Зміст вступ 3Сторінка5/8
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.68 Mb.
#12314
1   2   3   4   5   6   7   8

Висновки


Національною програмою "Освіта. Україна ХХІ сторіччя", яка прийнята більш ніж десять років тому, передбачає забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, запровадження у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій та науково-методичних досягнень, створення нової системи інформаційного забезпечення освіти, входження України у трансконтинентальну систему комп’ютерної інформації.

Для реалізації програми великого значення набувають процеси інформатизації, використання комп'ютера, інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та інформаційних ресурсів у професійній діяльності працівників освіти.

Розбудова єдиного Європейського освітнього простору в рамках Болонського процесу істотно підвищує роль ІКТ в освіті, що зумовлено сучасною світовою тенденцією до створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, які дозволяють, з одного боку, розвивати систему нагромадження і поширення наукових знань, а з другого - надавати доступ до різноманітних інформаційних ресурсів широким верствам населення.

Одне з головних завдань освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства - навчити учнів і студентів використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології.

Значним фактором виведення нашої освіти на якісно новий рівень і покращання підготовки висококваліфікованих спеціалістів є не тільки комп’ютеризація навчального процесу, а й впровадження інтернет-технологій, створення корпоративних мереж та віртуальних лабораторій, які дозволяють у реальному часі виконувати експериментальні дослідження в процесі аудиторних занять.

Нині інформаційна мережа Інтернет зв'язує десятки мільйонів абонентів у більш як 150 країнах світу. Кількість інформаційних ресурсів мережі постійно зростає, у тому числі тих, які мають освітню, суспільно-значущу спрямованість. До них належать електронні посібники, енциклопедії, журнали й газети, відомості про навчальні заклади, молодіжні освітні центри, шкільні та студентські спілки тощо.

Інформаційні ресурси, які є складовою системи освіти, в мережі Інтернет, представлені, насамперед, сайтами електронних бібліотек; сайтами законодавчої бази (розділ – освіта) та Міністерства освіти та науки, багатьма сайтами навчальних закладів освіти тощо. Вони містять різноманітну інформацію, корисну для вчителів шкіл та викладачів вищих навчальних закладів: державні програми освіти; програми фахової підготовки і дисциплін; електронні посібники з різних дисциплін, програми для підвищення педагогічної майстерності; методичні та інструктивні матеріали тощо. Всі ці сайти поєднані в мережі Інтернет такими структурами, як довідники, каталоги, інтерактивні інформаційно-пошукові системи, інформаційні WWW-сервери тощо.

Масштаби розвитку Internet в Україні не такі великі, але темпи росту в цілому відповідають світовим. В Україні існує декілька типів ресурсів мережі (WWW-серверів, інформаційно-пошукових систем, каталогів, окремих сторінок). Для охоплення українських ресурсів Internet створено декілька служб (каталогів), що постійно поповнюються.

Для вчителя важливими є режимами роботи ЕОМ для швидкого отримання інформації. Такими режимами є діалоговий, інтерактивний та реального часу (он-лайн).

Режим реального часу - це один із стандартних режимів роботи електронної обчислювальної машини, де під реальним часом розуміють час, що збігається з фактичним часом перебігу фізичного процесу. У діалоговому режимі людина і ЕОМ обмінюються інформацією у темпі, який можна порівняти з темпом обробки інформації людиною, в інтерактивному - користувач отримує безпосередній доступ до машинних ресурсів і має вплив на процес обробки інформації.

В усіх наведених режимах, завдяки можливості користувача мати безпосередній доступ до машинних ресурсів, майже не відбувається затримок у видачі результатів.

Ресурси Інтернет для освіти існують вже протягом десятків літ. До них, насамперед, належать педагогічні програмні засоби для застосування у навчальному процесі. Але на Україні розвиток їх здійснюється повільно.

У виступі Міністр освіти і науки України С.М. Ніколаєнко з питання “Забезпечення якості вищої освіти – важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства” на підсумкової колегії Міністерства освіти і науки відмітив, що важливим питанням є розроблення та використання педагогічних програмних засобів (з шкільних дисциплін) у навчальному процесі. Деяка робота з їх створення проведена, але недостатня і рівень та якість не завжди відповідають сучасним вимогам.

Корисним для прискорення процесу інформатизації освіти є аналіз та узагальнення зарубіжного досвіду, який допомагає створенню єдиного інформаційного простору України, розвитку електронних засобів навчання, організації досліджень у галузі ІКТ.

Все раніше сказане відноситься і до інформаційних ресурсів, які повинні використовуватися під час проведення уроків з загально-технічних дисциплін. Але для проведення таких уроків можна застосовувати комп’ютерні програми, таки як PaintBrus, CORELDRAW, AutoCAD тощо. Це сприятиме розвитку творчого і конструктивного мислення учнів та є передумовою для успішного вирішення ними задач проектно-технологічної діяльності.

Отже, в курсовій роботі докладно проаналізовано види інформаційних ресурсів мережі Інтернет з погляду корисності їх у системі освіти країни, розглянуто міжнародний досвід освіти он-лайн. Досліджені матеріали, адреси сайтів можуть використовуватись у фаховій діяльності вчителів, у тому числі, для підвищення власного освітнього рівня.Література

 1. Американська філософія освіти очима українських дослідників. - Полтава, ПОІППО, 2005, - 281 с.

 2. Антологія адаптованого досвіду, або для чого існують програми освітніх обмінів. – Рівне, "Перспектива", 2004, - 387 с.

 3. Биков В.Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем/ Фахове видання. Інформаційні технології і засоби навчання. – Випуск 1. – 2006.

 4. Биков В.Ю., Жук Ю.О. Класифікація засобів навчання // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць /За ред.В.Ю. Бикова, Ю.О. Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – К.: Атіка, 2005. - С.39-60/

 5. В.М. Брижко, О.М. Кальченко, В.С. Цимбалюк ті ін. Інформаційне суспільство. / За ред. доктора юридичних наук, проф. . Р.І. Калюжного, доктора екон. Наук, проф. . М.Я. Швеца. – К., "Інтеграл", 2002 р. – 220арк.

 6. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. ., допов) / Укладач і головний ред.В.Т. Бусел. – К.; Ірпень: ВТФ "Перун", 2007. – 1736 с.: іл.

 7. Д’юї Дж. Досвід і освіта. - Львів, Канвалія, 2003, - 362 с.

 8. Державна програма "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки": Міністерство освіти і науки України. - К., 2005.

 9. Державна програма розвитку діяльності Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського на 2005-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1085 // Офіційний вісн. України. - 2004. - N 34. - C.29. - Ст.2253.

 10. Дмитро Дроздовський. Віконце з найчистішого у світі скла // Дзеркало тижня № 1 (580) 14 - 20 січня 2006.

 11. ДСТУ 2226*93. Автоматизовані системи. Терміни та визначення.

 12. ДСТУ 2874-94. Системи оброблення інформації. Бази даних. Терміни та визначення.

 13. Інтернет-центри в публічних бібліотеках: збірка статей/ Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Українська бібліотечна асоціація. Центр безперервної бібліотечної освіти. - К., 2003. - 100с.

 14. Інформаційне забезпечення навчального процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія. – К.: Атіка, 2005. – 252с.

 15. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів ВНЗ / За ред.В.С. Пономаренка. – К.: Видавничий центр "Академія", 2002. – 544 с. (Альма-матер)

 16. Інформаційні технології в навчанні. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 240с.

 17. Кравцова А.Ю. Совершенствование системы подготовки будущих учителей в области информационных и коммуникационных технологий в условиях модернизации образования (на основе зарубежных материалов). Дисс. докт. пед. наук. – М.: ИИО РАО, 2004.

 18. Ніколаєнко C. В освіті - інформаційна революція. // Дзеркало тижня. - 2006. - №1 (580).

 19. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева и др.; Под ред. Полат Е.С. – М.: Издательский центр "Академия", 2003. – 272 с.

 20. Первин Ю.А. Совместное дистанционное обучение детей и педагогов (опыт работы, концепции, проблемы). http: // ito. bitpro. ru/2003/III/2/243. html

 21. Порядок захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах. Наказ Департаменту спецтелекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 24 грудня 2001 р. N 76. Зареєстр. в Мінюст. України 11 січня 2002 р. за N 27/6315.

 22. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки. ЗАКОН УКРАЇНИ вiд 09.01. 2007 N 537-V // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 12, ст.102.

 23. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 16 січня 2003 року N 433-IV // Відомості Верховної Ради 2003. - N 13. - C.93

 24. Про телекомунікації. Закон України від 18.11. 2003 N 1280-IV.

 25. Смирнова-Трибульска Е.Н. Основы формирования информатических компетентностей учителей в области дистанционного обучения: Монография. – Херсон: Издательство "Айлант", 2007. – 714 с.1. Американська філософія освіти очима українських дослідників. - Полтава, ПОІППО, 2005, - 281 с.

 26. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 роки) // Шляхом Європейської інтеграції / Авт. кол.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

 27. Ю.С. Рамський, О.В. Рєзіна. Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет, –Київ: РННЦ "ДІНІТ", 2004. -60 с.

 28. Ю.С. Рамський, О.В. Рєзіна. Навчально-програмний комплекс "Пошук-Мета". –Київ: РННЦ "ДІНІТ", 2004.

 29. Електронні джерела

 30. Википедия - wikipedia. org.

 31. Електронний Інтернет-словник - www. m-w. com/dictionary.

 32. О. Данилюк. Інтернет. - http: // blog. management. com. ua/member/1.

 33. Он-лайн-довідник - osvita. org. ua.

 34. Перспективи розвитку інформатизації освітнього простору у шкільній освіті зарубіжжя засобами ІКТ (аналіз міжнародних досліджень). - www. nbuv. gov. ua/e-journals/ITZN/em4/content/07goorio. htm.

 35. Пошукова система Google - www. google. com. ua.

 36. Сайт академії педагогічних наук України - www. apsu. org. ua.

 37. Сайт Міністерства освіти і науки України - www. mon. gov. ua.

 38. Учитель. RU" - teacher. fio. ru.

Каталог: web -> uploads -> doc
doc -> Активність мікроорганізмів-азотфіксаторів у ґрунті західного
doc -> Проблеми формування інформаційного середовища навчального закладу
doc -> Перша допомога при травмах (удар, вивих, перелом, розтягнення)
doc -> Реферат з дпю київський (Сирецький ) танкодром
doc -> Реферат на тему: " Мустафа Кемаль Ататюрк"
doc -> Характеристика бойової майстерності за княжих часів
doc -> Дипломного проекту: "Приплотинна гес потужністю 2х27 мвт на річці "Т"". Першу частину "
doc -> Реферат Планування цілеспрямованих дій і прийняття рішень 1 Оптимізаційні задачі Інтелектуальна система спочатку аналізує зовнішню ситуацію, потім планує цілеспрямовані дії і приймає рішення про вибір певної дії


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка