Змістовий модуль 5: спеціальна гістологія регуляторних та сенсорних системСторінка1/7
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5: «СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

РЕГУЛЯТОРНИХ ТА СЕНСОРНИХ СИСТЕМ»
СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА. АРТЕРІЇ. МІКРОЦИРКУЛЯТОРНЕ РУСЛО.
Актуальність теми:

Серцево-судинна система – це комплекс розгалужених трубок різного діаметру, які забезпечують транспорт крові до всіх органів, регуляцію кровопостачання органів, обмін речовин між кров’ю та прилеглими тканинами, проведення лімфи від тканин у венозне русло тощо. Навіть незначні порушення в роботі серцево-судинної системи суттєво позначаються на роботі всіх органів і систем організму. Отже вивчення будови органів серцево-судинної системи є важливим кроком у підготовці майбутнього лікаря.


Загальна мета заняття:

 • вивчити основні джерела розвитку органів серцево-судинної системи;

 • вивчити відмінності будови артерій різних типів в залежності від гемодинамічних умов.


Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):

 • визначати типи судин;

 • визначати структурні компоненти капілярів і артерій різних типів;

 • вміти розпізнавати на електронних мікрофотографіях та гістологічних препаратах структурні компоненти гемокапілярів, артеріол та артерій різних типів.


Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання-уміння.

 • знати загальні складові компоненти серцево-судинної системи та їх призначення (кафедра анатомії людини);

 • знати будову основних типів тканин, що входять до складу судинної стінки артерій, артеріол, капілярів (кафедра гістології).


Перевірка первинного рівня знань.

 1. Назвіть функції серцево-судинної системи.

 2. Які органи відносяться до серцево-судинної системи?

 3. Назвіть види кровоносних судин.

 4. Що відноситься до гемомікроциркуляторного русла (ГМЦР) і яке його функціональне призначення?

 5. Назвіть функції гемокапілярів.

 6. Які гемодинамічні умови в капілярах?

 7. Чим утворена стінка капіляра?

 8. Охарактеризуйте ендотеліоцити.

 9. Назвіть функції ендотеліоцитів.

 10. Охарактеризуйте базальну мембрану.

 11. Охарактеризуйте перицити (адвентиційні клітини, або клітини Маршана).

 12. Назвіть види капілярів в залежності від будови ендотелію та базальної мембрани.

 13. Назвіть види артеріоло-венулярних анастомозів (АВА).

 14. Охарактеризуйте загальний план будови стінки артерій.

 15. Назвіть види артерій за будовою середньої оболонки.

 16. Охарактеризуйте будову стінки артерій еластичного типу.

 17. Охарактеризуйте будову стінки артерій змішаного типу.

 18. Охарактеризуйте будову стінки артерій м’язового типу.

 19. Охарактеризуйте будову стінки артеріол.


Теоретичні питання, що підлягають вивченню:

 1. Загальна характеристика серцево-судинної системи. Джерела і хiд ембрiонального розвитку.

 2. Класифiкацiя судин. Загальний план будови судинної стiнки. Залежнiсть будови стiнки судин вiд умов гемодинамiки.

 3. Особливості будови артерій м’язового та змішаного типу. Органні особливості артерій.

 4. Особливості будови артерій еластичного типу.

 5. Поняття про гемомікроциркуляторне русло.

 6. Гемокапiляри. Класифікація, будова, функції.

 7. Будова ендотелiю.

 8. Артерiоло-венулярнi анастомози.


Література.

Основна:

 1. Гістологія людини. О.Д. Луцик, А.Й. Іванова, К.С.Кабак, Ю.Б.Чайковський – Київ, «Книга Плюс», 2010. – стор. 234-243.

 2. Гістологія людини. О.Д. Луцик, А.Й. Іванова, К.С.Кабак, Ю.Б.Чайковський – Київ, «Книга Плюс», 2003. – стор. 241-251.

 3. Гістологія людини / Під ред. О.Д. Луцика, А.Й.Іванової, К. С. Кабака -Львів, Мир, 1993. – стор. 241-251.


Додаткова:

 1. Гистология: Учебник / Под ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриной.-5-е изд.; переработ. и доп. – М.: Медицина, 2002. – 744 с.

 2. Гистология. А.Хем, Д.Кормак – М.,1982.т.5. – 296 с.

 3. Атлас микроскопического и микроскопического строения клеток, тканей и органов. В.Г. Елисеев, Ю.И. Афанасьев, Е.Ф. Котовский – М.: Медицина, 1970. – 400 с.

 4. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. М.В. Алмазов, Л.С. Сутулов – М.: Медицина, 1978. – 543 с.

 5. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Ю.Б. Чайковський, Л.М. Сокуренко – Луцьк: Волинська обласна друкарня,2006. – 152 с.

 6. Ультраструктура клітин і тканин (навчальний посібник-атлас, видання 2-е доповнене). Волков К.С., Пасєчко Н.В. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 102с.

Після засвоєння перерахованих вище питань студенти знайомляться з проведенням практичної частини заняття.


Самостійна робота студентів
Мета заняття: навчитися розпізнавати структурні компоненти різних типів судин на гістологічних препаратах
Зміст заняття: Студенти під керівництвом викладача вивчають наступні гістологічні препарати:
ПРЕПАРАТ 1. Аорта. Забарвлення: орсеін. Збільшення: велике і мале.1.Внутрішня оболонка:

а) ендотелій;

б) субендотеліальний шар.

2. Середня оболонка:

а) вікончаста мембрана;

б) гладком’язова клітина;

в) еластичні волокна

3. Зовнішня оболонка:

а) судини судин;

б) нерви судин.


ПРЕПАРАТ 2. Артеріоли, венули. Забарвлення: гематоксилін-еозин. Збільшення: велике.
1. Капіляри:

а) ендотеліоцит;

б) базальна мембрана;

в) перицит;

2. Артеріола:

а) внутрішня оболонка;

б) середня оболонка;

в) зовнішня оболонка.


ПРЕПАРАТ 3. Судинно-нервовий пучок. Забарвлення: гематоксилін-еозин. Збільшення: велике і мале.


Артерія:

1. Внутрішня оболонка:

а) ендотелій;

б) підендотеліальний шар;

в) внутрішня еластична мембрана.

2. Середня оболонка:

а) гладком’язові клітини;

б) еластичні волокна;

в) зовнішня еластична мембрана;

3. Зовнішня оболонка

4. Вена.

5. Нерв.Теми рефератів для індивідуальної роботи студентів:


 1. Морфологічні особливості шляхів мікроциркуляції та їх становлення в онтогенезі.

 2. Нервова регуляція кровообігу.


Перевірка кінцевого рівня знань.

Тестові завдання з відкритої бази даних «КРОК – 1»


Внутрішню оболонку судини (інтиму) зсередини вистеляє епітелій. Назвіть його.

A Ендотелій

B Мезотелій

C Епідерміс

D Перехідний епітелій

E Багаторядний епітелій


Артерії великого калібру під час систоли розтягуються і повертаються у вихідний стан під час діастоли, забезпечуючи стабільність кровотоку. Наявністю яких елементів стінки судини це можна пояснити?

A Еластичних волокон

B М’язових волокон

C Ретикулярних волокон

D Колагенових волокон

E Великою кількістю фібробластів

Стінки судин мають досить значні морфологічні розбіжності у будові середньої оболонки. Чим зумовлена поява специфічних особливостей будови цієї оболонки у різних судинах?

A Гемодинамічними умовами

B Впливом органів ендокринної системи

C Регуляцією з боку центральної нервової системи

D Індуктивним впливом нейронів вегетативних гангліїв

E Високим вмістом катехоламінів у крові


На електронограмі капіляра чітко визначаються фенестри в ендотелії та пори у базальній мембрані. Назвіть тип капіляра.

A Синусоїдний

B Соматичний

C Вісцеральний

D Атиповий

E Шунтовий


На гістологічному препараті представлена артерія. В одній з оболонок її стінки визначаються плоскі клітини, що лежать на базальній мембрані. Назвіть даний тип клітин.

A Ендотелій

B Мезотелій

C Гладкі міоцити

D Фібробласти

E Макрофаги


У препараті трубчастого органу, зафарбованому орсеїном, виявлено близько 50 товстих мембран, які мають хвилясту форму і складають основу середної оболонки органу. Який це орган?

A Аорта


B Артерія м’язового типу

C Стравохід

D Трахея

E Стінка серця


На гістологічному препараті представлено кровоносну судину. Внутрішня оболонка складається з ендотелію, підендотелію та внутрішньої еластичної мембрани. Середня оболонка збагачена гладкими міоцитами. Вкажіть, для якої судини характерні дані морфологічні ознаки:

A Артерії м`язового типу

B Артерії еластичного типу

C Капіляра

D Вени безм`язового типу

E Вени м`язового типу


На мікропрепараті червоного кісткового мозку виявляються численні капіляри, через стінку яких у кровоносне русло виходять зрілі формені елементи крові. До якого типу належать ці капіляри?

A Синусоїдних

B Фенестрованих

C Соматичних

D Вісцеральних

E Лімфатичних


При вивченні біоптату шкіри у складі дерми виявлено судини, які містять товстий шар гладких м'язових клітин у середній оболонці. Як називаються ці судини?

A Артерії м'язового типу

B Капіляри

C Артеріоли

D Венули

E Артеріоло-венулярні анастомози


У гістологічному препараті судини добре виражені внутрішня та зовнішня еластичні мембрани і є багато міоцитів у середній оболонці. Про яку судину іде мова?

A Артерія м'язового типу

B Артерія змішаного типу

C Вена з сильним розвитком м'язів

D Артерія еластичного типу

E Екстрааортальна лімфатична система


У препараті в одній з судин мікроциркуляторного русла середня оболонка утворена 1-2 шарами гладеньких міоцитів , які розташовані поодиноко і мають спіралеподібний напрямок. Зовнішня оболонка представлена тонким шаром пухкої волокнистої сполучної тканини. Вкажіть вид судини.

A Артеріола

B Венула

C Капіляр

D Посткапіляр

E Артеріоло-венулярний анастомоз


У хворого при рентгенізотопному скануванні виявлена наявність в кровоносній судині пристінкового тромбу. Який епітелій при його ушкодженні приймає участь в тромбоутворенні?

 1. Ендотелій

 2. Мезотелій

 3. Одношаровий кубічний епітелій

 4. Одношаровий призматичний епітелій

 5. Багатошаровий епітелій

У хворого 45 років під час фізичної роботи виник серцевий напад - інтенсивний стискуючий загрудинний біль, що триває більше 30 хвилин, іррадіює в нижню щелепу, ліву руку, під ліву лопатку, що не проходить після прийому нітрогліцерину. У клініці поставлений діагноз - субендокардіальний інфаркт міокарда. У яких структурах відбулися характерні зміни в першу чергу, в даному випадку? 1. Ендотелій

 2. Фібробласт

 3. Міоцит

 4. Фіброцит

 5. Макрофаг

На електронній мікрофотографії представлений ендотеліоцит, в цитоплазмі якого є пори, затягнуті діафрагмою. Ендотеліоцит якої судини представлений?

A. Фенестрованого капіляру

B. Капіляру соматичного типу

C. Синусоїдного капіляру

D. Артерії

E. Вени
Досліджено гістопрепарат аорти трупа чоловіка 74 років. Які вікові зміни можна виявити в стінці аорти?

A. Розростання колагенових волокон у внутрішній і середньої оболонках

B. Розростання еластичних волокон в середній оболонці

C. Проліферація гладеньких міоцитів у середній оболонці

D. Гіпертрофія гладеньких міоцитів у середній оболонці

E. Проліферація ендотеліоцитів


В експерименті на тварині досліджували шматочок м'яких тканин стегна через 2 тижні після розрізу через шкіру і м'язи. Виявлені новоутворені кровоносні сосуди. Які структури судинної стінки забезпечують утворення капілярів в області травми?

A. Проліферація ендотеліоцитів

B. Проліферація перицитів

C. Проліферація адвентиційних клітин

D. Гіпертрофія фібробластів

E. Проліферація гладеньких міоцитів


В яких судинах спостерігається найбільша загальна поверхня, що створює оптимальні умови для двостороннього обміну речовин між тканинами і кров’ю?

 1. Капілярах

 2. Артеріях

 3. Венах

 4. Артеріолах

 5. Венулах

У хворого аневризма аорти. Які з означених нижче структур стінки аорти деструктовані? 1. Еластичні мембрани

 2. Ендотелій

 3. Субендотелій

 4. Гладкі міоцити

 5. Зовнішня оболонка

На гістологічному препараті видно короткі судини капілярного типу, що з’єднують артеріоли і венули. Як називаються такі анастомози? 1. Півшунти

 2. Справжні прості

 3. Справжні анастомози, забезпечені скоротливими структурами

 4. Справжні прості епітеліоїдного типу

 5. Справжні складні епітеліоїдного типу

При ультразвуковому дослідженні у хворого виявлено ушкодження стінки артерій еластичного типу. Порушення якої функції судин можливо при цьому очікувати?

A Транспорту крові

B Участі в утворенні тканьової рідини

C Регулювання кровопостачання органів

D Забезпечення трофіки органів та тканин

E Дренажної
На електронній мікрофотографії органу виявляється капіляр. В його ендотелії є багаточисельні потоншення цитоплазми. Базальна мембрана безперервна. В якому органі знаходиться цей капіляр?

A Гіпофізі

B Корі великих півкуль

C Печінці

D Селезінці

E Скелетному м'язі


На медичну експертизу представлений препарат однієї із судин, у якому в середній оболонці переважають еластичні волокна, що утворюють вікончасті мембрани. Між еластичними мембранами добре виражені косо орієнтовані міоцити. Вкажіть судину, з якої був приготовлений препарат.

 1. Легенева артерія

 2. Ниркова артерія

 3. Капіляр

 4. Стегнова вена

 5. Нижня порожниста вена

У дитини 1-го року життя виявлена одна з вад розвитку серцево-судинної системи – незрощення боталової протоки. Вкажіть місце її локалізації.

 1. Судина, що з’єднує легеневу артерію і аорту

 2. Міжпредсердна перегородка

 3. Міжшлуночкова перегородка

 4. Судина, що з’єднує пуповинну і нижню порожнисту вену

 5. Судина, що з’єднує ворітну і нижню порожнисту вені

При дослідженні гістологічних препаратів судин можна бачити, що будова стінки артерій суттєво відрізняється від будови стінки вен. Чим обумовлені ці відмінності? 1. Різними гемодинамічними умовами

 2. Різним діаметром

 3. Різною довжиною

 4. Різними функціями

 5. Різною відстанню від серця

Для мікроциркуляторного русла кровотворних органів людини характерна наявність якого типу капілярів? 1. Перфорованих

 2. Фенестрованих

 3. Соматичних

 4. Синусоїдних

 5. Лакун

Внутрішня поверхня кровоносних судин вкрита епітелієм, який синтезує речовини, що запобігають процесу зсідання крові у судинах. Який це епітелій?

A Одношаровий плоский (ендотелій)

B Багатошаровий плоский незроговілий

C Багатошаровий плоский зроговілий

D Одношаровий плоский (мезотелій)

E Одношаровий багаторядний призматичний
При надходженні у кров адреналіну з мозкової речовини наднирників виникає скорочення гладких м’язових клітин артеріол. Яку особливість будови для цього мають ці судини?

A Наявність перфорацій у базальній мембрані ендотелію та внутрішній еластичній мембрані

B Поодиноке розташування гладких м’язових клітин

C Наявність ефекторних закінчень на перицитах

D Наявність ендотеліоперицитарних контактів

E Наявність звуження у місці відходження гемокапіляру від артеріоли, зумовлена циркулярно розташованими гладенькими міоцитами

Аорта під час систоли розтягується і повертається у вихідний стан під час діастоли, забезпечуючи стабільність кровотоку. Наявністю яких елементів стінки судини це можна пояснити?

A Еластичних мембран

B М’язових волокон

C Ретикулярних волокон

D Колагенових волокон

E Великою кількістю фібробластів


В стінці кровоносної судини виявляється велика кількість еластичних волокон в усіх оболонках, вікончасті еластичні мембрани в середній оболонці. Які фактори зумовлюють ці особливості будови стінки судин?

A Великий тиск крові

B Малий тиск крові

C Велика швидкість руху крові

D Мала швидкість руху крові

E Осмотичний тиск


І.М. Сєченов назвав артеріоли “кранами” серцево-судинної системи. Які структурні елементи забезпечують цю функцію артеріол?

A Циркулярні міоцити

B Повздовжні міоцити

C Еластичні волокна

D Повздовжні м’язові волокна

E колагенові волокна


Внутрішню оболонку кровоносних судин імпрегнували солями срібла. В результаті чого виявлені клітини з нерівними, звивистими краями. Назвіть ці клітини

A Ендотеліоцити

B Зірчасті клітини

C Міоцити

D Фібробласти

E Адипоцити


Отрута павуків та змій, що містить гіалуронідазу, легко проникає через стінку капілярів. З яким структурним компонентом стінки капілярів пов’язана проникність.

A Базальна мембрана

B Фенестри

C Шар глікопротеїдів, яким вкрито ендотеліоцити

D Перицити

E Адвентиційні клітини.


Правильні відповіді: всі правильні відповіді А.Ситуаційні задачі
1. На електронограмі капіляра чітко визначаються фенестри в ендотелії та пори у базальній мембрані.

1) Назвіть тип капіляра.
2) У яких органах представлені такі капіляри?
2. У гістопрепараті представлена кровоносна судина. Внутрішня оболонка складається з ендотелію, підендотелію й внутрішньої еластичної мембрани. У середній оболонці переважають гладкі міоцити. Зовнішня оболонка складається з пухкої волокнистої сполучної тканини.1) Яка судина представлена в гістопрепараті?
2) Чим обумовлена будова стінки судин?

3. На гістологічному препараті представлена судина, яка у внутрішній оболонці містить густе сплетення еластичних волокон, а у середній – 40-50 еластичних вікончастих мембран.1) Який це тип судини за будовою середньої оболонки?
2) Наведіть приклад такої судини. Поясніть гемодинамічні умови в цій судині.
4. На гістологічному препараті представлена судина, яка у внутрішній оболонці містить внутрішню еластичну мембрану, а в середній має співвідношення гладких міоцитів і еластичних волокон 1:1.1) Який це тип судини за будовою середньої оболонки?
2) Наведіть приклад такої судини. Поясніть гемодинамічні умови в цій судині.
5. На електронограмі представлений аностомоз, який у підендотеліальному шарі має спеціальні скоротливі пристрої у вигляді валиків або подушок, утворені поздовжньо розташованими м'язовими клітинами.1) Назвіть вид аностомозу.
2) Яке функціональне призначення артериоло-венулярних анастомозів?


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5: «СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка