Звіт про геологічне довивчення площ масштабу аркушів 1: 200 000 м-37-хііі (Бєлгород) в межах України, м-37-хіх (Харків) І східної половини аркуша м-36-xviii (Богодухів) в межах України у 3 книгаСторінка9/11
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.54 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ВИСНОВКИ
Грунтуючись на проведених дослідженнях, зроблені наступні узагальнюючі висновки:

1. Збір, обробка і узагальнення нових даних з геології району дослідження, що з’явились майже за півстоліття по завершенню останньої зйомки у масштабі 1:200 000, дозволили внести суттєві уточнення щодо розподілу у розрізі і поширення по площі всіх виділених стратонів, в окремих випадках по-новому вирішити питання геологічної будови території і оцінити її перспективи на різні види корисних копалин

2. Створено комплект карт масштабу 1:200 000, який включає геологічні карти і карти корисних копалин дочетвертинних утворень та четвертинних відкладів, а також інші спеціальні карти.

3. Використання кліматостратиграфічної методики дозволило детально розчленувати розрізи четвертинних, пліоценових і верхньоміоценових відкладів до ступенів і кліматолітів (або пачок), співставляючи при цьому одновікові субаквальні і субаеральні генетичні типи. На структурно-геоморфологічній основі проведене районування території і виділені генетичні типи названих відкладів для подальшого їх дослідження і картування у більш крупних масштабах.

4. Переінтерпретовані і детально описані терасові комплекси на всіх основних річках дослідженої території.

5. Вперше для даної території складений повний комплект літолого-фаціальних карт всіх світ палеогену і неогену в масштабі 1:500 000.

6. Проведений літолого-фаціальний аналіз і детальна стратифікація кайнозойських відкладів дозволили визначити межі поширення, розподіл потужностей і особливості складу виділених стратонів, що в свою чергу використано для визначення неотектонічної активності локальних структур протягом окремих відрізків геологічного часу.

7. В результаті геологічного довивчення території виявлені нові і уточнені раніше визначені контури і параметри проявів різних типів корисних копалин із виділенням найбільш перспективних ділянок. При цьому найбільша увага приділена головному продуктивному горизонту – полтавській серії, де були зосереджені основні обсяги опробування. Для полтавської серії складені спеціальні карти закономірностей розміщення проявів корисних копалин і прогнозні карти у масштабі 1:200 000, використання яких в подальшому сприятиме підвищенню результативності пошукових і розвідувальних робіт на титаново-цирконієві розсипи та родовища скляних і формувальних пісків.

8. По корисним копалинам, пов’язаним із полтавською серію, отримані наступні результати:


  • підтверджено розповсюдження в регіональному плані продуктивних поясів титано-цирконієвих розсипів та скляних пісків;

  • виявлено перспективний Зеленокутський прояв титано-цирконієвих розсипів, який за всіма параметрами перевищує раніше виявлене Краснокутське розсипне родовище;

  • виявлені перспективні Клиновий та Охочівський прояви скляних пісків, на яких можна провести попередню розвідку, а також перспективні Берецький та Комсомольський прояви комплексної сировини (формувальних та скляних пісків), які рекомендовані до пошуково-оціночних робіт першої черги;

  • зроблені подальші рекомендації до раніше відкритих та розвіданих родовищ корисних копалин.

Стосовно виявлених об’єктів головним недоліком є некондейційне опробування по свердловинах та відслоненнях, що ускладнює обробку польових матеріалів стосовно корисних копалин.

9. Отримані дані з гідрогеології і екологічного стану геологічного середовища засвідчили наявність загрозливої ситуації щодо перспектив використання для водопостачання водоносних горизонтів і забруднення довкілля особливо у центральній частині території в межах широкої смуги – м. Харків – Зміївська ТЕЦ – Балаклійський цементний комбінат.

10. В процесі виконання роботи на заваді стала вимога формального застосування раніше створеної легенди для геологічних карт, що утруднювало творчо використовувати нові дані у звіті, отримані при обробці зібраних матеріалів. Авторам довелося вносити відповідні пропозиції по вдосконаленню стратиграфічної схеми. Хочеться сподіватись, що нині існуюча легенда, в якій, до речі, достатньо помилок не тільки геологічних, але і граматичних, в подальшому буде використовуватись лише як стратиграфічний довідник.

11. Значні незручності при написанні звіту виникли через виконання наступних вимог:

- написання символів хімічних елементів виключно словами;

- використання наскрізної нумерації сторінок через увесь звіт незалежно від кількості томів;

- використання наскрізної цифрової нумерації літератури.

Бажано було б використовувати введені ще з часів Менделєєва хімічні символи, виставляти для кожного тому звіту автономну нумерацію сторінок, давати в тексті посилання на автора і рік, взяті у квадратні дужки. Останнє дозволило б оперативно корегувати і доповнювати список літератури протягом усього часу написання звіту.

12. Деякі питання геологічної будови території остаточно не вирішені і потребують додаткового вивчення та обґрунтування. До таких належать:

-детальне розчленування верхньоміоценових і пліоценових відкладів;

-визначення більш чіткої границі між неогеновою і четвертинною системою;

-сумнівна доцільність використання горизонтів, не рекомендованих до вживання Стратиграфічним словником України [84], а також стратонів із літологічною назвою;

-сумнівна доцільність використання серій, представлених однією світою;

-сумнівна доцільність розчленування сталої за своїм літологічним складом авіловської світи на підсвіти з віднесенням верхньої підсвіти до гжельського ярусу, а середньої і нижньої – до касимівського;

-потребують додаткового геологічного тлумачення виділені під час здійснення морфоструктурного аналізу і інтерпретації геофізичних матеріалів лінійні і кільцеві морфоструктури різного рангу.

13. На думку авторів, матеріалів ГДП-200 достатньо для підготовки до видання комплекту Держгеолкарти.


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

Опублікована література

1.Айзенверг Д.Е., Бражникова Н.Е., Новик Е.О. и др. Стратиграфия каменноугольных отложений Донецкого бассейна. – К: АН УССР, 1963.-182 с.

2.Айзенверг Д.Е., Берченко О.И., Бражникова Н.Е. Геология и нефтегазоносность Днепровско – Донецкой впадины. Стратиграфия. - К: Наук. думка, 1988. -146 с.

3.Балуховский Н. Ф. Новые данные о геологическом строении и истории развития окраин Донецкого бассейна. //Изв. АН СССР, сер. геол., -1959. -№2

4.Биостратеграфическое обоснование границ в палеогене и неогене Украины. -К.: Наук. Думка, 1979. – 202 с.

5.Бланк М. И. Палеогеография восточной части Днепровско–Донецкой впадины и северо–западной части Донецкого кряжа в юрский период. //Тр. ВНИГаз.- 1962. -Вып.14(22).

6.Бланк М. И. Юрские отложения восточной части Днепровско–Донецкой впадины и северо–западной окраины Донецкого кряжа. // Тр. ВНИГНИ. -1969.- Т.2, №29.

7.Веклич М.Ф. Поэтапность и стратотипы почвенных формаций верхнего кайнозоя. – К: Наук. думка, 1982 – 208 с.

8.Веклич М.Ф., Сиренко М.А., Мельничук И.В. и др. Палеогеографические этапы и рабочая стратиграфическая схема плейстоцена равнинной территории Украины. //Теоретические и практические проблемы палеографии. - К.: Наук. Думка, 1977.- С. 89-110.

9.Возгрин Б.Д., Сиренко Е.А. Палеогеографические особенности формирования пёстрых и красно-бурых глин плиоцена междуречья Сев. Донца и Днепра и физическая география и геоморфология. - К: Высшая школа, 1989. - В. 36 – С. 101-110.

10.Возгрін Б.Д., Педанюк Г.І., Демехін Л.О., Соловицький В.И. Карта четвертинних відкладів України. Масштаб 1:1 000 000 - К.: Державна геологічна служба України, 2000.

11.Волков Н.Г., Памянко В.П., Соколовский И.Л. Морфоструктурный анализ нефтегазоносных областей Украины. - К.: Наук. думка, 1981. – 218 с.

12.Воронова М.А. Палинологическое обоснование стратиграфического расчленения нижнемеловых отложений Днепровско–Донецкой впадины. - К: Наук. думка, 1971. – 156 с.

13.Васанчук С.С., Волощак З.А., Круглов С.С. и др. Стратиграфия, литология и нефтегазонасыщённость девонских и нижележащих терригенных пород отдельных площадей Днепровско–Донецкой впадины. //Тр. УкрНИГГИ, 1963.

14.Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. Т.1. М.: Гос. н. т. из-во литературы по геологии и охране недр, 1963. - 1210 с.

15.Глезер. З И. Закономерности исторического развития диатомовых водорослей и их значение для стратиграфии. Палеомикрофитологические исследования для целей стратиграфии. //Тр. ВСЕГЕИ.- 1980.- Т. 305.- С. 94-105.

16.Глезер З. И., Зосимович В. Ю., Клюшников М. Ю. Диатомовые водоросли палеогеновых отложений бассейна р. Сев. Донец и их стратиграфическое положение. //Палеонтол. сб. -1965.- Т.2, №2.- С.73-87.

17.Глубинное строение и геотектоническое развитие. Геология и нефтегазоносность Днепрово-Донецкой впадины. – К.: Наук. думка, 1989. – 203 с.

18.Горбунов В.С. Радиолярии среднего и верхнего эоцена Днепровско–Донецкой впадины. - К.: Наук. думка, 1979. - 187 с.

19.Добрянский Ю.Е., Зосимович В.Ю. Литологические особенности и условия формирования харьковской свиты в юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины. // Сб. науч. работ н.- и сектора. Киев. ун-та.-1972.- №8. - с. 24-32.

20.Добрянский Ю. Е., Зосимович В. Ю. Литологическая характеристика берекской свиты юго-восточной части Днепровско–Донецкой впадины. //Сб. науч. работ. н.-и. сектора Киев. ун-та.-1972.-№8. - С. 18-23.

21.Довідка про стан та перспективи розширення мінерально-сировинної бази Харківської області. - Київ, 2005.

22.Євдощук М.І. Ресурсне забезпечення видобутку вуглеводнів України за рахунок малорозмірних родовищ. - Київ: Наук. думка, 1997.

23.Зосімович В. Ю. Про нову знахідку великих Pectinideae у відкладах харківського ярусу УРСР. //Вісн. Київ. ун-ту, сер. геол. та геогр. – 1963.- В. 2, №5.- С.15-17.

24.Зосимович В.Ю. О стратиграфическом положении и возрасте так называемой «харьковской породы» в юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины. //Сб. науч. работ. н.-и. сектора Киев. ун-та.- 1962. - С.35-42.

25.Зосимович В. Ю. Олигоценовые отложения Днепровско–Донецкой впадины. -К.: Наук. думка, 1987. - 167 с.

26.Зосимович В.Ю. Верхний эоцен, олигоцен и миоцен Субпаратетиса. – К., 1992 -62 с.

27.Зосимович В.Ю. Макрофауна сивашских слоев: стратиграфическое положение, корреляция, возраст, палеонтология, палеогеография. //Проблемы стратиграфии фанерозоя Украины. – К.: 2001. - С.132-138.

28.Зосимович В.Ю., Куличенко В.Г., Савронь Э.Ю. Обоснование возраста, объема и границы миоценовых стратонов Северной Украины по моллюскам. //Геол. ж. – 1982.- Т.42, №6. - С.81-87.

29.Зосимович В.Ю., Куличенко В.Г., Савронь Э.Б. К истории формирования макрофаций олигоцена-миоцена Северной Украины. //Геол. ж. – 1984.- Т.44, №32 - С. 90-94.

30.Зосимович В.Ю., Куличенко В.Г., Савронь Э.Б. Полтавская серия -внутриплатформенная формация позднего олигоцен-миоцена Восточной Европы. //Геол. ж. – 1986. - Т.46, №36. – С. 45-50.

31.Зосимович В.Ю., Сорокина Н.Л., Сябряй К.В., Устиновская М.И. О возрасте змиевских глин. // Сб. науч. работ н.-и. сектора Киев. ун-та.- 1967.- №3 – С. 14-19.

32.Иваник М. М. Палеонтологическое обоснование стратиграфических подразделений палеогена ДДВ. //Тектоника и стратиграфия. -1982. -№22. - С.61-68.

33.Иваник М. М. Изменение состава спонгиофауны и палеосреды на рубеже эоцена и олигоцена в Днепровско–Донецкой впадине и сопредельных территориях. //ДАН УССР, сер.Б. - 1985.- №2. – С. 16-18.

34.Иваник М.М. О корреляции палеогеновых отложений Днепровско-Донецкой впадины и сопредельных территорий по спикулам губок. //Ископаемые организмы и стратиграфия осадочного чехла Украины. - К.: Наук. Думка.-1985.- С. 125-127.

35.Инструкция по применению классификации запасов к месторождением песка и гравия - М.: 1983 – 44 с.

36.Каптаренко-Черноусова О.К. Киевский ярус и элементы его палеографии. Стратиграфия и палеонтология. //Тр. ин-та. геол. наук.- 1951.- В.3.

37.Каптаренко – Черноусова О. К., Форамініфери київського ярусу Дніпровсько– Донецької западини та північно–західних окраїн Донецького басейну. //Тр. ін-ту геол. Сер. страт. і палеонтол. – 1956.- В. 8 (2). - 164 с.

38.Карлов Н.Н., Коломейцева А.К. Новые данные о полтавской флоре Змиева. // Докл. АН СССР.- 1967.- Т.172, №4 – С. 917-920.

39.Карякин Л.И. О границе между харьковским и полтавським ярусами. // Зап. НИИ геологии Харьк. ун-та- 1938.- №6 – С. 79-93.

40.Карякин Л.И. Изменения физико-географических условий от харьковского века к полтавскому. // Наук. зап. Харк. пед. ін.-ту.- 1946.- №9 – С. 3-21.

41.Карякин Л. И. Минералогический состав песков харьковского яруса в пределах УССР и их генезис //Зап. Всес. мин. о-ва.- 1951.- Т.80, №3 – С. 191-201.

42. Карякин Л.И Минералогический состав кремнисто-глинистих пород харьковского яруса в пределах УССР. // Минерал. сб. Львов. геол. о-ва.- 1954. -№8. – С. 175-192.

43.Коваль Я.М. О возрасте отложений полтавского яруса // Сов. геология.- 1940.- №9. – С. 92-97.

44.Комплект карт: геологія і корисні копалини України. Масштаб 1:1 000 000. Пояснювальна записка. – К.: 2002.

45.Краева Е.Я. Стратиграфическое расчленение киевской свиты юго-восточной части Днепровско–Донецкой впадины. //Геол. ж.- 1974.- Т. 34, № 4. - С.51-57.

46.Макаренко Д.Е. Проблема стратиграфии палеогена Украины. //Тектоніка и стратиграфія. -1976.- №10. - С.63-72.

47.Макаренко Д.Е., Зелинская В. А., Зернецкий Б. Ф. и др. Стратиграфическая схема палеогеновых отложений (унифицированная). – К.: Наук. думка.- 1987.-116 с.

50.Маринич А.М., Пащенко В.М., Шищенко П.Г. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-геологическое районирование. - К.: Наук. думка.- 1985 - 224 с.

51. Методические рекомендации по перспективной оценке рудопроявлений и месторождений цветных и редких металлов при геологической съемке и поисках. - К.: -1976 – 80 с.

52. Методичний посібник до змісту матеріалів для оцінки прогнозних перспективних ресурсів твердих корисних копалин. - К.:- 1997. - 35 с.

53. Мороз С.А. Палеоцен Днепровско–Донецкой впадины. – К.: Изд. Киев. ун-та.- 1970. - 190 с.

54. Мороз С. А. Фауна моллюсков палеоцена Днепровско–Донецкой впадины. - К.: Изд. Киев. ун-та.- 1972. - 172 с.

55. Ольштинська О. П. Діатомові водорості стратотипового розрізу тишкінської світи. // Геол. ж.- 1976.- №4. - С.144-147.

56. Ольштынская А.П. Позднеэоценовые диатомовые водоросли и силикофлагелляты северо–востока Украины. // Геол. ж.- 1977. - Т.37, в. 8 – С. 46-52.

57. Організація та проведення геологічного довивчення раніше закартованих площ масштабу 1:200 000, складання та підготовка до видання державної геологічної карти масштабу 1:200 000. - К.: Геолком України, 1999. - 296 с.

58. Очаковський В. Ю. Про спорово-пилковий комплекс олігоценових відкладів з розрізу Козача гора (Харківська обл.). //Сучасні напрямки української науки: Зб. наук. праць ІГН АН України. – К.:- 2006. - С.241-248.

59. Палиенко В.П. Новейшая геодинамика и её отражение в рельефе Украины -К.: Наук. думка.- 1992. – 116 с.

60. Паньків А. М., Стерлін Б.П., Тхоржевський С. А. Розріз мезозойських відкладів Харківської опорної свердловини. // Геол. ж. 1963.- Т. 23, №5. - С. 96-99.

61. Региональная стратиграфическая схема плиоценовых и четвертичных отложений Украины. – К.:- 1981.

62. Региональная стратиграфическая схема четвертичных отложений Украины. – К.: - 1984.

63. Ремизов И.Н. О находках костяных брекчий в слоях полтавського яруса Украины. // Уч. зап. Харьк. ун-та.- 1956.- Т. 73, Зап. геол. фак., №13. – С. 165-171.

64. Ремизов И.Н. Ископаемые следы многолетней мерзлоты на Украине. // Вест. Харьк. Ун-та, №2, сер. геогр., В.1 - 1964. – С. 70-79.

65. Ремизов И. Н., Полтавская серия, её строение и стратиграфическое положение. // Палеогеновые отложения юга Европейской части СССР. - М.: Изд-во АН СССР.- 1960. - С.187-204.

66. Романов Н.С. Геология и условия образования циркониево-титановых россыпей Днепровско–Донецкой впадины. – К.: Наук. Думка.- 1975.

66а. Рослый И.М., Кошик Ю.А., Палиенко Э.Т. и др. Геоморфология Украинской ССР. – К.: Вища школа.- 1990 – 287 с.

67. Сайдаковский Л.Я. Харофиты из триасовых пестроцветов Большого Донбасса. // Докл. АН СССР. – 1962. - Т.145, №5. - С.1141-1144.

68. Селин Ю.И., Пасечный Г.В., Макаренко Д.Е. О возрасте полтавской серии // Тектоника и стратиграфия. - 1982. - №22 – С. 68-72.

69. Семёнов В. П. Палеоген Воронежской антеклизы. – Изд. Воронеж ун-та. – 1965. - 277 с.

69а. Сиренко Н.А., Турло С.И. Развитие почв и растительности Украины в плиоцене и плейстоцене. – К.: Наук. Думка. - 1986. – 188 с.

70. Сиренко Е.А. Палинологические и палеопедологические данные к характеристике субаэральных верхнемиоцен-плиоценовых отложений платформенной Украины. //Проблеми палеонтології та стратиграфії протерозою и фанерозою України: Зб. наук. праць ІГН НАНУ. - К.: - 2006. - С.273-281.

71. Соболев Г. Д. Микрофауна фораминифер киевского яруса западной части северных окраин Донбасса и её стратиграфическое значение. //Зап. геол. ф-та Харьк. ун-та. – 1955. - Т. 57, в.11. - С. 31-50.

72. Солонская М.М., Новичкова К.Е., Канский В.Е., Щелухина А.Ф. Обзор месторождений каменной соли Украины. – Харьков, 1971. - 201 с.

73. Стандарт державного комітету природних ресурсів України. Геологічне картування. Типові умовні позначення. - К.: Держкомприродресурсів України, 2004 – 105 с.

74. Станиславский Ф.А. Ископаемая флора и стратиграфия верхнетриасовых отложений Донбасса – К.: Наук. Думка.- 1971. - 140 с.

75. Станиславский Ф.А. Среднекейперская флора Донецкого бассейна.- К.: Наука.- 1976. - 168 с.

76. Стерлин Б.П. Новые данные по стратиграфии юрских отложений Донецкого бассейна и области его северо-западного погружения // Докл. АН СССР.- 1953.- Т. 89, №5. – С.929-932.

77. Стерлин Б.П. Юрские и меловые отложения района Харькова // Бюл. Моск. о-ва испыт. природы. Геол. отд. – 1962. - Т.37, № 8.

78. Стотланд А.В. Нові дані про вік берекської свити Дніпровсько-Донецької западины //ДАН УССР,сер.Б. -1984. -№8. - С.23-25.

79.Стотланд А.Б. К вопросу о возрасте берекской свиты Днепровско-Донецкой впадины //Ископаемые организмы и стратиграфия осадочного чехла Украины. - К.: Наук. Думка. - 1985 - С.140-142.

80.Стотланд А.Б. Корреляция олигоценовых отложений Днепровско-Донецкой впадины по динофлагеллятам // Актуальные вопросы современной палеонтологии. –К : Наук. Думка. – 1986. - С.60-64.

82.Стратиграфические схемы плиоценовых и четвертичных отложений для геологических карт нового поколения. Графические приложения. - К.:- 1993.

83.Стратиграфические схемы фанерозойских образований Украины для геологических карт нового поколения. Графические приложения. - К.: -1993.

84.Стратиграфический словарь УССР. -К.: Наук. думка. -1985. -239 с.

85.Стратиграфічний кодекс України. - К.: - 1997. - 39 с.

86.Стратиграфія УРСР, т.5. – Карбон .- К.: Наук. думка.- 1969. - 412 с.

87.Стратиграфія УРСР. Т.6, Ч.1. – Перм. - К.: Наук. думка.- 1970.- 278 с.

88.Стратиграфія УРСР. Т.9. -Палеоген.- К.: Наук. думка. – 1963. - 319 с.

89.Стратиграфія УРСР, т.10. -Неоген.- К.: Наук. думка. – 1975. - 268 с.

90.Стрижельчик Г.Г., Соколов Ю.П., Крамаренко О.А. и др. Оползни Харьковской области. – Харьков, 2001. - 300 с.

91.Тимчасові вимоги щодо складання карти екологічного стану геологічного середовища масштабу 1:200 000, як складової частини робіт з ГДП-200. – К.:- 2002.- 32 с.

92.Турик О.С. Распределение фораминифер в каменноугольных отложениях Харьковской опорной скважины // Палеонтол. ж. -1966.- № 3 - С.14-18.

93.Успенская Ю. М. Современное состояние изучения микрофлоры и микрофауны харьковского яруса Днепровско-Донецкой впадины. // Уч. зап. Харьк. ун-та. – 1950. – Т. 31. - С.71-74.

94.Шеремета В.Г. Остракоды палеогена Украины. – Львов: изд. ЛГУ.-1969.- 274 с.

95. Шрамко Б.А., Михеев В.Ю., Грубник-Буйнова Л.П. Справочник по археологии Украины. Харьковская область. - К.: Наук. думка.-1977.

96.Шуменко С.И. Известковый наннопланктон мезозоя европейской части СССР.-М.: Наука.-1976.-140 с.

97.Шуменко С.І., Данг Дик Нга. Вапняний нанопланктон та стратиграфічне положення київської світи // Доп. АН УРСР, Сер. Б.-1973.- №10.- С. 900-903.

98.Ярцева М.В., Краева Е.Я. Планктоные фораминиферы нижнего палеоцена Днепровско-Донецкой впадины // Палеонтол. сб.- 1977.- № 14 - С. 24-33.Фондова література

99.Аверьев В.А., Панова Н.Т., Руденко О.И. и др. Обобщение материалов поисково-разведочных и геофизических работ по территории треста «Полтаванефтегазразведка» с целью выбора наиболее перспективного направления работ и повышения их эффективности. ПНГР, Полтава, 1966.

100.Андреевка Р.Н. Составление сводных сейсмогеологических карт масштаба 1:50 000 и 1:100 000 северной краевой части Днепровского грабена на основании повторной интерпретации и обобщения сейсмических материалов (южная часть Сумской, северная часть Харьковской областей). ХКГП, Харьков, 1974.

101.Бабенко Т.И. Поиски и детальная разведка Чугуевского месторождения кирпично-черепичного сырья. Геолстром. - Киев, 1993.

102.Барабанова Н.В. Предварительная разведка подземных вод для централизованного водоснабжения г. Чугуева Харьковской области, ХКГП - Харьков, 1993. - 139 с.

103.Барабанова Н.В. Предварительная разведка подземных вод для централизованного водоснабжения г. Мерефы Харьковской области. ХКГП - Харьков, 1995. - 88 с.

104.Барабанова Н.В. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) эксплуатации Березовского месторождения минеральных вод. ХКГП, Харьков, 1999.- 30 с.

105.Барабанова Н.В. Попередня розвідка підземних вод для централізованого водопостачання м. Харкова (водозабори 8-а, 10, «Дергачівський»). ХКГП - Харків, 1999. Т. 1- 339 с.

106.Барабанова Н.В. Государственный учет подземных вод по территории Сумской, Полтавской и Харьковской областей за 2000 г. (неутвержденные запасы, Харьковская область). ХКГП, Харьков, 2001.- 33 с.

107.Барабанова Н.В. Підрахунок експлуатаційних запасів підземних вод на водозаборі пивзаводу «Рогань» м. Харкова за станом на 1.01.2001 р. ХКГП, Харків, 2001. - 219 с.

108.Барабанова Н.В. Оцінка стану прогнозних ресурсів та експлуатаційних запасів питних та технічних підземних вод на території Сумської, Харківської та Полтавської областей. Гідрогеологічний висновок з умов водопостачання м. Харкова. ХКГП, Харків, 2003. - 216 с.

109.Барская С.Р., Ремизов И.Н., Сергеев Д.Г., Хижняк М.Ф. Минерально-сырьевая база промышленности местных строительных материалов Харьковской области. ХКГП, Харьков, 1960.

110.Бедусенко М.И. Отчет о геологоразведочных работах на Змиевском месторождении кирпичных суглинков. Укргеолнеруд, Харьков, 1955.

111.Бежанов Г.С. Отчет о поисково-разведочных работах на Алексеевском месторождении каменной соли. (Первомайский район, Харьковская обл. УССР). ХКГП, Харьков, 1965. Т. 1- 70 с.

112.Бежанова Е.С., Гриб П.А., Кропачек Е.М., Трубка О.Л. Отчет о результатах геолого-поисковых работ на торф в долинах рек Псел, Ворскла, Северский Донец и их притоков (Харьковская обл., УССР). ХКГП, Харьков, 1969.

113.Беляева А.И. Прогнозные карты масштаба 1:200 000 нерудных полезных ископаемых на площади Харьковского листа. ХКГП, Харьков, 1968.

114.Близнюк В.Ф., Володин Г.С. Геологический отчет о результатах профильного бурения в зоне сочленения Днепровско-Донецкой впадины с северо-западными окраинами Донецкого бассейна. УТГФ, Киев, 1955.

115.Блудов Н.В., Кривцов Е.Р., Николаева В.Ф. и др. Отчет о инженерно-геологической съемке территории листов М-37-61-В,Г, М-37-73-А,Б масштаба 1:50 000. ХКГП, Харьков, 1967.

116.Бойко И.Ф. Прогнозные карты масштаба 1:200 000 нерудных полезных ископаемых на площади Богодуховского листа ХКГП, Харьков, 1966.

117.Бойко И.Ф. Отчет поисковых работ на крупные формовочные пески и пески для кварцевых мельниц (Харьковская, Сумская и Запорожская обл., УССР). ХКГП, Харьков, 1972. - 70 с.


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 11878
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка