Зміст Вступ 2 розділ І теоретико-методологічні аспекти енерговикористання в апк 8Сторінка7/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Висновки та рекомендації


Енергозбереження визначено одним із пріоритетних напрямків державної політики України і має реалізуватися як довгострокова та чітко спланована програма дій.

Комплексне вирішення проблеми енергозбереження – один із найбільш вірогідних для України шляхів успішного подолання економічної та енергетичної криз, входження в сім’ю високорозвинутих країн світу. Вирішення цієї проблеми дозволить нашій державі різко зменшити залежність її економіки від імпорту енергоресурсів, вивести з експлуатації низку генеруючих потужностей, провести технологічне переозброєння енергомістких галузей та структурну перебудову господарських комплексів, сформувати оптимальні рівні самоенергозабезпечення регіонів та галузей, створити вітчизняну галузь із випуску та впровадженню конкурентоспроможного енергозберігаючого обладнання, суттєво обмежити вплив техногенних чинників на навколишнє середовище, забезпечити соціально-побутові потреби людини.

Розбудова державності України, входження її повноправним членом у світове співтовариство вимагають передусім вирішення проблеми організації сталих та надійних шляхів забезпечення ПЕР, зменшення залежності від імпорту енергоресурсів та їх ефективного використання. Розвиток та оптимальне функціонування паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) нашої держави є одним із основних чинників забезпечення життєздатності її економіки, задоволення соціальних потреб людини. Вирішення завдань, які стоять перед ПЕК, може виконуватися за кількома напрямками: розвитком традиційної енергетики, диверсифікацією джерел імпорту енергоносіїв, пошуком перспективних нових джерел енергії (насамперед поновлюваних), впровадженням енергозберігаючих заходів та підвищенням енергоефективності.

Найбільш сприятливим з технічної та економічної точки зору для України є проведення політики енергозбереження, що має правовий статус державної політики. У такому контексті енергозберігаюча політика повинна розглядатися як сукупність дій, що відповідають загальнонаціональним інтересам: забезпеченню життєздатності економіки, охороні навколишнього природного середовища, стратегії безпеки.

Енергозбереження та зниження енергоємності бажано проводити в усіх сферах і галузях енергоспоживання навіть при збереженні постійних цін чи в разі їх відносного зниження. Основа зниження енергоємності - оснащення сфери матеріального виробництва, послуг, будівель новітніми технологіями, обладнанням, які відповідатимуть сучасному науково-технічному рівню розвитку людства.

Специфіка підготовки фахівців інженерно-педагогічного профілю за спеціальністю Професійне навчання” в контексті ступеневої аграрної освіти передбачає наявність відповідної системи знань, яка включає в себе теоретичні основи та практичні вміння пов’язані з педагогічною діяльністю. Мета даної діяльності – забезпечити високий професійний рівень робітничих кадрів та доступність освіти для всіх верств населення. Як свідчать факти, не кожен фахівець може бути наставником, а тим більше педагогом. Наявність диплому про вищу гуманітарну освіту не завжди є підтвердженням наявності готовності до педагогічної діяльності. Діяльність інженера-педагога аграрного профілю передбачає наявність як суто професійної, так і педагогічної підготовки.Орієнтований, в більшості, на діяльність в сільській місцевості інженер-педагог аграрного профілю повинен бути налаштований на створення нової системи управління освітнім процесом, готовим до втілення його в дію. В даному варіанті передбачається не тільки організація професійного навчання, а й соціальна і просвітницька діяльність як в громаді так і з окремою особистістю. При сьогоднішньому становищі в селах на більшості території України молодь потребує не тільки навчання, а й простої уваги, розуміння, підтримки, допомоги. Тому в питанні формування готовності до педагогічної діяльності інженера-педагога аграрного профілю формальність недопустима. Ні в якому разі не можна обмежитись поверхневими знаннями задля однієї мети - відмітки в дипломі про наявність другої спеціальності та констатації факту дипломованої гуманітарної освіти.

Список використаних джерел


 1. Закон Республики Беларусь об энергосбережении // Энергоэффектив-ность. - 1998. -№7.-С. 2-5.

 2. Закон Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в Кодекс Респуб­лики Беларусь об административных нарушениях» от 31 декабря 1999 г., № 350-3 // Энер­гоэффективность. - 2000. - № 1. - С. 2; Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. - 2000.

 3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1583 «Об утверждении Положения о Комитете по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь» // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. -2002.-№105.-С.29-32.

 4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1595 «Об утверждении Положения о Министерстве энергетики Республики Беларусь» // На­циональный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2002. - № 107. - С. 44-47.

 5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 июля 1997 г. № 819 «О дополнительных мерах по обеспечению эффективного использования топливно-энергетических ресурсов» // Собрание декретов, указов Президента и постановлений Пра­вительства Республики Беларусь. - 1997. - № 20. - Ст. 706; Национальный реестр право­вых актов Республики Беларусь // 2000. - № 69. - 5/3605.

 6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31.03.1998 г. № 504 «О мерах по экономическому стимулированию деятельности субъектов хозяйствования, направленной на сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов и освоение энергосберегающих технологий» // Собрание декретов, указов Президента и постановле­ний Правительства Республики Беларусь. - 1998. - № 10. - С. 72-75.

 7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.10.1998 г. № 1582 «О порядке разработки, утверждения и пересмотра норм расхода топлива и энергии» // Соб­рание декретов, указов Президента Республики Беларусь и постановлений Правительства Республики Беларусь. - 1998. - № 29. - С. 53-54.

 8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 октября 1998 г. № 1583 «О порядке проведения энергетического обследования предприятий, учреждений и организаций» // Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь. - 1998. - № 29. - С. 55-56.

 9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 ноября 1998 г. № 1731 «Об утверждении положения о порядке разработки и выполнения республикан­ских и региональных программ энергосбережения» // НЭГ. - 1998. - № 49. - С. 6-8.

 10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 июля 1999 г. № 1150 ((О проведении государственной комплексной экспертизы инвестиционных проектов» // Собрание декретов, указов Президента и поста-новлений Правительства Республики Бела­русь. - 1999. - № 21. - С. 136-144.

 11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.10 1999 г. № 1630 «О создании межведомственной комиссии по энергосбережению» // Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь. -- 1999. - № 29. -С. 99-102.

 12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 августа 2000 г. № 1232 «О мерах по развитию малой энергетики» // Национальный реестр правовых актов РБ. - 2000. - № 8. - С. 19-20; Энергоэффективность. - 2000. - № 9. - С. 2-7.

 13. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 1650 «О продлении срока установки приборов учета топливно-энергетических ресур­сов в некоторых котельных» // Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь. - 2000. - № 30. - С.103-104; Энергоэффективность. -2000.-№10.-С. 4.

 14. Постановление Госкомэнергосбережения от 3 апреля № 1 «Об утверждении Поло­жения о демонстрационных зонах высокой энергоэффективности Республики Беларусь» // Энергоэффективность. - 2000. -№ 5. - С. 2-3.

 15. Положение о проведении энергетического обследования предприятий, учреждений и организаций // Национальный реестр правовых актов, - № 88 от 26 ноября 1999 г. Рег. № 8/749 от 17 августа 1999 г.

 16. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 25 августа 2000 г. № 170 «Об утверждении Положения о единых государственных подходах к фор­мированию и регулированию тарифов на тепловую энергию, вы-рабатываемую энергоснабжающими организациями, не входящими в состав Бе-лорусского государственного энергетического концерна, и отпускаемую ими на договорной основе юридическим ли­цам// НРПА РБ. - 2000. - № 85. - С. 66-68.

 17. Порядок определения трудозатрат на проведение работ по энергетическому обсле­дованию, на разработку энергетических балансов и норм расхода топливно- энергетиче­ских ресурсов // Энергоэффективность. - 2000. - № 10. - С. 17-19.

 18. Герасимчук Ю.В., Скрипник М.М. Оцінка ефективності режимів опромінювання при вирощувані рослин в захищеному ґрунті // Механізація та електрифікація сільського господарства. -К.: Урожай, 1992. -Вип.76. -С.77-84

 19. Давыдова Л. Г., Буряк А.А. Энергетика: Пути развития и перспективы. – М.: Наука, 1981

 20. Економне використання енергоресурсів у сільськогосподарському виробництві / В.Г.Бебко, С.Я. Меженний, В.Г. Стафійчук, В.Ф. Юрчук. – К.: Урожай, 1991. – 144 с.

 21. Микитенко В.В., Скрипник М. М. Енергозбереження : реальність і прогноз // Харчова і переробна промисловість. -2002 . -№ 12. -С. 10-12.

 22. Микитенко В.В., Скрипник М. М. Світові технології та їх технічне забезпечення // Збірник наукових праць Української академії зовнішньої торгівлі. . - Київ: УАЗТ. - 2001 .- Вип. 1(5). - С. 113-118

 23. Кистень Г.Е., Скрыпник Н.Н. Исследование процесса влаго- и теплообмена в шелководне на электрической модели // Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 1974. -№12.-С.49-50

 24. Ковалко М. П., народний депутат України, фракція НДП. – Доповідь: «Енергозбереження – пріоритетний напрямок державної політики України», Київ – 2000 р.

 25. Кистень Г.Е., Скрыпник Н.Н., Герасимчук Ю.В., Садовой А.Ф., Ковалышин Б.М. Установка для импульсного облучения растений // Механизация и электрификация сельского хозяйства. -1985. -№5. -С.51-54

 26. Оптимистический вигляд на будуще енергетики мира / Под. ред.. Кларка. – Москва, 1984.

 27. Скрыпник Н.Н., Герасимчук Ю.В. Облучательные установки с групповым зажиганием ламп // Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 1983.-№6.-С.55-56

 28. Скрипник Н.Н., Коваль В.А. Новое оборудование для выращивания растений в фитотронах // Механизация и электрификация сельского хозяйства. -1985. -№11.-С.27, 43

 29. Скрипник М.М. Енерго- i ресурсозберігаючі режими опромінювання рослин //Техніка АПК. -1997. -№1. -С.29.

 30. Скрипник М.М. Ефективність опромінюючих систем // Техніка АПК. -1997.-№1.-С.30-31.

 31. Скрипник М.М. Опромінюючі системи з різнотиповими ПРА // Техніка АПК. -1997. -№4. -С.16.

 32. Скрипник М.М. Моделювання та обґрунтування режимів i систем опромінювання // Техніка АПК. -1998. -№2. -С.29.

 33. Скрипник М.М. Ефективність клітинних електротехнологій // Техніка АПК.-1998.-№2.-С.30-31.

 34. Скрипник М. М. Методика контролю і вимірювань електричних і світлових величин// Харчова і переробна промисловість. -2002 .-№ 9.-С.12

 35. Скрипник М. М. Електротехнології опромінювання // Харчова і переробна промисловість. -2002. -№10 .-С. 18-20.

 36. Скрыпник Н.Н. В сети - люминесцентная лампа // Сельский механизатор. -1977.-№6.-С.3О.

 37. Скрыпник Н.Н., Герасимчук Ю.В. Исследование характеристик тепличных облучателей // Механизация и электрификация сельского хоз-ва: Сб. научн. тр.-К.: Урожай, 1980. -№48

 38. Скрипник М.М., Герасимчук Ю.В., Горго О.Д. Застосування баластних дроселів опромінювачів ОТ-400 з газорозрядними лампами ДРИ-400 в захищеному ґрунті // Механізація та електрифікація сільського господарства. -К.: Урожай, 1992. -Вип.76. -С.85-89

 39. Скрипник М.М. Низько- та високочастотні режими опромінювання рослин у біотехнології // Науковий вісник Національного аграрного університету. -1997.-№1.-С.58-64.

 40. Скрипник М.М. Електротехнологічні режими опромінювання рослин у біотехнології // Науковий вісник Національного аграрного університету. -1997.-№2.-С.61-66.

 41. Скрипник М.М. Моделі опромінювання в рослинних електротехнологіях // Збірник наукових праць Національного аграрного університету ”Механізація сільськогосподарського виробництва”. - К.: НАУ. -2002. -Т.ХІІ. -С.188-192.

 42. Скрипник М.М. Електротехнології опромінювання донорів та регенерантів рослин // Збірник наукових праць Національного аграрного університету. ”Механізація сільськогосподарського виробництва”. - К.: НАУ. -2002. -Т.ХІІ. -С.230-234.

 43. Скрипник М. М. Аналіз опромінюючих систем.// Сборник научных трудов Керченского морского технологического института “Механизация производственных процессов рыбного хозяйства, промышленных и аграрных предприятий”. – Керчь: КМТИ.- 2002.-Вып. 4. -С. 116-120.

 44. Скрипник М. М. Напрямки енергозбереження в електротехнологіях опромінювання донорів та регенерантів рослин // Збірник наукових праць Національного аграрного університету “Механізація сільськогосподарського виробництва”. - К.: Наукметодцентр агр. освіти, 2002. - Т. ХІІІ . - С. 234- 238.

 45. Скрыпник Н.Н., Коваль В.А. Справочник по приборам и средствам автоматизации для контроля качества сельскохозяйственной продукции. -К.:Урожай, 1988. - С. 1-128

 46. Скрипник Н.Н., Коваль В.О. Довідник по контрольно-вимірювальних приладах у сільському господарстві. -К.: Урожай, 1989. - С. 1-112

 47. Скрипник М.М. Використання інтегральних показників енерго- i ресурсозбереження для оцінки ефективності зовнішньо-економічної діяльності України // 3б. матер. IV м1жнародної наук.-практ. конф. "Проблеми регулювання зовнішньо-економічної д1яльності України в сучасних умовах". -Київ: УАЗТ.-2001.-С.110-111.

 48. Фіщук Н. У., Скрипник М. М. Анализ методов энергосбережения // Материалы VІІ международной конференции “Энергосбережение, эффективность, экология”. – Киев: АТЕКУ. – 2002.- С.117-118

 49. Хоменко І. В., Дорош І. Й. Перспективи електрифікації сільського господарства та її економічний ефект. – К.: Урожай, 1966. – 61 с.

 50. Чудновский Б.Д., Наконечная О.А., Антонов В.И., Скрыпник Н.Н., Герасимчук Ю.В. Импульсное облучение растений // Сахарная свекла. -1985. -№12.-С.32-33

А.с. 944171 СССР, МКИ Н05В 41/18. Устройство для облучения растений в сооружениях защищенного грунта / Ю.В.Герасимчук, В.Т.Здор, Г.Е.Кистень, Н.Н.Скрыпник, А.П.Стрельцов (СССР). - № 3009656/24-07; Заявлено 01.12.80; Опубл. 15.07.82, Бюл. №26. -4с.


Каталог: assets
assets -> Зміст розділ 1 Теоретичні основи використання фізкультхвилинок та фізкультпауз у режимі дня школяра 6
assets -> Зміст Вступ 2 розділ І методологічні аспекти системи фізичного виховання 5 розділ ІІ необхідність застосування рухливих ігор в системі фізичного виховання дитини 8
assets -> Зміст Вступ 2 розділ І методологічні аспекти системи фізичного виховання 6 розділ ІІ необхідність застосування спортивних ігор в системі фізичного виховання дитини 9
assets -> Міжнародний менеджмент модульна структура та інформаційна підтримка
assets -> Робочий проект програми соціальної реабілітації дітей-інвалідів «час допомогти!»
assets -> А. С. Макаренко: аксіологічний, етичний та психологічний контексти професійного самоусвідомлення педагогічної особистості
assets -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни «загальна екологія»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка