Змістовий модуль загальні питання теорії фізичного виховання навчальний елемент (НЕ) 1Сторінка31/32
Дата конвертації18.11.2018
Розмір8.31 Mb.
#64776
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Біг – це спосіб пересування в просторі циклічного характеру. Вміст циклу – подвійний крок з опорною фазою та фазою польоту (на відміну від ходьби, при якій тіло має постійну опору на одну або дві ноги).

Витривалість характеризує здатність людини до тривалого ви­конання динамічної роботи на необхідному рівні інтенсивності та здатність протистояти стомленню. Витривалість у цілому за­безпечується підвищеними можливостями функціональних сис­тем організму. Витривалість – це здатність протистояти втомі у певній діяльності. Вона визначається функціональною стійкістю нервових центрів, координацією функцій рухового апарату та внутрішніх органів.

Вихідне положення — це відносно нерухоме положення тіла, рук і ніг перед початком виконання вправи; воно виражає готовність до дії. Воно має суттєве значення для виконання рухів, їх чіткості; від них залежить наван­таження на окремі групи м'язів, стійкість тіла.

Гімнастика – один із засобів фізичного виховання – представляє сукупність спеціально відібраних фізичних вправ для впливу на організм людини, щоб зміцнювати її здоров’я та моральні якості, а також усувати фізичні вади.

Гнучкість – це здатність виконувати рухи з найбільшою амплі­тудою. Таким чином, гнучкість характеризує ступінь рухливості у різних ланках опорно-рухового апарату людини. Вона зале­жить від форми та будови суглобів, еластичності м'язів і зв'я­зок, а також від функціонального стану центральної нервової системи та рухового апарату. При цьому найбільше значення має зміна процесу напруження процесом розслаблення тих м'язових груп, які мають розтягуватися. Гнучкість – морфофункціональна властивість опорно-рухового апарату, що визначає ступінь рухливості його ланок. Гнучкість характеризує еластичність м’язів і зв'язок.

Груповий спосіб організації дітей на занятті – це розподіл вихователем окремих завдань для дітей кожної підгрупи.

Динамометрія (від динамо... і ... метрія) – вимірювання си­ли окремих м'язових груп людини за допомогою спеціальних при­строїв – динамометрів медичних. Динамометричні показ­ни­ки можуть бути виражені в абсолютних величинах (кгс) та від­но­с­них, наприклад по відношенню до маси (ваги) тіла людини. Да­ні Д. враховуються в антропометрії, професійному доборі, фі­зі­о­ло­гії та гігієні праці, спорту, медицини, використовуються як до­даткова ознака для оцінки ступеня фізичного розвитку людини.

Дитячий туризм – це подорожі дітей з різними цілями.

Загальна щільність заняття – це відношення педа­го­гіч­но виправданого часу до тривалості всього заняття. Педаго­гічно виправданим є час, відведений педагогом на пояснення та роз’яснення, показ дій, вказівки, зауваження, заохочення, оцінки, допоміжні дії (шикування та перешикування дітей, роздачу та збирання атрибутів, установку та прибирання обладнання), безпосереднє виконання вправ дітьми тощо.

Загальнорозвиваючі вправице спеціальні рухи, спря­мо­вані на оздоровлення та зміцнення організму, розвиток рухо­вих і психіч­них якостей дитини. Вони доз­воляють вибірково впли­­вати на окремі м'язові групи, чітко дозувати фізичне на­ван­та­ження. Ці вправи сприяють удосконаленню координації рухів, їх точності, свідомому оволодінню положеннями та рухами тулуба, формуванню правильної постави; використовуються як профілактичні та корекційні вправи.

Загартовуючі процедури – система заходів, спрямованих на підвищення опірності організму дітей, розвитку в них здатності швидко та без шкоди для здоров’я пристосовуватися до змінних умов навколишнього середовища.

Заняття з фізичного вихованняце цілеспрямована й унор­мована форма організованої навчально-пізнавальної діяльно­сті з фізичної культури та формування основ здорового способу життя.

Здоровий спосіб життя – це оптимальний режим роботи та від­починку, збалансоване харчування, достатню рухову актив­ність, дотримання правил особистої гігієни, загартовування, від­сутність згубних звичок, любов до людей, позитивне сприйняття життя. Здоровий спосіб життя дозволяє бути до старості здоровим психічно, морально та фізично.

Змінний спосіб організації застосовується, коли рух виконують одночасно кілька дітей (3-5-7), а решта – спостерігають, чекаючи своєї черги.

Зміст фізичної вправице сукупність якостей і процесів (фізіологічних, психічних, ін.), що визначають її вплив на дієздатність організму, на формування вмінь і навичок, на фізичний розвиток людини. Це, з одного боку, всі ті рухи й операції, які входять до тої чи іншої вправи, а, з іншого, – ті складні та багатогранні процеси, які відбуваються в організмі під час виконання вправи.

Ігри – один з найпоширеніших засобів фізичного виховання, представляють собою свідому, активну й індивідуальну діяльність людей, спрямовану на досягнення умовної мети, добровільно встановленої гравцями.

Ігри зі спортивними елементами — це рухливі ігри, що організуються систематично, вимагають стійких умов проведення та сприяють успішному оволодінню дітьми елементами техніки спортивних ігор та простішими тактичними діями в окремих видах спорту.

Індекс Піньє (М. Ch. J. Pignet, франц. лікар) (ІП) – це показник фізичного розвитку людини, що отримується шляхом віднімання від довжини тіла (в см) ваги (маси) тіла (в кг) й окружності грудей (в см). Обчислюється за формулою: ІП = зріст в см – (вага в кг + об’єм грудної клітини в см).

Індивідуальний спосіб організації дітей – це отримання та виконання однією дитиною власного (індивідуального) рухового завдання, в той час як інші спостерігають за нею.

Календарне планування — це процес складання й коригування розкладу (порядку) занять, в якому роботи, що виконуватимуться різними групами дітей, пов’язуються між собою в часі та з можливостями їх забезпечення різними видами ресурсів.

Конспект заняття — докладний опис усього ходу заняття з фізичної культури з формулюванням мети і завдань, підбором вправ, ігор і методики їх використання.

Ланки системи фізичного виховання – це ті колективи, установи й організації, в яких проводиться робота з фізичного виховання населення нашої країни.

Метання – це легкоатлетичні вправи, які вимагають короткочасних, але значних зусиль, званих ще «вибуховими». Метою цих вправ є переміщення снарядів (м’ячів) на найдальшу відстань, або з потраплянням у ціль. Вправи в метанні допомагають гармонійному розвитку таких рухових якостей як: сила, швидкість і спритність. При виконанні метань активно працюють всі основні м'язові групи плечового пояса, тулуба і ніг. Виконуються вправи швидко, при великій амплітуді та вимагають точності.

Метод це система послідовних способів взаємопов'язаної діяльності педагога та дітей, спрямована на досягнення постав­лених завдань навчання. Відповідно до дидактичних завдань й умов навчання, кож­ний метод реалізується за допомогою методичних прийомів, що входять до його складу.

Метод хронометрування - це фіксу­вання часу (секундоміром або шаховим годинником), затрачено­го на рухову діяльність дитини (ходьба, біг, виконання вправ, гри і т. ін.).

Методика навчання (дітей певного віку) – це спеціальна система методів і методичних прийомів навчан­ня, а іноді – й форм організації дітей під час виконання фізичних вправ.

Методичний прийомце частина методу, спрямована на його ре­алізацію відповідно до конкретних завдань навчання.

Моторна щільність заняття – це відношення часу, проведеного дітьми у русі, затраченого на безпосереднє ви­конання фізичних вправ і рухливі ігри, до всієї тривалості заняття. Вона визначається методом індивідуального хронометражу та має орієнтовні вікові норми: для дітей 4-го року життя – 55-60 (до 65)%, 5-го року життя – 60-65 (до 70)%, 6-го року життя – 65-70 (до 75)%, для 7-го року життя – 70-75 (до 80)%. Ці показники можуть коливатися у зазначених межах, оскільки залежать від ряду чинників: типу заняття, складності рухів, ступеня їх засвоєння, рівня рухової підготовленості, організованості дітей та ін.

Навантаження – це певна величина впливу вправ, що виконуються, на ті чи інші органи, системи органів або весь організм у цілому. Відпо­відно до цього впливу, реакції організму та зміни у його стані значною мірою обумовлюють успішність вирішення завдань, які став­ляться перед заняттям.

Оперативне планування здійснюється на дуже короткий проміжок часу (його можна назвати короткостроковим): у спортивному тренуванні – на одне тренувальне заняття, в дитячій дошкільній установі – на одне заняття. Оперативний розподіл навчального матеріалу та тренувального навантаження заснований перш за все на принципах конкретності та реальності планування, а тому має всебічно і вчасно враховувати стан дітей, які займаються фізичною культурою.

Перспективне планування - це, як правило, планування на тривалий термін. Перспективне планування процесу фізичного виховання в дитячому садку розраховане на рік чи кілька років і зводиться до розподілу програмного матеріалу за роками (місяцями) навчання. У перспективному плануванні розкривають спрямованість, мету й основні завдання фізичного виховання дітей на даний період, приблизні результати, яких мають досягти дошкільники, займаючись у різних вправах, основні засоби і методи фізичного виховання та послідовність їх застосування. Мета перспективного планування – визначити систему роботи вихователя та дітей, забезпечити її цілеспрямованість, педагогічно доцільне і економне використання навчального часу для вирішення найважливіших навчально-виховних завдань.

Пішохідні переходи – це прогулянки за межі дитячого садка на природу, що здійснюються у першу половину дня. Їх мета – удосконалення рухових навичок і комплексний розвиток рухових якостей дітей у природних умовах (парк, ліс, берег річки); привчання дітей орієнтуватися на місцевості. Рухова діяльність у поєднанні зі свіжим повітрям, сонцем підвищує захисні реакції організму дошкільнят, загартовує їх. Оточуюча природа, різноманітні враження збагачують знання, виховують естетичні почуття дітей.

План — це письмове формулювання основних етапів заняття з фізичної культури.

Планування – це заздалегідь намічений порядок дій, необхідних для досягнення поставленої цілі. Планування – оптимальний розподіл ресурсів для досягнення поставленої мети.

Поточне планування ґрунтується на перспективному плануванні та відрізняється від нього більшою конкретністю цілей і завдань, що вирішуються на даному етапі, меншою тривалістю. У поточному плануванні більш конкретно передбачаються також засоби і методи роботи. Строки поточного планування різні.

Поточний спосіб організації дітей передбачає виконання по черзі одного й того самого руху, найчастіше з шикуванням у колону.

Ранкова гігієнічна гімнастика – це комплекс фізичних вправ, характер яких і форма проведення різноманітні й залежать від мети занять. Якщо розглядати РГГ як засіб підняття функціональних можливостей організму, що були знижені під час сну, то достатньо виконувати її протягом 10-15 хв., застосовуючи прості вправи, які не викликають відчуття втоми. Загальний принцип побудови комплексу полягає в тому, щоб забезпечити участь основних м'язових груп в русі, що, в свою чергу, активно впливає на роботу внутрішніх органів.

Режим дня – це науково обґрунтований розпорядок життя, що передбачає раціональний розподіл часу та послідовність різних видів діяльності та відпочинку. При правильному та строгому його дотриманні виробляється чіткий ритм функціонування організму.

Рухлива гра відноситься до тих проявів ігрової діяльності, в яких яскраво виражена роль рухів. Для неї характерні активні творчі рухові дії, мотивовані її сюжетом. Ці дії частково обмежуються правилами, спрямованими на переборення різних труднощів на шляху до поставленої мети.

Рухова активність – біологічна потреба організму, від ступеня задоволення якої залежить здоров’я дітей, їх фізичний і загальний розвиток.

Рухова активність (рухова діяльність) – сукупність рухових актів організму, що є необхідною умовою підтримання нормального функціонального стану людини, її природна біологічна потреба; це рухи, спрямовані на фізичний і руховий розвиток дитини.

Рухова навичка – здатність виконувати дію автоматизова­но, яка дозволяє не акцентувати увагу на умовах і результатах руху. При цьому автоматизм деяких компонентів дії не виклю­чає провідної ролі свідомості під час виконання руху.

Рухове вміння – здатність виконувати рухову дію за умо­ви зосередження уваги дитини на кожній ще не засвоєній деталі рухової дії.

Сила – це здатність людини подолати зовнішній опір або протидіяти йому за рахунок м'язових зусиль. Вона реакцією функці­ональних властивостей нервово-м'язового апарату на вплив зов­нішнього середовища.

Система фізичного виховання – це сукупність ідеологічних і науково-методичних основ фізичного виховання. Система фізичного виховання спрямована на розвиток фізичних і духовних якостей людини, на підготовку її до певної діяльності в конкретних соціально-економічних умовах.

Сімейний туризм — форма організації поїздок людей, пов’язаних родинними стосунками. Сімейний туризм поділяється на підвиди: туризм сімейний без дітей, туризм сімейний з дітьми, багатосімейний туризм. Сімейний туризм сприяє згуртуванню членів сім’ї, допомагає відкривати щось нове одне в одному, налагодити контакт, глибше дізнатися про інтереси дітей і батьків. Сімейний туризм має свої особливості у тому, що оздоровчі, виховні, моральні завдання органічно поєднуються із залученням дітей до систематичних занять туризмом, фізкультурою, спортом.

Спортце спеціальна діяльність, спрямована на досягнення найвищих результатів у різних видах фі­зичних вправ, виявлених при проведенні змагань.

Спостереження – це умисне, цілеспрямоване сприйняття поведінки та діяльності дитини (педагога), що проводиться у звичних життєвих обставинах і без втручання з боку спостерігача.

Спритність це здатність людини чітко виконувати рухи у складних координаційних умовах. Координаційна складність рухових дій є одним з основних критеріїв спритності. До другого критерію відносять точність рухів, до якого входить точність про­сторових, часових і силових характеристик.

Стрибки в довжину – вид легкої атлетики, в якому спортсмени (діти) змагаються, хто далі стрибне, відштовхнувшись від певної лінії (позначки). Стрибки з розбігу виконуються в спеціально підготовлену яму з піском. Результат фіксується за віддаллю від лінії відштовхування до найближчого до неї відбитку тіла спортсмена (дитини) в піску. Стрибок належить до природного і швидкого способу долання перешкод: для нього характерні короткочасні, але максимальні нервово-м’язові зусилля. Стрибки зміцнюють м’язи ніг і тулуба, розвивають такі якості, як сила, швидкість, спритність, сміливість, навчають орієнтуватися в просторі, концентрувати зусилля.

Стрибки у висоту — вид легкої атлетики, в якому спортсмени (діти) змагаються в тому, щоб перестрибнути через поперечину, встановлену на певній висоті над землею, не збивши її. Стрибки у висоту з розбігу – вид легкої атлетики, який характеризується короткочасними м'язовими зусиллями вибухового характеру. Стрибкові вправи розвивають м'язи поперекового відділу, спини та ніг.

Темп — це частота повторення циклів рухів чи кількість рухів за одиницю часу (темп ходьби дорівнює 120—140 кроків за хв.).

Теорія фізичного виховання – це наука, що вивчає загальні закономірності фізичного виховання людини як соціального явища.

Теорія фізичного виховання дітей дошкільного віку – це наука про загальні закономірності фізичного виховання та формування особистості дитини. Вона має єдиний зміст та предмет вивчення із загальною теорією фізичного виховання. Однак її спрямованість обумовлена дослідженням різноманітних питань фізичного ви­ховання дитини від народження до шести років і відповідно до цього – виявленням закономірностей управління розвитком ди­тини в процесі виховання та навчання фізичним вправам.

Техніка фізичних вправце способи виконання рухових дій, за допомогою яких рухове завдання вирішується з відносно більшою ефективністю. У вузькому розумінні тех­ніка – найраціональніший спосіб виконання вправ. Досконале оволодіння технікою фізичних вправ підвищує їх результативність.

Туризм (франц. tourisme, від tour — прогулянка, поїздка), подорож (поїздка, похід) у вільний час; один з видів активного відпочинку. Це різноманітні за формою, змістом та тривалістю походи і подорожі, спрямовані на активний відпочинок, пізнання рідного краю, всебічний фізичний розвиток та загартування дітей. Т. — найбільш ефективний засіб задо­волення рекреаційних потреб, оскільки він поєднує різні види рекреаційної діяльності — оздоровлення, пізнання, відновлення сил людини й ін. Т. — складова охорони здоров’я, фізичної культури, засіб духовного, культурного та соціального розвитку особистості. Туризм – це екскурсії, походи і подорожі, в яких відпочинок поєднується з пізнавальними і освітніми цілями.

Фізична культура – відповідно до статті 1 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», – це «складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових й інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості».

Фізична освіта – одна зі сторін фізичного виховання, спрямована на оволодіння професійними знаннями, руховими навичками. Фізичною освітою є не лише навчання людей руховим умінням і навичкам, засобам керування рухами свого тіла в часі та просторі, але й надбання людьми теоретичних знань з використання рухових умінь і навичок у різних умовах життя і діяльності.

Фізична підготовка – це спеціалізований процес фізичного виховання, спрямований на підготовку людини до праці та суспільно корисної діяльності. Це професійна спрямованість фізичного виховання.

Фізична підготовленість – це результат фізичної підготовки, який був досягнутий людиною внаслідок оволодіння руховими навичками, які необхідні для засвоєння певного виду діяльності; рівень розвитку рухових умінь і навичок, фізичних якостей людини.

Фізичне виховання – складова освіти та виховання, педагогічний, навчально-виховний процес, предмет (навчальна дисципліна), спрямований на оволодіння знаннями, уміннями та навичками щодо управління фізичним розвитком людини, різновидами рухової активності, з метою навчання та виховання особистості в дусі відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточення.

Фізичне удосконалення – це історично зумовлений рівень всебічного фізичного розвитку та рухової підготовленості лю­дини, який забезпечує можливість оптимального пристосуван­ня до умов виробництва, військової справи, побуту, високу дієздатність і довголітній нормальний перебіг життєво важ­ливих функцій; це процес оптимізації рівня здоров'я та всебічного розвитку фізичних здібностей людини.

Фізичний розвиток – це сукупність морфологічних і функціональних ознак організму, що характеризують процеси його росту та біологічного дозрівання, запас фізичних сил.

Фізичні вправи – це спеціально підібрані, методично вірно ор­ганізовані рухи, усвідомлені рухові дії, складні види рухової ді­яльності, їх комплекси та рухливі ігри, які використовуються для розв’язання завдань фізичного виховання, сформовані й ор­га­нізовані за його закономірностями. Фізична вправа розгляд­а­є­ться, з одного боку, як рухова дія, з іншого, – як процес бага­торазового повторення. Це основний засіб фізичного виховання.

Фізкультурні паузи – це динамічні перерви між занят­тя­ми, на яких переважає розумове навантаження (розвиток мов­ле­н­ня, письмо, математика) або ручна праця (малювання, ліп­ле­н­ня, аплікація й ін.). Зміст фізкультурних пауз становлять ігри се­ред­ньої рухливості («Совонька», «Знайди пра­по­рець» й ін.) або хороводні («Коровай», «Каруселі»); танцювальні рухи під музику; комплекс вправ ритмічної гімнастики або загальнорозвиваючих вправ (5-6), які вже знайомі дітям.

Фізкультхвилинка – це коротка весела зарядка під час занять.

Форма фізичної вправице її зовнішня та внутрішня структура. Внутрішня структура характеризується взаємозв'яз­ком різно­манітних процесів у організмі людини під час ви­ко­на­н­ня певного руху. Зовнішня структура характеризується спів­від­ношенням просторових, часових і динамічних параметрів рухів.

Фронтальний спосіб організації дітей на занятті – це виконання одного завдання усіма дітьми у спільному для них ритмі та темпі.

Ходьбаосновний спосіб пересування людини у просторі, що належить до циклічних локомоторних рухів; здійснюється в ре­зультаті складної координованої діяльності скелетних м'язів та кінцівок. Циклічність її скла­дається з чергування кроків лівої та правої ніг, а також погодже­них із ними рухів рук. Авто­матизований кроковий рефлекс, який є фізіологічною основою ходьби, формується наприкінці пер­шого року життя дитини.

Швидкість – це здатність людини виконувати різноманітні дії (фізичні вправи, трудові операції, рухові дії) за мінімальний для даних умов відрізок часу. Рівень розвитку цієї якості визначається станом опорно-рухового апарату (ступенем розвитку м'язової системи), рухливістю, силою, врівноваженістю процесів збудження та галь­мування центральної нервової системи. Швидкість – це здатність виконувати рухові дії в мінімальний строк. Вона визначається швидкістю реакції на сигнал і частотою рухів, що багаторазово повторюються.

Шкільна зрілість – це той ступінь морфо-функціо­на­ль­но­го розвитку дитини, який є достатнім для здійснення складного комплексу пристосувальних реакцій, спрямованих на забез­пе­че­н­­ня здоров’я в умовах підвищених вимог до організму, по­в’я­заних із систематичними заняттями, зміною режиму дня тощо.

ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПРОЦЕС ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ:


 1. Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 629 [Електронний ресурс] // kiev-oblosvita.gov.ua/index.php?mode=n_doc@file=km629_11d.

 2. Державні вимоги до навчальних програм з фізичного виховання в системі освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.05.1998. – N 188 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=%7A%30%35%30%31%2D%39%38

 3. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України 16.08.2010 р. – № 1/9-563 [Електронний ресурс] // Режим доступу: kiev-oblosvita.gov.ua/index.php?mode=n_doc@file=1_9_563_10d

 4. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001. – N 2628-III [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=%32%36%32%38%2D%31%34.

 5. Закон України «Про охорону дитинства» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – N 30. – С.142.

 6. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993. – N 3808-XII [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=%33%38%30%38%2D%31%32.

 7. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993. – N 3808-XII / Верховна Рада України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=%33%38%30%38%2D%31%32.

 8. Закон УРСР «Про освіту» від 23.05.1991. – N 1060-XII [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=%31%30%36%30%2D%31%32.

 9. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=%39%39%35%5F%30%32%31.

 10. Конституція України від 28.06.1996 / Верховна Рада України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=%32%35%34%EA%2F%39%36%2D%C2%D0.

 11. Про вдосконалення роботи з фізичного виховання в навчальних закладах України : Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.12.2005. – N 718 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=%76%30%37%31%38%32%39%30%2D%30%35.

 12. Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» : Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010. – № 1111 [Електронний ресурс] // Режим доступу: kiev-oblosvita.gov.ua/index.php?mode=n_doc@file=n1111­­_10.

 13. Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України : Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005. – N 458 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=%7A%30%39%30%39%2D%30%35

 14. Про затвердження Положення про дошкільний виховний заклад України : Постанова Кабінету Міністрів України від 01.09.1993. – N 688 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=%36%38%38%2D%39%33%2D%EF.

 15. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.upk.org.ua/load/zakonodatelnye_akty/programa_rozvitku_ditej_starshogo_doshkilnogo_viku_quot_vpevnenij_start_quot_dlja_ditej_5_richnogo_viku/6-1-0-531.

 16. Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту» від 28.09.2004. – N 1148/2004 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=%31%31%34%38%2F%32%30%30%34.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:


 1. Абдулаева Е. Сенсорно-двигательные игры для детей раннего и младшего дошкольного возраста : научный поиск / Е. Абдулаева // Дошкольное воспитание. – 2010. – № 8. – С. 101-100.

 2. Аганянц Е.К. Возрастная динамика физических качеств при различных двигательных режимах / Е.К. Аганянц, Е.М. Бер­дичевская // Природа, общество, человек: вестник Южно-Российского отделения Международной Академии наук высшей школы. – Краснодар. – 1996. – № 1(4). – С. 22-24.

 3. Аганянц Е.К. Физиологическая характеристика двигательной деятельности детей и подростков / Е.К. Аганянц / Возрастная динамика двигательных и вегетативных функций в связи с мышечной деятельностью. – К. : КГИФК, 1991. – С. 5-16.

 4. Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду: Книга для воспитателя детского сада / Э.Й. Адашкявичене. – М. : Просвещение, 1992. – 152 с.

 5. Аксарина Н.М. Воспитание детей раннего возраста / Н.М. Аксарина. – [3-е изд]. – М., 1977. – 304 с.

 6. Алексеева Л.М. Комплексы детской общеразвивающей гимнастики / Л.М. Алексеева. – М. : Феникс, 2005. – 207 с.

 7. Алієва Т.І. Програма «Витоки»: Базис розвитку дитини-дошкільника / Т.І.Алієва, Т.В. Антонова, Є.П. Арнаутова. – М., 2003. – 313 с.

 8. Алябьева М.Н. Физическое воспитание детей раннего возраста / М.Н. Алябьева. – 2-е изд. – К., 1978. – 163 с.

 9. Амельченко Л.М. Старти надій : [сценарій спортивної естафети] / Л.М. Амельченко // Позакласний час. – 2009. – № 13-14. – С. 97. – (Досвід фізичного виховання).

 10. Амосов М.М. Роздуми про здоров’я / М.М. Амосов. – К. : Здоров’я, 1990. – 168 с.

 11. Ананьев В.Г. К постановке проблемы развития детского самопознания / В.Г. Ананьев // Избранные психологические труды. – М. : Педагогика, 1980. – Т.2. – С.103-127.

 12. Андреєва О.Л. Веселі старти : спортивна розвага разом з батьками / О.Л. Андреєва // Розкажіть онуку. – 2010. – № 8 (серпень). – С. 155-156.

 13. Андриянова Е.Ю. Развитие выносливости в дошкольном возрасте / Е.Ю. Андриянова // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2001. – № 3. – С.55.

 14. Анохин П.К. Избранные труды. Философские аспекты функциональной системы / П.К.Анохин. – М. : Наука, 1978. – 400 с.

 15. Апанасенко Г.Л. Медицинская валеология / Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2000. – 248 с. – (Серия «Гиппократ»).

 16. Апанасенко Г.Л. Оценка физического развития: методология и практика поисков критерия оценки / Г.Л. Апанасенко // Гигиена и санитария. – 1983. – № 12. – С.51 – 53.

 17. Ареф’ев В.Г. Фізичне виховання в школі / В.Г. Ареф’ев, В.В. Столітенко. – К. : ІЗМН, 1997. – С.56-59.

 18. Бабунова Т.М. Дошкільна педагогіка: навчальний посібник / Т.М. Бабунова. – М. : ТЦ Сфера, 2007. – 208 с.

 19. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / Наук. кер. та заг. ред. О.Л.Кононко. – [3 вид., випр]. – К. : Світич, 2009. – 430 с.

 20. Бакіко І.В. Аналіз змісту пріоритетного навчального матеріалу у шкільних програмах із фізичного виховання / І.В. Бакіко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2002. – № 2. – С.3-4.

 21. Бальсевич В.К. Здоровье в движении / В.К. Бальсевич. – М. : Советский спорт, 1988. – 48 с.

 22. Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека / В.К. Бальсевич. – М. : Теория и практика физической культуры, 2000. – 275 с.

 23. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого / В.К. Бальсевич. – М. : Физкультура и спорт, 1988. – 208 с.

 24. Баранов В.М. В мире оздоровительной физкультуры / В.М. Баранов. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – К. : Здоровья, 1991. – 135 с.

 25. Барбар С. М. Морські картинки : сюжетне заняття для дітей шостого року життя за системою ігрового стретчингу / С.М. Барбар // Розкажіть онуку. – 2010. – № 6 (червень). – С. 97-99.

 26. Безносиков И.Я. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста / И.Я. Безносиков . – Мн. : Четыре четверти, 1999. – 311 с.

 27. Безруких М.М. Леворукий ребёнок: Тетрадь для занятий с детьми [Метод. рекомендации] / М.М. Безруких. – М. : Вентана-Граф, 2001. – 64 с. – (Готовимся к школе).

 28. Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности / Н.А. Бернштейн. – М. : Медицина, 1966. – 89 с.

 29. Бичкова С.С. Сучасні програми з фізичного виховання дітей дошкільного віку / С.С. Бичкова. – М. : Аркто, 2001. – 64 с.

 30. Блудова Лілія. Як виховати здорову дитину / Л. Блудова. – К.: Вид. дім «Шкільного світу», 2006. – 119 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).

 31. Богінич О. Оздоровча педагогіка / О. Богінич // Дошкільне виховання. – 2002. – № 7. – С 18-19.

 32. Богініч О. Оздоровчу ідеологію – в життя малят / О.Богініч //Дошкільне виховання. – 2006. – № 7. – С.7.

 33. Бондаревский Е.Я. О школьных программах по физической культуре в школе / Е.Я. Бондаревский, А.В. Кодешова. – 1987. – № 3. – С.31. – № 4. – С.32.

 34. Бондаренко Н.О.  Рухливі ігри / Н. О. Бондаренко // Позакласний час. – 2010. – № 5. – С. 52-54.

 35. Борейко М.М. Оптимізація фізичного виховання дітей 7 - 8 років засобами легкої атлетики: автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих і спорту: 24.00.02 / М.М. Борейко ; Львівський держ. ін-т фіз. культури. – Львів, 2002. – 22 с.

 36. Будна Н. О. Уроки з курсу «Основи здоров’я» : посібник для вчителя : 4 кл. / Н. О. Будна, З. Л. Головко, С. І. Рябов. – Тернопіль: Навч. книга - Богдан, 2005. – С.12-25. 

 37. Будь здоровим, малюк : програма з фізичного виховання для дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату / [укл. Е.С. Вільчковський, Н.Ф. Денисенко]. – К. : ІЗМН, 1997. – 64 с.

 38. Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду: Книга для воспитателя дет. сада. / П. П. Буцинская, В. И. Васюкова, Г. П. Лескова. – [2-е изд., перераб. и доп]. – М. : Просвещение, 1990. – 175 с.

 39. Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду / П.П. Буцинская. – М. : Просвещение, 1999. – 354 с.

 40. Быкова А.И. Развитие движений у детей в детском саду / А.И. Быкова. – М. : Наука, 1999. – 368 с.

 41. Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость: Пособие для воспитателя детского сада / Е. Н. Вавилова. – М. : Просвещение, 1981. – 96 с.

 42. Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей: пособие для воспитателя детского сада / Е. Н. Вавилова. – М. : Просвещение, 1986. – 128 с.

 43. Вавилова Е.Н. Учите детей бегать, прыгать, лазать, метать: пособие для воспитателя детского сада / Е. Н. Вавилова. – М. : Просвещение, 1981 – 96 с., ил.

 44. Вайндорф-Сисоева М.Е. Педагогика: краткий курс лекций / М.Е. Вайндорф- Сисоева, Л.П. Крившенко. – М. : Юрайт, 2004. – 254 с.

 45. Васильєв И.В. Методы оценки физического развития детей и подростков [Електронний ресурс] // Режим доступу: http:/www.proshkolu.ru/clud/health/blog/5718.

 46. Ведмеденко Б.Ф. Теоретичні основи і практика виховання молоді засобами фізичної культури / Б.Ф. Ведмеденко. – К. : Інститут систематичних досліджень освіти, 1993. – 152 с.

 47. Викулов А. Д. Развитие физических способностей детей: Книга для малышей и их родителей: [Учеб. пособие для воспитателей детских садов, учителей начальных классов, родителей] / А. Д. Викулов, И. М. Бутин. – Ярославль: Гринго, 1996. – 176 с.

 48. Вильчковский Э.С. Психолого-педагогические основы системы физического воспитания дошкольников / Э.С. Вильчковский // Воспитание детей дошкольного возраста : монография / [Л.Н. Проколиенко, Т.М. Титаренко, С.П. Тищенко и др. ] ; под ред. Л.Н. Проколиенко. – К. : Рад. школа, 1990. – С. 319–364.

 49. Вильчковский Э.С. Развитие двигательной функции у детей / Э.С.Вильчковский. – К., 1983. – 172 с.

 50. Вильчковский Э.С. Физическое воспитание дошкольников в семье / Э.С. Вильч­ковский. – К. : Рад. шк., 1987. – 128 с.

 51. Вильчковский Э.С. Физическая культура детей дошкольного возраста / Э.С. Вильч­ковский. – К. : Здоров'я, 2001. – 299 с.

 52. Вільчковський Е.С. Заняття з фізичної культури в дитячому садку / Е.С. Вільч­ковський. – К., 1985. – 165 с.

 53. Вільчковський Е.С. Заняття з фізичної культури в дитячому садку / Е.С. Вільчковський. – К. : Знання, 2005. – 334 с.

 54. Вільчковський Е.С. Критерії оцінювання стану здоров’я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку : навч. посібник / Е.С. Вільчковський. – К. : ІЗМН, 1998. – 64 с.

 55. Вільчковський Е.С. Критерії оцінювання стану здоров'я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку / Е.С.Вільчковський. – К.: Знання, 1998. – 360 с.

 56. Вільчковський Е.С. Навчальна робота з фізичної культури в 1-3 класах / Е.С. Віль­ч­ковський. – К. : Радянська школа, 1974. – 224 с.

 57. Вільчковський Е.С. Організація рухового режиму дітей 5-7 років у закладах освіти: навч.-метод. посібник / Е.С. Вільчковський, Н.Ф. Денисенко. – Запоріжжя: Диво, 2006. – 228 с.

 58. Вільчковський Е.С. Ранкова гімнастика дошкільників під музику / Е.С. Вільч­ковський. – К., 1989. – 249 с.

 59. Вільчковський Е.С. Рухливі ігри в дитячому садку / Е.С. Вільчковський. – К., 1989. – 237 с.

 60. Вільчковський Е.С. Система фізичного виховання молодших школярів : навч.-метод. посібник / Е.С. Вільчковський, М.П. Козленко, С.Ф. Цвек. – К. : ІЗМН, 1998. – 232 с.

 61. Вільчковський Е.С. Системи фізичного виховання молодших школярів / Е.С. Віль­ч­ковський, М.П. Козленко, С.Ф. Цвек. – К., 1992.– 112 с.

 62. Вільчковський Е.С. Сюжетні заняття з фізичної культури з дітьми дошкільного віку / Е.С. Вільчковський, Г.В. Біленька, О.Л. Богініч. – К. : ІЗМН, 1996. – 74 с.

 63. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: навчальний посібник / Е.С. Вільчковський. – Львів: ВНТЛ, 1998. – 336 с.

 64. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посібник / Е.С. Вільчковський, О.І. Курок. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 65. Вільчковський Е.С. Фізичне виховання дітей дошкільного віку / Е.С. Вільч­ковський. – Львів: ВНТЛ, 2001. – 336 с.

 66. Вільчковський Е.С. Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі / Е.С. Вільчковський, О.І. Курок. – К. : РВВ ГДПУ, 2001. – 216 с.

 67. Вільчковський Е.С. Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі / Е.С.Вільчковський, О.І.Курок. – К. : Знання, 2001.– 256 с.

 68. Віндюк А.В. Основи технології самостійних занять фізичними вправами учнів молодших класів: автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.02 / А.В. Віндюк ; Львівський держ. ін-т фіз. культури. – Львів, 2002. – 17 с.

 69. Волков Л.В. Физические способности детей и подростков / Л.В. Волков. – К. : Здоров’я, 1981. – 120 с.

 70. Волошин А.А. Игры на воде для уроков плавания с детьми младших возрастов / А.А. Волошин, Н.Б. Кулибаба // Плавание. – Вып.1. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – С.131.

 71. Гаращенко Лариса. Методики загартування в умовах дитсадка / Л. Гаращенко // Дошкільне виховання. – 2010. – № 3. – С. 16-20.

 72. Германченко Оксана.  У здоровому тілі – здоровий дух! [заняття з плавання] / Оксана Германченко // Дошкільне виховання. – 2010. – № 2. – С. 18.

 73. Герцик М.С. Вступ до спеціальностей галузі «Фізичне виховання і спорт» : підручник / М. С. Герцик, О. М. Вацеба. – Х. : ОВС, 2005. – 239 с.

 74. Глазырина Л.Д. Физическая культура — дошкольникам. Младший возраст: [Пособие для педагогов дошкольных учреждений] / Л.Д. Глазырина. – М. : Гуманитарный издательский центр «Владос», 2001. – 271 с. – (Нетрадиционные методы воспитания).

 75. Глазырина Л.Д. Физическая культура — дошкольникам. Средний возраст: [Пособие для педагогов дошкольных учреждений] / Л. Д.Глазырина. – М.: Владос, 2001. – 304 с.

 76. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Старший возраст / Л.Д. Гла­зырина. – М. : ВЛАДОС, 1999. – 264 с.

 77. Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста / Л.Д. Глазырина. – М. : Наука, 1999. – 330 с.

 78. Гнітецький Л.В. Формування потреби займатися фізичними вправами у дітей молодшого шкільного віку: автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту. 24.00.02 / Л.В. Гнітецький; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 23 с.

 79. Голубева Л.И. Oсобенности физического развития детей 1 года жизни / Л.И. Голубева // Дошкольное воспитание. – № 4. – 2003. – C. 88-89.

 80. Граченко Людмила. Нетрадиційне фізкультурне обладнання : [облаштування спортивного залу] / Людмила Граченко // Дошкільне виховання. – 2010. – № 7. – С. 23-25.

 81. Грубар І. Я. Здоров'я дітей – національне багатство: Метод, рек. для батьків / І.Я. Грубар. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – 42 с.

 82. Гужаловский А.А.  Основы методики и теории физической культуры / А.А. Гужаловский. – М. : Физкультура и спорт, 1999. – 334 с.

 83. Данилевич М.В. Фізичне виховання дітей – турбота спільна / М.В. Данилевич // Фізична культура та здоров’я нації: матеріали ІІІ Міжнародної конференції. – К.-Вінниця: Українська академія Наук Національного прогресу, 1998. – Ч.1. – С.30-32.

 84. Денисенко І. Оздоровчі технології – в освітній процесс / І.Денисенко //Дошкільне виховання. – 2009. – С. 7.

 85. Денисенко Н.Ф. Від рухового режиму до здоров'я дітей / Н.Ф. Денисенко // Дошкільне виховання. – 1995. – № 10. – С 10-11.

 86. Денисенко Н.Ф. Гартуємо тіло і дух! Сучасні підходи до фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят / Н.Ф. Денисенко // Дошкільне виховання. – 2001. – № 6. – С.14-15.

 87. Денисенко Н.Ф. Інформаційне забезпечення процесу фізичного виховання дошкільнят / Н.Ф. Денисенко // Палітра педагога. – 2001. – № 2. – С.28-31.

 88. Денисенко Н.Ф. Сучасні підходи до контролю у системі фізичного виховання / Н.Ф. Денисенко // Дошкільне виховання. – 1999. – № 10. – С.11-13.

 89. Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья : 1-5 кл. / Н.И. Дереклеева. – М. : ВАКО, 2004. – 152 с. – (Мастерская учителя).

 90. Державна програма «Освіта» (Україна 21 ст) // Освіта. – № 44-46. – 1993. – С.3-6.

 91. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України / За ред. Зубалія М.Д. – [Вид.2-е, перероб. і доп.]. – К., 1998. – 18 с.

 92. Детство. Программа для развития и воспитания детей в детском саду / [В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н. А. Ноткина и др.] ; под ред. Т. И. Бабаевой, З. А. Михайловой, Л.М. Гурович. – [изд. 2-е перераб.]. – СПб. : Акцидент, 1996 – 224 с.

 93. Дмитренко Т.И. Спортивные упражнения и игры для детей дошкольного воз­раста / Т.И. Дмитренко. – К. : Рад. шк., 1983. – 235 с.

 94. Дмитренко Т.І. Руховий режим у дитячому садку / Т.І. Дмитренко. – К., 1980.– 137 с.

 95. Дмитренко Т.І. Спортивні вправи і розваги для дітей дошкільного віку / Т.І. Дмитренко. – К., 1976. – 109 с.

 96. Дмитренко Т.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку / Т.І. Дмитренко. – К. : Знання, 2001. – 269 с.

 97. До Веселки в гості : спортивна розвага для дітлахів та їхніх батьків // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2010. – № 1 (січень). – С. 42-45.

 98. Доман Г. Как сделать ребенка физически совершенным: [Пер. с англ.] / Г.Доман. – М. : АСТ, Аквариум, 2000. – 333 с.

 99. Доронова Т.М. Веселка: програма виховання, освіти та розвитку дітей дошкільного віку в умовах дитячого саду / Т.М. Доронова, С.Г. Якобсон, О.В. Соловйова. – М., 2004. – 189 с.

 100. Доронова Т.М. Веселка: програма і керівництво для вихователів середньої групи дитячого садка / Т.М. Доронова, В.В. Гербова, Т.І. Грізік. – М., 1994. – 257 с.

 101. Доронова Т.М. Веселка: програма та методичне керівництво з виховання, розвитку й освіти дітей 5-6 років в дитячому садку / Т.М. Доронова, В.В. Гербова, Т.І. Грізік. – М., 1997. – 276 с.

 102. Доронова Т.М. Про пріоритетні напрями державної політики у сфері дошкільної освіти / Т.М. Доронова // Дошкільне виховання. – 2007. – № 8. – С. 8-12.

 103. Дружба со спортом : [сценарий малых Олимпийских игр] // Внеклассный час. – 2009. – № 13-14. – С. 98. – (Опыт физического воспитания).

 104. Дубогай А.Д. Информативность морфофункциональных показателей в оценке физического состояния младших школьников / А.Д. Дубогай // Теория и практика физической культуры. – 1986. – № 9. – С.29 - 31.

 105. Експериментальна програма розвитку дитини дошкільного віку. – К. : Світич, 2004. – 241 с.

 106. Ермоленко Е. К. Возрастная морфология детей преддошкольного и дошкольного возраста. : [Уч. пос. для студентов институтов физкультуры] / Е. К. Ермоленко. – Краснодар, 1996. – 196 с.

 107. Ефименко Н.Н. Материалы к оригинальной авторской программе «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста» / Н. Н. Ефименко. – М. : ЛИНКА-ПРЕСС, 1999. – 256 с.

 108. Євдокимова Л. Г. Організація фізкультурного дозвілля дітей влітку / Л.Г. Євдокимова  // Розкажіть онуку. – 2008. – № 6. – С. 48.

 109. Євтушевська Наталія. Формування почуттів та морально-вольових якостей у спортсменів / Н. Євтушевська  // Рідна школа. – 2010. – № 3. – С. 67-69.

 110. Єрофєєва Т.І. Сучасні освітні програми для дошкільних установ: навчальний посібник для студентів педагогічних вузів і коледжів / Т.І. Єрофєєва. – М. : Видавничий центр «Академія», 1999. – 344 с.

 111. Єфименко М.М. Театр фізичного виховання та оздоровлення дошкільників / М.М. Єфименко. – К. : Знання, 2002. – 328 с.

 112. Запорожец А.В. Изменение моторики ребенка в зависимости от условий и мотивов его деятельности / А.В. Запорожец // Известия АПН ССФСР. – Вып.14 – М. – 1948. – С.15-27.

 113. Запорожец А.В. Развитие произвольных движений / А.В. Запорожец. – М. : Педагогика, 1986. – 296 с.

 114. Зациорский В.М. Спортивная метрология / В.М. Зациорский. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – 19 с.

 115. Збірка конспектів, уроків та занять: [добірка статей] // Все для вчителя. – 2008. –№ 11. – С. 66-120.

 116. Здоровий малюк : програма з фізичної культури для дітей від народження до трьох років [для батьків та вихователів дошкільних закладів] / [укл. Е.С. Вільчковський]. – К. : ІЗМН, 1997. – 40 с.

 117. Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология ХХI века / [Авторы-составители Антонов Ю. Е., Кузнецова М. Н., Саулина Т. Ф. ].– М. : АРКТИ, 2000. – 88 с.

 118. Здоров'я і спорт // Разом проти СНІДУ. – 2010. – № 5-6. – С. 3.

 119. Здоровье. Программа по физической культуре в детском саду: [Программно-методическое издание 2-е доп.]. – Ставрополь, 1991. – 76 с.

 120. Зимой на воздухе : в помощь воспитателю // Позакласний час. – 2006.– № 23-24. – С. 115-118.

 121. Зі спортом по життю : матеріали до бесід з учнями : [добірка статей] // Позакласний час. – 2010. – № 6. – С. 119-132.

 122. Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник: Авторская программа / Ю.Ф. Змановский // Дошкольное воспитание – 1995. – № 6. – С. 25-28.

 123. Инновационные направления развития системы физического воспитания детей дошкольного возраста [Електронний ресурс] // Теория и практика физической культуры: Научно-теоретический журнал. – 1999. – № 3. – Режим доступу до журн. : http://www.infosport.ru/press/tpfk/ 1999N3/р54-58.htm.

 124. Іващенко В.П. Теорія і методика фізичного виховання : навч. посібник. / В.П. Іващенко, О.П. Безкопильний – Черкаси: Черкаський ЦНТЕІ, 2005. – Ч.1. – 236 с.

 125. Інтеграція пізнавальної і рухової діяльності в системі навчання і виховання школярів: Методичний посібник / [О.Д. Дубогай, Б.П. Пангелов, Н.О. Фролова, М.І. Горбенко]. – К. : Оріяни, 2001. – 152 с.

 126. Казьмин В.Д. Дыхательные гимнастики / В.Д. Казьмин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 194 с.

 127. Калаєва Л. Г. Методичні вказівки про організацію фізкультурного дозвілля дітей. «Пента» – спортивне свято : [сценарій свята] / Л. Г. Калаєва, Є. І. Макогоренко // Все для вчителя. – 2009. – № 19-20. – С. 24-25.

 128. Калуська Я. Валеологія в дитячому садку і вдома. [Методичний порадник для вихователів дошкільних закладів і батьків] / Я.Калуська, Н.Щулькіна. – Ів.-Франківськ: Лілля – НВ, 1999. – 56 с.

 129. Каменіна І.І. Проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти в Російській Федерації / І.І. Каменіна // Дошкільне виховання. – 2006. – № 9. – С.3-6.

 130. Канидова В. Развивающее обучение на занятиях по плаванию в детском саду / В.Канидова //Дошкольное образование. – 2002. – № 16. – С.5-8.

 131. Канівець В. Улюблений фізінструктор: здоров'я / В. Канівець // Дошкільне виховання. – 2010. – № 2. – С. 12-13.

 132. Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим: Оздоровительные и познаватель­ные занятия для детей подготовительной группы детского сада / М. Ю.Картушина. — М. : ТЦ Сфера, 2004. — 384 с.

 133. Кашуба В.О. Біодинаміка постави школярів у процесі фізичного виховання: автореф. дис. … докт. наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.02 / Кашуба В.О. ; Національний ун-т фіз. вих. і спорту України. –К., 2003. – 35 с.

 134. Кенеман А.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: [Учебник для пединститутов] / А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаева. – М. : Просвещение, 1985. – 319 с.

 135. Кенеман А.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: [Уч. пос. для студентов пед. институтов] / А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаева/ – [изд. 2-е испр. и доп.]. – М. : Просвещение, 1978. – 272 с.

 136. Кенеман А.В. Теорія и методика физического воспитания детей дошкольного возраста / А.В. Кенеман. – М. : Наука, 2005. – 260 с.

 137. Козак О.П. Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет / О.П. Козак. – СПб. : Союз, 1999. – 335 с.

 138. Козленко М.П. Фізичну культуру в побут школярів / М.П. Козленко. – К. : Радянська школа, 1979. – С.32-33.

 139. Козленко Н.А. Физическое воспитание учащихся первых классов / Н. А. Козленко, В.П. Мацулевич. – К.: Рад. шк., 1988. – 144 с.

 140. Козлова С.А. Дошкольная педагогика / С.А. Козлова. – М. : Наука, 2002. – 455 с.

 141. Козуб А.М. Допоможемо дітям бути здоровими та щасливими вже сьогодні / А.М. Козуб //Дошкільний навчальний заклад. – 2009. – №10. – Ч.3. – С. 2-5.

 142. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: [Наук.-метод. посіб.] / Наук. ред. О.Я. Кононко. – К. : Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003. – 243 с.

 143. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-4 классов общеобразовательной школы // [Разраб. В.Н. Кряж, Е.Н. Ворсин, А.А. Гужаловский и др.]. – Минск, 1992. – 57 с.

 144. Комплексні програми середньої загальноосвітньої школи. Фізична культура 1-11 класів. – К.: Освіта, 1993. – С.12-19.

 145. Кондратюк О. З. Тато, мама і я - спортивна сім'я : [сценарій свята для дошкільного віку]  / О. З. Кондратюк // Розкажіть онуку. – 2010. – № 1 (січень). – С. 124.

 146. Концепция физического воспитания детей и подростков [Електронний ресурс] // Физическая культура: Научно-методический журнал. – 1996. – № 1. – Режим доступу до журн. : http://fkvot.infosport.ru/1996N1/р5-10.htm.

 147. Корнієнко С.М. Педагогічні основи фізичного виховання молодших школярів у системі «Родина – школа»: автореф. канд. пед. наук: 13.00.07 / С.М. Корнієнко ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2001. – 22 с.

 148. Кравчук В. М. Спритні, дужі, небайдужі, кмітливі, грайливі : [сценарій спортивного свята] / В. М. Кравчук // Розкажіть онуку. – 2010. – № 3. – С. 89-90.

 149. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Т.Ю.Круцевич. – К. : Олимпийская литература, 1999. – 232 с.

 150. Кубай І. Веселий час змагань : досвід фізичного виховання : [сценарій спортивних ігор] / І. Кубай // Позакласний час. – 2006.– № 11-12. – С. 19-21.

 151. Кубай І. Стадіон моєї мрії : досвід фізичного виховання : [сценарій спортивного вечора] / І. Кубай // Позакласний час. – 2006.– № 11-12. – С. 27-28.

 152. Куланин Б.  Дошкольники и спортитвные игры : особенности методики обучения : наука – практике / Б. Куланин // Дошкольное воспитание. - 2010. – № 6. – С. 60-62. – Бібліогр.: с. 62.

 153. Куріпта В. І. Рухова активність учнів / В. І. Куріпта // Розкажіть онуку. – 2005. – № 9-10. – С. 102-151. – (Веселий стадіон).

 154. Куц О.С. Системно-структурний підхід до розвитку фізичних якостей у школярів на уроках фізичної культури в умовах підвищеної радіації / О.С.Куц, В.А.Леонова, Б.Д. Розпутняк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. [Збірник наукових праць]. – Луцьк: Медіа, 1999. – С.432 - 435.

 155. Лазаревич С. Пріоритет – фізичне здоров’я вихованців / С.Лазаревич //Дошкільне виховання. – 2008. – №12. – С.12.

 156. Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей: Кн. для воспитателя дет. cада / С.Я. Лайзане. – М. : Просвещение, 1987. – 160 с.

 157. Ланда Б.Х. Методика оценки физического развития и физической подготовленности. Учебное пособие / Б.Х. Ланда. – [4-е изд., доп.]. – М. : Советский Спорт, 2008. – 244 с.

 158. Лашкова Я. Це чудово, коли кожен з нас здоровий / Я.Лашкова, Г. Калабуліна //Дошкільне виховання. – 2002. – №6. – С.20.

 159. Леей В. Л. Везёт же людям... / В.Л. Леей. – М. : Физкультура и спорт, 1988.— 256 с.

 160. Лескова Г.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду / Г.П. Лескова, П.П. Буцинская, В.И. Васюкова. – М., 1981. – 349 с.

 161. Липець М.М. Витривалість, здоров'я, працездатність... / М.М. Липець, Г.М. Андрієнко. – Львів, 1993. – 131 с.

 162. Липець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей: Навчальний посібник [для фізкультурних вузів] / М.М. Линець. – Львів: Штабар, 1997. – 204 с.

 163. Логинова В.И. Детство: программа развития и воспитания детей в детском саду / В.И. Логинова. – СПб., 2002. – 227 с.

 164. Логинова В.И. Дошкольная педагогика: учебное пособие [для студентов педагогических институтов] / В.И. Логинова, П.Г. Саморукова. – М.: Просвещение, 1988.– 270 с.

 165. Лубышева Л.И. Современный ценностный потенциал физической культуры и спорта и пути его освоения обществом и личностью / Л.И. Лубышева // Теория и практика физической культуры. – 1997. – № 5. – С. 10 – 14.

 166. Лушик І. В. Зростай здоровою, дитино! Попул. енцикл. для батьків / І. В. Лущик. – Х. : Основа; Тріада+, 2008. – 203. – (Для турботливих батьків).

 167. Лущик І.В. Фізичне виховання дітей дошкільного віку. П’ятий рік життя : Метод. посіб. / І.В. Лущик. – Х. : Вид. група «Основа», 2007. – 208 с. – (Дошкільний навчальний заклад. На допомогу вихователю).

 168. Лущик І.В. Фізичне виховання дітей дошкільного віку. Четвертий рік життя : Метод. посіб. / І.В. Лущик. – Х. : Вид. група «Основа», 2007. – 176 с. – (Дошкільний навчальний заклад. На допомогу вихователю).

 169. Лущик І.В. Фізичне виховання дітей дошкільного віку. Шостий рік життя : Метод. посіб. / І.В. Лущик. – Х. : Вид. група «Основа», 2007. – 224 с. – (Дошкільний навчальний заклад. На допомогу вихователю).

 170. Лях В.И. Двигательные способности. Общая характеристика и основы теории и методики их развития в практике физического воспитания / В.И. Лях // Физическая культура в школе. – 1996. – № 2. – С.2 - 6.

 171. Ляшенко Г.І. Фізіологічні особливості дітей дошкільного віку / Г.І. Ляшенко. – К. : Рад. школа, 1982. – 149 с.

 172. Макарова О. С. Игры, спорт, диалог в физической культуре начальной школы : спортивно-игровые проекты  для первого класса : [пособие для учителя] / О.С. Макарова. – М. : Школьная Пресса, 2002. – 111 с.

 173. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 1997. – 197 с.

 174. Маркосян А. А. Основи морфологии и физиологии развития организма детей и подростков / А. А. Маркосян. – М. : Медицина, 1969. – 571 с.

 175. Мартынов С.М. Здоровье ребенка – в ваших руках / С.М. Мартынов. – М. : Наука, 1999. – 311с.

 176. Масауд Р. Режим рухової активності як основа корекції фізичного стану молодших школярів: автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.02 / Р. Масауд ; НУФВСУ. – К., 1998. – 16 с.

 177. Матвеев Л.П. Методика физического воспитания с основами теории / А.П. Матвеев. – М. : Наука, 2001. – 255 с.

 178. Матвеев Л.П. Теория и методика физического воспитания /Л.П. Матвеев, А.Д. Новиков.– [изд. 2-е, испр. и допол.].– М. : Физкультура и спорт, 1991. – 236 с.

 179. Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников / М.В. Матюхина. – М. : Педагогика, 1984. – С.34 - 37.

 180. Мащенко М.В. Физическая культура дошкольника / М.В. Мащенко. – Мн. : Ураджай, 2000. – 257 с.

 181. Медико-педагогический контроль за физическим воспитанием детей дошкольного возраста: Методическое пособие. – Москва, 1983. – 25 с.

 182. Ми всі – дружна спортивна сім’я : фізичне виховання учнів : [сценарій свята] // Позакласний час. – 2006.– № 15-16. – С.86.

 183. Мигалюк В. Цікава фізкультура : сила, спитність, витривалість : [сценарій спортивного свята для дітей 4-6 років] / В. Мигалюк // Дошкільне виховання. – 2008. – № 2. – С. 22-23.

 184. Миленко В. «Нарисуй физкультурное занятие» : роль мотивации на занятиях физической культуры : [обсуждение на пед. совете в детском саду] : здоровье и физическая культура / В. Миленко, Е. Попова // Дошкольное воспитание. – 2010. – № 1 . – С. 38-43.

 185. Милоголовкіна С. Г. Ми – спортивна сім'я : спортивно-розважальне свято / С. Г. Милоголовкіна // Розкажіть онуку. – 2010. – № 3. – С. 91.

 186. Минаев Б.Н. Основы методики физического воспитания школьников: Учебное пособие [для студентов педагогических учебных заведений] / Б.Н. Минаев. – М. : Просвещение, 1989. – 222 с.

 187. Міщенко О.В. Реалізація міжпредметних зв’язків у фізичному вихованні молодших школярів: автореф. дис. … канд. наук фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.02 / О.В. Міщенко ; Львівський держ. ін-т фізичної культури. – Львів, 2002. – 16 с.

 188. Молнар М.В. Формування програмно-нормативного забезпечення, фізичного виховання у молодшій школі з урахуванням регіонального компонента освіти (на прикладі Закарпатської області) : автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.02 / М.В. Молнар; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 20 с.

 189. Мороз не велик, а стоять не велит: игры на свежем воздухе // Позакласний час. – 2006. – № 21-22. – С.119-120.

 190. Морфофункциональное созревание основных физиологических систем организма детей дошкольного возраста / Под ред. М.В. Антроповой, М.М. Кольцовой. — М. : Педагогика, 1983. – 346 с.

 191. Національна доктрина розвитку освіти // Дошкільне виховання. – 2002. – № 7. – С.4-9.

 192. Обжисвет В.П. Настольная книга медицинской сестры детского сада / В.П. Об­жи­свет, В.Н. Касаткин, С. М. Чечельницкая. – М. : «LINKA-PRESS», 1998. – 144 с.

 193. Обиденна В. Комплексний підхід до оздоровлення: здоров'я / Віра Обиденна, Алла Проненко // Дошкільне виховання. – 2010. – № 2. – С. 15-17.

 194. Огниста К.М. Педагогічні умови формування фізичної культури першокласників: автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.02 / К.М. Огниста; Львівський держ. ін-т фіз. культури. – Львів, 2003. – 22 с.

 195. Ожегова В. «Фортуна»: спортивно-развлекательная игра: [опыт физического воспитания] / В. Ожегова // Позакласний час. – 2006.– № 11-12. – С. 33.

 196. Омельяненко І.О. Розвиток психомоторних здібностей першокласників на уроках фізичної культури: автореф. дис. канд. наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.02 / І.О. Омельяненко; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 17 с.

 197. Організація оздоровчої роботи в ДНЗ / [Уклад. Л.А. Швайка[. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 253 с.

 198. Оржеховська В.М. Здоровий спосіб життя як пріоритетна цінність у вихованні дітей і підлітків / В.М. Оржеховська // Формування, збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління, як обов’язковий компонент соціальної освіти. – Дніпропетровськ, 1997. – С.35-43.

 199. Основы дошкольной педагогики / [Под ред. А.В. Запорожца, Т.А. Марковой]. – М. : Наука, 2000. – 305 с.

 200. Осокина Т. И. Игры и развлечения детей на воздухе / Т.И. Осокина, Е.А. Тимо­феева, Л.С. Фурмина. – М.: Просвещение, 1983. – 190 с.

 201. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду / Т.И. Осокина. – [3-е изд., перераб.]. – М. : Просвещение, 1986. – 304 с.

 202. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду / Т.И. Осокина. – М. : Наука, 2001. – 339 с.

 203. Осокина Т.И. Физические упражнения для дошкольников / Т. И. Осокина, Е. А. Тимофеева – М. : Просвещение, 1966. – 156 с.

 204. Осокина Т.И. Физические упражнения и подвижные игры для дошкольников / Т.И. Осокина, Е. А. Тимофеева. — М.: Просвещение, 1971. — 159 с.

 205. Каталог: wp-content -> uploads -> sites
  sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
  sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
  sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
  sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
  sites -> Навчальна робота
  sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
  sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
  sites -> Введение в специальность
  sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка