Зміст 1 вступ 4 2 розподіл навчальних годин з дисципліни «історія менеджменту» 5 3 зміст дисципліни 5Скачати 125.5 Kb.
Дата конвертації10.10.2019
Розмір125.5 Kb.
ЗМІСТ

1 ВСТУП 4

2 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ» 5

3 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 5

4 САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІНИ 8

5 КОНТРОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 10

5.1 Виконання домашнього завдання 10

5.2 Питання для самоконтролю 11

6 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 14


1 ВСТУП

Навчальна програма розроблена для студентів денної та заочної форми навчання та поєднує в собі робочу програму курсу, завдання та рекомендації до виконання домашнього завдіння.

Мета вивчення дисципліни “Історія менеджменту”: формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концеп­туальних основ системного управління організаціями; знання історичних тенденцій і закономірностей розвитку менеджменту.

Основним завданням курсу є формування у студентів знань з таких основних питань: 

- зародження світової управлінської думки та історичні передумови виникнення менеджменту;

- історія розвитку управлінської думки в Україні ;

- виникнення і розвиток наукових шкіл менеджменту;

- особливості і тенденції розвитку сучасного менеджменту, сучасні підходи до управління;

- сучасна система поглядів на управління.

Міжпредметні зв’язки: 

Вивчення дисципліни “Історія менеджменту” передбачає тісні зв’язки з іншими навчальними курсами: “Вступ до спеціальності “Менеджмент організацій”, “Основи менеджменту”, “Мотиваційний менеджмент”, “Менеджмент організацій”, “Стратегічний менеджмент”, “Методи прийняття управлінських рішень” та ін.2 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ»
Всього

СЕМЕСТР

Х

ХI

ХII

Всього годин за навчальним планом

108
108
у тому числі

Аудиторні заняття

16


з них:

- лекції

16
16
- лабораторні заняття

- практичні заняття

- семінари

Самостійна робота

92
92
Кількість і семестр видачі контрольних робіт

1
1
Підсумковий контроль (залік)іспит
3 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Лекційний курс – 8 годин№№ тем

Назва теми та її зміст

Кіль-кість

годин

1

Еволюція управлінської думки як предмет історії вчень менеджменту

Організація як форма діяльності людей. Необхідність управління організаціями.

Еволюція управлінської думки як предмет історії вчень менеджменту. Управління виробництвом як система.

Література [1-5, 8-10]


2

2

Зародження світової управлінської думки

Управління в період індустріалізації. Меркантилізм. Фізіократія. Пробудження управлінської думки. Ранні вчення менеджменту.Література [5, 7, 9, 11]

2

3

Управлінська думка в Україні з часів Київської Русі до кінця ХІХ ст.

Розвиток управлінської думки в Україні до середини ХІХ століття. Наукові погляди Михайла Андрійовича Балудянського, Василя Назаровича  Каразіна. Випускники Києво-Могилянської Академії.Література [5, 7, 9, 11]

2

4

Виникнення і розвиток наукового управління

Менеджмент періоду промислової революції в Англії. Чарльз Беббідж. Енрі Юр. Вільям Стенлі Джевонс.

Формування менеджменту в США. Індустріалізація в США: пріоритети управління і виробництва. Американська система виробництва. Залізниці й управлінська думка в Америці. Література [1-5, 8-11]


2

5

Розвиток наукового менеджменту

Науковий менеджмент Генрі Ганта. Наукові розробки подружнього союзу Френка і Ліліан ГілбрейтЛітература [1-6, 8-11]

2

6

Адміністративна школа управління

Загальна теорія менеджменту або “Файолізм”. Анрі Файоль: особистість і кар’єра. Необхідність теорії менеджменту і сутність адміністративної школи. Принципи менеджменту. Елементи менеджменту.Література_[6-9]_Тема_9._Сучасний_біхевіоризм'>Література [1, 5-6, 8-11]

2

7

Школа людських відносин

Народження промислової психології. Гюго Мюнстерберг. Філософ бізнесу Меррі Фоллет.

Вступ в епоху школи людських відносин. Хоторнські експерименти. Джорж Елтон Мейо. Наукові погляди Фріца Ротлісбергера. Людські відносини, лідерство і мотивація.

Організаційна інтеграція Честера Бернарда. Сутність організації. Організації формальні і неформальні. Теорія влади. Функції керівника.Література [5, 9, 10]

2

8

Науковий підхід до дослідження управління в ХХ-ХХІ столітті

Системний підхід у сучасному управлінні. Теорія загальних систем Людвига фон Берталафі, Кеннета Боулдінга. Концепція управління згідно з цілями Пітера Друкера. Модель “Мак-Кінсі 7С” Томаса Пітерса і Роберта Уотермана.Література [6-9]

2

4 САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Еволюція управлінської думки як предмет історії вчень
менеджменту

Основні положення традиційного і сучасного менеджменту. Методи вивчення історії менеджменту. Еволюція вимог до менеджерів. Школи управління й основні підходи до вивчення менеджменту.Література [1-5, 8-10]
Тема 2. Зародження світової управлінської думки

Управління у Єгипті і Вавилоні, Китаї та Індії, Стародавній Греції і Римі. Початки і джерела вивчення вітчизняної управлінської думки. Господарювання в Київській Русі.Література [5, 7, 9, 11]
Тема 3. Управлінська думка в Україні з часів Київської Русі до кінця ХІХ ст.

Управлінська думка в Україні з другої половини ХІХ століття до 1917 року. Наукові погляди Івана Васильовича Вернадського, Миколи Християновича Бунге, Михайла Івановича Туган-Барановського.Література [5, 7, 9, 11]
Тема 4. Виникнення і розвиток наукового управління

Даніел Крей Маккалум. Генрі Варнум Пурр. Поширення знань про управління. Виникнення освіти для менеджерів.Література [1-5, 8-11]

Тема 5. Розвиток наукового менеджменту

Гаррінгтон Емерсон: досягнення ефективності через організацію. 12 принципів продуктивності.Література [1-6, 8-11]
Тема 6. Адміністративна школа управління

Уніфікація завдань менеджменту. Ліндел Урвік. Цілі організації і координація дій. Джеймс Муні. Вчення Макса Вебера про бюрократію. Бюрократія як “ідеальний тип” адміністративної організації. Різновиди влади.Література [1, 5-6, 8-11]Література [1, 5-6, 8-11]
Тема 7. Школа людських відносин

Розвиток школи “людських відносин”: від психоаналізу до біхевіоризму. Теорія ієрархії потреб за Абрахама Маслоу. Мотивація для самореалізації.Література [5, 9, 10]
Тема 8. Науковий підхід до дослідження управління в ХХ-ХХІ столітті

Ситуаційний підхід. Концепція стратегічного управління Ігора Ансоффа. Стратегія функціонування Майкла Портера.

Сучасні стратегії розвитку менедджмету. Особливості і тенденції сучасного менеджменту.

Література [6-9]
Тема 9. Сучасний біхевіоризм

Теорія “поведінки людини” Кріса Арджиріса. Теорія “Х” та “У” Дугласа Мак-Грегора. Теорія “Z” Вільяма Оучі.Література [6-9]

Тема 10. Розвиток управлінської думки в Україні в ХХ-ХХІ столітті

Розвиток управлінської думки із загальноцивілізаційних позицій.

Розвиток національно обумовленої управлінської думки. Концепція “Організаційного управління” О.О. Богданова. Концепція “Фізіологічного оптимуму” О.А. Єрманського (Малиновського). Концепція  “Вузької бази” О.К. Гастєва. Концепція “Організаційної діяльності” П.М. Керженцева.  “Соціально-трудова концепція управління виробництвом” Н.А. Вітке. “Теорія адміністративної ємності” Ф.Р. Дунаєвського. Управлінська думка повоєнного періоду. Професіоналізація менеджменту в Україні. Бізнес-освіта в умовах професіоналізації менеджменту.

Література [5, 9, 11]
5 КОНТРОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

5.1 Виконання домашнього завдання

Контрольна робота студента-заочника передбачає самостійне поглиблене вивчення відповідних тем навчальної дисципліни і складається з теоретичною та практичної частини

Виконуючи контрольну роботу, студент повинен самостійно опрацювати відповідні теми курсу, набути навичок роботи з навчальними посібниками, літературою, навчитись робити висновки та узагальнення.

Студент повинен вибрати один з десяти запропонованих варіантів (див нижче) контрольних робіт, номер визначається за останньою цифрою шифру студента (залікової книжки).

Робота виконується на чистих стандартних аркушах білого паперу формату А4. Друкувати слід на одній стороні аркуша, оформлення роботи повинне відповідати вимогам державного стандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіт у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». Обсяг роботи не регламентується.

При виконанні теоретичної частини домашнього завдання використовується література, що рекомендована до вивчення дисципліни, а також конспект лекцій. Варіанти теоретичного питання наведено в таблиці 5.1.
Таблиця 5.1 – Варіанти теоретичного питання


Варіант

Тема питання

0.

Система організації праці й управлінських відносин Тейлора

1.

Генрі Форд – ініціатор створення й впровадження поточно-масового виробництва. Організаційно-технічні принципи управління Форда.

2.

Ситуаційний підхід до управління (“Закон ситуації” М.Фоллет. Концепція стратегічного управління І.Ансоффа. Стратегія функціонування і стратегія розвитку М.Портера).

3.

Емпірична школа управління (П. Друкер, Р. Девіс, Л. Ньюмен, Д. Мілер, Г. Мінцберг).

4.

Сучасний біхевіоризм.

5.

Школа соціальних систем (Д. Марч, Г. Саймон, А. Епіціоні, Ч. Бернар, Т. Парсонс).

6.

Нова (кількісна) школа науки управління (Р. Льюїс, Д. Форрестер, А. Голдберг, Р.Акофф, Л.Берталанфі, С.Бір, К.Боулдінг, Р.Калмен, Л.Клейн, Д.Екман, А.Ентховен, Е.Квейд).

7.

Основні положення старої і нової парадигми управління.

8.

Розвиток менеджменту в США.

9.

Управлінська думка повоєнного періоду


5.2 Питання для самоконтролю

1. Організація як форма діяльності людей.

2. Еволюція управлінської думки як предмет історії вчень менеджменту.

3. Основні положення традиційного і сучасного менеджменту.

4. Методи вивчення історії менеджменту.

5. Еволюція вимог до менеджерів.

6. Школи управління й основні підходи до його вивчення.

7. Меркантилізм.

8. Фізіократія.

9. Пробудження управлінської думки. Ранні вчення менеджменту.

10. Роберт Оуен – менеджер і батько сучасного менеджменту з управління персоналу.

11. Розвиток управлінської думки в Україні до середини ХІХ століття.

12. Наукові погляди Михайла Андрійовича Балудянського.

13. Наукові погляди Василя Назаровича Каразіна.

14. Випускники Києво-Могилянської Академії та розвиток управлінської думки в Україні до середини ХІХ століття.

15. Наукові погляди Івана Васильовича Вернадського.

16. Наукові погляди Миколи Християновича Бунге.

17. Наукові погляди Михайла Івановича Туган-Барановського.

18. Менеджмент періоду промислової революції в Англії.

19. Індустріалізація в США: пріоритети управління і виробництва.

20. Формування менеджменту в США: Даніел Крей Маккалум, Генрі Варнум Пурр.

21. Поширення знань про управління. Виникнення освіти для менеджерів в США.

22. Фредерік Тейлор – творець наукового менеджменту. Наукові праці Ф.Тейлора.

23. Науковий менеджмент Генрі Ганта.

24. Наукові розробки подружнього союзу Френка і Ліліан Гілбрейт.

25. Гаррінгтон Емерсон: досягнення ефективності через організацію.

26. Принципи продуктивності Гаррінгтона Емерсона.

27. Анрі Файоль: особистість і кар’єра.

28. Принципи менеджменту. Елементи менеджменту.

29. Уніфікація завдань менеджменту. Ліндел Урвік.

30. Цілі організації і координація дій. Джеймс Муні.

31. Бюрократія як “ідеальний тип” адміністративної організації.

32. Елементи бюрократії.

33. Народження промислової психології. Гюго Мюнстерберг.

34. Філософ бізнесу Меррі Фоллет.

35. Хоторнські експерименти. Джорж Елтон Мейо.

36. Наукові погляди Фріца Ротлісбергера.

37. Людські відносини, лідерство і мотивація.

38. Організаційна інтеграція Честера Бернарда.

39. Теорія ієрархії потреб за Абрахама Маслоу.

40. Мотивація для самореалізації.

41. Теорія загальних систем Людвига фон Берталафі, Кеннета Боулдінга.

42. Концепція управління згідно з цілями Пітера Друкера.

43. Модель “Мак-Кінсі 7С” Томаса Пітерса і Роберта Уотермана.

44. Концепція стратегічного управління Ігора Ансоффа.

45. Стратегія функціонування Майкла Портера.

46. Сучасні стратегії розвитку.

47. Особливості і тенденції сучасного менеджменту.

48. Теорія “поведінки людини” Кріса Арджиріса.

49. Теорія “Х” та “У” Дугласа Мак-Грегора.

50. Теорія “Z” Вільяма Оучі.

51. Розвиток національно обумовленої управлінської думки.

52. Концепція “Організаційного управління” О.О. Богданова.

53. Концепція “Фізіологічного оптимуму” О.А. Єрманського (Малиновського).

54. Концепція  “Вузької бази” О.К. Гастєва.

55. Концепція “Організаційної діяльності” П.М. Керженцева. 

56. “Соціально-трудова концепція управління виробництвом” Н.А.Вітке.

57. “Теорія адміністративної ємності” Ф.Р. Дунаєвського.

58. Управлінська думка повоєнного періоду.

59. Професіоналізація менеджменту в Україні.60. Бізнес-освіта в умовах професіоналізації менеджменту.
6 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Андрушків Б. М, Кузьмін О. Є Основи менеджменту. Львів, 1995.

 2. Веснин В, Р. Основы менеджмента: Учебник. М., 1996.

 3. Виханский О. С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд. – М.: Гардарики, 2002. – 528 с.

 4. Герчикова И. Менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 485 с.

 5. Дідковська Л.Г., Гордієнко П.Л. Історія вчень менеджменту: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2008.

 6. Дункан Дж. У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики. М.,1996.

 7. История менеджмента: Учеб. пособие / Под ред. Д. В. Валового. М„ 1997.

 8. Классики менеджмента / Под ред. М. Уорнера / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 1168 с.

 9. Кредисов А.І. Історія вчень менеджменту: Підручник. – К.: Знання України, 2001. – 300 с.

 10. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с анг. – М.: Дело, 1992. – 620 с.

 11. Дідковська Л. Г., Гордієнко П. Л. Історія вчень менеджменту: Навч. посібник / М-во освіти і науки України. - К.: Алерта, 2008. - 476 c.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка