Зміни до закону україни „про охорону прав наСторінка4/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.5 Mb.
#177
1   2   3   4   5   6

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності;

Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом;

винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології;

секретний винахід (секретна корисна модель) - винахід (корисна модель), що містить інформацію, віднесену до державної таємниці;

службовий винахід (корисна модель) - винахід (корисна модель), створений працівником:у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;

з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця;

службові обов'язки - зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі);

доручення роботодавця - видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі);

роботодавець - особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом);

винахідник - людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід (корисну модель);

патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель);

40

Міжнародний науковий комітет

ЗМІСТ

1. ПЕТРО ІВАНЕНКОПатентно-інформаційне забезпечення споживачів. Бази даних об'єктів
інтелектуальної власності та патентно-інформаційні продукти на оптичних 3-15
носіях інформації (СБ-КОМ)

2. СЕРГІЙ СТЕЦЕНКОСистема електронного подання заявок на об'єкти промислової власності 16 -18

3. МИКОЛА БЕЛЬДІЙЕкономіко-правові аспекти регулювання прав на винаходи:
комерціалізація, облік і оподаткування, виплата винагороди автору. 19 - 25
Інвентаризація об'єктів права інтелектуальної власності, що є державною
власністю, або створені за державні кошти

4. ІННА ШАТОВАОсобливості адміністративної процедури захисту прав на винаходи 26 - 29

5- Нормативні акти • Цивільний Кодекс України 4 книга (витяг) ЗО - 34

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи" 35 - 41

- Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів
бюджетних установ 42-57

- Регламент Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної


власності 58 - 7
ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ. БАЗИ ДАНИХ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ТА ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ НА ОПТИЧНИХ НОСІЯХ ІНФОРМАЦІЇ (СБ-КОМ)

ІВАНЕНКО ПЕТРО ІВАНОВИЧ

Перший заступник директора з наукових питань ДП „Український інститут промислової власності",

кандидат технічних наук

1 Патентно-інформаційне забезпечення споживачів

Суть патентно-інформаційного забезпечення полягає у здійсненні сукупності заходів, кінцевим результатом яких є створення споживачам (фізичним та юридичним особам) сприятливих умов надійного та швидкого отримання певних відомостей про об'єкти промислової власності (ОПВ), що є результатами науково-технічних досліджень та проектно-конструкторських розробок, а також відомостей стосовно їх охорони, характеру та обсягу прав заявників і власників охоронних документів. До числа зазначених заходів, насамперед, слід віднести заходи, пов'язані із збиранням, аналітико-синтетичною обробкою, фіксацією, зберіганням, пошуком та поширенням інформації стосовно правової охорони ОПВ. Загалом слід зазначити, що упорядковані за певними ознаками (структуровані) відомості про ОПВ є патентно-інформаційними ресурсами.

Усвідомлюючи важливість використання вітчизняними і зарубіжними споживачами патентно-інформаційних ресурсів для своїх потреб певних відомостей, які є складовими множини цих ресурсів, кожне патентне відомство країн світу в міру своїх можливостей постійно здійснює роботи по створенню (формуванню), актуалізації, накопиченню та довготривалому зберіганні відповідних патентно-інформаційних ресурсів, а також здійснює заходи по розповсюдженню певними способами відомостей про ці ресурси та наданню різних видів доступу (в тому числі і оперативного через мережу Інтернет) до цих ресурсів зацікавленим юридичним та фізичним особам. Тобто всі патентні відомства здійснюють патентно-інформаційне забезпечення вітчизняних і зарубіжних споживачів.

В Україні цю роботу виконує Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) - уповноважений центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності державний заклад експертизи для розгляду і проведення експертизи заявок на ОПВ. Одним із напрямів діяльності Укрпатенту є створення (в процесі виконання покладених на нього завдань) множини патентно-інформаційних

ресурсів України та здійснення патентно-інформаційного забезпечення вітчизняних і зарубіжних споживачів цих ресурсів.

Множину патентно-інформаційних ресурсів України складають:

 • відомості, які занесені до відповідних державних реєстрів охоронних
  документів на ОПВ;

 • опубліковані в офіційному бюлетені "Промислова власність" визначені
  в установленому порядку відомості про видачу охоронних документів України;

 • опубліковані в офіційному бюлетені відомості про заявки на видачу
  патентів на винаходи;

 • відомості про міжнародну реєстрацію знаків, які отримали правову
  охорону в Україні;

 • структуровані дані про чергові патенти, зареєстровані в патентних
  відомствах Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, Росії, Таджикистану,
  Узбекистану, України та Євразійською патентною організацією, що надаються
  відповідно до підписаної у 2001 році цими відомствами спільної Угоди для
  здійснення щомісячного випуску спільного регіонального патентно-
  інформаційного продукту на СЭ-КОМ (СІЗРаіепі);

 • відомості, які відображають стан діловодства за заявками на об'єкти
  промислової власності (винаходи, корисні моделі, знаки для товарів і послуг,
  промислові зразки);

- відомості про добре відомі знаки в Україні;

 • бібліографічні дані, реферати, формули та описи зареєстрованих в
  Україні винаходів та корисних моделей.

 • структуровані дані, які відображені в паперових та електронних
  виданнях українських перекладів редакцій МІЖ, МКПЗ, МКТП;

 • річні та статистичні звіти про діяльність державної системи правової
  охорони інтелектуальної власності;

 • спеціалізовані законодавчі та нормативно-правові акти України у
  сфері охорони промислової власності;

 • нормативні акти центрального органу виконавчої влади з питань
  правової охорони інтелектуальної власності (сьогодні таким органом є МОН
  України) та Державного департаменту інтелектуальної власності (ДДІВ), які
  регламентують охорону інтелектуальної власності в Україні;

 • міжнародні конвенції, угоди та договори у сфері охорони
  інтелектуальної власності;

 • відомості про представників у справах інтелектуальної власності
  (патентних повірених);

 • відомості, що розміщуються на веб-сайтах Державного департаменту
  інтелектуальної власності та Укрпатенту.

2 Заходи, що здійснюються ДДІВ та Укрпатентом з метою патентно-
інформаційного забезпечення споживачів патентної інформації

ДДІВ і Укрпатент здійснюють патентно-інформаційне забезпечення споживачів патентної інформації шляхом реалізації наступних заходів.

 1. Створення (формування) нових патентно-інформаційних продуктів, а
  також накопичення, актуалізація та довготривале зберігання раніше створених
  патентно-інформаційних продуктів, до яких, насамперед, відносяться
  національні патентно-інформаційні продукти на оптичних носіях інформації
  СБ-КОМ і БУБ, спільний регіональний диск СІЗРаіепі, оперативно доступні
  через мережу Інтернет відповідні бази даних та інформаційно-довідкові
  системи патентного відомства України.

 2. Здійснення заходів, пов'язаних з розповсюдженням відомостей про
  патентно-інформаційні ресурси України (інформування через семінари,
  конференції, буклети, виставки, круглі столи, на веб-сайтах в мережі Інтернет,
  інтерв'ю, публічні виступи тощо).

 3. Надання різних видів доступу (в тому числі і оперативного через
  мережу Інтернет) до цих ресурсів зацікавленим юридичним та фізичним
  особам.

 4. Здійснення офіційної розсилки (за визначеними адресами) паперових
  та електронних видань бюлетенів та описів до патентів на винаходи і корисні
  моделі.

 5. Розширення відомостей, які публікуються в офіційному бюлетені
  "Промислова власність", шляхом включення до нього нових інформаційних
  розділів.
 1. Здійснення міжнародного обміну патентно-інформаційними
  продуктами з патентними відомствами зарубіжних країн.

 2. Регулярне комплектування Фонду патентної документації
  громадського користування (ФГК).
 1. Організація та проведення конференцій, семінарів, круглих столів з
  питань, що стосуються сфери охорони інтелектуальної власності.

 2. Виготовлення та видання річних звітів ДДІВ, методичних посібників,
  буклетів, інформаційних листів тощо.

3 Бази даних об'єктів промислової власності

Сьогодні в Укрпатенті створені та функціонують вісім доступних через мережу Інтернет інтерактивних баз даних, а саме:

спеціалізована БД (СБД) "Винаходи в Україні";

БД "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг";

5

інтерактивна БД "Промислові зразки, зареєстровані в Україні";БД "Відомості про міжнародну реєстрацію знаків, які отримали правову охорону в Україні";

БД "Відомості про добре відомі знаки в Україні";

БД колективного користування "Відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду";

БД "Електронна версія офіційного бюлетеня "Промислова власність";БД "Відомості про судові рішення за результатами розгляду справ щодо об'єктів промислової власності".

Ці бази даних містять відповідні патентно-інформаційні ресурси, щомісячно актуалізуються і доступні усім бажаючим вітчизняним та зарубіжним користувачам інформації. При цьому слід зазначити, що серед названих восьми баз даних є БД, доступ до яких надається безкоштовно, і є БД з платним доступом. Нижче дамо коротку характеристику зазначеним БД.

3.1 Спеціалізована БД (СБД) "Винаходи в Україні"

У СБД "Винаходи в Україні", яка функціонує з грудня 2002 р., накопичуються вичерпні відомості про патенти на винаходи, зареєстровані в Україні, а саме: бібліографічні дані, реферати, формули та описи винаходів. При цьому бібліографічні дані та зміст реферату в базі даних можуть бути представлені трьома мовами: українською, англійською та російською. Формули та описи винаходів подаються тільки мовами оригіналу: українською або російською мовами. Оперативний пошук інформації в СБД "Винаходи в Україні" здійснюється за допомогою пошукової системи, яка за запитом користувача реалізує такі види пошуку: предметний (тематичний) пошук; іменний пошук; нумераційний пошук; пошук за ключовими словами в назві, тексті реферату та повному тексті опису. Розроблене для цієї бази даних програмне забезпечення дає можливість користувачу правильно формулювати запит, здійснювати пошук за цим запитом, відображати знайдені документи на екрані комп'ютера, роздруковувати визначені користувачем документи, що забезпечує численним вітчизняним та зарубіжним споживачам патентної інформації оперативний інтерактивний доступ до одного із найбільш вагомих інформаційних ресурсів, який відображає структуровані дані про винаходи, зареєстровані в Україні. У грудні 2002 року СБД "Винаходи в Україні" введена в дослідну експлуатацію, підключена до мережі Інтернет (\у\^\у.икграіепі.ог§). Доступ до інформації СБД "Винаходи в Україні" на бібліографічному (повні бібліографічні дані) та реферативному контурі здійснюється безкоштовно, а доступ до формул та описів винаходів (корисних моделей) здійснюється на основі договорів.3.2 БД "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг"

У БД "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" накопичуються відомості про знаки для товарів і послуг, зареєстровані в Україні, а саме: бібліографічні дані, зображення знаків, класи та згруповані за цими класами товари і послуги. Бібліографічні дані в базі даних представлені українською мовою. Оперативний пошук інформації в БД "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" здійснюється за допомогою пошукової системи, яка за запитом користувача реалізує такі види пошуку: предметний (тематичний) пошук; іменний пошук; нумераційний пошук; пошук за ключовими словами в назві, тексті бібліографії, в тому числі пошук за класами МКТП (Ніццька класифікація) та за класами зображувальних елементів знаків, відповідно до Віденської Угоди. Розроблене для цієї бази даних програмне забезпечення дає можливість користувачеві правильно формулювати запит, здійснювати пошук за цим запитом, відображати знайдені документи на екрані комп'ютера, роздруковувати визначені користувачем документи. У травні 2004 року БД "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" введена в експлуатацію, підключена до мережі Інтернет (\^^\^.икграіепі.ог§), що забезпечує численним вітчизняним та зарубіжним споживачам інформації оперативний інтерактивний доступ до одного із найбільш вагомих інформаційних ресурсів. Актуалізація БД здійснюється щомісячно одночасно з офіційною публікацією відомостей про видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. У першому кварталі 2005 р. на прохання заявників (патентних повірених) розширені функціональні можливості цієї БД, а саме: користувач у звіті на замовлений пошук додатково разом із іншими атрибутами отримує маштабовані до певних розмірів зображення зареєстрованих в Україні знаків для товарів і послуг. Тобто в таблиці результатів пошуку добавляється ще один стовпець, у якому відображаються зображення знаків. Крім цього, окремим стовпцем цієї таблиці виводяться ключові слова, які задаються при формуванні запиту на пошук.

3.3 Інтерактивна БД "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"

В інтерактивній БД "Промислові зразки, зареєстровані в Україні" накопичуються відомості про патенти на промислові зразки, зареєстровані в Україні, а саме: бібліографічні дані патентів та зображення промислових зразків. Бібліографічні дані в базі представлені українською мовою. Оперативний пошук інформації в БД "Промислові зразки, зареєстровані в Україні" здійснюється за допомогою пошукової системи, яка за запитом користувача реалізує такі види пошуку: предметний (тематичний) пошук; іменний пошук; нумераційний пошук. Розроблене для цієї бази даних програмне забезпечення дає можливість користувачеві правильно формулювати запит, здійснювати пошук за цим запитом, відображати знайдені документи на екрані комп'ютера, роздруковувати визначені користувачем документи. У липні 2004 року БД "Промислові зразки, зареєстровані в Україні" введена в експлуатацію, підключена до мережі Інтернет (\у\у\¥.икгра1:епі.ог£),

що забезпечує численним вітчизняним та зарубіжним споживачам інформації оперативний інтерактивний доступ до одного з найбільш вагомих інформаційних ресурсів. Актуалізація цієї БД здійснюється щомісячно одночасно з занесенням відомостей про реєстрацію патентів в Державний реєстр патентів на промислові зразки. Доступ до інформації БД "Промислові зразки, зареєстровані в Україні" здійснюється на основі договорів.

3.4 БД "Відомості про міжнародну реєстрацію знаків, які отримали
правову охорону в Україні"

Доступна через мережу Інтернет БД "Відомості про міжнародну реєстрацію знаків, які отримали правову охорону в Україні" призначена для надання користувачам інформації про знаки для товарів і послуг, які зареєстровані у Міжнародному реєстрі і отримали правову охорону в Україні відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, яким надана охорона в Україні. Наявність такої бази дозволяє заявникам та іншим зацікавленим особам оперативно отримувати достовірні вичерпні відомості про знаки для товарів і послуг, які зареєстровані у Міжнародному реєстрі і отримали правову охорону в Україні. Аналіз таких відомостей є важливим до подання заявки на знак, коли заявнику для подальшого одержання рішення Установи про реєстрацію знака, насамперед, необхідно переконатися, що знак, який він заявить на реєстрацію, не буде знаходитись у конфлікті з уже діючими знаками. Очевидно, що отримання зазначених відомостей дасть можливість заявнику уникнути подання заявки на такий знак, який буде тотожним або схожим з раніше зареєстрованим знаком настільки, що їх можна сплутати. Доступ до відомостей (\¥^\у.икграіеп1;.ог§), які відображені у цій БД, надається усім бажаючим безкоштовно.

3.5 БД "Відомості про добре відомі знаки в Україні"

У доступній через мережу Інтернет БД "Відомості про добре відомі знаки в Україні" для кожного знака, який установленим порядком визнаний добре відомим в Україні, надаються такі дані: дата набрання рішення, яким визнано, що знак став добре відомим в Україні; дата, на яку знак став добре відомим в Україні; ім'я або повне найменування власника; зображення знака. Кожен бажаючий може отримати безкоштовний доступ до цієї БД та ознайомитися з конкретними відомостями, які його цікавлять. Для цього йому потрібно увійти на веб-сайт Укрпатенту (\¥^\¥.икграіепі.ог§), натиснути на кнопку "Бази

8

даних", активізувати піктограму БД "Відомості про добре відомі знаки в Україні" та задати відповідні параметри пошуку.

3.6 БД колективного користування "Відомості про заявки на
винаходи, які прийняті до розгляду"

БД колективного користування "Відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду" (\у\¥\у.икгра1:епі.ог§) створена для задоволення потреб та поліпшення патентно-інформаційного обслуговування заявників, їх представників (патентних повірених) та інших користувачів патентно-інформаційних продуктів. Ця БД надає можливість здійснювати оперативний безкоштовний доступ до розміщених в ній даних і містить такі ж відомості, що подаються у відповідному розділі офіційного бюлетеня "Промислова власність". Відомо, що публікація цих відомостей здійснюється відповідно до положення п.16, ст.16 Закону України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі (в редакції від 22 травня 2003 року № 850-ІУ), де зазначено, що по закінченню 18 місяців від дати подання заявки на винахід, а якщо заявлено пріоритет, то від дати її пріоритету, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені нею відомості про заявку за умови, що вона не відкликана, не вважається відкликаною або за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.

3.7 БД "Електронна версія офіційного бюлетеня "Промислова
власність"

В доступній через мережу Інтернет базі даних "Електронна версія офіційного бюлетеня "Промислова власність" розмішуються ті ж самі відомості, що й у паперовому виданні офіційного бюлетеня "Промислова власність". Тобто структура та склад відомостей у паперового та електронного видань однакові, вони затверджені наказом Державного департаменту інтелектуальної власності (ДДІВ) від 22 серпня 2001 року № 50 зі змінами, внесеними відповідно до наказів ДДІВ від 9 грудня 2002 року № 97 та від 29 травня 2002 року № 33. В подальшому зазначена структура може змінюватися відповідно до положень чинного законодавства.

На відміну від паперового видання електронна версія офіційного бюлетеня "Промислова власність" дозволяє задовольнити нагальні потреби багатьох споживачів патентно-інформаційних продуктів в оперативному дистанційному доступі до відомостей, що містяться (публікуються) у цьому бюлетені.

Доступна через мережу Інтернет база даних "Електронна версія офіційного бюлетеня "Промислова власність" оснащена високопродуктивною пошуковою системою, яка дозволяє користувачам знайти документи, що задовольняють досить складним пошуковим критеріям.

Для навігації по інформаційному масиву цієї бази даних створена деревовидна структура, за допомогою якої легко отримати доступ до будь-якого розділу або підрозділу бюлетеня та отримати список усіх документів, що містяться у цьому підрозділі. Після обрання потрібного документа користувач може здійснити перегляд усього інформаційного масиву, що стосується цього документа. За допомогою згаданої вище структури можна також здійснити перегляд сповіщень, що містяться в електронній версії бюлетеня, та перейти до перегляду наведених у сповіщеннях документів.

Доступ до бази даних "Електронна версія офіційного бюлетеня "Промислова власність" (\¥\у\у.икгра1:еп1:.ог£) є безкоштовним.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка