Зміст Вступ 2 розділ І теоретико-методологічні аспекти енерговикористання в апк 8Сторінка1/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.59 Mb.
#443
  1   2   3   4   5   6   7


Зміст

Вступ 2

РОЗДІЛ І Теоретико-методологічні аспекти енерговикористання в АПК 8

І.1. Сучасний стан використання енергії в Україні 8

І.2. Правове регулювання енергозбереження в секторі АПК України 14

РОЗДІЛ ІІ Аспекти спонукання енергозбереження в АПК 18

ІІ.1. Аналіз енерговикористання в АПК 18

ІІ.2. Обґрунтування енергозбереження в сільському господарстві 23

РОЗДІЛ ІІІ Обґрунтування навчання майбутніх педагогів-інженерів основам енергозбереження в АПК 31

ІІІ.1. Впровадження освітніх проектів для підготовки освічених студентів в галузі енергозбереження 33

ІІІ.2. Система управління та навчально-інформаційного забезпечення енергозбереження 44

Висновки та рекомендації 52

Список використаних джерел 55

Вступ


Стрімкий розвиток економіки, інформаційних технологій, глобалізація суспільства призвели до переосмислення змісту вищої освіти і функціональності прогнозованих моделей спеціалістів для різних галузей виробництва. Що стосується галузевої освіти, то актуальним постає завдання формування інженера-педагога аграрного профілю та визначення перспектив розвитку даної освітньої моделі з урахуванням ступеневої підготовки.

Формування професійного типу особистості нерозривно пов’язане з процесом моделювання. Створення відповідних професійних моделей обумовлене багатьма факторами. В науковій літературі під моделлю спеціаліста розуміється ідеальний аналог професійної діяльності та професійно важливих якостей особистості майбутнього спеціаліста. В ній об’єднується соціальне замовлення системи професійної освіти на підготовку спеціаліста та здатність особистості орієнтувати свою професійну та особистісну діяльність на перспективу.

Одними із найважливіших кроків в напрямку поліпшення сучасної ситуації в агропромисловому комплексі України і формуванні основ адекватної аграрної політики є негайний перегляд ставлення до науки та освіти в системі АПК. А бракування енергоресурсів у світі потребує введення нових ідей та технологій по збереженню існуючих видів енергії та перехід на нові.

Подвійне підпорядкування Міністерству аграрної політики та Міністерству освіти і науки піднімає ряд питань по узгодженню державної політики регулювання та розвитку аграрної освіти в даному напрямку. Поступовий розвиток сільськогосподарських регіонів повинен залежати від аграрної політики державних і самовладних структур на місцях орієнтованих на нарощування обсягів виробництва перспективних видів експортної сільськогосподарської продукції, залучення іноземних інвестицій в переробні галузі промисловості, відродження та розвиток приватного господарства, фермерства, впровадження новітніх технологій та техніки. Реалізація відповідних планів дещо змінює традиційну систему координації сільськогосподарської діяльності в регіонах. Тому все ж таки на перспективу планується створення та розвиток національної системи мережі дорадчих служб і системи цінового та ринкового моніторингу АПК. А дана система буде потребувати спеціалістів не тільки вузько спеціальної підготовки, а фахівців з фундаментальною освітою, з навичками роботи не тільки у сільськогосподарському виробництві, а й з людьми, які працюють в даній галузі. Освітні програми, навчальні курси для молодих приватних підприємців, фермерів, які організовують закордонні консалтингові фірми, спеціалісти все більше віддаляють вітчизняних фахівців аграріїв від просвітницької діяльності, ставлячи під сумнів рівень професійної освіти в Україні.

Даний напрямок тем останнім часом все частіше і частіше досліджується сучасними вченими в цій галузі. Вченими радами вищих учбових закладів: НТУ «КПІ», НТУ «ХПІ», ХНАМГ, ХНАЄУ «ХАІ», ХНАДУ, УЦЗМНЗ висунена на здобуття державної премії України 2010 р. серія підручників з грифом МОН України, в тому числі, «Енергія. Екологія. Майбутнє», «Теплоенергетичні установки та технологічні аспекти виробництва енергії», «Основи теплофікації будівель та енергозбереження», «Невичерпна енергія» - в 4-х томах. Автори – відомі вчені, доктори технічних наук, професори.

Відомими вченими України підготовдлена дуже важлива для вищої школи серія підручників з грифом МОН України під загальною назвою "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження."

Матеріали підручників мають наукову та практичну значимість як для студентів вищих учбових закладів, так і наукових співробітників, в тому числі, дослідних та академічних інститутів. Наукові розробки та методичні підходи до розв'язання паливно-енергетичних та екологічних проблем України обговорювались на ряді міжнародних наково-технічних конференціях, в тому числі, на науково-технічній конференції "Совершенсвование турбоустановок методами математического и физического моделирования" в 2009 році, де отримали підтримку на висунення вказанної серії підручників на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Значний внесок в розвиток науки по застосуванню енергозбереження в сільському виробництві зроблений дослідженнями І.Ф.Бородіна, І.О.Будзко, В.М.Гарбуза, Г.Б.Іноземцева, М.О.Корчемного, Л.Ф..Кучина, І.І.Мартиненко, В.І.Мішина, В.К. Мурзіна, Л.Г.Прищепа, І.Я.Романовського, М.А.Романченко, П.І.Савченко, О.Д.Черенкова, А. С. Черепнева, І.З. Щура та інших.

Для більш детального аналізу процесу впровадження новітніх технологій у сфері АПК та формування у майбутніх педагогів-інженерів знань про енергозберігаючі технології, мною була вибрана саме ця тема курсової роботи.

Об’єкт дослідження: необхідність формування у студентів знань про енергозберігаючі технології в АПК.

Предмет дослідження: енергозбереження в сфері АПК.

Мета роботи: дослідити та оцінити всі аспекти необхідності формування у майбутніх педагогів-інженерів знань про ресурсо- та енергозбереження в АПК.

У роботі використано методи спостереження та узагальнення наукової абстракції і структурно-функціонального підходу до проблеми (РОЗДІЛ І і РОЗДІЛ ІІ). З метою виявлення потреб населення у напрямках застосування методик для формування знань у студентів про енергозбереження в АПК використані методи спостереження, порівняння та обґрунтування (РОЗДІЛ ІІІ).

Актуальність теми роботи полягає у необхідності доведення до студентів педагогічно-інженерних напрямків навчання необхідних знань про енерго- та ресурсозбереження для подальшої передачі цих знань учням.

Впровадження новітніх технологій в АПК вимагає вирішення наступних питань:екологічні наслідки та особливості застосування технології - здатність технології мінімально руйнувати гармонію біосфери та створювати умови для самовідновлення природного біологічного потенціалу, сприяти зменшенню парникового ефекту та робити сільськогосподарське виробництво менш залежним від природно-кліматичних умов;

енергетична складова технології - здатність технології постійно зменшувати затрати енергії на виробництво одиниці сільгосппродукції, оптимізуючи ці затрати на рівні мінімально допустимих. Технологія повинна допускати можливість використання альтернативних джерел енергії, в першу чергу, енергії біомаси;

економічна складова технології. Технологія має бути такою, яка дозволить вирішити завдання продовольчої безпеки держави і одночасно створити вагомий експортний потенціал з щорічним його нарощуванням.

соціально-демографічна складова технології. Соціальна відповідальність вітчизняного агробізнесу має гарантуватись насамперед використанням інноваційних, рентабельних технологій в сільгоспвиробництві. Технологія має базуватись на широкому спектрі досягнень сучасної науки, бути привабливою для молоді, перш за все через застосування сучасних ІТ-засобів в організації, управлінні та реалізації всіх процедур самої технології. Рентабельність технології стане запорукою відродження та розвитку сільської місцевості, суттєво вплине на соціально-демографічну ситуацію на селі.

агротехнічна та наукова складова. Реалізація технології має бути мінімально залежною від імпорту, в першу чергу, знань, потім техніки та обладнання. Тобто національні аграрна наука та освіта (і, особливо, досвід передових вітчизняних сільгоспвиробників) повинні бути здатними реалізувати інтелектуально-кадрове забезпечення технології, а сільгоспмашинобудівники повинні забезпечити галузь надійною, якісною та високопродуктивною сільськогосподарською технікою вітчизняного виробництва.

складова прогресу та розвитку технології. Технологія повинна віддзеркалювати суть та перспективи розвитку аграрної політики України, особливо її агротехнологічної складової, сприяти формуванню інтелектуальної менеджер-провідної аграрної еліти нації, як запоруки успішного майбутнього аграрного сектора економіки держави.

Завданням для виконання роботи є висвітлення таких основних питань як:

1. Загальний аналіз проблеми енергозбереження в Україні.

2. Необхідність формування у педагогів-інженерів знань про енергозбереження.

3. Практичне застосування знань про енергозбереження студентами педагогічно-інженерних напрямків навчання.

4. Зробити висновки по дослідженні.

Дана робота складається із вступу, трьох основних складних розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків. РОЗДІЛ І містить теоретичну частину для вирішення завдань дослідження і складається із двох підрозділів. В них охарактеризований сучасний стан використання енергоресурсів та правове регулювання енергозбереження в Україні. РОЗДІЛ ІІ є аналітичним і містить в собі аналіз енерговикористання в державі та способи його зниження. В розділі РОЗДІЛ ІІІ міститься практична частина, що являє собою обґрунтування необхідності навчання студентів енергозбереженню.

Дипломна робота ґрунтується на аналізі науково-методичної літератури, методичних посібників та напрацювань сучасних та попередніх педагогів та вчених в галузі педагогіки та енергозбереження. Також в роботі використані матеріали науково-практичного семінару “Безпека, екологія, енергозбереження” (м. Ростов-на-Дону, Х.01 р.); IV Міжнародної виставки-конференції “Реконструкція житла” (4-7.VІ.02 р., м. Київ); Міжнародної науково-технічної конференції “Энергоэффективность-2002” (29-30.Х.02р., м. Київ); Міжнародної конференції “Энергосбережение, экология, безопасность” (15-17.Х. 02 р., м. Одеса); Міжнародної науково-технічної конференції “Современное храмостроительство» (14-16.V.03 р., м. Чернігів); III конференції Всесвітнього консорціуму вищої аграрної освіти і досліджень в сільському господарстві (22-24.ІХ.03 р., м. Київ); III Міжнародної конференції “Проблеми промислової теплотехніки” (29.ІХ-4.Х.03 р., м. Київ).Теоретична та практична цінність роботи полягає в наявності теоретичного матеріалу по дослідженню, відсіяного з-поміж іншого в процесі пошуку інформації по темі, та в наявності розробок уроків для застосувань на практиці та завдань для використань на уроках математики.

Каталог: assets
assets -> Зміст розділ 1 Теоретичні основи використання фізкультхвилинок та фізкультпауз у режимі дня школяра 6
assets -> Зміст Вступ 2 розділ І методологічні аспекти системи фізичного виховання 5 розділ ІІ необхідність застосування рухливих ігор в системі фізичного виховання дитини 8
assets -> Зміст Вступ 2 розділ І методологічні аспекти системи фізичного виховання 6 розділ ІІ необхідність застосування спортивних ігор в системі фізичного виховання дитини 9
assets -> Міжнародний менеджмент модульна структура та інформаційна підтримка
assets -> Робочий проект програми соціальної реабілітації дітей-інвалідів «час допомогти!»
assets -> А. С. Макаренко: аксіологічний, етичний та психологічний контексти професійного самоусвідомлення педагогічної особистості
assets -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни «загальна екологія»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка