Зміст Вступ Компетентнісний підхід як чинник формування особистостіСторінка2/18
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
тематично-жанрового


комунікативно-мовленнєвого

Тематично-жанровий і художньо-естетичний принципи визначають

стратегію добору творів для читання за такими основними критеріями:- доступність віку (до кола читання добираються дитячі твори, зміст, тематика, художні образи, характери героїв яких є близькими і зрозумілими дітям, відповідають їхньому життєвому, читацькому, емоційно-чуттєвому досвіду, рівню розвитку мислення, мовлення, пам’яті);

- жанрово-родова, тематична розмаїтість: художня література (казки (народні і літературні), легенди, вірші, оповідання, повісті, п’єси, байки); малі фольклорні форми, науково-пізнавальна, енциклопедична література, дитяча періодика, - твори для дітей про рідний край, Батьківщину, природу, дітей, сім’ю, взаємини між людьми, навчання, пригоди, фантастика і т. ін.;

- висока художня цінність.

До кола дитячого читання входять насамперед художні твори словесного мистецтва, зміст яких розкриває школярам багатство і красу навколишнього світу людських взаємин, пробуджує почуття гармонії, вчить розуміти прекрасне у житті, формує у дитини власне ставлення до дійсності, утверджує загальнолюдські духовно-моральні, національні цінності, сприяє розвитку чуттєвої сфери, творчої уяви дитини як домінантних (провідних) у процесі спілкування з мистецтвом слова.

Художньо-естетичний принцип передбачає встановлення зв’язків літератури з іншими видами мистецтва.

Комунікативно-мовленнєвий принцип є визначальним у мовленнєвому розвитку учнів, формуванні у них досвіду міжособистісного спілкування, комунікацію з джерелом інформації. Під час навчання відбувається інтенсивний розвиток всіх характеристик навички читання вголос і мовчки при провідній ролі смислового читання; учні оволодівають прийомами виразного читання, уміннями будувати власні висловлювання за змістом прочитаного (прослуханого), виявляти готовність уважно слухати і розуміти співбесідника, брати участь у діалозі.

Впровадження комунікативно-мовленнєвого принципу передбачає діалогову взаємодію читача з текстом, автором, героями його твору, застосування технологій кооперативного навчання, створення спеціальних навчальних ситуацій, (робота в парах, малих групах, колективне обговорення змісту прочитаного, прослуханого, участь у літературній бесіді, рольових літературних іграх, декламація, драматизація тощо), у процесі яких формується культура спілкування.Літературознавчий принцип передбачає введення до системи підготовки дитини-читача початкових літературознавчих понять, які засвоюються учнями практично, на рівні уявлень. Він реалізується в процесі практичного елементарного аналізу літературного тексту. Об’єктом уваги читача стає слово, що осмислюється ним як засіб створення словесно-художнього образу, за допомогою якого автор виражає свої думки, почуття, ідеї, ставлення до світу. Впровадження цього принципу передбачає усвідомлення учнями на практичному рівні таких понять, як тема, ідея, жанрові особливості твору, автор твору, герой (персонаж), засоби художньої виразності.
Таким чином, у процесі літературної освіти:

 • відбувається становлення дитини-читача, здатної до самостійної читацької, творчої діяльності;

 • здійснюється її мовленнєвий, літературний, інтелектуальний розвиток;

 • формуються морально-естетичні уявлення і поняття, збагачуються почуття, виховується потреба в систематичному читанні.


Для досягнення мети виконуються такі завдання:

 • формування в учнів повноцінної навички читання як базової у системі початкового навчання;

 • ознайомлення учнів з дитячою літературою в авторській, жанровій, тематичній різноманітності;

 • формування у дітей соціальних, морально-етичних цінностей через художні образи літературних творів;

 • формування у школярів умінь сприймати, розуміти, аналізувати літературні і навчальні тексти різних видів; з використанням елементарних літературознавчих понять;

 • розвиток мовлення учнів; формування умінь створювати власні висловлювання за змістом прочитаного (прослуханого);

 • розвиток творчої літературної діяльності школярів;

 • формування у школярів прийомів самостійної роботи з різними типами і видами дитячих книжок; умінь здійснювати пошук, відбір інформації для вирішення навчально-пізнавальних завдань;

 • виховання потреби в систематичному читанні як засобові пізнання світу, самопізнання, загальнокультурного розвитку.

Досягнення зазначеної мети сприятиме формуванню у молодших школярів літературної компетентності.

3.Формування літературної компетентності

Сьогодні дуже важливим є розуміння того, що людина живе в іншому

суспільному просторі, де цінуються не стільки знання, як здатність мобільно й адекватно використовувати та застосовувати їх у практичній діяльності.

Компетентнісний підхід охоплює поряд із конкретними знаннями й навичками такі категорії, як здатність, готовність до пізнання, навчання упродовж усього життя, соціальні навички та ін.забезпечити особистий успіх, сталий розвиток, свою конкурентну спроможність на ринку праці. Це становитиме основу формування й літературної компетентності.

Літературна компетентність - це оволодіння учнем відповідними знаннями про художню літературу, її теорію та історію; літературно – творчими уміннями і навичками, досвідом і способами орієнтування у світі книжки, самостійно спілкуватися з літературним твором і його авторами через текст.

Реалізація такої навчальної діяльності вбачається у застосуванні ефективних методів й прийомів.
пояснювальне

(коментоване) читання

читання – розгляд (опора на інформаційно – довідковий апарат книжки)літературне читання

(бесіда морально - етичного спрямування)

метод творчого

читання

(настанова та творче втілення прочитаного)Основні прийомиспільне визначення теми уроку

використання рольової гривільний вибір навчального діалогуспілкування - діалог: учитель – учень - учні

парна і групова форми роботи

Літературна компетентність – стала якість літературної освіти особистості-читача, яка забезпечує нерозривну єдність її літературної спрямованості і літературного досвіду в системі духовно-мистецької,літературної, читацької діяльності та спрямована на формуванняФормування читацьких вмінь та навичок молодших школярівВчитель

 • розвиває техніку читання

 • формує інтерес до читання

Батьки

 • сприяють розвитку навички читацької самостійності

Учень

 • відпрацьовує навички оптимальної швидкості, виразності, свідомості читання

Урок ПЧ

Уроки читання

Робота на уроці

Позакласні заходи по роботі з книгою

Години чит. спілкування

Відвідування бібліотеки

Ведення чит. щоденника

Створення дом.бібліотеки

Участь в масових чит. заходах

Сімейні читацькі години

Педвсеобуч батьків

Свято «Ми дружня читацька сім’ясім’я»

Сімейні свята, вікторини

Обговорення прочитаного в колі друзівФормування читацьких умінь4 клас

1 клас

2 клас

3 класОсновні напрямкиМислительні вмі-ння як компонент читацьких умінь

Вміння читати й аналізувати художній твір

бібліотечно - бібліографічні вміння та навички

Основні різновиди читання

ВГОЛОС

МОВЧКИ, ПРО СЕБЕ


Головні задачі уроку читання

Формування інтересу до читання
Розвиток навичок техніки читання

Формування читацької самостійності

Активізація мовленнєвої діяльності та зорового сприймання


 • читання парами;

 • читання «ланцюжком»;

 • читання хором;

 • вибіркове читання;

 • самостійне читання про себе;

 • читання в дійових особах;

 • переказ прочитаного;

 • читання «Буксир», «Кидок - засічка», «Поза- озслабитись»;

 • Вправи для читання «Блискавка», «Віконце», «Небо, земля», «Сонечко, злива», «Хвиля», «Губи», «Спринт», «Розвідка», «Фініш», «День і ніч», «Диктор», «Бджолиний вулик» та інші.

 • Робота з зошитом для читання, чита-цьким щоденником;

 • офрмлення куточків читача в класі;

 • заповіді читача;

 • книжкова поличка до уроку;

 • рекомендації щодо підбору книжок на задану тему;

 • плани позакласного читання на рік;

 • учнівські відгуки на прочитане: (казки, твори, малюнки, власні кадри діа-фільму про прочи-таному твору).


 • виховання інте-ресу до визн-аченої тем-атики;

 • сприяття худо-жнього твору, як копії життя та реальних людей;

 • співпереживання та співучасть в розглянутих діях;

 • формування вибіркового інте-ресу до прочитаного;

 • виховання емоційної чуйності до прочитаного;

 • вміння сприймати текст;

 • сприяння роз-виткові літера-турних смаків;

 • розширення кола читання;

 • підбір книжок на задану тематику;

 • зіставляти власне уявлення про прочитане з авторським;

 • вміння працю-вати з книжковими виставками, бібліо-графічними покаж-чиками.

 • читання таблиць Шульта та пірамід Лайзера;

 • використання на уроках скоро-мовок, чисто-мовок, лічилок, загадок - забавлянок;

 • фонетичні зарядки;

 • орфоепічні та артикуляційні вправи;

 • читання з лінійкою, з решіткою;

 • гра «Фотооко», «Знайди пеньок», «Незнайко».

Поняття літературної компетентності є комплексним та охоплює систему вмінь, що є змістом читацької, літературознавчої, бібліотечно-бібліографічної, особистісно-діяльнісної компетенцій.


Каталог: server -> elementary School -> Metoduchni poradu
Metoduchni poradu -> Зміст Вступ Компетентнісний підхід як чинник формування особистості
server -> Космос завжди приваблював людей своїми таємницями. Тож вирушимо у подорож
server -> Створення середовища для самореалізації та всебічного розвитку особистості через використання сучасних інформаційних технологій на уроках фізики
server -> Програма національного виховання учнівської молоді рівненщини
elementary School -> Урок свято «ода слову» Підготувала вчитель початкових класів, вчитель-методист Смик Ольга Василівна
elementary School -> Рівненський міський виконавчий комітет Управління освіти
Metoduchni poradu -> 1-4 кл.,2012р за підручником Т. Г. Гільберг,Т. В. Сак Природознавство 2 клас,2012р
elementary School -> Конспект уроку з предмету "Основи здоров’я" Тема уроку: Гра з вогнем одна з причин пожеж вчитель методист Шута Наталя Іванівна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка