Змістовий модуль загальні питання теорії фізичного виховання навчальний елемент (НЕ) 1


Методика проведення занять з фізичної культури у змішаних за віком групахСторінка23/32
Дата конвертації18.11.2018
Розмір8.31 Mb.
#64776
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   32

6. Методика проведення занять з фізичної культури у змішаних за віком групах

У зв'язку з тим, що склад дітей у змішаній групі різновіковий, це потребує від вихователя врахування програмових вимог для кож­ної вікової підгрупи, творчого підходу до підбору методів і прийомів навчання рухів, постійної уваги до психофізіологічних особливостей дошкільнят.

Існують різні погляди щодо методики проведення занять у цих групах. Одні автори віддають перевагу спільному проведен­ню занять із дітьми різного віку (М.М. Кільпіо, В.М. Аванесова), інші (Є.Г. Батуріна, Н.Є. Єрмак) вважають, що найбільш вда­лим є об'єднання дітей двох суміжних вікових груп.

Досвід і наукові дослідження Н.В. Потєхіної свідчать про до­ці­­льність об'єднання при проведенні занять із фізичної культури ді­тей молодшої та середньої або старшої та підготовчої груп, у яких програмні вимоги не дуже відрізняються. При цьому звер­та­ється увага на специфіку програмового змісту з роз­витку ос­но­в­них рухів (стрибки, лазіння, метання й ін.). Вона полягає у то­му, що ускладнення програмових вимог здійснюється в основ­но­му за рахунок якісних і кількісних показників у ви­конанні фі­зи­ч­них вправ. Тому на заняттях планують для обох вікових підгруп одні й ті самі види основних рухів, однак з різни­ми вимогами щодо їх виконання. Це забезпечує активність дітей, інтерес до запропонованих рухів й оптимальну моторну щільність заняття.

Підбір фізичних вправ для занять роблять з урахуванням можливостей дітей, які переважають за кількісним складом у змішаній групі. Наприклад, якщо в групі дошкільнят 3-4 років більше молодших дітей, фізичні вправи підбираються з урахуванням програми для другої молодшої групи. Однак для дітей середньо­го віку вправи ускладнюються, й обов'язково підвищуються ви­моги до якості їх виконання.

Програма навчання основних рухів дітей старшої групи мало відрізняється від програми підготовчої до школи групи. Тому визначення змісту заняття для змішаної групи цих дошкільників не викликає особливих ускладнень.

В однокомплектному дитячому садку заняття доцільно про­водити окремо з кожною віковою підгрупою. У такому випадку дітям молодшої підгрупи дають можливість самостійно пограти­ся або за допомогою няні вони готуються до прогулянки. Для того, щоб запобігти порушенню режиму в години, відведені для занять, їх проводять тільки з однією підгрупою, а з іншою – під час прогулянки або в другу половину дня.

Підготовча частина заняття складається з однакових фізич­них вправ. Діти шикуються в колону по одному, спочатку старші діти, за ними – молодші. Потім вони виконують ходьбу в колоні (ведучий хто-небудь зі старших дітей), один-два види імітаційної ходьби, танцювальні вправи (старші дошкільники), ходьбу зі зміною напрямку й ін., біг у повільному або середньому темпі. З метою регулювання навантаження під час бігу вихователь пропонує мо­лодшим дітям перейти на ходьбу, а старшим – продовжувати біг ще одне-два кола.

Загальнорозвиваючі вправи з дітьми 3-4 років на початку навчального року краще проводити у колі. Перевага такого ши­кування полягає в тому, що малюкам краще спостерігати за дія­ми старших дітей. Поступово, спираючись на краще орієнтуван­ня молодших дошкільнят у просторі, можна перейти до переши­кування дітей у декілька колон (із заведенням ланок). Заводять їх старші діти. Дошкільнят 5-6 років у другій половині на­вчального року можна перешиковувати через центр по 3-4.

При підборі загальнорозвиваючих вправ враховується їх дос­тупність для дітей різного віку. Для групи дітей 3-4 років підби­рають 4-5 вправ, повторюються вони 6-8 разів, стрибки – до 16 разів. Для дітей 5-6 років – 6-7 вправ, які повторюються 8-10 разів, стрибки – 20-24 рази. Вони виконуються з різним інвентарем (прапорці, гімнастичні палиці, обручі, м'ячі й ін.) і з різних вихідних положень (стоячи, сидячи, лежачи), особливо, коли за­няття проводять у приміщенні. Вимоги щодо якості виконання вправ підвищуються у дітей старших підгруп. Наприклад, під час нахилу тулуба вперед ноги в колінах не згинати, присідати з прямою спиною й ін.

Під час розучування загальнорозвиваючих вправ з дітьми молодшої підгрупи поряд з особистим показом і поясненням рухів вихователь залучає для їх показу старших дітей.

В основній частині заняття необхідно продумати найбільш раціональні способи організації дітей при виконанні рухів. Якщо всі діти роблять однакову вправу, наприклад, ходьбу по гімнастичній лаві або мотузці, покладеній на підлогу, молодші діти виконують ходьбу, тримаючи руки в сторони, а старші – з рухами рук (крок правою – руки вгору, лівою – в сторони). Котячи м'я­ч по підлозі в парах, молодші діти знаходяться на відстані 2 м, а старші – 3 м.

Дітей можна також розподіляти на підгрупи. У такому ви­падку підгрупа старших дітей може виконувати лазіння по гімна­стичній стінці, а молодші – пролізання в обруч або стрибок у довжину з місця через «струмок» (його ширина змінюється за­лежно від віку дітей). Потім підгрупи міняються місцями.

Рухлива гра підбирається з урахуванням того, що у ній будуть брали участь одночасно молодші та старші діти і вона була цікавою для них. У сюжетних іграх головну роль виконує хто-небудь зі старших дітей. Оскільки рухова підготовка старших дошкільників краща, під час гри їм треба ускладнювати рухове завдання. Наприклад, у грі «У ведмедя у бору» старші діти, втіка­ючи від ведмедя, повинні підлізти під натягнутий між двома сто­яками шнур, а молодші – відразу біжать до свого «будиночка». Під час гри «Карусель» молодша підгрупа робить внутрішнє коло, а старша – зовнішнє. Рухи старших дітей повинні бути більш енергійні та швидкі.

При проведенні ігор естафетного характеру з дітьми 5-6 років їх розподіляють на рівні за можливостями команди, щоб у кож­ній з них були старші та молодші діти. Повторюється гра 3-4 рази.

У заключній частині діти виконують ходьбу в повільному темпі, з дітьми 5-6 років підбивають підсумки заняття. Три­валість занять з фізичної культури у дітей 3-4 років триває в ме­жах 20-25 хв., у дітей 5-6 років – 30-35 хв.Орієнтовний план заняття для дітей 3-4 років

Завдання: Розучити комплекс загальнорозвиваючих вправ з пра­порцями. Удосконалювати вміння ходьби по гімнастичній лаві, стрибка в глибину, пролізання в обруч і переступання через кубики. Розвивати спритність і швидкість під час гри «У вед­медя у бору».

Інвентар: 2-3 гімнастичні лави, 2-3 обручі та стояки, шнур (довжиною 6-8 м), по 2 прапорці для кожної дитини, 10-15 кубиків.

Хід заняття.

1. Шикування в колону по одному. Ходьба зі зміною темпу (40 с), ходьба на носках, як лисичка (25 с). Біг у середньому темпі (25-30 с), ходьба. Шикування в коло обличчям до середини.

2. Комплекс загальнорозвиваючих вправ з прапорцями:

а) піднімання рук через сторони вгору. В.п. – основна стійка, руки з прапорцями опущені вниз. 1-3 – підняти руки з прапорцями через сторони вгору, постука­ти двічі паличками над головою, дивлячись на них (вдих); 4 – опустити руки через сторони вниз (видих). Повторити 6-8 разів;

б) повороти тулуба в сторони. В.п. – стійка ноги нарізно, руки з прапорцями опущені вниз; 1 – повернути тулуб вправо, руки з прапорцями в сторони (вдих); 2 – в. п. (видих); 3-4 – те саме вліво. Повторити 5-6 разів;

в) присідання. В.п. – основна стійка, руки з прапорцями внизу. 1-2 – присісти навпочіпки, торкнутися паличками прапорців підлоги (видих); 3-4 – підвестися у в.п. (вдих). Повторити 6 разів;

г) нахили тулуба вперед. В.п. – таке ж саме. 1-2 – нахилити тулуб вперед-вниз, торкнутися прапорцями носків ніг (видих); 3-4 – випрямитися у в.п. (вдих). Повторити 6-8 разів;

д) стрибки. В.п. – стійка ноги разом, руки з прапорцями в сторони. 1-4 – стрибки на місці на обох ногах, виконуючи махи руками вгору та вниз. Виконати 4 серії стрибків, після кожної з них робити невелику паузу.

3. Поставити паралельно 2-3 гімнастичні лави, попереду кожної з них поставити обруч, який прив'язано до стояка, вздовж лави покласти 5 кубиків на відстані одного кроку.

Перешикувати дітей у 2-3 колони за їх віком. Далі вони викону­ють пролізання в обруч грудьми вперед, йдуть по гімнастичній лаві (молодші діти тримають руки в сторони, старші – під крок правою – руки перед грудьми, лівою – в сторони), на кінці лави виконати стрибок у глибину на килимок. У зворотному напрям­ку діти йдуть з переступанням через кубики та стають у свою колону. Повторити 5-6 разів.

4. Гра «У ведмедя у бору». Повторити 3-4 рази.

5. Ходьба у повільному темпі (35 с) з підніманням рук в сторо­ни та опусканням вниз, як пташки махають крилами (6-8 разів).


Контрольні запитання:

 1. Яка роль відведена заняттям з фізичної культури у системі фізичного вихован­ня дітей дошкільного віку?

 2. Охарактеризуйте типи занять з фізичної культури, залежно від поставлених педагогічних завдань.

 3. Розкрийте структуру занять з фізичної культури.

 4. Яке значення має добір вправ для підготовчої частини заняття?

 5. Розкрийте зміст понять «загальна щільність заняття» та «моторна
  щільність заняття».

 6. Поясніть способи організації дітей під час виконання основних рухів.

 7. Які характерні риси фронтального способу організації навчальної
  діяльності дітей?

 8. Коли і як доцільно використовувати поточний спосіб організації навчаль­ної діяльності дітей?

 9. Охарактеризуйте груповий спосіб організації навчальної діяльності дітей. У чому його переваги?

 1. Які характерні риси змінного способу організації навчальної діяль­ності дітей?

 2. Охарактеризуйте спосіб колового тренування при виконанні основ­них рухів.

 3. Коли доцільно використовувати індивідуальний спосіб органі­за­­ції дітей при виконанні основних рухів? У чому його специфіка?

 4. Які особливості методики проведення занять з фізичної культури на повітрі?

 5. Які особливості проведення занять з фізичної культури у різних
  вікових групах: перша та друга молодша, середня, старша та підготовча до школи?

 6. Які особливості методики проведення занять з фізичної культури у змішаних за віком групах?

 7. Як повинна відбуватися підготовка вихователя до проведення заняття з фізичної культури?

 8. Орієнтуючись на запропоновані вище, складіть орієнтовний план заняття з фізичного виховання для дітей старшої групи.НЕ 3.5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ ДІТЕЙ

План


    1. Оптимальна рухова активність – необхідна умова всебічного розвитку дітей.

    2. Керівництво самостійною руховою діяльністю дітей.

    3. Організація активного відпочинку дітей.

Наукові дослідження довели, що рухова активність дітей обумовлена чи­сле­нними соціальними, біо­логічними та природними факторами (режимом, ста­ном здоров'я дитини, руховою підготовленістю, кліматичними умовами й ін.).

Активна рухова діяльність для підростаючого організму має особливе зна­чення як фактор, який сприяє розвитку та вихован­ню особистості дитини в ці­лому. Лише в процесі оволодіння різноманітними руховими вміння­ми та на­вич­ками удосконалюються психомоторні та вегетативні функції, покращується які­сна сторона рухової діяльності, розви­ваються фізичні можливості та пси­хі­ч­ні якості дітей.

Рухову активність дітей можна умовно поділити на цілес­прямовану та довільну (самостійну). Виконання фізичних вправ під керівництвом вихователя під час занять, ранкової гімнасти­ки, рухливих ігор й ін. є цілеспрямованою руховою активністю. Її обсяг в основному обумовлений програмою та методичними вимогами до організаційних форм з фізичного ви­ховання дітей кожної вікової групи. Вона має становити не менше 1,5-2 годин на добу з урахуванням раціонального їх розпо­ділу в режимі дитячого садка.

До довільної рухової активності відносять самостійні ігри (в основному під час прогулянок), виконання фізичних вправ, різні пересування, коли діти вільні від занять або у зв'язку із самообс­луговуванням і т. ін. В умовах дошкільного закладу довільна рухова активність також значною мірою може регулюватися ви­хователем. Тому важливим напрямком виховної роботи з дітьми є створення необхідних умов для їх оптимальної рухо­вої активності, яку розглядають з кількісної та якісної сторін.

У поняття кількісної характеристики входять: обсяг рухів, які виконуються дітьми за певний календарний період, а також місце рухової активності в режимі дня дитини.

Якісна сторона характеризує зміст рухової активності. До неї відносять форму занять, характер фізичних вправ, способи орга­нізації дітей під час їх виконання.


Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   32
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка