Зміст Вступ Теоретична частина Методична частина Практична частина Висновки Список використаної літератури ВступСкачати 156.45 Kb.
Дата конвертації16.11.2018
Розмір156.45 Kb.


Зміст

Вступ…………………………………………………. 3

Теоретична частина…………………………………. 8

Методична частина…………………………………. 13

Практична частина…………………………………... 16

Висновки……………………………………………… 22

Список використаної літератури……………………. 24

Вступ

Аналіз літературних джерел, державних документів та наукових досліджень свідчить про увагу науковців до розробки проблем формування готовності студентів до військової служб, їхньої мотивації , морально-психологічної та загально фізичної підготовки .

Про актуальність цієї проблеми свідчить спільний наказ Міністерства у справах сім’ї , молоді та спорту, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму, Міністерства освіти і науки України, яким затверджено Концепцію національно-патріотичного виховання молоді де зазначено про необхідність формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби.

Метою роботи є створення системи національно - патріотичного виховання учнів , спрямованої на виховання у особистості любові до української держави, усвідомлення нею свого громадянського обов'язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей.

Завдання проекту :

Увічнення Перемоги у війнах на території України, пам'яті загиблих учасників бойових дій в Республіці Афганістан, АТО та на території інших держав, підготовки дітей та молоді до захисту Вітчизни;

пропаганда славетної історії, досягнень та видатних особистостей рідного краю, виховання почуття гордості громадян за свій край, Батьківщину;

пропаганда кращих здобутків національної культури та духовної спадщини, проведення фестивалів та конкурсів для відродження національних свят та обрядів.

3

Одними із основних завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року є: модернізація і розвиток освіти, що повинні набути випереджального безперервного характеру, гнучко реагувати на всі процеси, що відбуваються в Україні та світі. Підвищення якісного рівня освіти має бути спрямовано на забезпечення економічного зростання держави та розв'язання соціальних проблем суспільства, дальше навчання і розвиток особистості. Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства.Зусилля органів управління освітою, науково-методичних служб за підтримки всього суспільства та держави повинні бути зосереджені на реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти, подоланні наявних проблем, виконанні перспективних завдань, серед яких:

оновлення цілей і змісту освіти на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації, урахування світового досвіду та принципів сталого розвитку;

забезпечення економічних і соціальних гарантій для реалізації конституційного права на освіту кожним громадянином України незалежно від місця проживання і форми здобуття освіти .

Сучасна школа вимагає реорганізації управлінської діяльності, вироблення нових підходів до технологічного забезпечення навчального процесу. Розв’язання цих проблем потребує створення умов, за яких кожний керівник навчального закладу, викладач міг найбільш повно розкрити свої здібності, талант, набути навичок дослідницької роботи, розвивати ініціативу та здійснювати творчий пошук, використовувати досвід, наукові дослідження колег.

4

Тому найважливішою метою сучасної загальноосвітньої школи євсебічний розвиток кожного студента як особистості на основі розкриття і повної реалізації її потенціальних можливостей, розумових і фізичних здібностей, виховання громадянина, що керується у своїй діяльності загальнолюдськими принципами і здатного до свідомого суспільного вибору.

Світовий досвід вчить і стверджує, що ХХІ ст. - епоха інформації, змагання за інтелектом. І тому сьогодні професійна компетентність вчителя, відпрацювання власної системи роботи передбачає якісні зміни в його викладацькій діяльності і рівні професійної майстерності.

Освіта для сталого розвитку бачиться як процес навчання тому, як приймати рішення, необхідні для забезпечення довгострокового майбутнього економіки, екології, соціальної справедливості. Розвиток мислення, орієнтованого на стале майбутнє та відповідні смисложиттєві цінності і пріоритети - ключове завдання освіти XXI столітті.

Отже, концепція освіти для сталого розвитку передбачає створення умов для виконання освітою функцій випереджаючого чинника соціальних змін, інтеграцію принципів, цінностей та практик сталого розвитку у всі аспекти навчання та виховання.

Сучасна школа спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, інтегрованості, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії,

5

громадянської свідомості, взаємоповаги в інтересах людини, родини, суспільства, держави.Проблема виховання громадянина постала перед людством тоді, коли виникла перша держава. І актуальною вона буде доти, поки держава існуватиме як соціальний інститут. Адже існує пряма залежність між державою і людиною. Якісно нову демократичну державу можуть створити лише свідомі громадяни, які люблять Україну, свій народ, націю і готові самовіддано служити їх інтересам. Тому громадянсько-патріотичне виховання займає провідну роль у вихованні молодого покоління. Процес державотворення, національно-культурне відродження, оновлення і переосмислення життя в Україні вимагають нового бачення громадянського виховання учнівської молоді. В концептуальних засадах Державної програми "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України" зазначено: "Мета сучасного освітнього процесу – не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя".

Виховання особистості має бути спрямоване перед усім на розвиток патріотизму – любові та поваги перш за все до своєї сім’ї, навчального закладу, міста, держави. І проблема в тому, що молодь поняття "патріотизму" розуміє поверхнево. Тому завдання сучасної школи – формування громадянина-патріота, здатного розбудувати суверенну Україну, творчої особистості з високим рівнем інтелектуального і духовного розвитку. Громадянське виховання підростаючого покоління глибоко національне за змістом і носить державостверджуючий людинотворчий характер.

6

За таких умов школа стає важливою ланкою виховання свідомих, активних, високоморальних громадян Української держави, місцем емоційно-психологічної захищеності і душевного комфорту особистості учня, конструктивної співпраці та взаєморозуміння, ланкою, де формується національна свідомість, громадська зрілість, соціальна відповідальність за долю Батьківщини, за свою роль у національно-культурному відродженні України, її розквіті.Виховати громадянина означає підготувати підростаючу особистість до участі в розв’язанні начальних і перспективних завдань держави, до управління її справами і виконання функції громадського діяча та захисника Батьківщини. Для цього потрібно сформувати в нього комплекс особистісних якостей і рис характеру, що є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою дій, вчинків, поведінки. І саме тому я обрала темою своєї курсової роботи «Виховання національно – патріотичне виховання учнів в умовах сталого розвитку»

7

Теоретична частина

Складовими змісту освіти для сталого розвитку у школі є:

якість життя, соціальна справедливість та рівноправність;

збереження різноманіття: культурного, соціального та біологічного;

взаємозв'язок: у суспільстві, економіці та довкіллі;

усвідомлення відповідальності перед майбутніми поколіннями;

громадянська позиція, права та обов'язки громадян;

потреби та права майбутніх поколінь на якісне життя.

В центрі освітнього процесу навчального закладу сталого розвитку знаходиться здатність учня до самостійного оволодіння знаннями, самовдосконалення й самовиховання, а основним предметом освіти стає людина, яка прагне навчатися впродовж життя. Поряд із традиційними методами та формами організації навчальних занять використовуються інноваційні, комп’ютерні технології, метод проектів, пошуково-дослідницька робота, що забезпечує створення сприятливих умов для повного розвитку здібностей учнів, розширення світогляду, набуття дослідницьких навиків і конструктивного мислення.

Перехід від пасивного засвоєння знань учнями до активного їх пошуку, практичного осмислення розвиває творчі здібності, формує активну життєву позицію, навички дослідницької роботи.

Мета виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:

8

забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;реалізація індивідуального підходу до особистості;

сприяння забезпечення набуття дітьми та учнівською молоддю соціального досвіду, успадкуванню ними духовних надбань українського народу;

виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, держави;

формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного коду нації;

забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших за себе, турбота про молодших і хворих;

виховання правової культури, повага до Конституції України, Законів України, державної символіки;

культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, зв’язку з природою, поваги до жінки, толерантності;

формування господарської відповідальності, підприємливості, ініціативності, свідомого ставлення до життя в умовах ринкових відносин;

охорона й зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я;

забезпечення базової культури, розвиток естетичних потреб і почуттів;

формування екологічної культури, гармонізація відносин особистості з природою;

9

спонукання зростаючої особистості до протидії проявам аморальності, правопорушенням, бездуховності, антигромадській діяльності.У рекомендаційному бібліографічному покажчику «Сучасні технології в освіті. Ч. 2. Сучасні технології виховання» (2006) представлені такі технології виховання:

технології виховання особистості дошкільника;

особистісно орієновані технології громадянського виховання учнів;

морально-етичне виховання особистості;

виховання ціннісного ставлення до природи;

виховання відповідального ставлення до праці;

технології естетичного виховання;

технології виховання здорового способу життя;

технології превентивного виховання;

технології виховання духовності;

технології родинного виховання;

виховання творчої особистості;

виховання особистості в позашкільних навчальних закладах;

виховання особистості в дитячих самодіяльних об’єднаннях;

Пріоритетні напрями реформування технології виховання:

формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу;

10

забезпечення духовної єдності поколінь;формування високої мовної культури;

прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів України;

виховання духовної культури особистості;

фізичний розвиток дітей і молоді;

виховання поваги до Конституції, законодавства, державної символіки України;

усвідомлення взаємозв'язку між ідеєю свободи, правами та громадянською відповідальністю;

художньо-естетична освіченість і вихованість особистості;

формування екологічної культури людини;

розвиток індивідуальних здібностей і талантів;

навички міжособистісного спілкування та підготовка молоді до життя в умовах ринкових відносин;

основу національного виховання мають становити принципи гуманізму, демократизму, єдності сім'ї і школи, наступності та спадкоємності поколінь.

Основою національно-патріотичного виховання учнів є формування патріотичних поглядів і переконань, які розвиваються та закріплюються у процесі їх навчально-пізнавальної та суспільно корисної діяльності.

11

Одним із важливих аспектів дослідження патріотизму особистості є врахування провідної ролі української етнопедагогіки.Самобутнім явищем української патріотичної педагогіки була козацька практична педагогічна наука, яка створювала можливість виховувати тогочасну українську молодь гідними синами і дочками Вітчизни, захисниками духовної культури українського народу.

12

Методична частина

Технологія формування національно-патріотичних рис учня дає можливість на основі об'єктивних відносин між викладанням і навчанням розв'язувати основні суперечності національно-патріотичного виховання, враховуючи провідну роль тих, хто навчає, і активну, свідому, творчу участь тих, хто навчається.

Методологічні засади національно – патріотичного виховання :

Основні положення Закону України «Про середню освіту»,

Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні.

Концепції національного виховання,

Концепції громадянського виховання,

Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у

дітей та молоді.

Закон України «Про захист суспільної моралі».

Конвенція ООН «Про права дитини».

На допомогу приходить досвід відомих учених : Я.А.Каменського,

В.О.Сухомлинського, К.Д.Ушинського, А.С.Макаренка, О.Я.Савченко,

С.Русової, К.Г.Теплякової та багатьох інших.

13


В основу національно – патріотичного виховання покладено принципи

• самореалізації ;

• неперервності (передбачає використання виховних навичок протягом усього життя);

• наступності (є логічним продовженням соціального досвіду, духовної культури, моральних цінностей, які були й будуть базисом виховання й розвитку попередніх і прийдешніх поколінь);

• культуровідповідності (формує рівень загальної та духовної культури, світогляду);

• природовідповідності (виховання враховує індивідуальні особливості, темперамент, нахили, здібності, вікові особливості кожної дитини);

• гуманності ( визнання дитини найвищою цінністю, розуміння дитини, прийняття її такою, якою вона є);

• комфортності (створення сприятливих умов для виховання дітей, формування у них почуття власної значущості й необхідності);

• компетентності (гнучкість і доцільне використання педагогічних методів і прийомів);

• стимулювання (віра в сили та здібності дитини, заохочення до самовиховання й самовдосконалення).

Виховання як цілеспрямований процес формування особистості здійснюється за допомогою використання різноманітних прийомів, форм та методів виховної роботи. Їх вибір та ефективне застосування

14


залежить від вікових та індивідуальних особливостей школярів, рівня розвитку дитячого колективу, поєднання методів формування свідомості та поведінки, ефективності самих методів. У виховному процесі класні керівники використовують такі групи методів, як:

· методи формування свідомості (роз’яснення, бесіда, лекція, диспут, приклад);

· методи формування суспільної поведінки (громадська думка, доручення, створення виховуючих ситуацій);

· методи стимулювання діяльності та поведінки (змагання, заохочення, покарання);

· методи контролю та аналізу ефективності виховання .

15


Практична частина

Одним із важливих аспектів дослідження патріотизму особистості є врахування провідної ролі української етнопедагогіки. Самобутнім явищем української патріотичної педагогіки була козацька практична педагогічна наука, яка створювала можливість виховувати тогочасну українську молодь гідними синами і дочками Вітчизни, захисниками духовної культури українського народу.

З задоволенням приймають учні нашої школи участь у виховних заходах, присвячених козаччині. Щороку, в день Покрови, ми відзначаємо День козацтва. Проводимо конкурс на кращого знавця історії українського козацтва, спортивні змагання «Козацькі забави», готуємо козацьку кашу на шкільному подвір'ї. Були проведені вікторини «Люби і знай свій рідний край», «Ерудит», «Хочу все знати і вміти», виховні години «Я - українець, і це звучить гордо».

Цікаво пройшло в нашій школі свято «Козацькому роду нема переводу». Діти виконували козацькі пісні, інсценували уривки з повісті М.В.Гоголя «Тарас Бульба». А коли до присутніх звернувся отаман, то всі відчули себе на справжній козацькій раді. Наші маленькі козачата уважно слухали наказ кошового: « Будьте не лише мужніми, а й благородними, бо наша Україна - одна мати для всіх, і від нашої згоди залежить мир і спокій у нашій хаті». Учасники свята виконували свої улюблені пісні: «Наливайте, браття», «Повіяв вітер степовий», «Отамане, батьку наш». Козацька пісня - це смуток, горе, це радість, щастя, це вся історія української землі, вільної, незалежної.

16

На святі говорили про славну, героїчну історію українського козацтва,яке протягом трьох століть визначало напрямки економічного, політичного і культурного розвитку України.

Проводимо розважальні конкурси «Козацькі забави» з такими видами змагань: «Захист фортеці», «Сильна рука», «Перетягування каната», «Метання ядра», «Козацька бійка». Сподобався дітям конкурс «Козацькі побрехеньки». Вони інсценували козацький обряд «Посвята в козачата». Хлопчики виконали запальний гопак. У конкурсі «З історії козаччини» учні проявили свої знання з історичного минулого нашої України.

Під час роботи літнього оздоровчого табору ми відвідуємо справжній острівець благодаті - Свято-Покровський храм в селі Рубанівське. Красна Церква - це пам'ятник історії та архітектури. Краса краю, його багатства вабили людей здавна, але загроза поневолення у Дикому Степу відлякувала багатьох. Тому лише козак Рубан з його вдачею та відчайдушністю наважився тут оселитися першим - на землі між Чорним та Муравським шляхами.

Щороку учні нашої школи приймають участь у районному спортивно - патріотичному фестивалі «Нащадки козацької слави», який проходить під девізом «Щоб козацькому роду не було переводу, присягаємо на вірність Вітчизні й народу».

« Мій рідний край - моя історія жива» - такий девіз екскурсійних поїздок, у які щорічно вирушають учні нашої школи. Запам'ятається всім подорож в козацький край - острів Хортицю, де учні знайомилися із славною , героїчною історією українського козацтва, яке протягом трьох століть визначало напрямки економічного,

17


культурного і політичного розвитку України.

Про цю першу демократичну республіку учні знають із уроків історії, літератури. Але побувати на Запорізькій Січі, пройнятися духом історичної минувшини велика честь для кожного, хто любить рідну землю, шанує її героїчне минуле.

Студенти відвідали музей «Історія козацької слави», де познайомилися із особливостями життя козаків, їх культурою, розглядали експозиції про боротьбу козацтва з чужинцями. Довго стояли діти біля діорами «Козацька рада», ніби насправді бачили перед собою події тих далеких часів. Хлопчики з цікавістю розглядали козацьку зброю, якорі, рештки козацьких чайок, піднятих з дна Дніпра.

А ще ми відвідали фольклорно - етнографічний кінний театр «Запорозькі козаки», що розмістився в заповідних глибинах південної частини острова Хортиці.

Це було надзвичайне дійство! Хвацькість, стрімкість, молодецтво наїзників дивує і не залишило байдужим нікого з глядачів. Невтримна відвага, майстерне володіння зброєю та комічні події поєднались у одне ціле і запам'ятались, залишивши незабутні враження. Виступ козаків супроводжувався пострілами гармат, боєм барабанів, національною музикою. Захоплююче шоу у поєднанні з українською кухнею створили унікальну атмосферу свята й викликало почуття захвату в усіх гостей театру.

Побували ми і в відомому на весь світ селі Петриківці, яке славиться народними майстрами художнього розпису.

З захопленням ми розглядали розмальовані народними майстринями тарелі, вази , підноси, скрині, шкатулки. Мали змогу спостерігати за

18


їхньою роботою. Подивилися картини, які нещодавно побували на виставці у Японії. А в центрі виставочного залу - картина , на якій зображений запорозький отаман Петро Калнишевський.

Щорічно 9 травня приходимо до пам’ятника загиблим солдатам у Великій Вітчизняній війні на урочистий мітинг, щоб відзначати Велику Перемогу, щоб вклонитися доземно всім тим, хто у грізний час встав на захист рідної землі, хто у нелегкому двобої відстояв споконвічне право людини на свободу і життя.

Вітаємо наших ветеранів : Криворука М.Г. та Задворнюка І.Я. , запрошуємо до школи, дякуємо за те, що вистояли, за те, що живуть серед нас, передають сучасній молоді дух оптимізму, життєстійкий характер, знання і досвід, любов до нашої матері – України.

У нашому коледжі ведеться велика робота щодо вивчення традиційних свят, обрядів, побутової культури, народної творчості, народних ігор, діалектів рідного краю. Студенти записують від старожилів села Булгаки Ніни Петрівни, Гололобової Катерини Миколаївни, Земляної Параски Володимирівни казки, забавлянки, легенди, пісні .

Ми із задоволенням слухаємо і виконуємо українські народні пісні під час проведення шкільних свят – до Дня людей похилого віку, Дня працівників сільського господарства, Дня Матері.

Щорічно студенти приймають участь у фольклорно – етнографічній експедиції «Обряди і звичаї нашого краю».

Ми вже зібрали місцевий матеріал про весільний обряд та обряд обжинків, колядування, святкування Івана Купала.

Вже кілька років поспіль учні нашої школи вітають односельчан з

19

Різдвяними святками. Дівчатка одягають найкращі бабусині квітчастіхустки, ходять від хати до хати, співаючи колядки та щедрівки, записані від старожилів нашого села та вивчені на уроках української літератури. Господарі радіють приходу колядників, щедро обдаровують їх солодощами та грішми. Жителі села вдячні вчителям за виховання у дітей любові до історії рідного краю, до народної пісні, за відродження національних традицій та звичаїв.

Традиційні народні і шкільні заходи :

Козацькі розваги «Ми родом із України».

Свято до дня Святого Миколая, «Різдвяні колядування», свято Осені.

Уроки народознавства «Пісня – душа народу», «Квіти – окраса землі».

4. Заняття гуртка «Джура».

5.Конкурси поезії, малюнків «Козацькому роду нема переводу», «Мальовнича Україна»,

6.Екскурсії рідним краєм.

7. Зустрічі з талановитими й цікавими людьми краю «Славні імена

земляків».

8. Пошуково – дослідницька робота: «Діалекти нашого краю».

9. Усний журнал: «Пам’ятай: тільки мати й Вітчизна у світі одна»,

«Державні та народні символи України»

10. Поле чудес «Цікаві назви міст і сіл України».

11. Розучування віршів, пісень про Україну.

20


12. Літературно – музичні композиції до дня нородження видатних людей.

13.Заочні подорожі «Сім чудес України».

14. Конкурси на кращих знавців рідної мови.

21

Висновки

Результати своєї роботи з національно – патріотичного виховання у студентів бачимо в :

впровадженні новітніх виховних технологій;

розробці колективних творчих проектів;

підвищенні національної свідомості підлітків;

соціальній, психологічній, фізичній адаптація учнів у суспільстві;

формуванні особистісних рис громадянина України;

розвитку індивідуальних особливостей і талантів .

Всі студенти почуваються комфортно у коледжі , з задоволенням приймають

участь у виховних заходах, трудових акціях, тренінгах, мандрують

визначними місцями України, відвідують вистави театрів, виставки,

музеї.


Підготовленість допризовника до служби в армії треба розглядати як стан комплексної сформованості морально-психологічної, фізичної і спеціальної готовності до служби та захисту Вітчизни.

Не підготовленість, не знання власної історії або не повна підготовленість до військової служби характеризується відсутністю або невідповідністю моральної, психологічної або фізичної

22

підготовленості. Формування готовності студентів до військовоїслужби можливе за умов виховання позитивного ставлення до цієї служби з урахуванням переконань, планів, бажань , ідеалів, інтересів особистості й урахування установок соціального середовища. Перехід від обов’язкової до контрактної військової служби – один із шляхів вирішення наявних суперечностей між особистими й соціальними інтересами.

23

Література

 

1. Концепція громадянського виховання     2. Концепція національного виховання

    3. Національна програма «Діти України»

    4. Закон України “Про загальну середню освіту ”

    5. Коновалова М.В. Тематичні класні години ( національно –

    патріотичне та громадянське виховання) 5 – 11 класи .- Харків :

    «Видавнича група Основа.» , 2011р.

    6. Глинська С.Д. Твої символи, Україно!// Рокажіть онуку. – 2009.-№8.

    7. Пахомова А.О. Українська державність: історія і сучасність // Виховна

    робота.- 2007.-№9.


  1. Людина починається з добра. Виховні години для учнів 5-9 класів /

    Упорядник Г.С.Грай. - Тернопіль: Астон, 2004. - 176с.

    9. Класні години. 5 - 9 класи. - Х.: Видавнича група "Основа": "Тріада+",

    2007. - 208с.

   10. Володарська М.О. Інноваційні технології на уроках громадянської

   освіти / М.О. Володарська. – Х.: Основа, 2008. – 122 с.

   11. Гарнійчук В. Сутність і структура патріотизму старших підлітків /

   В.Гарнійчук // Управління освітою (Шкіл. світ). –  2009. – № 20. – С. 22

   12.Громадянська освіта: теорія і методика навчання: посіб. для студентів

    вищих навч. закладів / авт. колект. Т.Асламова, Т.Бакка, В.Бортніков та

    ін. – К.: ЕТНА-1, 2008.

   13.Дем’янюк Т. Інноваційні технології громадянського виховання /

   Директор школи. – 2008. – № 10. – С. 10-12. 

 

24
Каталог: Електронна%20бібліотека -> навчальні%20матеріали -> Загально-освітні -> Науково-методичні%20матеріали -> Захист%20Вітчизни -> Фрасуняк%20В.І
Фрасуняк%20В.І -> Тестові завдання для студентів коледжу для заміру залишкових знань з предмету "Захист Вітчизни"
Науково-методичні%20матеріали -> Програма з української літератури для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації складена за концепцією розвитку гуманітарної сфери в Україні
Науково-методичні%20матеріали -> При вивченні теми ми
Науково-методичні%20матеріали -> Теорія літератури – важливе підґрунтя вивчення її як мистецтва слова Збірник консультаційних занять міністерство освіти І науки україни вп нубіп україни «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого»
Науково-методичні%20матеріали -> Тема Поняття множини. Операції над множинами. Якщо в може І дорівнювати А, то вживається символ а в
Науково-методичні%20матеріали -> Програма з дисципліни "Зарубіжна література" для спеціальностей
Науково-методичні%20матеріали -> Укладач: Лукавецька Леся Михайлівна – викладач іноземної мови, спеціаліст I категорії.. Рецензент
Науково-методичні%20матеріали -> Генетика людини


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка