивать разрешения на производство именно регулятора роста растений. Этот пример весьма наглядно подтверждает наличие неопределенности в правах, возникшей при ограниченной защите.

23

Нельзя не остановиться при обсуждении абсолютной защиты новых органических соединений на структурах Маркуша, которые представляют собой родовые химические структуры. Со структурами Маркуша связана сложная проблема оценки широты и объема прав. Структура Маркуша, как известно, это обобщенные химические структуры, которые сами по себе не соответствуют какому-либо конкретному соединению, а включают множество соединений с неопределенными терминами, например - гетероциклы, замещенные алифатические радикалы и т.д.

По сути дела структуры Маркуша защищают огромное количество не полученных реально химических соединений, т.е. просто гипотетические структуры. Особенно часто структурами Маркуша пользуются фармацевтические фирмы, которые, получив и испытав несколько химических соединений, патентуют не только их, а и множество других, которые являются их аналогами и предположительно могут обладать такими же свойствами, что и реально полученные соединения.

Структурами Маркуша очень активно пользуются зарубежные заявители, которые, преследуя свои коммерческие интересы, делают ее очень запутанной, в результате чего она трудно поддается экспертизе и часто практически невозможно объективно оценить новизну и промышленную применимость таких соединений. Тем не менее, экспертиза выдает решение на выдачу патента в заявляемом объеме.

Отечественные заявители слабо следуют международной патентной практике, практически не используют преимущества, даваемые структурой Маркуша. Патентуя в одной заявке 1-2 конкретных соединения, отечественные заявители получают ограниченный объем прав.

Структуры Маркуша, как было сказано, защищают большое количество не полученных химических соединений. Одна из проблем, связанная со структурой Маркуша, состоит в том, как быть в случае, когда кто-то действительно получил соединение, попадающее под общую формулу, которая ранее запатентована.Зарубежная практика выработала для таких случаев такое патентно-правовое понятие, как «селективное изобретение», которое особенно актуально в области органических соединений.

Широкие притязания, вытекающие из структуры Маркуша, нарушают притязания третьих лиц, т.е. тех, кто действительно получил и охарактеризовал химические соединения, подпадающие под ранее запатентованную родовую химическую структуру. Для решения возникшей проблемы, заявителю целесообразно преодолеть традиционный подход и воспользоваться так называемым «селективным изобретением».

«Селективное изобретение» обеспечивает такой же объем прав, как и обычные патенты на химические соединения.

Возможность абсолютной защиты органических веществ позволяет выстроить определенную систему патентных прав, при этом максимальные

24

преимущества будут принадлежать создателю нового органического соединения.

В связи с этим необходимо конкретным образом оценить особенности формулы изобретения на изомеры новых химических веществ, обладающих одинаковыми или разными свойствами, а также защита нескольких способов получения соединений, объединенных, например, формулой Маркуша. Что касается изомеров, то следует учесть, если изомеры полученного соединения обладают одинаковыми свойствами, то рекомендуют заявлять их, как отдельные соединения.

Относительно получения соединений по формуле Маркуша, то допускается введение в группу изобретений нескольких способов отдельных соединений, что обусловлено особенностями химии.

Последний вариант «Закона» внес некоторые изменения в привычные представления объекта «применение», учитывается не только новое применение объекта, известного ранее, но и его первое применение, относительно заявленного в этой же формуле объекта.

Анализ практики патентования подтвердил, что существует ошибочная ориентация при защите новых химических соединений, в частности, типичной является ситуация, когда новое химическое соединение защищается через объект «применение». Например, в описании указано, что замещенный 3-гетероциклом бензоил является новым химическим веществом. Кроме того, поисковая база не обнаружила источников, в которых упоминалось бы это соединение. Однако, несмотря на то, что есть полное подтверждение новизны заявляемого соединения, формула изобретения составлена на объект «применение». Применение замещенного 3-гетероциклом бензоила в качестве противоревматического средства.

Если получено новое химическое соединение, то его нельзя заявлять через «применение» и не только потому, что это противоречит «Закону», но и потому, что законом предусмотрена защита объема «новое химическое вещество», что дает патентообладателю более широкие и определенные вещества.

Что касается объема прав, вытекающих из формулы изобретения на «применение» и защиты этих прав, то здесь существует ряд противоречивых мнений.

Логичным было бы считать, что нарушителями прав будут только те особы, которые применяют химические вещества, а не производят их и не продают. С другой стороны, нарушения патента появляется только тогда, когда использование патента дает прибыль. Таким образом, нарушение патента практически установить очень сложно.

В связи с этим, можно пойти нетрадиционным путем, а именно, - если сущность изобретения — это открытие новых свойств известных раньше веществ, целесообразно объектом защиты выбрать не только «применение», но25

и композицию, в состав которой входит известное вещество, а также способ получения такой композиции.

Например, известно соединение гидрохлорид 3-диметиламинометилиндол, проявляющее антидепрессивную активность, было выявлено неизвестное ранее его свойство - кардиопротекторное. В связи с этим формула изобретения приняла вид «Применение 3-диметиламинометилиндола в качестве кардиопротектора». Реальную прибыль можно получить от лечебного препарата на основе указанного соединения, но препарат является композицией, в состав которой входит метилцеллюлоза в качестве носителя, поскольку она удерживает активное вещество и предохраняет его от влаги. Тогда другим объектом будет средство, выраженное так: «Кардиопротекторное средство, которое содержит активное вещество, фармацевтически природный носитель, отличающийся тем, что как активное вещество содержит 3-диметиламинометилиндол в количестве 0,05 - 0,1 мг/кг на лечебную дозу, а в качестве носителя содержит метил целлюлозу».

Если способ получения такой композиции имеет определенную совокупность существенных признаков, что определяет технический результат, целесообразно для более широкого объема защиты заявить его в составе группы изобретений. В этом конкретном случае формула изобретения на способ будет иметь вид: «Способ получения кардиопротекторного средства, который состоит в перемешивании действующих ингредиентов, отличающийся тем, что к 3-диметиламинометилиндолу добавляют половину необходимого по рецептуре количества метилцеллюлозы, после чего при температуре 80-90 ПС их перемешивают, а потом охлаждают смесь до 50-60 ПС».

По мнению автора, в настоящее время весьма актуальным является вопрос, касающийся полноты защиты изобретения. При определении объекта изобретения первостепенное значение приобретают коньюктурные принципы, позволяющие превратить изобретение в полноценный товар. В этом отношении требует тщательного внимания группа изобретений, использование которой позволяет в полной мере охватить весь объем возможных патентных притязаний. Отечественные изобретатели традиционно не в полной мере пользуются возможностями, предоставляемыми группой изобретений.

Однако, с группой изобретений непосредственно связано понятие «единства изобретения», что зачастую нарушается заявителем и, как следствие, возникают трудно разрешимые коллизии с экспертизой. Особенно трудности возникают при таких ситуациях, когда независимые группы формулы изобретения объединены одинаковым признаком или некой совокупностью признаков, а также в случаях, когда заявляется объект одного вида, например, несколько пунктов формулы изобретения, относящиеся к объекту «способ» или ^«вещество». Особого внимания требует группа изобретений, относящаяся к «вариантам». Это объекты одного вида, одного назначения и обычно имеющие одинаковый технический результат. В качестве примера приводим следующую формулу изобретения.

26


 1. Противокислотное покрытие, содержащее полимерную композицию,
  вулканизирующий композит, стабилизатор, отличающийся тем, что в качестве
  полимера содержит А, а в качестве стабилизатора - отход производства каучука
  В.

 2. Противокислотное покрытие, содержащее полимерную композицию,
  вулканизирующий композит, стабилизатор, отличающийся тем, что в качестве
  полимера содержит С, а качестве стабилизатора отход производства В.

Рассматривается возможность, предусмотренная нормативными документами, представлять формулу изобретения без прототипа, что для отечественного заявителя является нетрадиционным подходом, а потому вызывает определенные сложности. Составление заявочных материалов без прототипа имеет явные преимущества для заявителя, например, в случае объекта - вещество неопределенного состава.

Часто возникают ситуации, когда практически невозможно найти близкие по совокупности признаков решения одинакового назначения. Заявитель делает ошибки и приводит прототип другого назначения, что может привести к искажению сути его изобретения. Например, заявляется резиновая смесь, которую используют для покрытия внутренней поверхности емкостей, в которых хранят серную кислоту. В качестве прототипа заявитель приводит резиновую смесь, используемую для покрытия крыши.

Что касается объектов изобретения, относящихся к металлургии, то следует отметить, что ведущее место в перечне металлургической продукции занимает сталь, как базовый материал черной металлургии. Сталь, как объект патентования довольно сложный, поскольку представляет собой не просто твердый раствор смеси компонентов, а в первую очередь - работающее изделие, к которому предъявляется определенный комплекс требований.

Первостепенную роль в достижении необходимых свойств стали принадлежит составу химических элементов, что и является объектом патентования стали. Тем не менее, при одинаковом химическом составе стали можно достичь принципиально разных свойств изделия, это зависит напрямую от структуры стали. В свою очередь, структура стали зависит, например, от условий термообработки. Оценивая такую двойственную зависимость, целесообразно заявлять состав стали в комплексе с условиями ее получения.

В большинстве случаев свойства изделия определяются структурой фазовых образований железа с углеродом, размером кристаллических зерен, разнообразными включениями, входящими в состав стали. Введение в состав стали какого-либо элемента обусловлено целью образования или облегчения образования необходимой структуры, что в конечном итоге в определенных условиях придает изделию необходимый комплекс свойств.

На основе научно-химических и патентных исследований заявляемых сталей можно убедиться, что даже незначительные количественные изменения содержания химического элемента или дополнение его изменяют свойства материала. Поскольку химический состав стали принято заявлять широким

27

диапазоном количественных значений ее составляющих, при этом структура стали по всему диапазону заявляемого сплава не будет одинаковой, а также не будут одинаковыми свойства, полученные в зависимости от соотношений элементов материала.

Перспективные стали, заявляемые таким образом, достаточно
привлекательны для дальнейшего усовершенствования, что часто осуществляют
в уже известном диапазоне. Исследователи находят определенные соотношения
элементов, что позволяет получить защиту стали со значительно улучшенными
показателями. Для того, чтобы лучше защитить свое изобретение, избегая таких
вариантов, или наоборот - для того, чтобы обойти запатентованное изобретение,
авторами целесообразно использовать в формуле изобретения характеристики
упорядочения системы, например, углеродный эквивалент. Указанный
показатель является определенным регулирующим параметром соотношения
элементов заявленного диапазона стали при патентовании. Случается, что для
приближенного отображения желаемого фазового состава стали изобретатели
используют эквиваленты структурообразования, например,

мартенситообразования или ферритообразования, что характеризуется математически выраженными условиями внесения химических элементов.

Указанные характеристики не уменьшают объем прав заявителя, но в то же время ориентируют на оптимальную структуру, учитывая закономерности в выборе количественных соотношений составных элементов сплава.

Однако, данные характеристики не всегда могут отразить и защитить суть изобретения, поскольку только приблизительно ориентируют на возможный технический результат. Из сказанного следует, что желательно обусловить и, если возможно, описать структуру стали, соотношения фазовых составляющих размеров зерен, включений, их упорядоченность, самые главные физико-механические характеристики, обеспечивающие оптимальную работу изделия в предусмотренных условиях.

Как пример, приводим вариант формулы изобретения, когда
целесообразно указать, что сталь содержит до 40 % фазы феррита, от 50 до 90 I
об.% мелкокристаллического пластического мартенсита, не больше 10 об.%
остаточного аустенита и, если это принципиально, для данного изобретения, то
можно добавить химический состав. Отечественные изобретатели не часто
используют такой нетрадиционный прием, но такой прием достаточно
популярен среди иностранных заявителей.

Известны случаи, когда на основе одного базового состава было заявлено целый ряд технических решений, которые определяли разные варианты улучшенных эксплуатационных показателей, механических свойств и ™ упрощение дальнейшего изготовления изделий из стали благодаря фиксированию разных структурных образований в процессе термомеханической обработки. Для примера ссылаемся на патенты Украины № 57775, 57797, 57798, 594411, 59411, 59425, 59426, 61966
Таким образом, использование приемов структурного отражения фазовых образований стали позволяет четко передать суть изобретения, получить эффективную охрану и при этом удачно замаскировать пути получения технического результата, режимы термической, термомеханической или специальной обработки.

Таким образом, затронутые выше некоторые вопросы, касающиеся нетрадиционного подхода к патентованию объектов химии и металлургии должны помочь заявителю на более высоком уровне решать проблемы, связанные с защитой их изобретений.


ПРО НАДІЙНИЙ ПАТЕНТ ТА ЯК ЙОГО ОДЕРЖАТИ?

ЛУЦЕНКО ФЕДІР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Заступник начальника відділення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі і топографії інтегральних мікросхем ДП "Український інститут промислової власності"Створення нових прогресивних об'єктів технології, тобто винаходів або корисних моделей, пов'язане із затратами коштів, часу, і зусиль на етапах дослідження, створення і виробництва. У той же час, вже створені об'єкти технічно просто і дешево відтворити. Якщо відтворенню не перешкоджати шляхом правової охорони об'єктів технології, їх творець не зможе відшкодувати свій вкладений ризиковий капітал відповідними доходами на ринку і втратить свою матеріальну мотивацію і джерела для подальшої винахідницької діяльності.

Основна мета правової охорони винаходів та корисних моделей — створити правовий механізм законного запобігання можливості безоплатного використання цих об'єктів третіми особами з комерційною метою. Очевидно, що "надійність" правової охорони певного об'єкту є дуже важливим фактором для успіху цієї справи.Надійність правової охорони об'єкту технології включає в себе з одного боку те, наскільки обсяг правової охорони, що надається патентом або групою патентів, закриває множину можливих реалізацій винахідницького задуму покладеного в основу цього об'єкту технології, а з іншого те, наскільки майнові права, що базуються на цих патентах, не можуть бути визнані не дійсними повністю або частково (ст. 469 ЦКУ, ч. 1 ст. 33 Закону).

Як відомо практично ніщо не може бути абсолютно надійним, тим більше важко уявити абсолютно надійний патент. Однак, законодавство України має певні особливості, які дозволяють забезпечити високу надійність правової охорони об'єктів технології. Для цього заявнику у кожному конкретному випадку необхідно правильно вибирати різні варіанти патентування об'єкта в залежності від його особливостей, мети патентування, фінансових можливостей заявника, способу та бажаного строку реалізації набутих прав. За умови правильного вибору стратегії і тактики патентування об'єкта із врахуванням особливостей різних патентів стосовно умов надання правової охорони та процесу патентування, правова охорона цього об'єкта в Україні може бути надійною і набутою у достатньо стислий строк, при надзвичайно незначних фінансових витратах.

А тепер про зазначені, на мою думку, по суті унікальні особливості законодавства України, які доцільно враховувати.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка