Змістовий модуль загальні питання теорії фізичного виховання навчальний елемент (НЕ) 1Сторінка25/32
Дата конвертації18.11.2018
Розмір8.31 Mb.
#64776
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   32
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.

ПЛАНУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ДНЗ. РОБОТА МЕТОДИСТА З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
НЕ.4.1. ПЛАНУВАННЯ Й ОБЛІК РОБОТИ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

План


 1. Основні вимоги до планування навчального матеріалу з фізичної культури.

 2. Розподіл програмного матеріалу з фізичної культури у перспективному плані.

 3. Оперативне планування з фізичної культури.

 4. Облік роботи з фізичної культури у дитячому садку.


1. Основні вимоги до планування навчального матеріалу з фізичної культури

Планування й облік роботи – неодмінна умова високої ефектив­ності процесу фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі.

Планування допомагає вихователеві чітко визначити пер­спек­­тиву роботи, сформувати загальні та конкретні навчально-ви­ховні завдання, дає цілеспрямований напрям усій роботі з фізич­ного виховання відповідно до віку дітей, матеріальної бази, кліма­тичних й інших умов дошкільного закладу.

Плануванню підлягають: завдання, засоби, організація та ме­тоди навчально-виховної роботи з фізичної культури. Основою для планування є програмний матеріал для кожної вікової гру­пи. Розподіляючи навчальний матеріал на місяць або квартал, обов'язково врахо­вують усі умови, в яких будуть проводити заняття. Після цього матеріал, передбачений програмою, розподіляєть­ся за системами занять.

Заключний етап планування – складання оперативного пла­ну на кілька днів, до якого входить план-конспект заняття з фізичної культури з визначен­ням конкретних навчально-вихов­них завдань і рухливих ігор і вправ, що плану­ються вихователем для проведення з дітьми під час прогулянок.
2. Розподіл програмного матеріалу з фізичної культури у перспективному плані

Планування з фізичної культури починається зі складання гра­фіка розподілу навчального матеріалу на місяць або квартал. У ньому має бути правильно розподілений програмний матеріал на окремі заняття.

Перспективний план на місяць (квартал) є робочим планом. Це планування дає можливість методично вірно розподілити про­грамний матеріал з фізичної культури на три­валіший відрі­зок часу та поступово ускладнювати його, вста­новити певну на­ступність між заняттями й іншими організацій­ними формами.

Програмний матеріал поділяється (з ура­хуванням посту­пового підвищення вимог до дітей) як за складн­істю виконання окремих вправ, так і за фізичним навантаженням. На кожне заняття плануються вправи з шикування та перешикування, ком­плекс загальнорозвиваючих вправ, основні рухи, рухливі ігри, вправи спортивного характеру. При цьому враховується місце проведення заняття з фізичної культури та період року.

Графічний план дає можливість наочно бачити хід виконання кожного виду вправ, а також вносити корективи у підбір засобів фізичної культури до окремих занять.

Розподіляючи програмний матеріал у перспективному плані, не­обхідно пам'ятати про реалізацію дидактичних принципів: си­сте­матичності, послідовності, поступового ускладнення про­грам­­ного матеріалу, повторення та правильного чергування видів рухів.

При складанні перспективного плану добирається доступний дітям матеріал, який відповідає їх можливостям. Вихователь послідовно підбирає спочатку більш легкі для дітей фізичні вправи і ігри, які потім – важчі.

При плануванні потрібно дотримуватися правильного чергування різних видів рухів: ходьби, бігу, метання, стрибків, лазіння й ін. Вправи з основних видів рухів варто чергувати та поєднувати з-іншими видами вправ так, щоб вони охоплювали більше м'язо­вих груп, всебічно впливали на організм дітей.

Розподіляючи рухливі ігри у графічному плані, потрібно зробити це доцільно та послідовно. Ігрова діяльність, яка відбувається майже завжди в умовах, що швидко змінюються, сприяє розвитку в дітей уміння доцільно використовувати рані­ше вивчені рухи відповідно до завдань і правил гри.
3. Оперативне планування з фізичної культури

Після розподілу програмного матеріалу з фізичної культури на місяць або квартал вихователь складає план на один-два дні. У ньому записують план-конспект заняття з фізичної культури, зазначають рухливі ігри, основні рухи та вправи спортивного характеру, які виконуватимуться дітьми під час ранкової та ве­чірньої прогулянок.

Велике значення при складанні плану заняття з фізичної куль­тури має чітка постановка педагогічних завдань: освітніх і вихов­них, що вирішуються в процесі навчальної роботи з фізичної куль­тури. Оздоровчі завдання не записують у плані занят­тя, оскільки вони обов'язково вирішуються на кожному з них, – спрямованість на зміцнення здоров'я, забезпечення гармонійного фізичного розвитку дітей є однією зі специфічних рис заняття з фізичної культури.

Навчання у процесі фізичного виховання має свою специ­фі­ку. На заняттях з фізичної культури наочно виявляються фізич­ні, вольові та моральні якості дітей. Однак виховання пози­ти­в­них моральних і вольових рис ха­рактеру дітей – тривалий про­цес. Розвиток фізичних якостей здійснюється в процесі навчання дітей рухових дій.

Під час планування програмного матеріалу важливо передба­чити достатній ступінь фізичного навантаження, поступовість його наростання, дотримання оптимальних інтервалів між виконанням вправ.

У плані-конспекті ставляться конкретні навчально-виховні завдання з урахуванням наслідків попереднього заняття та виз­начається послідовність їх вирішення. Таких завдань може бути три-чотири. Після запису зазначається інвентар, який необхідно підготувати для даного заняття.

У підготовчій частині визначаються вправи з шикування та пе­реши­ку­ва­н­ня, стройові вправи, види ходьби та бігу, вправи для профілактики плоско­сто­по­сті, танцювальні кроки, загально­розвиваючі вправи. Відзначаються послі­до­в­ність їх проведення й оптимальне дозування для дітей певної вікової групи.

В основній частині записують основні рухи, вправи спортив­ного характеру та рухливі ігри. Для успішного формування й удо­сконалення рухових нави­чок необхідно визначати кількість повторень вправ і застосу­вання найбільш оптимальних способів організації дітей, які за­безпечують високу моторну щільність заняття.

Однак, якщо вправи не потребують значних фізичних зусиль і тривалого фізичного навантаження, орієнтовна кількість по­вто­рень може бути в межах 10-16 разів. Вправи, які потребують зна­чних фізичних зусиль або більше часу на їх виконання, по­вторюються 5-8 разів. Також записується назва гри, її дозування в кількості по­вторень або в часі й організаційно-методичні рекомендації, які потрібно враховувати під час проведення гри.

У заключній частині планується сповільнена ходьба, вправи на увагу та спокійна ходьба (кількість її повторень), якщо вона передбачена вихователем у цьому занятті.

Особливо важливо під час планування занять передбачити організаційно-методичні заходи, спрямовані на підвищення мо­торної щільності заняття, та записати їх у підготовчій і основній частинах.

При складанні оперативного плану на один-два дні належна увага приділяється розвитку рухів дітей під час прогулянок. Із цією метою щодня плануються різноманітні рухливі ігри, вправи спортивного характеру та ви­конання окремих основних рухів на свіжому повітрі, причому знайомі дітям ігри повторюються, а нові – розучуються, а вправи спортивного характеру планують майже на кожну прогулянку.


4. Облік роботи з фізичної культури

у дитячому садку

Вихователю важливо не тільки правильно спланувати роботу з фізичного виховання, але й уміло вести її облік, що дає змогу оцінити правильність планування, підбити підсумки проведеної роботи з фізичного виховання, з'ясувати причини недоліків і накреслити шляхи їх усунення.

Облік дає можливість визначити стан здоров'я дітей, рівень їхнього фізичного розвитку (за даними медичних обстежень) і рухової підготовленості, правильність застосування засобів і ме­тодичних прийомів навчання того чи іншого виду рухів. Облік має бути об'єктивним, систематичним, простим й охоплюва­ти всі сторони фізичного виховання.

У практиці фізичного виховання дітей різних вікових груп застосовують три види обліку: попередній, поточний та підсум­ковий.Попередній облік. Для забезпечення чіткого планування ро­боти з фізичного виховання вихователю потрібно мати дані про фізичний розвиток, стан здоров'я та рухову підготовленість дітей.

Дані про стан здоров'я, фізичний розвиток та поставу дітей вихователь отримує після лікарського обстеження групи. Облік рухової підготовленості дітей проводиться двічі на рік (у вересні та травні). Ці показники записуються у журнал. Отримані дані попереднього обліку є основою для вне­сення відповідних коректив до навчального процесу з фізичного виховання.

З основних рухів обстежують: ходьбу (дистанція 10 м), біг (ди­ста­нції 10, 20, 30 м залежно від віку), стрибки в довжину з місця, ви­соту і довжину з розбігу (старша група – травень, підготовча до школи – восени та навесні), метання теніс­них м'ячів (вага 40 г) або торбинок з піском (вага 100 або 200 г) лівою та правою ру­ка­ми на дальність. Вихователь фіксує якісні та кількісні показ­ни­ки кожного руху. Порівняння резуль­татів першого та завер­ша­ль­ного обстежень дає змогу об'єктивно визначити ступінь ово­лодіння дітьми основними рухами та роз­витку рухових яко­с­тей протягом навчального року, а також ґрунтовно проана­лі­зу­вати роботу вихователя щодо виконання програми з фізичної культури.

Обстеження розвитку рухів у кожній віковій групі проводиться вихователем спільно з методистом дитячого садка, їм допомага­ють медична сестра та музичний керівник.У протоколах фіксують швидкість ходьби та бігу (сек.), результати стрибків у висоту та довжину (см), метання тенісних м'ячів або торбинок з піском (з точністю до 0,1 м). Також зауважують за­гальні недоліки техніки кожної дитини, на які необхідно зверну­ти увагу в подальшій роботі.

Ходьба. Визначення рівня розвитку ходьби проводиться на дистанції 10 м. Кожна дитина виконує ходьбу в середньому темпі двічі, кращий результат фіксується у протоколі.

Якісні показники ходьби

Молодший вік: 1. Пряме положення тулубу та голови. 2. Вільні рухи руками (поки що неритмічні та неенергійні). 3. Узгоджені рухи рук і ніг. 4. Приблизне дотримання напрямку під час ходьби.

Середній вік: 1. Пряме ненапружене положення тулубу та голови. 2. Вільні рухи рук. 3. Кроки ритмічні. 4. Узгоджені рухи рук і ніг. 5. Дотримання напрямку під час ходьби.

Старший вік: 1. Правильна постава. 2. Вільні рухи рук зі згинанням їх у ліктях. 3. Кроки енергійні та ритмічні, з перекатом з п'ятки на носок. 4. Активне згинання та розгинання ніг у колінних суглобах.

Біг. Залежно від віку дітей, обстеження бігу з максимальною швидкістю відбувається на дистанціях 10, 20 і 30 м. Час фіксується з точністю до 0,1 сек.

Якісні показники бігу

Молодший вік: 1. Тулуб прямий або трохи нахилений вперед. 2. Вільні рухи рук. 3. Збереження напрямку бігу з опорою на орієнтир (прапорець).

Середній вік: 1. Невеликий нахил тулубу вперед. 2. Руки напівзігнуті у ліктях, енергійно рухаються вперед і назад. 3. Енергійне піднімання стегна махової ноги (під кутом 60-70° до землі). 4. Опускання ноги, якою відштовхуються, на землю з носка. 5. Ритмічний і легкий біг з відривом від землі.

Старший вік: 1. Невеликий нахил тулубу, голова – прямо. 2. Руки напівзігнуті в ліктях, енергійно рухаються вперед і назад. 3. Енергійне піднімання стегна махової ноги (під кутом 60-70° до землі). 4. Опускання ноги, якою відштовхуються, на землю з носка. 5. Ритмічний і легкий біг з відривом від землі.

Якісні показники стрибка з місця

Молодший вік: 1. Вихідне положення – «Старт плавця» (ноги напівзігнуті, тулуб нахилений вперед, руки відведені назад і в сторони). 2. Відштовхування одночасно обома ногами, зі змахом рук вгору. 3. Під час польоту ноги трохи зігнуті. 4. Приземлення на обидві ноги, руки вперед.

Середній вік: 1. Правильне вихідне положення – «Старт плавця». 2. Енер­гі­йне відштовхування обома ногами з одночасним змахом рук вперед-вгору. 3. Під час польоту ноги зігнуті в колінах. 4. Приземлення стійке на обидві ноги з перекатом з п'яток на носок, руки вперед і в у сторони.

Старший вік: 1. Правильне вихідне положення – «Старт плавця». 2. Від­штовхування обома ногами з повним їх випрямленням, з енергійним змахом рук вперед-вгору. 3. Під час польоту ноги зігнуті в колінах, перед приземленням вони виносяться вперед. 4. Приземлення на обидві ноги з переходом з п'ятки на всю стопу. 5. Стійке приземлення на напівзігнуті ноги, руки вперед й у сторони.

Стрибок у довжину з розбігу. Діти виконують стрибок у яму з піском із відстані 10-12 м.

Якісні показники стрибка у довжину з розбігу

Старший вік: 1. Рівноприскорений розбіг. 2. Енергійне відштовхування однією ногою з одночасним махом рук вперед. 3. Під час польоту – згинання ніг у колінах, перед приземленням вони виносяться вперед. 4. Приземлення на обидві ноги з переходом з п'ятки на всю ступню, руки вперед – у сторони.

Стрибок у висоту з розбігу виконується з відстані 6-8 м через гумову тасьму на початковій висоті 25-30 см для дітей старшої та 30-35 см – підготовчої до школи групи. Кожного разу висоту збільшують на 5 см. У протоколі фіксують максимальну висоту, яку подолала дитина. До початку обстеження доцільно дати дітям 2-3 спроби стрибати.

Якісні показники стрибка у висоту з розбігу

Старший вік: 1. Розбіг виконується перпендикулярно до перешкоди (гу­мо­ва тасьма або шнур). 2. Енергійне відштовхування однією ногою з одно­ча­с­ним змахом рук угору. 3. Під час польоту ноги максимально зігнуті в колінах. 4. М'яке та стійке приземлення на напівзігнуті ноги, руки вперед й у сторони.

Метання тенісних м'ячів або торбинок з піском на дальність діти виконують від лінії, накресленої на землі, тричі правою та лівою руками.

Якісні показники метання

Молодший вік: 1. Вихідне положення – стоячи обличчям у напрямку кидка, ноги трохи нарізно. 2. Під час замаху невеликі повороти тулуба у бік руки, якою вико­нують метання. 3. Енергійний кидок предмета.

Середній вік: 1. Вихідне положення при метанні правою рукою – дитина стає лівим боком у напрямку кидка, права нога відставлена назад на відстані кроку. 2. Під час замаху рука відводиться через плече за голову. 3. Енергійний кидок предмета у заданому напрямку.

Старший вік: 1. Вихідне положення – стоячи боком у напрямку кидка, ноги – на відстані кроку одна від одної. 2. Під час замаху правою рукою вага тіла переноситься на праву ногу. 3. Замах рукою із-за спини через плече, спина трохи прогнута – «положення натягнутого лука». 4. Енергійний кидок з одночасним перенесенням ваги тіла на ліву ногу й одночасним кроком вперед правою ногою.

Отримані кількісні показники основних рухів порівнюються зі стандартами (середніми показниками). Аналіз якісних і кількісних показників допомагає вихователю виявити недоліки у дітей в розвитку рухів і врахува­ти їх при плануванні занять з фізичної культури.Поточний облік: вихователем щоденно враховується стан здо­ров'я дітей, відвідування ними дитячого садка. Для цього по­трібно підтри­мувати постійний контакт з лікарем або медичною сестрою, які інформують його про здоров'я вихованців.

Підсумковий облік. Наприкінці навчального року проводить­ся обстеження стану здоров'я, фізичного розвитку та рухової підго­товленості дітей. Отримані дані порівнюються з відповідними стандартами. Вони дозволяють вихователю зробити об'єктивний аналіз засвоєння дітьми відповідної групи програмного матеріа­лу за навчальний рік, виявити досягнення та недоліки у системі фізичного виховання.

На основі аналізу даних підсумкового обліку складається звіт про роботу з дітьми кожної групи з фізичного виховання, де від­зна­чають позитивні сторони: тенденції у бік покращання здо­ро­в'я, фізичного розвитку, постави та рухової підготовленості ді­тей, та наявні недоліки та конкретні пропозиції щодо їх усунення.


Контрольні запитання:

 1. Які основні вимоги ставляться до планування навчального матеріалу з фізичної культури у дитячому садку?

 2. Яка технологія планування перспек­тив­ного робочого плану (на місяць або квартал), його функція?

 3. Які вимоги до складання плану-конспекту з фізичної культури?

 4. Розкрийте основні функції обліку роботи з фізичної культури у дитячому садку.

 5. Охарактеризуйте види обліку: попередній, поточний, підсумковий.

ПРИКЛАДИ КОНСПЕКТІВ ЗАНЯТЬ
Конспект заняття представляє собою таблицю, в першій колонці якої вказано частину заняття та її приблизну тривалість, у другій – зміст (рухові дії, назви та зміст вправ), у третій – дозування вправ (тривалість вправ, кількість їх повторень або довжина дистанції, що долається), у четвертій – організаційно-мето­дичні вказівки (способи виконання перешикувань, на що звернути увагу під час виконання вправ, стислий виклад техніки вправ або правил рухли­вої гри, схеми шикувань або ігор, способи подання сигналів, додаткова інформація тощо).

Нижче наведені окремі приклади орієнтовних планів-конспектів занять з фізичного виховання для дітей дошкільного віку, та варто зауважити, що ці конспекти не потрібно сприймати консервативно, як єдино можливі при навчанні дітей відповідним фізичним вправам, вони, швидше, мають стати імпульсом для вихователів, що дозволить проявити їм власний творчий підхід [ 170, 171, 172].


Заняття № 4 A

Мета заняття: розвивати координаційні та швидкісні якості дітей.

Завдання заняття:

 • навчати дітей ходьби приставним кроком;

 • навчати дошкільнят шикуванню в шеренгу;

 • повторити біг між двома лініями;

 • розвивати швидкісні якості дітей у рухливій грі «Біжіть до прапорця».

Інвентар: довгі мотузки, стільці або лава.


Частина заняття

Зміст

Дозува­н­ня

вправ

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча

(6-8 хв.)Шикування в коло­ну по одному.

До 1 хв.

Хто з дітей за ким хоче.

Ходьба: звичайним кроком, широким кроком, з високим підніманням колін.

2-2,5 хв.

По колу в колону по одному за ви­хо­­вателем з дис­танцією 2 кроки.

Повільний біг.

До 1 хв.

Енергійність рухів рук.

Перешикування.

0,5-1 хв.

У коло, розім­кн­у­ти на відстань витяг­нутих рук.

Комплекс ЗРВ на місці.

4-4,5 хв.

За вибором вихователя.

Основна

(13-15 хв.)Ходьба приставним кро­ком вперед з пра­вої та лівої ноги почергово.

2-3 хв.

У колоні по одному фронтально.

Шикування в шеренгу.

3-4 хв.

3-4 підгрупами з допомогою вихователя.

Біг між двома лінія­ми або мотузками.

2-3 хв.

На лінії не на­сту­па­ти, від­стань між ними має ста­нови­ти 25-30 см.

Рухлива гра «Біжіть до прапорця»

5-6 хв.

Див. розділ під­руч­ника «Рухливі ігри для дітей».

Заключна

(2-4 хв.)Ходьба з рухами рук вгору та вниз.

2-3 хв.

У повільному темпі по колу.

Шикування в коло

До 30 с

Хто з дітей біля кого хоче


Заняття № 4 В

Мета заняття: тренувати уміння дітей утримувати рівновагу, розвивати координацію рухів.Завдання заняття:

 • навчати ходьби по дошці, покладеній похило;

 • повторити пролізання в обруч;

 • розвивати спритність у рухливій грі «З купинки на купинку».

Інвентар: дошка завширшки 20 см, обруч, стільці.


Частина заняття

Зміст

Дозування

вправ

Організацій­но-методичні вказівки

Підготовча

(6-8 хв.)Шикування в коло­ну по одному.

До 1 хв.

Хто з дітей за ким хоче.

Ходьба: звичайним кроком, на носках (на пальчиках), з високим підніманням колін.

2-2,5 хв.

По колу в коло­ну по одному за вихо­вателем з дистанцією 2 кроки.

Повільний біг.

До 1 хв.

Енергійність рухів рук.

Перешикування.

До 1 хв.

У коло, розім­к­ну­ти на відстань витяг­нутих рук.

Комплекс ЗРВ під музику.

4-4,5 хв.

За вибором ви­хо­вателя. По­чи­нати та закін­чу­вати відповідно до музичного супроводу

Основна

(13-15 хв.)Ходьба по похилій дошці.

5-6 хв.

Висота підня­то­го кінця дошки – 30-35 см.

Пролізання в обруч: грудьми вперед, лі­вим боком, правим боком.

2-3 хв.

По черзі один за одним.

Рухлива гра «З купинки на купинку»

6-8 хв.

Див. розділ під­руч­ника «Рухливі ігри для дітей».

Заключна

(2-4 хв.)Ходьба з рухами рук вгору та вниз.

2-3 хв.

У повільному темпі по колу.

Шикування в одну шеренгу

До 30 с

Хто з дітей біля кого хоче.


Заняття № 4 С

Мета заняття: розвивати координацію рухів у дітей.

Завдання заняття:

 • навчати лазіння через колоду;

 • повторити ходьбу по похилій дошці;

 • розвивати координацію у рухливій грі «Поціль у коло».

Інвентар: колода, обручі, прапорці.


Частина заняття

Зміст

Дозування

вправ

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча

(6-8 хв.)Шикування в коло­ну по одному.

До 1 хв.

Хто з дітей за ким хоче.

Ходьба: звичайним кро­ком, на носках (на пальчиках), з висо­ким підніманням колін.

2-2,5 хв.

По колу в колону по одному за вихо­вателем з дистан­цією 2 кроки.

Повільний біг.

До 1 хв.

Енергійність рухів рук.

Перешикування.

До 1 хв.

У коло, розім­кну­ти на відстань витяг­нутих рук.

Комплекс ЗРВ з прапорцями.

4-4,5 хв.

За вибором вихо­ва­­теля. Починати та закін­чувати від­повідно до музич­ного супроводу.

Основна

(13-15 хв.)Лазіння через колоду.

5-6 хв.

Колода лежить на землі. По черзі, один за одним.

Ходьба по похилій дошці.

2-3 хв.

По черзі, один за одним. Висота піднятого кінця дошки – 30-35 см.

Рухлива гра «Поціль у коло»

6-8 хв.

Див. розділ під­руч­ника «Рухливі ігри для дітей».

Заключна

(2-4 хв.)Ходьба з рухами рук вгору та вниз.

2-3 хв.

У повільному темпі по колу.

Шикування в одну шеренгу

До 30 с

Хто з дітей біля кого хоче.


Заняття № 5 A

Мета заняття: розвивати координаційні якості дітей.

Завдання заняття:

 • повторити шикування в колону;

 • навчати ходьби змійкою між предметами;

 • повторити біг парами;

 • розвивати узгодженість рухів у рухливій грі «Знайди собі пару».

Інвентар: кеглі або палиці, стільці, прапорці.


Частина заняття

Зміст

Дозування

вправ

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча

(7-8 хв.)Шикування в одну шеренгу.

До 1 хв.

Хто з дітей біля кого хоче.

Ходьба: звичайним кроком, на носках, на п’ятах, з високим підніманням колін.

2-2,5 хв.

По колу в колону по одному за ви­хо­­вателем з ди­с­та­нцією 2 кроки.

Повільний біг.

До 1 хв.

Зберігати дистанцію.

Перешикування.

0,5-1 хв.

У коло, розімкну­ти на відстань витяг­нутих рук.

Комплекс ЗРВ з прапорцями.

4-4,5 хв.

За вибором вихователя.

Основна

(16-18 хв.)Шикування в колону.

3-4 хв.

За зростом біля кеглі групою по 4-5 осіб.

Ходьба змійкою.

5-6хв.

В колону по одному, між предметами.

Біг парами в колоні у чергуванні з ходьбою.

3-4 хв.

Триматися за руки, зберігати дистанцію.

Рухлива гра «Знайди собі пару»

6-8 хв.

Див. розділ під­руч­ника «Рух­ли­ві ігри для дітей».

Заключна

(3-4 хв.)Біг.

1-2 хв.

У повільному темпі по колу.

Ходьба з рухами рук угору та вниз.

До 30 с

В колону по одному.

Шикування в коло

До 30 с

Хто з дітей біля кого хоче.


Заняття № 5 В

Мета заняття: розвивати окомір дитини, удосконалювати біг.

Завдання заняття:

 • навчати бігу, високо піднімаючи коліна;

 • навчати стрибати через кілька мотузок;

 • повторити ходьбу по лаві з переступанням предметів;

 • розвивати окомір у рухливій грі «Кеглі».

Інвентар: кеглі або палиці, м'ячі, великі м'ячі.


Частина заняття

Зміст

Дозування

вправ

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча

(7-8 хв.)Шикування в одну шеренгу.

До 1 хв.

Хто з дітей біля кого хоче.

Ходьба: звичайним кроком, на носках, на п’ятах, з висо­ким підніманням колін.

2-2,5 хв.

По колу в колону по одному за вихо­вателем з дистанцією 2 кроки.

Повільний біг.

До 1 хв.

Зберігати дистанцію.

Перешикування.

0,5-1 хв.

У коло, розімкнути на відстань витяг­нутих рук.

Комплекс ЗРВ без предметів.

4-4,5 хв.

За вибором вихователя.

Основна

(16-18 хв.)Стрибки через 4-5 мотузок.

4-5 хв.

По черзі, один за од­ним, у вільному тем­пі. Зберігати рівно­ва­гу, м’яко приземлятися.

Ходьба по лаві з переступанням через кубики.

4-5 хв.

Тим же способом. Кубики заввишки 10-15 см.

Рухлива гра «Кеглі»

6-8 хв.

Див. розділ під­руч­ника «Рухливі ігри для дітей».

Заключна

(3-4 хв.)Біг.

1-2 хв.

У повільному темпі по колу.

Ходьба з рухами рук угору та вниз.

До 30 с

В колону по одному. Поєднувати рухи з ритмом дихання.

Шикування в одну шеренгу.

До 30 с

Хто з дітей біля кого хоче.

Підбиття підсумків.

До 30 с

Відзначити кращих.


Заняття № 5 С

Мета заняття: розвивати координаційні якості й уважність дітей.

Завдання заняття:

 • повторити ходьбу змійкою між предметами;

 • розвивати уважність у рухливій грі «Яка іграшка зникла?».

Інвентар: гімнастична лава, кубики, 4-5 мотузок, стілець.


Частина заняття

Зміст

Дозування

вправ

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча

(7-8 хв.)Шикування в одну шеренгу.

До 1 хв.

Хто з дітей біля кого хоче.

Ходьба: звичайним кроком, малень­ки­ми кроками, широ­кими кроками.

2-2,5 хв.

По колу в колону по одному за вихо­вателем з дистанцією 2 кроки.

Повільний біг.

До 1 хв.

Зберігати дистанцію.

Перешикування.

0,5-1 хв.

У коло, розімкнути на відстань витяг­нутих рук.

Комплекс ЗРВ з м’ячами.

4-4,5 хв.

За вибором вихователя.

Основна

Біг з високим підніманням колін.

4-5 хв.

В колону по одному. Зберігати рівновагу, м’яко ставити ногу.

(16-18 хв.)

Ходьба змійкою між предметами.

4-5 хв.

В колону по одному між кеглями з різною швидкістю.

Рухлива гра «Яка іграшка зникла?»

6-8 хв.

Див. розділ під­руч­ника «Рухливі ігри для дітей».

Заключна

(3-4 хв.)Біг.

1-2 хв.

У повільному темпі по колу.

Ходьба з рухами рук угору та вниз.

До 30 с

В колону по одному. Поєднувати рухи з ритмом дихання.

Шикування в півколо.

До 30 с

Хто з дітей біля кого хоче.

Підбиття підсумків.

До 30 с

Відзначити кращих.


Заняття № 5 D

Мета заняття: вдосконалювати вміння дітей зберігати рівновагу, вчити їх елементам баскетболу.

Завдання заняття:

 • Навчати ударяти м'яч об підлогу та ловити його;

 • Повторити стрибки через кілька мотузок;

 • Навчати утримувати рівновагу, стоячи на носках;

 • Розвивати спритність у рухливій грі «У ведмедя в бору».

Інвентар: 4—5 мотузків, великі м'ячі, гімнастичні лави.


Частина заняття

Зміст

Дозування

вправ

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча

(7-8 хв.)Шикування в одну шеренгу.

До 1 хв.

Хто з дітей біля кого хоче.

Ходьба: звичайним кроком, малень­ки­ми кроками, широ­кими кроками.

2-2,5 хв.

По колу в колону по одному за вихо­вателем з дистанцією 2 кроки.

Повільний біг.

До 1 хв.

Зберігати стрій.

Перешикування.

0,5-1 хв.

У коло, розімкнути на відстань витяг­нутих рук.

Комплекс ЗРВ на лаві.

4-4,5 хв.

За вибором вихователя.

Основна

(16-18 хв.)Кидки м’яча об підлогу та його ловіння.

2 х 20 м

Врозтіч, широко, не заважати одне одному.

Стрибки через 4-5 мотузок.

4-5 хв.

По черзі, один за од­ним у вільному тем­пі. Зберігати рівно­ва­гу, м’яко приземлятися.

Зберігати рівновагу, стоячи на носках.

3-4 хв.

Діти стоять у дові­ль­ному порядку. Руки піднімають угору.

Рухлива гра «У ведмедя в бору»

6-8 хв.

Див. розділ під­руч­ника «Рухливі ігри для дітей».

Заключна

(3-4 хв.)Біг.

1-2 хв.

У повільному темпі по колу.

Ходьба з рухами рук угору та вниз.

До 30 с

В колону по одному. Поєднувати рухи з ритмом дихання.

Шикування в півколо.

До 30 с

Хто з дітей біля кого хоче.

Підбиття підсумків.

До 30 с

Відзначити кращих.

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   32
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка